BUPL Storkøbenhavn satte tydelige aftryk på BUPL Kongres 2022

BUPL Storkøbenhavns delegation var igen i år meget aktive med både forslag og ændringsforslag - og var ofte på talerstolen. Vi satte bl.a. fokus på medlemsengagement, tillidsvalgte, mangfoldighed, forperson - og at vi er nødt til at forankre målsætninger og fokusområder bredt i fagforeningen, hvis vi vil stå stærkt fremtiden.
BUPL Stork delegation kongres 2022

BUPL’s 16. ordinære kongres blev afholdt i Nyborg under overskriften: Fart på fællesskabet – vejen til nye sejre.

Debat om beretningen
BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen bød velkommen, og BUPL's formand Elisa Rimpler fremlagde Hovedbestyrelsens beretning og inviterede derefter til debat.

Kasserer og faglig sekretær Brigitte Christensen gik først på talerstolen og mindede om, at BUPLs kongres er øverste myndighed, og at mangfoldighed er en vigtig del af et fællesskab - og spurgte ’Hvordan skaber vi et magnetfællesskab?’.

Faglig sekretær Cindie Christoffersen appellerede igen til at passe på de tillidsvalgte – og lagde op til at få FTR’ernes rammer og vilkår belyst med en undersøgelse. Et forslag der senere blev præsenteret for de delegerede.

FTR i Hvidovre Rikke Graae Jakobsen talte for et nødvendigt større fokus på vilkårene på dagtilbudsområdet, mens næstformand Karen Aslaug Ramm sluttede den storkøbenhavnske talerrække af med at sætte spørgsmålstegn ved den danske model og dens legitimitet og fik stort bifald for at opfordre til, at vi skal have en forhandlingsmodel for det offentlige.

stemmer kongres 2022

Beretningen blev vedtaget.  

Målsætning om medlemsengagement blev præciseret
BUPL Storkøbenhavn markerede sig igen efter godkendelse af beretningen, hvor flere havde været på talerstolen, med det første ændringsforslag til kongresforslag om målsætning for medlemsengagement. BUPL Storkøbenhavn ønskede følgende målsætning indsat:

Målsætningen for medlemsengagementet er at styrke det fællesskab, som BUPL er bygget af. Involvering, engagement og mobilisering er fundamentet for fremtidens politiske kampe – alle tillidsvalgte er afgørende for at opnå vores mål. BUPL skal bygge på medlemmernes engagement i professionen og vores arbejdsliv, så fagligheden og pædagogernes stemme er tydelig på arbejdspladsen og i den offentlige debat. Vores evne til at organisere og engagere hinanden er stærkt forbundne, og begge dele er afgørende for BUPL’s politiske legitimitet.”

95% af de delegerede stemte for BUPL Storkøbenhavns ændringsforslag.

Styrk udvikling af tillidsvalgte
BUPL Storkøbenhavns andet ændringsforslag til Styrket udvikling af tillidsvalgte blev også stemt igennem. Jette Meyer Borggård var på talerstolen for at motivere ændringsforslaget, hvor ønsket var at få følgende tekst indsat: ”… hvorfor det er helt centralt, at vi styrker de tillidsvalgte, herunder de tillidsvalgtes fokus og kompetencer til at videreudvikle en organisation, som kan samle flere pædagoger og dermed øge vores organisationsprocent, styrke og relevans.”

En alt i alt god kongres, hvor vi i BUPL Storkøbenhavn igen deltog med en yderst engageret og målrettet delegation, der betød, at vi fik en stor del af vores vigtigste mærkesager igennem.

Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn

 

Puslespillet
Det kan være noget af et puslespil, når BUPL-fællesskabet skal prioritere arbejdet med pædagogernes udfordringer. For udfordringerne er store! Alle delegerede arbejdede under kongressen med temaerne:

  • Flere pædagoger (rekruttering og fastholdelse)
  • Højere løn
  • Pædagogers faglighed

Mark Beckmann talte bl.a. for, at det er vigtigt, at vi fortæller historierne fra praksis, for selvom forældrene i høj grad bakker pædagogerne op, så halter politikerne efter.

Formanden hedder stadig formand
Forretningsudvalget i BUPL havde stillet forslag om, at man fremover selv skulle kunne vælge, om man vil kalde sig formand, forkvinde eller forperson.

Daglig Ledelse i BUPL Storkøbenhavns var dog af den klare overbevisning, at der ikke bør være frit valg for titel, men at alle fremover skulle kaldes forperson: ”En ukønnet titel, som den enkelte ikke skal tage stilling til, men som på forhånd er defineret, uanset hvilken kønsidentitet den enkelte har. Vi finder, at en såkaldt fritvalgsordning, hvor hver enkelt selv definerer titlen, ikke efterlever hensigten om kønsneutralitet, men netop understreger det kønnede i titlen. Samtidig vil det, at vi ikke har en fælles betegnelse skabe en mindre slagkraftig stemme i omverdenen.”

På trods af stor tilslutning og Karen Aslaug Ramms argumenter, engagerede tale og understregning af, at verden er klar, og at selv FN har ændret titler - samt en minden os om, at vi også tidligere har ændret betegnelse fra tillidsmand til tillidsrepræsentant, blev forslaget nedstemt.

Da der var tale om et lovændringsforslag skulle der 2/3 stemmer til at vedtage forslagene. Først blev BUPL Storkøbenhavns forslag sat til afstemning, fordi det blev vurderet som det mest vidtgående. 38% stemte ja. Derefter blev FU’s forslag sat til afstemning om frit valg ordning, som 55% stemte ja til. Det betyder, at ingen af forslagene blev vedtaget. De eksisterende bestemmelser fortsætter altså, og både Elisa Rimpler, der blev genvalgt på kongressen, og Jon Olufson er fremover formand for henholdsvis BUPL og BUPL Storkøbenhavn.

kongres2022


Målsætninger og fokusområder for 2023-24 skal forankres bredt
På kongressens 3. dag var der sat tid af til at diskutere BUPL’s økonomiske målsætninger og fokusområder i 2023-24. BUPL Storkøbenhavn var overordnet enige i målsætninger og fokusområder, men savnede den brede forankring i organisationen, hvis de også skulle gennemføres.

”De skal forankres bredere, hvis vi skal skabe et mere slagkraftigt BUPL, som kan lykkedes med de mange politiske dagsordner,” sagde formand Jon Olufson og refererede til bl.a. lønefterslæb, rekrutteringsudfordringer, implementering af minimumsordninger, inklusion og vigtigheden af at sikre alle medlemmer samme service.

”Vi skal som fællesskab diskutere, hvad der er bedst for vores medlemmer – og kommende medlemmer både centralt og lokalt – og det skal gøres åbent. For kun sådan lykkes vi med at styrke den sammenhængskraft, der skal skabe resultater for vores medlemmer!”

Ændringsforslaget blev vedtaget med et marginalt flertal.

Samme aflønning til tillidsvalgte og undersøgelse af FTR-vilkår
To forslag, det imidlertid ikke lykkedes at få de delegeredes opbakning i en grad så de kunne vedtages, var et forslag om, at politiske poster bør give samme aflønning til alle valgte på samme niveau. Og et forslag om at lave en FTR-undersøgelse, så man på en reel baggrund kunne sikre fællestillidsrepræsentanterne mere lige arbejdsvilkår.

Mathias valgt til TR-løngruppen
TR-løngruppen har stor indflydelse på de indstillinger, der bliver lavet til kongressen om løn og arbejdsvilkår for tillidsvalgte. Og i den kommende kongresperiode er Mathias Dejgaard medlem i TR-løngruppen, som han blev valgt til med flest stemmer.

Der skal flere penge ud til fagforeningerne. Her er vi tættere på medlemmerne, og det er her medlemsservicen foregår.

Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn


Flere penge ud til fagforeningerne
Kongressen besluttede at fastholde medlemskontingentet på 504 kr., mens Hovedbestyrelsens oprindelige budgetforslag, der lagde op til et forventet underskud på 14,1 mio. kr., blev udfordret. 

Efter forslag fra BUPL Sydøst vedtog de delegerede med støtte fra BUPL Storkøbenhavn at hæve BUPL’s tilskud til de lokale fagforeninger med samlet 6,6 millioner kroner over de næste to år. 

”Der skal flere penge ud til fagforeningerne. Her er vi tættere på medlemmerne, og det er her medlemsservicen foregår. Flere midler til de lokale fagforeninger vil også betyde, at vi bedre kan lykkes med de lokale dagsordener og gøre en ekstra indsats for at rekruttere og fastholde medlemmer, som i høj grad foregår lokalt,” sagde Jon Olufson.

”En alt i alt god kongres, hvor vi i BUPL Storkøbenhavn igen deltog med en yderst engageret og målrettet delegation, der betød, at vi fik en stor del af vores vigtigste mærkesager igennem.”

s alt om BUPL's kongres d. 24.-26. november. Overskriften er 'Fart på fællesskabet - vejen til nye sejre.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.