Etisk råd


BUPL har et etisk råd, hvis formål er at rejse etiske debatter om aktuelle pædagogiske dilemmaer.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL’s Etiske Råd er udpeget af Hovedbestyrelsen og består af 5 medlemmer fra den pædagogiske praksis og 3 politisk valgte.

Desuden er der 2 eksterne deltagere fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Se de nuværende medlemmer af Etisk Råd ved at klikke på “Medlemmer af Etisk Råd” nedenfor.

 

Kommissorium

Rådets formål er at rejse etiske debatter om aktuelle pædagogiske dilemmaer. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for det etiske råd.
Se kommissorium for Etisk Råd (pdf)

 

Kontakt

BUPL’s forbundskontor er sekretariat for Etisk Råd.
Ønsker du kontakt til Etisk Råd, så kontakt konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk.

 

Anne Grete Bue Ryneld
Ressourcepædagogerne i Esbjerg
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Mail: ard@bupl.dk
Mobil: 6135 8963

Anne Mette Skjødt Petersen
Børnehuset Hirtshals
Fanøgade 13-15
9850 Hirtshals
Mail: anne.mette.skjoedt.petersen@hjoerring.dk
Mobil: 7233 4730

Birgitte Conradsen
Næstformand i BUPL
BUPL, Blegdamsvej 124,
2100 KBH Ø
Mail: bco@bupl.dk
Mobil: 6161 1627

Bo Morthen Petersen
Faglig sekretær
Mail: bmr@bupl.dk
Telefon: 3546 5768
Mobil: 2826 4602

Marlene Bangsvig
Børnehuset Fregatten
Distrikt Måløvhøj, Østerhøjvej 1
Mail: Mba1@balk.dk
Mobil: 4175 0532

Lars Redder Jakobsen
Alkjær Fritid
Søibergvej 3 + 13
6950 Ringkøbing
Mail: lars.redder.jakobsen@rksk.dk
Mobil: 2966 4659

Marianne Gilbert Nielsen
Formand BUPL Århus
BUPL Århus, Kystvejen 17, 2. sal,
8000 Aarhus C.
Mail: mgn@bupl.dk
Mobil: 6163 8668

Iben Due Lund
Børnehuset Elverhøjen
Hestehaven 104D
5260 Odense S
Mail: IBBEL@odense.dk
Mobil: 6155 6136

Anne-Marie Søndergaard Christensen
Lektor, Ph.d., cand. mag., cand. phil.
Filosofi, Institut for Kulturvidenskaber
Campusvej 55
5230 Odense M
Mail: amsc@sdu.dk
Telefon: 6550 3630

Karen Prins
Lektor, Phd stipendiat
Institut for Mennesker og Teknologi RUC
Professionshøjskolen UCC
Mail: kapr@ucc.dk
Telefon: 4189 7780

 


BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles værdigrundlag.

Det etiske grundlag understreger, hvilke værdier pædagoger mener er væsentlige i arbejdet med børn, unge og deres familier.

Et fælles professionsetisk grundlag skal bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om etiske udfordringer i pædagogisk arbejde.

Se BUPL’s etiske grundlag for pædagoger (pdf)


BUPL’s etiske råd og BUPL’s etiske grundlag for pædagoger er besluttet på BUPL’s kongres 2010.


 


Etisk Råd er principielt imod omskæring, men går ikke ind for et forbud.

BUPL’s Etiske råd har drøftet omskæring af raske drenge med udgangspunkt i BUPL’s etiske grundlag, herunder princippet om, at pædagoger skal varetage barnets tarv og om nødvendigt fremføre og forsvare barnets behov og interesser, samt beskytte barnet mod krænkende adfærd.

På baggrund af de etiske principper og drøftelsen af spørgsmålet om hvordan man bedst varetager ’barnets tarv’ personligt, socialt og kulturelt set, her-og-nu og på længere sigt, er Rådet nået frem til følgende indstilling:

BUPL’s Etiske Råd er principielt imod omskæring af raske drengebørn, men et flertal af rådets medlemmer går ikke ind for et forbud af omskæring.

Spørgsmålet om drengeomskæring rummer et etisk dilemma mellem hensynet til beskyttelse af barnets tarv og hensynet til forældres ret til at opdrage deres børn efter egne kulturelle og religiøse værdier. I afvejningen mellem de to hensyn, altså hvad der etisk set vejer tungest, bliver vurderingen af indgrebets karakter og dets mulige komplikationer afgørende.

På den ene side er omskæringspraksis en ubestridt krænkelse af barnets fysiske integritet og ret til at bestemme over egen krop. Det strider imod barnets tarv, at påføre barnet unødig smerte og utilpashed med risiko for akutte eller permanente komplikationer.

På den anden side er der, til forskel fra kvindelig omskæring, ikke tilstrækkelig evidens for de skadelige fysiske og psykologiske konsekvenser af drengeomskæringen, til at begrunde et lovforbud og dermed et indgreb i forældres opdragelsesret. Der er, ifølge sundhedsstyrelsen, forskellige undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af indgrebet, som kan have såvel positive som negative følger for børnene senere i livet. Men der er kun begrænset viden om senkomplikationerne.

Opfordring

BUPL’s Etiske Råd opfordrer til at barnets grundlæggende ret til egen krop og integritet bliver respekteret, ved at undlade at omskære drengebørn indtil de har nået en alder, hvor de selv kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker at blive omskåret.

Ligeledes opfordrer BUPL´s Etiske råd til at forældrenes grundlovssikrede ret til opdragelse og religionsfriheden respekteres. Af hensyn til barnets samlede tarv kan Rådet, under de nuværende omstændigheder, ikke anbefale et lovforbud.

Det er Rådets holdning, at kulturelle udfordringer og ændringer af praksis bedst imødekommes og opnås gennem oplysning og dialog.