Pædagog-uddannelsen


Den 1. juni 2014 trådte en ny pædagoguddannelse i kraft. Den nye uddannelse består af en fællesdel, som udgør 1/3 af uddannelsen og en specialiseringsdel, som udgør 2/3 af uddannelsen. Som noget nyt er der formuleret kompetencemål for uddannelsens elementer.


Opdateret d. 20. august 2018
Ny struktur

Meget er ændret i pædagoguddannelsen. Den nye uddannelse er bygget op omkring moduler i stedet for fag. Fællesdel, specialiseringsdel, tværprofessionelt element, bachelorprojekt og valgfrie områder er alle beskrevet i form af områder, kompetencemål samt videns- og færdighedsmål, som beskriver, hvad den studerende skal vide og kunne.

Uddannelsen består af en fællesdel på 70 ECTS-point og en specialiseringsdel på 140 ECTS-point. Fællesdelen er placeret på uddannelsens 1. år.

Specialiseringsdelen

De studerende kan vælge mellem 3 specialiseringer:

  • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige) Indeholder flg. områder: Barndom, kultur, læring; profession og organisation; relation og kommunikation samt samarbejde og udvikling.
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige) Indeholder flg. områder: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse; identitet og fællesskab; udviklings- og læringsrum samt samarbejde og udvikling.
  • Social- og specialpædagogik. Indeholder flg. områder: Mennesker i udsatte positioner; identitet og fællesskab; relation og kommunikation samt samarbejde og udvikling.

Specialiseringsdelen indeholder endvidere praktikforløb, bachelorprojekt og et tværprofessionelt element.

Praktik

Praktikken tilrettelægges i 4 perioder:

  • 1. praktikperiode: Placeret i fællesdelen på 2. semester, ulønnet, 10 ECTS-point eller 32 arbejdsdage med et gennemsnit på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen.
  • 2. og 3. praktikperiode: Placeret i specialiseringsdelen med start i henholdsvis 3. og 5. semester, lønnet, svarer hver især til 30 ECTS-point eller 6 mdr. med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. I hver af de to praktikperioder indgår 10 studiedage på professionshøjskolen.
  • 4. praktikperiode: Placeret på specialiseringsdelen på 7. semester, ulønnet, 5 ECTS-point i sammenhæng med bachelorprojektet.
Bedømmelse af praktikken

Som noget nyt er der indført prøver for praktikken. Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes med hver en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen. Første og anden praktikperiode bedømmes internt af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Tredje praktikperiode bedømmes eksternt af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser fra professionshøjskolen og en censor.

Bliv pædagog

Find mere information om uddannelsessteder, jobmuligheder mv.