Love og vedtægter

Politikker og vedtægter

Vedtægter for BUPL Midtsjælland

 

 

§1 Fagforeningens navn
BUPL Midtsjælland

§1.b Fagforeningens hjemsted
Fagforeningen er hjemmehørende indenfor afdelingens dækningsområde jf. § 1c og bosiddende i Slagelse

§1.c Fagforeningens dækningsområde
Fagforeningens dækningsområde omfatter ansatte inden for overenskomstdækkende arbejdsområder i kommunerne Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Solrød, Greve, Roskilde, Sorø og Slagelse samt arbejdspladser med potentielle overenskomstmuligheder i samme område. Derudover arbejdsløse medlemmer med tidligere arbejdsplads eller med aktuel bopæl inden for afdelingens geografiske dækningsområde, jf. BUPL’s love.

§1.d Tilhørsforhold
BUPL Midtsjælland er tilknyttet BUPL forbund og underlagt disse love.

§ 2. Fagforeningens hovedopgave er:

 • At forhandle med lokale arbejdsgivere om medlemmernes arbejdsforhold, herunder personalenormeringer, sikkerhed- og miljøforhold på de enkelte arbejdspladser, samt forhold vedr. arbejdets udførelse og institutionernes drift.
 • At indgå lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.
 • At forhandle konkrete medlemssager vedr. løn- og ansættelsesforhold med mindre det i overenskomst eller aftale er fastslået, at sagerne skal forhandles af landsforbundet.
 • At sikre at enhver arbejdsplads dækkes af valgte institutionstillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter efter de til enhver tid gældende regler.
 • At varetage den grundlæggende uddannelse af landsforbundets tillidsrepræsentanter samt sikre den nødvendige information til disse om alle forhold af betydning for deres virke.
 • At skabe rammer for det pædagogiske fags udvikling.
 • At etablere en lokalt lederbestyrelse og bistå denne.
 • At informere medlemmerne om lokale aftaler herunder holde faglige og oplysende møder.
 • At udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer m.v.

§2 Fagforeningens bestyrelse
Fagforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og max 11 medlemmer valgt på en generalforsamling, samt en repræsentant fra den lokale lederbestyrelse.

Fagforeningsbestyrelsen leder fagforeningens virksomhed i overensstemmelse med disse vedtægter og BUPL’s love samt generalforsamlingens, hovedbestyrelsens og kongressens beslutninger.

Stk. 2. Fagforeningsbestyrelsen sammensættes af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsessuppleanter, øvrige medlemmer samt et lederbestyrelsesmedlem.

Formand, næstformand og kasserer er politisk valgte faglige sekretærer og udgør den Daglige Politiske Ledelse.

Stk. 3 Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

Stk. 4 Fratræder en faglig sekretær i valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny sekretær frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Fagforeningsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde bestemmelse om, at 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan kræve bestyrelsen indkaldt.

Stk. 6 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til i videst muligt omfang at inddrage fælles- og institutionstillidsrepræsentanterne i BUPL’s virke, herunder i de forhandlinger, fagforeningen fører, vedrørende lokale forhold.

Stk. 7 Fagforeningsbestyrelsen er forpligtet til at informere afdelingens medlemmer ved møder og regelmæssig digital information.

Stk. 8 Fra hvert af de i fagforeningens område beliggende pædagogseminarier har BUPL’s studerende medlemmer (Studiesektionen) ret til en observatørpost i fagforeningsbestyrelsen.

§3 BUPL Midtsjælland lokale lederbestyrelse

Stk. 1 Den lokale lederbestyrelse har indstillingsret til bestyrelsen.

§4 Ordinær generalforsamling
Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i perioden 15. september til 15. oktober i de år, hvor der er ordinær kongres i BUPL.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer tilknyttet den pågældende fagforening.

Forretningsudvalgsmedlemmer eller repræsentanter for forretningsudvalget kan deltage i enhver generalforsamling – forretningsudvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret ved generalforsamlingen i den fagforening, de er tilknyttet.

Stk. 2 Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad og til medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

Stk. 3 Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger. Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til fagforeningsbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden for generalforsamling i BUPL Midtsjælland skal offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4 Den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formalia
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Behandling af forslag til budget
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlemmer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, kritiske revisorer og kongresdelegerede samt suppleantposter.

Stk. 5 Medlemmer, der opstiller til tillidsposter i fagforeningen skal være tilknyttet denne (jf. BUPL’s love § 17 stk. 2).

Stk. 6 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 7 Alle bestyrelsessuppleanter, kongresdelegerede og kritisk revisor vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 8 Senest 10 dage efter en fagforenings generalforsamlings afholdelse indsender fagforeningsbestyrelsen til landsforbundet referat af generalforsamlingen med oplysning om de behandlede emner, de trufne beslutninger (herunder vedtægter) og de foretagne valg.

Referat godkendes af dirigent og referent.

Stk. 9 Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til en fagforeningsbestyrelse, skal denne træde tilbage, og landsforbundets forretningsudvalg forestår indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i fagforeningen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis ikke fagforeningsbestyrelsen er på mindst 5 medlemmer, hvis fagforeningsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Såfremt fagforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling, skal dette meddeles hovedbestyrelsen samtidig med indkaldelsen og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

§6 Fagforenings økonomi
Fagforeningen udgør en selvstændig økonomisk og juridisk enhed.

Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen berettiget til at foretage enhver retlig og økonomisk disposition på fagforeningens vegne.

Fagforeningen tegnes retligt og økonomisk i fællesskab af formanden, kassereren samt et yderligere bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen.

Fagforeningen kan ikke træffe retlige og økonomiske dispositioner, der på nogen måde kan forpligte landsforbundet.

Stk. 2 Kassereren udarbejder et årligt regnskab, der følger kalenderåret. Senest 1. april i det følgende år forelægger kassereren regnskabet for den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor samt sikrer, at det fremsendes til den af BUPL udpegede statsautoriserede revisor.

§7 Ændring af fagforeningens vedtægter
Vedtægten kan kun ændres på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer (jf. BUPL’s love §18 stk.)

Stk. 2 Vedtægten for den lokale fagforening kan aldrig indeholde bestemmelser, der er i strid med BUPL’s love. Uoverensstemmelser herom afgøres af BUPL’s hovedbestyrelse under ansvar overfor kongressen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.