Klagenævn


Her på siden finder du en kort vejledning til, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage over den sagsbehandling, du har fået i BUPL.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL besluttede på sin kongres i 1996 at etablere BUPL’s Klagenævn. De nærmere regler for Klagenævnets virksomhed og sammensætning, samt hvilke klager nævnet kan behandle, er beskrevet i BUPL’s love §§ 57 og 58.

Hvis du ikke lige har lovene ved hånden, er her en kort vejledning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at klage over den sagsbehandling, du har fået i BUPL.

Klagenævnet er en uafhængig instans i forhold til BUPL’s politiske og administrative organer.

Klagenævnet kan behandle klager fra BUPL’s medlemmer over rådgivning eller administrative afgørelser truffet i sagsbehandlingen af en lokal fagforening eller af landsforbundet. Klagen skal vedrøre en afgørelse i en sag om medlemmets ansættelsesforhold.

 

Den eneste betingelse er, at du er medlem af BUPL, og at du var medlem, da afgørelsen i din sag blev truffet.


Du kan klage over afgørelser truffet af en ansat medarbejder i din lokale fagforening eller i landsforbundet (faglig sekretær, sagsbehandler e.l.). Der skal være tale om en konkret administrativ afgørelse om dine ansættelsesforhold.

Der kan endvidere klages over rådgivning foretaget af en ansat medarbejder, en valgt lønnet eller en fællestillidsrepræsentant, der handler efter delegation fra fagforeningen. Udførelsen af selve fællestillidsrepræsentantens hverv efter TR-reglerne kan der altså ikke klages over.

Tilsvarende er det ikke til Klagenævnet, du kan klage over politiske beslutninger, der ofte har et mere kollektivt præg og omhandler flere medlemmer eller grupper af medlemmer. Sådanne beslutninger skal fortsat diskuteres på de årlige generalforsamlinger, hvor medlemmerne tager stilling til bestyrelsens arbejde – både det, der er foregået og det, der skal ske i det kommende år.


Hvis du klager over en afgørelse, der er truffet af en medarbejder i fagforeningen, er det en forudsætning for din klages behandling i Klagenævnet, at din klage først har været behandlet i bestyrelsen i din lokale fagforening.

Hvis du klager over en afgørelse eller rådgivning, der er truffet af en medarbejder, der er ansat i landsforbundet, skal din klage i første omgang behandles i BUPL’s forretningsudvalg.

Såfremt du ikke får medhold i din klage, kan du så indklage bestyrelsens eller forretningsudvalgets afgørelse for BUPL’s Klagenævn. Det skal ske inden 6 måneder.


Du skal formulere en skriftlig klage, hvor du redegør for, hvad det er du klager over. For eksempel en beskrivelse af forløbet og afgørelsen, du klager over. Det letter sagen og gør sagsbehandlingen hurtigere, hvis du medsender alt det materiale, du har om din sag. Herudover vil Klagenævnet selv rekvirere de bilag, som det finder nødvendigt for at behandle din klage.


Klagenævnet er en uafhængig instans i forhold til BUPL’s øvrige politiske og administrative organer. Formanden er uddannet jurist og må ikke være medlem eller ansat i BUPL. De 6 medlemmer af Klagenævnet er udpeget af BUPL’s hovedbestyrelse. De skal være medlemmer af BUPL, men de må ikke være valgt som tillidsmænd eller ansat i BUPL. De må heller ikke have familiemæssige, ægteskabelige eller tilsvarende relationer til tillidsmænd eller ansatte i BUPL.

Der er således gjort meget for, at Klagenævnets medlemmer kan behandle klagerne upartisk. Eksempelvis behandler et klagenævnsmedlem ikke klager over den fagforening, som vedkommende selv er tilknyttet. Medlemmerne af Klagenævnet har tavshedspligt om verserende klagesager.


Klagenævnets adresse er:

BUPL’s Klagenævn
c/o dommer John Larsen
Ved Ringen 1
4000 Roskilde


Når Klagenævnet modtager en klage, undersøger det først, om du er medlem.

Herefter sender sekretæren for Klagenævnet, som er ansat i BUPL, automatisk sagen enten til din lokale fagforening eller til BUPL’s Forretningsudvalg for at undersøge, om der er truffet en afgørelse eller ydet rådgivning, som Klagenævnet kan behandle.

Når afgørelsen foreligger og Klagenævnet finder, at alt relevant materiale og udtalelser er kommet frem, træffer Klagenævnet en afgørelse på et nævnsmøde. Nævnet holder normalt møde 4 gange om året.

Klagenævnet kan træffe følgende afgørelser, der skal begrundes:

1. Fastslå at klagen er ubegrundet.

2. Udtale kritik af den påklagede afgørelse.

3. Omgøre den påklagede afgørelse.

4. Fastsætte en erstatning til det klagende medlem for økonomiske tab, der er forvoldt ved den påklagede afgørelse eller rådgivning.

5. Henstille overfor BUPL’s organer, at der indføres en ændring af den anvendte forretningsgang.

Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for andre af BUPL’s organer.


Du vil altid kunne få råd og vejledning i din lokale fagforening.

Hvis du af en eller anden grund kvier dig ved at rette henvendelse til fagforeningen, har du mulighed for at skrive et brev til Klagenævnet på ovenstående adresse. Så vil du blive vejledt i, hvorledes du skal forholde dig.