Nye normeringsforringelser på vej i Jammerbugt Kommune


Midt i juni blev regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2019. Det er en aftale som kommunerne udtrykker en rimelig tilfredshed med, da man fastholder de puljer, som Jammerbugt Kommune, og flere andre kommuner, er meget afhængige af. Men der er også en berettiget bekymring. Beregninger viser, at den demografiske udvikling med stigende børnetal og flere ældre, at de mangler en halv milliard kroner i at kommunerne kan fastholde nuværende serviceniveau.


Opdateret d. 13. juli 2018

I Jammerbugt Kommune er processen med at lægge kommunens budget for 2019 i fuld gang. Politikkerne har valgt, at der skal være et overskud til at putte i kommunekasse på mellem 50 – 60 millioner kroner i 2019. De mangler 20 millioner kroner i at nå det, og derfor er forvaltningerne blevet bedt om at lave et sparekatalog på 20 – 30 millioner kroner. Nogle af jer har måske stiftet bekendtskab med spareforslagene via de MED-udvalg I sidder i.

Jammerbugt Kommune har i forvejen mange penge i kommunekassen. Til budget 2018 modtog Jammerbugt Kommune 35 millioner kroner fra pulje “Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet”.

BUPL er bekymret for, om kommunen har så mange penge liggende, at de ikke længere kan få penge fra ovennævnte pulje, hvis de fortsætter deres iver efter at fylde kommunekassen. Det vil kunne resultere i massive besparelser på driften.

På vores områder har forvaltningen peget på besparelser for omkring otte millioner kroner, med to millioner kroner på dagtilbud og knapt seks millioner kroner på undervisning og fritid.

Dagtilbud

Kommunalbestyrelsen har et ønske om at normeringen i Jammerbugt Kommune skal op på landsgennemsnittet. Det harmonerer ualmindelig dårligt med forslaget om generel normerings forringelse på to millioner kroner. Det foreslås i den kommune, som i forvejen har landets absolut dårligste økonomiske vilkår at drive daginstitutioner for. Vi er derfor meget bekymret for forslaget, der vil betyde forringelse af kvaliteten for børn, forældre og pædagogernes arbejdsmiljø, hvilket underbygges af MED-udvalgene. 

Skole og fritid

Et forslag om en generel nednormering på almen området på tre millioner kroner, som med fuld gennemslag i 2020 vil betyde forringelser for 7,2 millioner, vil få store konsekvenser for undervisningen.

I følge forvaltningen har en rapport peget på, at skolerne i Jammerbugt Kommune er dyrere end andre kommuners skoler. Rapporten er manglefuld og tager slet ikke højde for de politiske valg, der er truffet i Jammerbugt Kommune, med blandt andet “Liv i by og Skole”. Rapporten er noget makværk og det fortæller vi gerne politikkerne igen.

Så igen i år er det lagt op til en kamp for at sikre prioritering af vores område. Vi vil via møder med politikkere og forvaltningsfolk sikre, at de har den nødvendige viden, så de ikke i tvivl om vigtigheden af pædagogernes arbejde.

Se den samlede “Handleplan med datooversigt”.

Overordnet mål for budgetarbejdet

 • At fremme arbejdsvilkårene for det pædagoger i kommunen
 • At sikre politisk forståelse for pædagogernes kompetencer
 • At sikre faglig høj kvalitet
 • At fastholde så mange pædagog-stillinger som muligt i kommunen som helhed. Her skal vi bruge benchmark-tal som argument for at hæve normeringen for pædagoger
 • At skabe fokus på pædagoguddannet ledelse
 • Synliggøre at god økonomi bruges til at sikre små enheder på bekostning af god normering
 • At fastholde den politiske ambition om normering i dagtilbud, på niveau på landsgennemsnittet.

Folkeskolereform

 • Arbejde på at øge anerkendelsen af pædagogernes kompetencer og arbejde i skolen
 • At skabe fokus på nødvendigheden af pædagoguddannet ledelse
 • At sikre gode arbejdsvilkår for pædagogernes arbejde i såvel SFO som skole
 • Arbejde på, at ”to-voksenordning” ikke bliver til en ”to-lærerordning”. Når der etableres ”to-voksenordning skal der sikres økonomi til fortsat SFO drift (åbningstid udvides).
 • Arbejde på højere kvalitet i SFO (Pædagogandel og normering sat i forhold til kvalitetskrav). Det skal være uddannede pædagoger der er i både skole og i SFO.

0-6 års området

 • At gentage at Jammerbugt er den kommune bruger absolut færrest kroner pr barn
 • At afsøge om kommunens SIér er fungerer under lovgrundlaget for Samdrift eller LBOBetydning for pædagogerBetydning for kroner pr barn på dagtilbuds området
 • At være aktive og synlige i struktur debatten
 • Området skal friholdes for rationaliseringer – ny struktur skal understøttes.

Ældreområdet

 • At medvirke til yderligere udvikling af pædagogers ansættelse på ældreområdet i kommunen

Dokumentation:

 • Pjecer og artikler fra forbundet, samt anden relevant dokumentation anvendes i argumentation, høringssvar mm.

Samarbejdspartnere

 • Der søges samarbejde med relevante parter
 • TR-mødet den 13.6. skal bruges til at ”ide-generere” hvad vi har af påvirkningskanaler.