Kandidatuddannelse


Pædagogiske kandidatuddannelser udbydes på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og er en toårig, forskningsbaseret overbygningsuddannelse tilrettelagt som fuldtidsuddannelse.


Opdateret d. 20. august 2018

De Pædagogiske Kandidatuddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) udbydes på overbygningsniveau og er normeret til to årsværk, heraf er et halvt årsværk beregnet til specialeskrivning. En kandidatuddannelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er en toårig, forskningsbaseret overbygningsuddannelse tilrettelagt som fuldtidsuddannelse.

Kandidatuddannelserne regnes som en videreuddannelse i grunduddannelsessystemet. Derfor kræves der ikke deltagerbetaling. Du har mulighed for at få Statens Uddannelsesstøtte (SU) i forbindelse med uddannelsen. Du kan ikke modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) på en kandidatuddannelse.

Adgangskravet er en relevant bachelor/professionsbachelor-uddannelse inden for det fagområde, man ønsker at studere, eventuelt en anden bachelorgrad suppleret med et sidefag indenfor faget. Eller en relevant mellemlang videregående uddannelse, suppleret med nærmere definerede suppleringsforløb.

Adgangskravet for de enkelte uddannelser samt evt. suppleringsforløb er nærmere beskrevet under de enkelte uddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogiks hjemmeside.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) udbyder følgende kandidatuddannelser:

Uddannelsen udvikler de studerendes pædagogiske generalistkompetencer og deres viden om pædagogisk praksis med afsæt i en forståelse af samspillet mellem mennesker og de socio-kulturelle rammer, de lever og virker i. De studerende kvalificerer sig til funktioner indenfor undervisning, udviklingsprojekter, ledelse, undervisningsplanlægning, supervision, vejledning, evaluering, konsulentopgaver og forskningstilknyttede opgaver. Uddannelsen kan tones i forhold til forskellige aspekter af børns, unges og voksnes dannelse og uddannelse.
Læs om uddannelsen ‘Generel pædagogik’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Målet med Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi er at udvikle de studerendes viden og kompetencer inden for det pædagogisk-antropologiske fagområde og kvalificere dem til at arbejde med uddannelses-, udviklings-, ledelses-, og konsulentopgaver samt forskningstilknyttede opgaver.
Læs om uddannelsen ‘Pædagogisk antropologi’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Pædagogisk filosofi omhandler pædagogikkens filosofiske grundlagsproblemer. Fokus ligger på filosofiens og pædagogikkens rolle for den menneskelige dannelse, uddannelse og erkendelse. De pædagogisk-filosofiske emner belyses analytisk, kritisk og visionært ud fra forskellige filosofi- og idéhistoriske, etiske, retsfilosofiske, religionsfilosofiske og æstetiske synsvinkler. Disse synsvinkler anlægges ikke alene historisk med vægt på ældre og nyere filosofisk-pædagogiske teorier, men også aktuelt og globalt i diskussion med den pædagogiske forskning og filosofi, der i dag finder sted internationalt.
Læs om uddannelsen ‘Pædagogisk filosofi’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi giver den studerende en solid viden om, hvordan man identificerer og analyserer sociologiske problemstillinger inden for det pædagogiske fagområde. Som studerende kan man i løbet af studiet tone og profilere sin pædagogisk sociologiske forståelse i forhold til spektret af fagområder i det pædagogiske praksisområde, f.eks. børne- og ungeområdet, ældreområdet, det socialpædagogiske felt eller sundhedsområdet.
Læs om uddannelsen ‘Pædagogisk sociologi’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Uddannelsen giver den studerende en solid teoretisk ballast og praktisk kompetence til at identificere problemer og løsninger af psykologisk karakter inden for det pædagogiske område. Undervejs i studiet er der mulighed for en individuel profilering i forhold til praksisområder, f.eks. sundhed og omsorg, socialt arbejde, uddannelse eller human ressource.
Læs om uddannelsen ‘Pædagogisk psykologi’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Uddannelsen giver den studerende en indføring i den nyeste forskning inden for alle danskfagets aspekter og udvikler den studerendes kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning på højt niveau inden for faget dansk – herunder på seminarier og i ungdomsuddannelserne. Uddannelsen vil også kunne kvalificere til at fungere som konsulent i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge og til at bidrage til innovation og nytænkning inden for en bredere erhvervsmæssig kontekst.
Læs mere om uddannelsen ‘Didaktik: dansk’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Uddannelsen udvikler den studerendes evne til didaktisk refleksion. Den studerende udvikler kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning på højt niveau inden for faget matematik – herunder på seminarier og i de gymnasiale uddannelser – og til at varetage konsulent og ledelsesfunktioner og deltage i forskningsarbejde i relation til matematikkens didaktik.
Læs om uddannelsen ‘Didaktik: matematik’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) er en uddannelse for dig, som har en uddannelse inden for et af de fag, der her samles under betegnelsen materiel kultur og kulturformidling – det kan for eksempel være tekstilfag, design, arkitektur, sløjd eller hjemkundskab – og som ønsker en faglig og fagdidaktisk overbygning. Gennem uddannelsen kan du videreudvikle din viden og dine færdigheder inden for materiel kultur og materialitet.
Læs om uddannelsen ‘Didaktik: materiel kultur’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Hvorfor underviser man i musik? Bliver man bedre til matematik og de andre boglige fag ved at spille, synge og lytte til musik? Hvordan kan man sammensætte en læreplan i musik, så den omfatter flest mulige aktivitetsformer? Har musikundervisning noget med dannelse at gøre? Er der en sammenhæng mellem musikalsk og sproglig udvikling? Hvordan er musikundervisning og musikuddannelse organiseret i Danmark sammenlignet med andre lande? Hvad siger den musikpædagogiske forskning om alt det?

Dette er blot nogle få eksempler på problemer, man beskæftiger sig med i Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik). Det er en uddannelse for dig, som har en grunduddannelse inden for det musikalske område på bachelorniveau, og som ønsker en forskningsbaseret overbygning inden for musikpædagogik.
Læs om uddannelsen ‘Didaktik: musikpædagogik’ hos Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)


Aalborg Universitet udbyder en kandidatuddannelse i Læring og Forandringsprocesser. Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde kreativt og nytænkende med undervisning, uddannelse, organisatorisk læring og organisationsudvikling inden for uddannelsesverdenen eller i offentlige og private virksomheder og institutioner.
Uddannelsen er meget praksis- og erhvervsrettet. Der er især på 9. semester oplagt mulighed for, at du kan planlægge et længerevarende virksomhedsophold i ind- eller udland
Læs om uddannelsen ‘Læring og forandringsprocesser’ på Aalborg Universitet