Budget 2023: Åbent brev til Brøndbys politikere  

Der er i budgettet foreslået besparelser på SFO- og klubområdet, herunder et forslag om at øge forældrebetalingen på SFO’erne. Besparelsen rammer socialt skævt og øger risikoen for social eksklusion og mistrivsel for en gruppe af kommunens børn og unge. BUPL Storkøbenhavn opfordrer politikerne i Brøndby til at bibeholde deres oprindelige ambitioner.
Pige med bolde for øjne

Kære politikere

Brøndby Kommune har en 2030-strategi om at være ”En by med læring og beskæftigelse”. Efter at have nærlæst de foreslåede besparelser i Budget 2023 på børne- og ungeområdet, er det dog svært at se, at det mål kan indfries. Vi vælger derfor at skrive direkte til jer, der i sidste ende skal vedtage budgettet, med en opfordring om at gå en anden vej.

Der er i budgettet foreslået besparelser på SFO- og klubområdet, herunder et forslag om at øge forældrebetalingen på SFO’erne. Besparelsen rammer socialt skævt og øger risikoen for social eksklusion og mistrivsel for en gruppe af kommunens børn og unge. Den foreslåede reduktion af puljetimer i SFO’erne svarer til en besparelse på normeringen i SFO på ca. 3 pct. Derudover er der ikke tilført midler til SFO med øget åbningstid som følge af en kortere skoledag. Vær opmærksom på, at der i forvejen er en stor gruppe, der ikke går i SFO, men som ville have stor gavn af det.

Vi ved, at udsathed og risiko for kriminalitet nedsættes betydeligt via forebyggende pædagogisk arbejde i gode pædagogiske tilbud. På klubområdet er forslaget at nedlægge aftenåbningen i klubberne fra 4.-7. klasse. Et tiltag der vil være direkte kontraproduktivt ift. at arbejde pædagogisk og forebyggende mhp. at skabe mere trivsel og deltagelse.

Vi er dog glade for at læse, at der er et forslag om kortlægning og analyse af tilbud til unge i Brøndby. Vi vil opfordre til at indtænke flere kvalitative og pædagogiske funderede klubtilbud, som vil kunne tilvejebringe fællesskaber med fokus på ungeinddragelse og deltagelse lokalt og på tværs af kommunen.

Ift. dagtilbudsområdet kan vi af budgetmaterialet ikke se, at bloktilskuddet til minimumsnormeringer er indlagt til området. Vi forslår, at I bruger pengene på en børnehavealder på 3 år og lægger de resterende penge i normeringerne, alternativt binder dem til forberedelsestid til pædagogerne. Det vil både højne kvaliteten for børn og forældre og øge rekrutteringsmulighederne for at tiltrække pædagoger til kommunen.

Vi håber, I vil bibeholde jeres ambitiøse visioner om høj faglighed og en 80% pædagogandel. For vi ved fra forskningen, at det er altafgørende for børns udviklingsmuligheder og deres livsbetingelser som voksne, at de har gået i kvalitetsdagtilbud med en stor pædagogandel – og Brøndbys ambition om høj pædagogandel tiltrækker pædagoger. Vi ved også fra forskningen, at gode fritids- og ungdomsklubber har en stærk forebyggende og trivselsfremmende effekt, særligt i boligområder med øget risiko for udsathed. Der er derfor gode argumenter for, at man ved at investere i proaktive pædagogiske indsatser med fokus på brede og sunde fællesskaber kan forbygge mistrivsel og sikre mulighed for deltagelse og inddragelse for alle unge.

Har I spørgsmål eller ønsker uddybninger, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for at lytte,

Rikke Kristensen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Brøndby og Karen Aslaug Ramm, næstformand i BUPL Storkøbenhavn

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.