Storkøbenhavn: Forslag du skal stemme om til GF21


En ekstra faglig sekretær, flere TR-aktiviteter og en professionsmedarbejder er en del af indholdet i et af de forslag, du skal stemme om på generalforsamlingen. Læs alle forslagene, og tilmeld dig GF21.


Opdateret d. 22. september 2021

Flere medlemmer betyder, at egenkapitalen er øget. Sidste år bad generalforsamlingen bestyrelsen om til GF21 at komme med et forslag om, hvordan pengene skal anvendes. Et flertal i bestyrelsen har på den baggrund indstillet, at der bl.a. afsættes midler til en ekstra faglig sekretær, flere TR-aktiviteter og en professionsmedarbejder. Læs hele forslaget og bestyrelsens øvrige forslag.

Forslag 5 a

FORSLAG TIL EGENKAPITALENS STØRRELSE
BUPL Storkøbenhavn bør i sit budgetarbejde tilstræbe at fagforeningens egenkapital svarer til 5 procent af foreningens drift og 20 procent af værdien af foreningens ejendom.

Begrundelse
Generalforsamlingen besluttede i 2020, at bestyrelsen til denne generalforsamling skulle kom-men med ”en vurdering af niveauet for hvor stor en egenkapital i BUPL Storkøbenhavn bør være”.

Bestyrelsen har derfor haft nedsat en mindre arbejdsgruppe og efter indstilling fra denne frem-sættes forslaget om 5 procent af foreningens drift og 20 procent af værdien af foreningens ejendom.

Forslaget tager afsæt i overvejelser i kasserergruppen i BUPL – og dermed drøftelser i forbundet og på tværs af alle fagforeninger. Her har man arbejdet med to modeller; enten det foreslåede eller en model med en mindre egenkapital – nemlig på 10 procent af driften.

BUPL Storkøbenhavn ejer vores bygning i Ballerup, som i seneste regnskab er vurderet til 25.655.989 kroner, ligesom vi i de seneste mange år har haft vækst i medlemstallet.

Bestyrelsen har på den baggrund valgt at indstille, at egenkapitalen skal kunne finansiere de sidste 20 procent af vores bygning, da det ellers vil kræve dyre lån, ligesom bestyrelsen foreslår at vores egenkapital skal kunne modstå mindre udsving i driften på 5 procent. Dermed indstiller bestyrelsen, at vi fremover også vil have en stor og solid egenkapital.

Konkret betyder forslaget, at den nuværende egenkapital på 11.068.289 kroner kan reduceres til 6.136.410 kroner. Hvilket igen betyder, at vores egenkapital i dag overstiger det i forslaget anbefalet niveau med 4.930.879 kroner.

Bestyrelsen vurderer at der trods denne reduktion fortsat vil være et solidt økonomisk fundament i Storkøbenhavn med en solid egenkapital.

(alle tal er fra seneste regnskab 2020)

 

Forslag 5 b

FORSLAG OM ANVENDELSE AF OVERSKYDENDE EGENKAPITAL
Et flertal i bestyrelsen foreslår, at der over de kommende tre år anvendes 5 mio. kroner af egenkapitalen til styrkelse af BUPL Storkøbenhavn. Midlerne afsættes til 5 formål; Styrkelse af den politiske ledelse gennem valg af en ekstra faglig sekretær, styrkelse af professionen gennem øgede ressourcer og kompetencer i sekretariatet, styrkelse af tillidsrepræsentanterne gennem øgede midler til aktiviteter og endelig styrkelse af medlemsservicen i forbindelse med telefoniske henvendelser samt en fremtidssikring af balleruphuset.

Begrundelse
Generalforsamlingen besluttede i 2020, at bestyrelsen til denne generalforsamling skulle komme med en vurdering af niveauet for, hvor stor en egenkapital i BUPL Storkøbenhavn bør være og ”fremlægge en plan for, hvordan egenkapitalen kan sættes i spil til størst mulig gavn for BUPL Storkøbenhavns medlemmer”.

Bestyrelsen har i et andet forslag foreslået, at Storkøbenhavns egenkapital bør være 20 procent af bygningens værdi og 5 procent af omsætningen, hvilket aktuelt giver en egenkapital, som er 4.930.879 kroner større end nødvendigt.

Det foreslås derfor, at egenkapitalen sættes i spil på følgende måde:

1) Styrket politisk ledelse
Et flertal i bestyrelsen foreslår, at der vælges en ekstra faglig sekretær for at styrke den politiske ledelse af BUPL Storkøbenhavn. Daglig ledelse består i dag af 4 politisk valgte, og med forslaget vil antallet stige til 5, nemlig formand, næstformand, kasserer og to faglige sekretærer.

Begrundelsen er et ønske om at fastholde den tætte kontakt til vores 12 kommuner, hvor et medlem af daglig ledelse sammen med den (eller de) lokale fællestillidsrepræsentanter, lokalt tillidsvalgte (TR, LTR mv.) og kommunegruppen fortsat skal sikre et stærkt og aktivt BUPL i kommunen. Samtidig kan vi også konstatere, at der er et stigende behov for at fokusere vores kræfter på udvalgte områder og et stort potentiale i at styrke det politiske arbejdet på tværs af vores kommuner.

Konkret ønsker et flertal bestyrelsen at understøtte, at drøftelserne i bestyrelsens arbejdsgrupper om udvalgte områder som arbejdstid, inklusion, normeringer og lokal løn bedst muligt følges til dørs i alle vores 12 kommuner. Det forudsætter, at medlemmerne i daglig ledelse både løfter kommuneansvaret i de kommuner som de har ansvaret for og løfter ansvaret for de udvalgte områder, de har ansvaret for på tværs af alle 12 kommuner.

For at understøtte denne bevægelse hen mod et ”både-og” – og i erkendelse af at en styrkelse af vores tværgående fokus kræver ekstra politisk tilstedeværelse og dermed ressourcer, indstilles det, at der sker en opnormering i daglig ledelse gennem valg af en ekstra faglig sekretær. Der nedsættes en politisk følgegruppe med repræsentanter for de faglige sekretærer, fællestillidsrepræsentanterne, bestyrelsen og sekretariatet, som dagsordenssætter opgavefordelingen mellem de nævnte grupper overfor bestyrelsen og løbende følger arbejdet.
Indstillingen kræver ændring af BUPL Storkøbenhavns vedtægter, hvorfor der fremsættes et forslag hertil. Den økonomiske omkostning for foreningen er cirka 750.000 årligt inkl. lønsumsafgifter mv. I forslaget er indregnet, at de første 3 år finansieres af egenkapitalen, mens et forventet fortsat stigende medlemstal fra 2025 vil betyde, at udgiften kan indregnes i ordinært bud-get.

2) Styrkelse af professionen
Et flertal i bestyrelsen foreslår at sekretariatet opnormeres med en professionsmedarbejder for at styrke professionen.

BUPL er en professionsforening og opgaverne for at fremme professionen, og ikke mindst anvende professionsviden i vores arbejde, er i dag spredt ud over flere valgte og ansatte lønkonsulenter i Storkøbenhavn. Med forslaget ønsker et flertal i bestyrelsen at styrke arbejdet ved at samle mange nuværende opgaver hos en medarbejder, som har solid teoretisk og praktisk kendskab til det pædagogiske område og den pædagogiske profession.

Med forslaget vil vi også derudover kunne styrke vores påvirkning af kommunerne gennem en skærpelse af professionsargumenterne, det være sig ift. sociale normeringer, inklusion, pædagogisk tilsyn og læringsmiljøer. Skal vi undgå, at opnåelse af minimumsnormeringer i vores kommuner bliver et reelt maksimum, skal vi med andre ord styrke det politiske fokus på, at det i mange af vores udsatte områder vil kunne betale sig at investere yderligere i pædagogisk faglighed. Professionen fylder mere og mere i vores interessevaretagelse. Skal vi videre end minimumsnormeringer, og skal vi spille mere aktivt ind i forhold til udviklingen af vores område – inklusion, tilsyn mv. bør BUPL Storkøbenhavn i lighed med flere andre BUPL-fagforeninger styrke sin indsats. Det gælder også på skolefritidsområdet, hvor de professionsfaglige argumenter skal skærpes for at sikre kvalitet i fritidstilbuddet.

I dag varetages dele af professionsarbejdet af sekretariatets øvrige konsulenter. Ansættelsen af en professionsmedarbejder og et mere tydeligt politisk ansvar for professionsområdet vil således frigøre tid og ressourcer til vores øvrige medlemsbetjening og dermed øge vores ressourcer til især vores forhandlingsarbejde.

Den økonomiske omkostning for foreningen er cirka 750.000 årligt inkl. lønsumsafgifter mv. I forslaget er indregnet at de første 3 år finansieres af egenkapitalen, mens et forventet fortsat stigende medlemstal fra 2025 vil betyde at udgiften kan indregnes i ordinært budget.

3) Styrkelse af tillidsrepræsentanterne
Et flertal i bestyrelsen foreslår at der afsættes 0,5 mio. kroner ekstra til TR-aktiviteter det kommende år. Dermed fordobles midlerne til tillidsrepræsentanter, og det foreslås desuden, at de samlede tillidsrepræsentant- og medlemsaktiviteter evalueres med henblik på en bedre anvendelse af allerede eksisterende midler i budgettet. Forslaget vil derfor kun belaste egenkapitalen det kommende år.

Tillidsrepræsentanterne er en vigtig og væsentlig spiller i vores arbejde. En styrkelse af tillidsrepræsentanterne er efter vores opfattelse en styrkelse af hele organisationen.

I forbindelse med covid-19 har tillidsrepræsentanterne løftet en kæmpe opgave og desværre har vi ikke kunnet samle dem så meget, som vi plejer, ligesom mange nyvalgte har fået en lidt skæv – og for virtuel – introduktion til fællesskabet.

Et flertal i bestyrelsen foreslår derfor, at der afsættes midler til afvikling af f.eks. internatkurser for TR-grupperne i kommunerne, men også indkaldes til arrangementer og møder på tværs af vores kommuner og medlemsgrupper for at fremme videndeling og erfaringsudveksling samt ruste os til fagpolitiske handlinger indenfor udvalgte områder.

Samtidig hermed foreslås det, at vi frem til budget23 undersøger, hvor vores nuværende midler til kommunegrupperne, tillidsvalgte mv. i fremtiden bedst muligt kan understøtte vores arbejde i kommunerne og på tværs af kommunerne.

Forslaget finansieres derfor i første omgang af egenkapitalen, hvorfra der tages 0,5 mio. kroner det kommende år.

4) Styrkelse af medlemsservicen i forbindelse med telefoniske henvendelser
Et flertal i bestyrelsen foreslår at der afsættes 0,5 mio. kroner årligt de kommende to år til at forbedre medlemsservicen i forbindelse med telefoniske henvendelser til BUPL Storkøbenhavn.

Begrundelsen for forslaget er dobbelt; dels oplever for mange medlemmer at de viderestilles i forbindelse med henvendelser eller at de henvises tilbage til den fællestillidsrepræsentant som de lige har snakket med. Dels oplever mange i organisationen at de er involveret i vores telefonpas-ning, og at det rejser krav om at man ved alt fra A-Z.

Formålet med forslaget er derfor at afprøve en ny model for vores telefonservice. I andre BUPL fagforeninger har man specialiseret opgaven med at besvare medlemshenvendelser på færre personer med det resultat at man dels har længere åbningstid, og at den som tager telefonen, dels kan besvare langt de fleste henvendelser (75-80 procent), ligesom der er bedre overblik og systematik ift. de telefoner, som skal sendes videre til folk med lokal kendskab (FTR) eller meget specialviden (personsagsbehandler/lønkonsulent). Vi ønsker med forslaget at afsøge om en tilsvarende løsning med fordel kan tilpasses forholdene i BUPL Storkøbenhavn, og økonomien er tænkt som en ramme til dette arbejde.

En effekt ved projektet vil forhåbentlig også være at der frigøres ressourcer for lønkonsulenter-ne, personsagsbehandlerne og fællestillidsrepræsentanterne. De tre grupper varetager i dag alle vores telefonhenvendelser med den udfordring, at for mange personer er involveret i telefonpas-ningen, at for mange medlemmer viderestilles fordi alle ikke ved alt, og at vi mangler overblik og systematik over vores medlemshenvendelser – både i arten af henvendelser og kvaliteten af besvarelserne. Med projektet håber vi, at der kan findes en bedre balance mellem hurtig og ef-fektiv besvarelse af henvendelserne og med inddragelse af de nødvendige ekspertiser og lokalt kendskab.

Der afsættes som nævnt 0,5 mio. kroner i 2022 og 0,5 mio. kroner i 2023 som en rammebevilling til projektet.

5) Fremtidssikring af bygningen
Et flertal i bestyrelsen foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kroner i 2022, som sammen med den ordinære vedligeholdelseskonto skal anvendes til at fremtidssikre Balleruphuset.

Baggrunden for forslaget er især erfaringerne fra perioderne med covid-19 nedlukning af dele af Danmark. Her blev vi alle fortrolige med ”virtuelle møder”, ”digitale arrangementer”, ”streaming” ligesom hjemmearbejde og IT-redskaber som webcamera og head-set fik en anden og større vægt.

Vi ønsker med forslaget at understøtte, at Balleruphuset også fremover er det centrale mødested for os alle i Storkøbenhavn. Det kræver en opdatering af vores mødefaciliteter og især deres tekniske formåen, således at vi fremover igen kan mødes fysisk – og nemt supplere dette med et digitalt tilbud om deltagelse hjemmefra.

Vores forslag er at der afsættes 0,5 mio. kroner ekstra til forbedringer i Balleruphuset og at den konkrete udmøntning sker i samråd med brugerne af huset, herunder FTR’erne og sekretariatets MED-udvalg.

Overblik over samlet forslag
Et flertal i bestyrelsen foreslår, at der over de kommende tre år anvendes 5 mio. kroner af egenkapitalen til styrkelse af BUPL Storkøbenhavn. Midlerne afsættes til 5 formål; Styrkelse af den politiske ledelse gennem valg af en ekstra faglig sekretær, styrkelse af professionen gennem øgede ressourcer og kompetencer i sekretariatet, styrkelse af tillidsrepræsentanterne gennem øgede midler til aktiviteter og endelig styrkelse af medlemsservicen i forbindelse med telefoniske henvendelser samt en fremtidssikring af Balleruphuset.

Forslaget forudsætter, at der foretages følgende træk på egenkapitalen de kommende tre år.

Forudsætningerne for ovenstående fordeling er at BUPL Storkøbenhavn fortsat vokser i medlemstal og dermed i 2023 har 0,5 mio. kroner ekstra indtægt, i 2024 har en mio. kr. og fra 2025 har 1,5 mio. kroner ekstra i indtægt. Hermed er der plads til, at en faglig sekretær og en professionsmedarbejder varigt kan finansieres indenfor den almindelige driftsramme fra 2025 og frem. De øvrige poster er engangsudgifter.

Med udgangen af 2024 vil egenkapitalen alt andet lige være 6.136.410 kroner svarende til den anbefalede målsætning for egenkapitalens størrelse. Egenkapitalen vil således fortsat have en størrelse, som udgør en ansvarlig buffer ift. vores økonomiske stabilitet såfremt estimatet ift. medlemsudviklingen skulle vise sig ikke at være i mål i 2024.

 

Forslag 5 c

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

Begrundelse
Forslag 5 b – forslag om anvendelse af den overskydende egenkapital betyder, at BUPL Storkøbenhavn styrker den politiske ledelse med valg af en ekstra faglig sekretær. Begrundelserne herfor fremgår af selve forslaget, men som en konsekvens af forslaget skal et flertal i bestyrelsen hermed fremsætte forslag om at ændre vedtægterne.

Antal og valg af faglig sekretær fremgår af vedtægternes § 3, som beskriver bestyrelsen og § 5 som beskriver valg. I § 5 står at medlemmerne på generalforsamlingen skal vælge formand, næstformand, kasserer og faglig sekretær (som også er medlem af Hovedbestyrelsen) direkte. Denne bestemmelse foreslås suppleret med valg af yderligere en faglig sekretær. Tilsvarende foreslås at § 3 præciseres med den nye sammensætning af bestyrelsen.

Forslag
I § 3 stk. 2. og stk. 3. beskrives bestyrelsen. Denne beskrivelse tilpasses en ekstra faglig sekretær, og det præciseres, hvem der udgør de valgte lønnede, at der er tale om 2 medlemmer til hovedbestyrelsen samt at den lokale lederforening jf. BUPL’s love udpeger et medlem til bestyrelsen.

 • 3. Stk. 2. Fagforeningsbestyrelsen sammensættes af fem valgte lønnede; formand, næstformand, kasserer, hovedbestyrelsesmedlem som samtidig er valgt som faglig sekretær og en faglig sekretær – samt hovedbestyrelsesmedlem, to suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne, medlem udpeget af den lokale lederforening samt øvrige medlemmer. Bestyrelsens samlede størrelse modsvarer det antal kongresdelegerede BUPL Storkøbenhavn til en hver tid måtte oppebære jf. BUPL’s love § 18.
 • 3 Stk. 3. Såfremt en af de valgte lønnede formanden, næstformanden, kassereren eller faglig sekretær fratræder, udpeger fagforeningsbestyrelsen blandt sine medlemmer en efterfølger, der fungerer indtil næste generalforsamling med valg på dagsordenen.

I § 5 stk. 4 beskrives valgene på generalforsamlingen. De nuværende valgte lønnede – formand, næstformand, kasserer og det ene medlem af Hovedbestyrelsen skal suppleres med en ekstra faglig sekretær. Med ovenstående præcisering af § 3 kan dele af teksten forkortes.

 • 5, stk. 4,
 1. Valg af:
 2. Formand
 3. Næstformand
 4. Kasserer
 5. Hovedbestyrelsesmedlem, som også er faglig sekretær
 6. Faglig sekretær
 7. Hovedbestyrelsesmedlem
 8. Første og anden suppleant til Hovedbestyrelsen.
 9. Eventuelle Øvrige bestyrelsesmedlemmer § 3 ud over de under 6 a), b), c), d), e) og f) valgte, således at denne efter generalforsamlingens bestemmelse kommer til at bestå af mindst 5 medlemmer.
 10. Suppleanter til bestyrelsen, således, at der efter generalforsamlingens bestemmelse vælges mindst 1 og højest 3 suppleanter.
 11. Kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, ekskl. hovedbestyrelsesmedlem(-mer).
 12. 3 suppleanter for de kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, ekskl. hovedbestyrelsesmedlem(-mer).
 13. Kritisk revisor.
 14. Suppleant for kritisk revisor.
 • 5 Stk. 8. Såfremt antallet af fagforeningens kongresdelegerede og suppleanter overstiger antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, vælges de manglende kongresdelegerede blandt fagforeningens øvrige medlemmer.

Du finder også forslag, dagsorden, årsberetning mm vedrørende GF21 under Generalforsamling

Nye forslag til behandling på GF21 sendes senest 29. september
Alle medlemmer har mulighed for at stille nye forslag til behandling på generalforsamlingen senest 29. september. Det er muligt efterfølgende og frem til afstemning at stille ændringsforslag. De kan frem til generalforsamlingen fremsendes til BUPL Storkøbenhavn på storkobenhavn@bupl.dk.

Tilmeld dig Generalforsamling 2021 d. 7. oktober 2021 i MusikTeatret i Albertslund

Siden opdateres løbende med eventuelt nye forslag