Ringsted Kommune vil spare
på SFO’erne næste år


Ringsted Kommunes forvaltning har foreslået at reducere normeringerne i SFO’erne, samtidig med at de øger forældrebetalingen. Begge forslag bekymrer BUPL, og vi anbefaler udvalget ikke at gå videre med de to forslag.


Opdateret d. 24. juni 2020

I 2017 vedtog Ringsteds byråd er fremsynet strategi for kommunens SFO’er. Men siden har området i flere omgang været udsat for besparelser, som har forringet normeringer og dermed mulighederne for at udvikle den pædagogiske kvalitet og indfri forventninger i SFO-strategien. Nu har forvaltningen fremsat forslag om yderligere reduktioner samtidig med, at man vil øge forældrebetalingen. Her kan du få fakta om sagen og se mere om BUPL’s syn på de påtænkte nedskæringer.

FAKTA OM FORSLAG

Reduktion i SFO’ernes tildeling med 5 procent.

Forøgelse af forældrebetalingen med 5 procent.

Se forslagene her

 

FAKTA OM SFO’ERNES BUDGETTER

  • I 2014 tog kommunen det første skridt i retning af reduktioner på området. Det skete, da man indførte understøttende undervisning og reducerede i SFO’ernes åbningstid, og gennemførte en tilsvarende budgetreduktion.
  • I 2015 indførte man tvungen lektielæsning og faglig fordybelse. Igen med en reduktion i SFO-åbningstiden. Sammen med besparelsen fra 2014 fjernede man 4,1 mio. kr.
  • I 2017 begyndte flere SFO’er igen at øge åbningstiden som følge af en dispensationsmulighed i Folkeskoleloven. Men skolelederne og bestyrelserne tilførte ikke SFO’erne flere personaleressourcer. SFO’erne måtte klare opgaven med øget åbningstid for de samme personaletimer, der var råd til efter besparelserne i 2014 og 2015.
  • I 2019 kom en revision af Folkeskoleloven, så alle SFO’er fik udvidet åbningstiden. Sammen med lovpakken modtog kommunen penge fra regeringen, blandt andet til finansiering af ændringerne, samtidig med, at kommunen også fik færre udgifter til undervisning. Alligevel undlod byrådet at tilføre SFO’erne flere ressourcer til at klare den ekstra åbningstid.
  • Samlet set har byrådet siden 2014 reduceret normeringerne med mere end 30 procent. Men det er alene den reduktion, som byrådet har besluttet. Parallelt hermed har skolelederne gennemført forskellige ændringer på skolernes budgetter, som har ramt SFO’erne. De er:
  • Skolelederne har pålagt SFO’erne at bidrage til udgifterne til skoleledelsen. Det sker nu på de fleste skoler i kommunen. Senest har Valdemarskolen trukket 30 procent af skolelederens løn på SFO’ens budget. SFO’en har i forvejen udgifter til sin egen ledelse, og betaler normalt ikke også til skoleledelsen. Men der findes ikke en samlet oversigt over, hvad det betyder samlet set for SFO’erne.
  • SFO’erne har i 2019 et underforbrug på i alt 2,7 mio. kr. Det fremgår ikke klart, hvorfor der er et underforbrug i den størrelsesorden, og hvad pengene i stedet er brugt til. Men det har konsekvenser for mulighederne for at skabe pædagogisk kvalitet, når budgetterne ikke udnyttes fuldt ud.
  • SFO’ernes tildeling beregnes ud fra en åbningstid fra 6.30-8.00 og igen fra 14.00-17.00. Fredag dog kun til 16.00. Men praksis er, at der er børn i SFO’en allerede fra kl.13.00. Der er således 5 ekstra timer om ugen, som ikke er dækket i tildelingen.
  • I foråret 2014 fik SFO’ene tildelt 2,19 timer pr. uge pr. barn i SFO1. I dag er tallet 1,47. Gennemføres besparelserne anslås tallet reduceret til ca. 1,40.

 

FAKTA OM KOMMUNENS SFO-STRATEGI

I 2017 vedtog byrådet en fremsynet strategi for kommunens SFO’er. Formålet var, at sætte en indholdsmæssig ramme om pædagogernes arbejde på fritidsområdet, som skulle sikre, at skolerne arbejdede målrettet og hensigtsmæssigt med børnenes dannelse og uddannelse. Strategiens mål er:

”inden for rammerne af den nye folkeskolereform at videreudvikle SFO’ens praksis kvalitativt og kvantitativt, således at mange børn vil blive en del af de fællesskaber, som udgør SFO’en, samt deltage i de aktiviteter, der kan understøtte deres udvikling både i forhold til dannelse og uddannelse”.

Strategien indeholder målsætninger og forslag til handlinger, samt initiativer til, hvordan arbejdet med børn og unges fritid blandt andet understøtter kommunens målsætninger på børn- og ungeområdet, implementeringen af folkeskolereformen og forældresamarbejdet.

Strategien blev udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningen, BUPL og FOA og med inddragelse af forældre og medarbejdere.

BUPL mener, at byrådet skal fastholde strategien og aktivt understøtte den. Samt sikre, at de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer er til rådighed.

Ringsted kommunes SFO-strategi

 

BUPL’S VURDERING

Ringsted Kommune har fået 37 mio. kr. i kommunal udligning og har en landets mest velpolstrede kassebeholdninger. Besparelser er ikke nødvendige.

Med stigende takster og dårligere normeringer kommer forældrene til at betale mere for mindre. Det betyder øget risiko for udmeldelser. En udvikling, som strider imod den SFO-strategi, som byrådet har besluttet. Når et større antal børn fravælger SFO’erne, får det negativ konsekvens for mulighederne for at arbejde helhedsorienteret omkring børnenes trivsel og læring, og det svækker arbejdet med inklusion.

Med stadigt dårligere normeringer forringes mulighederne for at etablere fuldtidsstillinger til pædagogerne, og pædagogstillingerne i Ringsted Kommune bliver mindre attraktive. Konsekvensen kan blive personaleflugt og vanskeligheder med at rekruttere dygtige pædagoger.

Dårligere normeringer har dokumenteret negative konsekvenser for børnenes udvikling. Forskning på daginstitutionsområdet dokumenterer det, og intet tyder på, at det ikke også gør sig gældende på fritidsområdet.

Erfaringsmæssigt går dårlige normeringer mest ud over børn, som er socialt udsatte, har særlige behov eller som på anden vis er sårbare, forsigtige eller stille.

SFO’erne har en vigtig opgave i generelt at skabe trivsel og sikre gode relationer mellem børn. F.eks. ved at arbejde på, at alle børn føler sig som en del af fællesskabet og mobning bekæmpes. Relations-arbejdet er stærkt afhængigt af gode normeringer.

Mange børn oplever ikke anerkendelse og mangler selvværd i forhold til den faglige undervisning i skolen. SFO’ens aktiviteter og praksisorienterede tilgang til læring er, for de børn, vejen til at finde glæde og få selvtillid ved at lære. Mangel på personale indskrænker mulighederne for at udvikle og gennemføre aktiviteter, der skaber læring.

 

BUPL’S BUDSKAB

Ringsted politikerne må tage ansvar for kvaliteten og udviklingen af fritidstilbuddene. Og det bør ske med udgangspunkt i SFO-strategien, som skal sikre trivsel og læring, og at flere børn deltager i SFO’ernes fællesskab. Derfor skal politikerne tage besparelser og forslag om at øge forældrebetalingen af bordet.