OK21-resultater med fokus på arbejdsmiljøet


Overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Trods en stram økonomisk ramme fik vi forhandlet flere resultater på arbejdsmiljøområdet på plads. Her får du overblik over, hvilke OK-resultater der direkte handler om arbejdsmiljø.


Opdateret d. 22. april 2021
OK-resultater om arbejdsmiljø på det kommunale område

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for AMR, TR og ledere
Der skal udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Formålet med uddannelsen er at styrke deltagernes samarbejde om og handlekompetencer til at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

KL og forhandlingsfællesskabet, som BUPL er en del af, arbejder for, at uddannelsen finder sted i regi af PUF (parternes uddannelsesfælleskab).

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar
Der skal udvikles en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar.

Formålet er at bidrage til, at lederen i sin daglige ledelse får supplerende kompetencer til at udvikle det gode psykiske arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejdere, ledergruppe, organisationer og for sig selv. Uddannelsen skal vægte arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen er under udarbejdelse, men det tyder på, at uddannelsen vil forløbe over 2-3 dage fordelt over en periode på et ½ år, evt. suppleret med netværksmøder. Der vil i første omgang etableres pilothold, der evalueres eksternt.

SPARK videreføres
SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) videreføres, og derfor er der fortsat mulighed for at søge om gratis konsulentforløb i forbindelse med konkrete udfordringer med psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

SPARKS´s formål er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser med fokus på kerneopgaven. Det sker ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Der er aftalt, at SPARK iværksætter seks nye udviklingsinitiativer i 2021-24, bl.a.:

  • Netværksforløb om temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og elementer i aftalen om trivsel og sundhed. Forløbet skal rette sig mod lokale MED-udvalg/leder eller TR/AMR i hele kommunen eller finde sted på tværs af kommuner. Fokus er på at styrke kommunens/MED’s strategiske arbejdsmiljøarbejde.
  • SPARK vil forsat udvikle måder til at styrke tilbud til og proces- og handlekompetencer hos MED/leder, TR og AMR (TRIO) og/eller tilbyde et eller flere møder med direkte støtte til medarbejdergruppen efter konkret vurdering af behovet.

Læs mere om SPARK

OK-resultater om arbejdsmiljø på det private område
  • På alle overenskomster fordobles AMR-tillægget fra 3.200 kr. (00-niveau) til 6.400 kr. (00-niveau). Det er en anerkendelse af betydningen af AMR-rollens vigtighed på linje med TR-rollen.
  • På det private 0-6 årsområde er aftalt, at der forsat udbydes og afholdes en årlig, supplerende 1,5 dags arbejdsmiljørelevant uddannelse. Denne fælles uddannelse udbydes, så også ledere og TR kan deltage.

Bemærk, at BUPL’s private medlemmer stemmer om overenskomstforliget frem til den 26. april. Resultaterne på det private område er derfor først godkendt, når medlemmerne godkender det samlede forhandlingsresultat ved urafstemningen.