Albertslund: Høringssvar budgetkatalog 2023  

Budgetkataloget er samlet set for de pædagogiske områder voldsomt, og hvis forslagene gennemføres, vil det sætte en hel ny og negativ kurs og dagsorden på det børnepolitiske område – mange års erfaring, tradition og forståelse er på spil.

Vi er i BUPL Storkøbenhavn oprigtigt bekymret. Vores høringssvar er derfor lidt længere end normalt – selvom vi kun kommenterer på nogle udvalgte forslag. Vi håber alligevel, I vil tage jer tid til at læse det.

Klubområdet
Albertslund kommune er i dag kendt for stærke og velfungerende klubber, der spiller en central rolle for ungdomslivets mange facetter i Albertslund. Budgetkataloget indeholder en række alvorlige forringelser af det samlede klubtilbud:

Forslag 2.20 Tilpasning af udgifter skoleområdet 
Et element i dette forslag er at nedlægge den såkaldte skolepulje på klubområdet på 3,6 mio. kroner. I praksis er forslaget, at klubpædagogerne ikke længere skal være en del af undervisningen og skolens dagligdag. Forslaget begrundes i en række teoretiske organisatoriske antagelser om forholdet mellem klub og skole, mens der ikke er beskrivelser af den effekt - og derfor også det, der mistes vedgennemførelse af dette forslag - når pædagogerne deltager i både skole- og fritiden: Pædagogerne skaber helhed i overgangene mellem skole og fritid, arbejder med konfliktløsning i klasserne og de øvrige børnefællesskaber, har fokus på trivslen for den enkelte unge og for fællesskabet og kan forstå og hjælpe, når problemet i skolen får fritiden til at ramle – eller omvendt.

Forslag 20.21 Tilpasning af udgifter på klubområdet
Forslaget a omhandler at nedlægge klubberne efter dagtilbudsloven og i stedet drive dem efter folkeskoleloven som SFO’er. Uden i øvrigt at reflektere over modsætningen til det foregående forslag om at trække klubberne ud af undervisningen, argumenteres der her for, at det vil øge samarbejdet mellem skole og klub og dermed øge trivslen. I begrundelsen for forslaget fokuseres der på mulighed for øget forældrebetaling og bedre samarbejde gennem ”enstrenget ledelse”. Det er vores oplevelse, at ”samarbejdende ledelse” fungerer rigtig fint i dag. Vi finder det også afgørende, at klubbernes opsøgende praksis og fokus på de unge og deres trivsel ikke risikerer at blive underordnet skolens undervisningslogik. Samtidig er ændring af lovgrundlaget langt mere end forældrebetaling og organisatorisk forankring af ledelse – lovgrundlaget efter dagtilbudsloven fordrer, at der er tale om stærke socialpædagogiske tilbud, mens lovgrundlaget efter folkeskoleloven groft sagt fordrer, at der er tale om et pasnings- eller opsynstilbud. En forskel, der over tid ofte får betydning for klubtilbuddets udvikling og kvalitet. Vi er bekymret for, at det vil forringe Albertslunds klubber afgørende, hvis de bliver omdannet til SFO 2 og SFO 3

Forslag b og c er reelt forslag, der forringer normeringen og dermed muligheden for at være omkring de unge med de relevante tilbud. Mere om sommerferielukning senere.

Forslag d - nedlæggelse af skolesocialrådgiverfunktionen. Socialrådgiverfunktionen er et eksempel på, hvordan klubberne har spottet et behov og omprioriteret midler af eget budget til løsning af dette behov. Forvaltningen burde respektere klubbernes faglige dømmekraft, frem for at slå ned på en aktivitet, blot fordi den er budgetmæssig synlig.

Forslag e, om at lukke værestederne forudser, at de unge, der i dag benytter værestederne, enten vil benytte fritidsklubber i stedet eller helt vil afholde sig fra at benytte et tilbud. Værestederne er ikke blot et gratis tilbud, men er målrettet en anden og mere udsat gruppe af unge, end fritidsklubberne generelt er. Denne gruppe unge vil enten få et tilbud, der er dårligere rustet til at håndtere deres særlige udfordringer, eller de vil helt holde op med at have kontakt til de kommunale tilbud. Det er ikke hensigtsmæssigt og kan resultere i dårligere ungdomsliv samt mere kriminalitet og utryghed for borgerne i Albertslund, når de unge finder alternative steder at opholde sig i gadebilledet. 

SFO-området
Det foreslås at halvere de timer, pædagogerne lægger i skolen, hvilket vil ramme børnenes trivsel, undervisningsmiljøet og muligheden for at styrke sammenhængen mellem skole og fritid. Endelig vil det også vanskeliggøre muligheden for en stillingsstruktur præget af primært fuldtidsstillinger. Albertslund kommune deltager ellers aktivt i initiativer for at styrke en fuldtidsstillingskultur som et led i at løse de massive rekrutteringsproblemer, der er blandt andet på pædagogområdet. Dertil kommer, at der foreslås en normeringsforringelse i form af sommerferielukning- mere om det senere. Men alt i alt indeholder budgetkataloget markante forringelser af det pædagogiske skole og fritidstilbud for de yngste skolebørn.

Dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet er der en lang række forslag, der - når der skæres ind til sagens kerne - er forslag til forringede normeringer. Det omhandler forslag vedrørende sommerferielukning, forringet åbningstid (den ugentlige åbningstid får ikke betydning for opgørelsen af minimumsnormeringer), afskaffelse af tilskud i forbindelse med bygningsmæssige forhold, lavere pædagogandel og mindre vikardækning. I alt normeringsbesparelser for ca. 7 mio. kr. eller ca. samme beløb, som Albertslund i 2023 får i statslige puljepenge til minimumsnormeringer. 

Albertslund Kommune var blandt de første kommuner, der lagde en plan for indfasningen af minimumsnormeringer, har haft en ambition om en høj pædagogandel og har tidligere i år vedtaget at opgøre normeringerne på institutionsniveau. Det er klare signaler om en visionær børnepolitik, der skulle sikre rammerne for en god start på livet. Det samlede indtryk af budgetkataloget visker effektivt det indtryk væk og sætter en ny retning, hvor Albertslund Kommune kommer til at balancere på grænsen til, om der i 2024 vil kunne leves op til de lovsikrede minimumsnormeringer. Vi vil gerne appellere til, at I står fast – børnelivet i Danmark mangler foregangskommuner og kan ikke undvære én.

Om sommerferielukninger
I dag er det sådan, at personalets og børnenes hovedferie afvikles hen over skolernes sommerferie, og at ledelsen gennem forhåndstilkendegivelser fra forældrene sørger for, at personalets ferieafvikling er planlagt i forhold til fremmødemønsteret blandt børnene. Hvis der indføres tre ugers ferielukning, vil de tre ugers sammen-hængende hovedferie for hele personalet være placeret her, hvilket vil give en tvungen og mere hektisk ferie afvikling for børn og personale - men i sig selv være neutralt i forhold til normeringen, da det samme personale vil skulle passe det samme antal børn. Hvis man derimod, udover at ville bestemme tidspunktet for ferieafviklingen, også reducerer i personaleressourcen – i praksis ved at reducere lønsummen i budgettet - vil det betyde en normeringsforringelse over hele året, da der nu vil være færre personaler til at passe det samme antal børn. 

Hvis hele hovedferien er tidsmæssigt låst af kommunen, vil det samtidig uundgåeligt bidrage til rekrutteringsvan-skelighederne, idet vi ved, at det for pædagogerne er vigtigt at have indflydelse på planlægningen af egen ferie. Ligeledes vil ferielukning have en negativ effekt for børn og familier med socialt betinget udsathed, da disse børn kan have brug for et pasningstilbud i hele ferien.

Etablering af flerbørns dagpleje
Som vi forstår forslaget, ønsker forvaltningen at etablere et pasningstilbud for børn i vuggestuealderen i kommunale lokaler, som ikke skal drives som daginstitution, men bemandes med dagplejere. Det mener vi sandsynligvis er på kant med loven om at drive daginstitution, da forslaget lægger op til, at børnene i flerbørnsdagplejen hverken passes i ’dagplejerens private hjem’ eller i ’børnenes hjemlige miljø,’ som dagtilbudsloven kræver. I bund og grund er det at lave mini-institutioner, uden ledelse og pædagoger, hvilket vi gerne vil advare kraftigt imod.

Vi står gerne til rådighed for yderligere dialog

På vegne at BUPL Storkøbenhavn

Mie Lindbo Rask, fællestillidsrepræsentant 0-6 års området, 
Henrik Ørberg Hansen, fællestillidsrepræsentant SFO- og klubområdet
Anders Thostrup, fagligsekretær

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.