Mariagerfjord Kommunes økonomi ser sund ud


Der skal stort set ikke spares på børne- og ungeområdet i Mariagerfjord Kommune i det nye budgetår. Der er lagt op til få besparelser på nogle løse timer til støttetiltag i institutionerne, uforbrugte midler til kvalitetsløft og på uddannelse på skoleområdet.


Opdateret d. 17. august 2020

Budgetlægningen for 2021 i Mariagerfjord Kommune tager udspring et andet sted end det plejer. Sædvanligvis bliver alle fagudvalg bedt om at finde mindst 1 procent – helst 2 procent råderumsskabende forslag – læs besparelser – på nogle konti, for at finde økonomi til nye tiltag. Sådan bliver det ikke denne gang.

Allerede i foråret udarbejdede direktionen et budgetoplæg med prioriterede pejlemærker, der som udgangspunkt – sammen med et forsigtigt skøn over budgettet – skulle lægge til grund for budget 2021-2024.

Nogle af de prioriterede pejlemærker er af særlig interesse for pædagogerne – nemlig:

  • Tidlig indsats, som retter sig særligt mod småbørns tilknytning, sprogudvikling og motorik.
  • Mindre børns sprogfærdigheder og læselyst
  • Unges færdiggørelse af skolen og overgang til ungdomsuddannelse.

Man afventede med spænding forhandlingen af kommuneaftalen, som afgør kommunernes økonomi. Kommuneaftalens bestemmelser blev regnet ind i Mariagerfjord Kommunes budget, og det skulle vise sig, at Mariagerfjord Kommune nu har en sund økonomi.

Det betyder, at der stort set ikke skal spares på børne- og ungdomsrådet ud over nogle tilretninger, som følger af de seneste års regnskaber.

Når jeg skriver ‘stort set’ er det fordi, at der foreslås sparret nogle løse timer til støttetiltag i institutionerne, som betyder, at der vil gå længere tid fra, at institutionerne søger om støtte til et barn, til der kan ydes støttende indsats fra støttepædagogkorpset. De løse timer har hidtil fungeret sådan, at institutionerne har kunnet sætte nogle af deres egne pædagoger op i tid i en periode for at yde en ekstra støttende indsats.

Der foreslås også at man sparer et overført beløb, som ikke er forbrugt i 2019 på en konto til kvalitetsløft i dagtilbud. Der er tale om en engangsbesparelse i 2021, og pengene har ikke været i spil i 2020, da der er flere andre puljer med samme formål, som bliver brugt, som de skal.

En sidste interessant besparelse – på skoleområdet – er en engangsbesparelse på uddannelse. Da jeg ved, at det på nogle skoler er svært for pædagoger at få lov at deltage i uddannelsesaktiviteter, synes jeg, at vi med rette kan stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening at spare disse midler. Med et sundt budget i balance – endda til den gode side, mener BUPL Nordjylland, at det er ren skueproces at spare forholdsvis små beløb, når pengene er der til at lade være indenfor et område, hvor der er vilje til at bruge ressourcer på tidlig indsats såvel på landspolitisk som lokalpolitisk niveau.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv eller ring til undertegnede på:

E-mail: hbi@bupl.dk eller tlf.: 61556173

Venlig hilsen

Hanne Bloch Ingvardsen

Næstformand, BUPL Nordjylland