Etisk råd for pædagoger


BUPL har et etisk råd, hvis formål er at rejse debatter i relation til pædagogprofessionens etiske værdier og dilemmaer.


Opdateret d. 14. juni 2021

BUPL’s Etiske Råd for pædagoger er udpeget af Hovedbestyrelsen og består af 5 medlemmer fra den pædagogiske praksis, 3 politisk valgte og 2 eksterne deltagere fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Se de nuværende medlemmer af Etisk Råd ved at klikke på “Medlemmer af Etisk Råd” nedenfor.

 

Kontakt

BUPL’s forbundskontor er sekretariat for Etisk Råd.
Ønsker du kontakt til Etisk Råd, så kontakt konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk.

 

Rådets formål er, at rejse debatter i relation til pædagogprofessionens etiske værdier og dilemmaer.

Kommissorium for Etisk Råd for pædagoger

På BUPL’s 10. ordinære kongres blev det vedtaget at nedsætte et Etisk Råd med henblik på at støtte arbejdet med at implementere det etiske grundlag.

Kommissoriet blev justeret i forbindelse med BUPL’s 11. kongres for 2013-2015 og yderligere præciseret i forlængelse af vedtagelse af BUPL’s professionsstrategi på BUPL’s 14. ordinære kongres for perioden 2019-2020.

Opgaver for Etisk Råd

Etisk Råd har ifølge BUPL’s love §3 til opgave:

  • At medvirke til at fremme debatten om etik i pædagogisk arbejde
  • At rejse debatter om aktuelle dilemmaer for pædagogprofessionen

Herunder er rådets opgaver:

  • At udbrede kendskabet til det etiske grundlag, principper og retningslinjer mhp. udviklingen af faget og den professionelle dømmekraft
  • At være debatskabende, støttende og retningsgivende i forhold til etiske dilemmaer i pædagogisk praksis, herunder fremme medlemsinddragende aktiviteter om etik
  • Bringe professionsetikken til debat i det omgivende samfund og i pædagoguddannelsen.

Ved opstart af ny kongresperiode udarbejder Etisk Råd en aktivitetsplan for udførelsen af ovenstående opgaver.

Medlemmer af Etisk Råd

Etisk Råd består af 8 medlemmer, som er valgt for deres viden om etik i pædagogisk praksis.

Rådet sammensættes, så der er:

  • 5 pædagoger med dagligt arbejde i en pædagogisk praksis (dvs. pædagoger, ledere og tillidsrepræsentanter)
  • 3 politisk valgte og tillidsvalgte i BUPL (dvs. formænd, forretningsudvalgsmedlemmer, faglige sekretærer, rejsesekretærer og fælles tillidsrepræsentanter).

Udpegningsperioden følger kongresperioden. Medlemmerne kan genvælges over flere kongresperioder. Nye medlemmer introduceres i det etiske grundlag og rådets arbejde i forbindelses med et todages fælles seminar.Birgitte Conradsen
Næstformand i BUPL
BUPL, Sundkrogskaj 20,
2100 KBH Ø
Mail: bco@bupl.dk
Mobil: 61 61 16 27

 


Bo Morthen Petersen
Faglig sekretær i BUPL Hovedstaden
Lersø Parkallé 42-44, 2. sal
2100 København Ø
Mail: bmr@bupl.dk
Telefon: 35 46 57 68
Mobil: 28 26 46 02

 


Marianne Gilbert Nielsen
Formand BUPL Århus
BUPL Århus, Kystvejen 17, 2. sal,
8000 Aarhus C.
Mail: mgn@bupl.dk
Mobil: 61 63 86 68

 

Søren Engelsen
Søren Engelsen
Postdoctoral Researcher
Research Centre in Health Promotion
Roskilde University, Denmark.
Tlf.: +45 60 42 68 96
Mail: engelsen@ruc.dk

 


Karen Prins
ph.d., Lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Dagtilbud.
Mail: KAPR@kp.dk
Telefon: 41 89 77 80

Herudover består rådet af 5 repræsentanter fra den pædagogiske praksis.


BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles værdigrundlag.

Det etiske grundlag understreger, hvilke værdier pædagoger mener er væsentlige i arbejdet med børn, unge og deres familier.

Et fælles professionsetisk grundlag skal bruges til at kvalificere dialoger og overvejelser om etiske udfordringer i pædagogisk arbejde.

Se BUPL’s etiske grundlag for pædagoger (pdf)

In English:

BUPL’s etiske råd og BUPL’s etiske grundlag for pædagoger er besluttet på BUPL’s kongres 2010.


 


Etikken i pædagogikken
Refleksionsguide til brugen af Etisk grundlag for pædagoger i arbejdet med pædagogiske metoder og koncepter.
Hent: Reflektionsguide – Etikken i pædagogikken (pdf)

Etikken i pædagogikken
Guide til daginstitutioners brug af etisk grundlag i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
Hent: Guide – Etikken i pædagogikken (pdf)

Etik i pædagogisk praksis – debat
Publikationen indeholder et oplæg til diskussion af etisk praksis ud fra tre cases.
Se: Etik i pædagogisk praksis – debat

Etik i pædagogisk praksis – cases
En samling af cases til drøftelse af etiske spørgsmål i arbejdet med børn og unge.
Se: Etik i pædagogisk praksis – cases

Pædagogisk etik i coronaens tid – Podcast
I denne særudgave af Børn&Unge Podcast kan du høre med om de etiske dilemmaer, coronatiden betyder for pædagoger og deres faglige dømmekraft.
Podcast: Pædagogisk etik i coronaens tid

Professionsetiske overvejelser som følge af Corona – Video
Corona-tiden med skærpede sundhedsfaglige retningslinjer har ført til en række etiske overvejelser i det pædagogiske arbejde. Erfaringerne har gjort det tydeligt, hvor vigtig pædagogers refleksioner, faglige dømmekraft og fællesskab er.

Det Grædende Barn – video
BUPL’s etiske råd lægger op til debat omkring etik i pædagogisk praksis.

Ballade i Klubben – video
Dilemmaet er baseret på en virkelig oplevelse fra den pædagogiske hverdag.

Ferietur til Somalia – video
Dilemmaet er baseret på en virkelig oplevelse fra den pædagogiske hverdag.

Se også:

Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet
Denne antologi giver et teoretisk og praksisorienteret grundlag for dialoger og refleksioner blandt pædagoger, ledere, studerende og andre, der interesserer sig for etiske aspekter af det pædagogiske arbejde.
Se: Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

High on love – professionsetik for en menneskekærlig profession
I 2006 besluttede BUPL at føre en debat med sine medlemmer om etik i pædagogiske arbejde. Det centrale spørgsmål, der rejses for debatten er, om BUPL skal udarbejde en etik for pædagogprofessionen.
Se: High on love – professionsetik for en menneskekærlig profession

Vejen til professionsetik for pædagoger
I denne pjece giver Jørgen Husted, lektor ved institut for filosofi og idéhistorie, Århus Universitet, sit bud ind i debatten om professionsetik for pædagoger.
Se: Vejen til professionsetik for pædagoger


Etisk Råds holdning til omskæring

BUPL’s Etiske råd har drøftet omskæring af raske drenge med udgangspunkt i BUPL’s etiske grundlag, herunder princippet om, at pædagoger skal varetage barnets tarv og om nødvendigt fremføre og forsvare barnets behov og interesser, samt beskytte barnet mod krænkende adfærd.

På baggrund af de etiske principper og drøftelsen af spørgsmålet om hvordan man bedst varetager ’barnets tarv’ personligt, socialt og kulturelt set, her-og-nu og på længere sigt, er Rådet nået frem til følgende indstilling:

BUPL’s Etiske Råd er principielt imod omskæring af raske drengebørn, men et flertal af rådets medlemmer går ikke ind for et forbud af omskæring.

Spørgsmålet om drengeomskæring rummer et etisk dilemma mellem hensynet til beskyttelse af barnets tarv og hensynet til forældres ret til at opdrage deres børn efter egne kulturelle og religiøse værdier. I afvejningen mellem de to hensyn, altså hvad der etisk set vejer tungest, bliver vurderingen af indgrebets karakter og dets mulige komplikationer afgørende.

På den ene side er omskæringspraksis en ubestridt krænkelse af barnets fysiske integritet og ret til at bestemme over egen krop. Det strider imod barnets tarv, at påføre barnet unødig smerte og utilpashed med risiko for akutte eller permanente komplikationer.

På den anden side er der, til forskel fra kvindelig omskæring, ikke tilstrækkelig evidens for de skadelige fysiske og psykologiske konsekvenser af drengeomskæringen, til at begrunde et lovforbud og dermed et indgreb i forældres opdragelsesret. Der er, ifølge sundhedsstyrelsen, forskellige undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af indgrebet, som kan have såvel positive som negative følger for børnene senere i livet. Men der er kun begrænset viden om senkomplikationerne.

Opfordring

BUPL’s Etiske Råd opfordrer til at barnets grundlæggende ret til egen krop og integritet bliver respekteret, ved at undlade at omskære drengebørn indtil de har nået en alder, hvor de selv kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker at blive omskåret.

Ligeledes opfordrer BUPL´s Etiske råd til at forældrenes grundlovssikrede ret til opdragelse og religionsfriheden respekteres. Af hensyn til barnets samlede tarv kan Rådet, under de nuværende omstændigheder, ikke anbefale et lovforbud.

Det er Rådets holdning, at kulturelle udfordringer og ændringer af praksis bedst imødekommes og opnås gennem oplysning og dialog.