Pressemeddelelse – Budget 2022 (Aarhus)


Der er indgået budgetforlig i Aarhus Kommune. Der er desværre ikke nogen positive overraskelser på børne- og ungeområdet.


Udgivet d. 24. september 2021

Konsekvenserne er alvorlige på fritidsområdet. Der er brug for at styrke den fritidspædagogiske indsats, som styrker børn og unges udvikling, udvider deres livsmuligheder og forebygger mistrivsel.
”På fritidsområdet er der ikke afsat en krone. Det er beskæmmende læsning ovenpå et år, hvor byrådet har besluttet en fritidspædagogisk vision, som altså nu viser sig kun at være hensigtserklæringer på et stykke papir”, udtaler formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen.

SFO´er og klubber rammes både af en generel udhulning af økonomien, men også af at skolerne i år kan forkorte undervisningen og dermed udvide tiden i klub og SFO, uden der tilføres midler til opgaven.
”Der er alvorligt brug for den fritidspædagogiske indsats. BUPL´s nylige vilkårsunder-søgelse blandt medlemmerne i klub og SFO viser, at over 40 % af pædagogerne vurderer, at der er stigende mistrivsel blandt børn og unge i Aarhus. Vi er meget uforstående overfor, at politikerne har forbigået fritidsområdet, der gør en så vigtig forebyg-gende indsats blandt børn og unge”, fortsætter Marianne Gilbert Nielsen.

På dagtilbudsområdet er der i budgetforliget en del omtale af tidligere års prioriteringer, og et konkret beløb i 2025, der gør at kommunen lever op til loven om minimumsnor-meringer. Men både fritidsområdet og dagtilbudsområdet trækkes med tidligere besparelser, den såkaldte barselspulje og finansieringsbidraget, der udhuler økonomien.
”Det er urimeligt, at området trækkes med million-store besparelser år for år, der udhuler budgetterne, så penge, der tilføres, bare bliver ædt op”, siger Marianne Gilbert Ni-elsen.

Om problemerne med rekruttering af pædagoger og byrådets prioriteringer af dette, siger Marianne:
”Der står i aftalen at rekruttering er et af de vigtigste fokusområder i budgettet for 2022, men konkret er der ikke afsat andre midler end dem kommunen kan få fra en pulje, Regeringen har afsat. Vi er både skuffede og bekymrede, for det er et alvorligt og meget konkret problem, der kræver indsats nu”.

BUPL Århus havde håbet på en genopretning af midlertidige pavilloner med en højere hast: ”Det er for så vidt godt, at pavilloner ikke i fremtiden tæller med i kapaciteten, og vi forhåbentlig undgår den form for nødløsninger i fremtiden. Men da børn og pæda-goger kan risikere at blive udsat for høj koncentration af fugt og skimmel, skal byggeriet fremrykkes, og man skal i gang så hurtigt som overhovedet muligt”, slutter Marianne sin kommentering af budgetforliget.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert Nielsen, mgn@bupl.dk