Lederformand stiller spørgsmål til formandskandidater


Over 6000 pædagoger og ledere skal vælge ny formand. Niels Klitgaard Aagesen er formand for lederbestyrelsen i BUPL Storkøbenhavn. På vegne af lederne har han stillet 9 spørgsmål til formandskandidaterne Brigitte Christensen, Jon Olufson og Daniel Arildsen .


Opdateret d. 08. januar 2020

Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater Brigitte Christensen, kasserer og faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson, pædagog, TR og FTR-suppleant og Daniel Arildsen, pædagog og AMR. Kandidaternes svar præsenteres i nævnte rækkefølge.

 

FORMANDSKANDIDATERNE SVARER LEDERBESTYRELSEN

FORMANDSKANDIDAT BRIGITTE CHRISTENSEN
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er spørgsmålene og Brigitte Christensens svar:

Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
Hvis I med servicering mener, hvad kan BUPL tilbyder ledermedlemmer, så mener jeg, at de tilbud der i dag tilbydes ledermedlemmer også skal tilbydes i morgen. Jeg bliver dog nysgerrig på, om I har ideer til andre tiltag? Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om.

Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
Jeg forestiller mig ligeledes, at den måde vi i dag organiserer arbejdet på fortsætter fremover, så medlemmer på lederoverenskomst har mulighed for at få individuel rådgivning og coaching, ligesom der stadig skal være faglige mødesteder faciliteret af BUPL, såsom ledercafeer og konferencer, hvor ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger fællesgøres og sættes i relief. Udover det er jeg da nysgerrig overfor at høre, om I har andre forslag til, hvordan det kan gøres?

Fra flere undersøgelser ved vi, at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for, at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
Jeg mener, at vi bør have årlige møder med ledermedlemmerne i alle vores 12 kommuner, hvor vi gennemgår de eksisterende lønaftaler, drøfter mål og strategier for konkrete lønforhandlinger, herunder perspektiverer arbejdsvilkår. Samtidig finder jeg, at lederoverenskomsten indeholder forskellige problemstillinger, som lægger pres på lederne – f.eks. at ledere ikke har højeste arbejdstid og selv planlægger arbejdet, samtidig med at nogle kommuner forventer, at lederne har børnetimer.

Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
Hvis der igangsættes nye tilbud til ledere eller allerede eksisterende tiltag kvalificeres, er det for mig at se en forudsætning, at disse tiltag drøftes med lederforeningen. Jeg forestiller mig samtidig, at en del nye tiltag netop vil komme på baggrund af diskussioner i lederbestyrelsen, hvorfor jeg ligeledes vil arbejde for, at bestyrelsen generelt set får et større indblik i og forståelse af, hvilke ledelsesmæssige problemstillinger ledere er optagede af. Jeg kunne godt tænke mig, at bestyrelsen og lederforeningsbestyrelsen kunne holde 1-2 fælles bestyrelsesmøder årligt, hvor vi kommer tæt på de problemer, der rør sig og drøfter initiativer, der imødekommer udfordringerne.

BUPL organiserer både leder og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
Fordelene er, at selvom vores positioner er forskellige, er vi ude på det samme, nemlig at udøve og styrke en pædagogisk praksis til gavn for de børn og unge vi har ansvaret for. Vi kan fra forskellige positioner sætte kommunalpolitiske problemstillinger i relief, målrette initiativer til gavn for den pædagogiske opgavevaretagelse.
Ulemperne kan være, hvis vi ikke har indblik i og forståelse af hvilke udfordringer hinanden kan være optagede af og kommer til at lukke os for meget om os selv.

Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
Når der forhandles forhåndsaftaler for pædagogerne, er det pædagogerne, der er involveret i disse, og BUPL henter sit mandat via medlemsmøder for pædagogerne eller via kommunegrupperne. Derfor forestiller jeg mig ikke, at ledermedlemmerne i en kommune skal involveres særligt ifm. indgåelse af en forhåndsaftale for pædagogerne, ligesom jeg ikke tænker, at pædagogerne skal involveres i forhåndsaftaler for ledere. Men hvis en forhåndsaftale indeholder aftaler, som ændrer det økonomiske eller ledelsesmæssige råderum væsentligt, så vil det være fornuftigt, at disse perspektiver er drøftet grundigt, inden en aftale indgås.
Når forhåndsaftalerne er på plads, er det en oplagt mulighed at afholde et LTR møde, hvor aftalen gennemgås, hvilket beror på den konkrete situation.

Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
Alle de, der bliver berørt, skal kunne komme til orde, og derfor mener jeg, at når der er strukturændringer på vej i en kommune, er det vigtigt, at dette bliver taget op i kommunegruppen, og at der her bliver lagt en strategi for, hvordan medlemmerne uanset position kan komme til orde.

BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer, så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
Jeg forestiller mig, som tidligere nævnt, at vi fortsat har aktiviteter om ledelsesmæssige problemstillinger, der særligt målretter sig ledere. Jeg er optaget af, hvordan vi bliver bedre til at fællesgøre og udfordre de mange forskellige styringsmæssige metoder, der er i kommunerne, som spænder ben for at udøve pædagogisk ledelse. Jeg kunne samtidig godt tænke mig, at komme tættere på de ledelsesmæssige problemstillinger, der kan være, afhængigt af hvor i ledelseshierarkiet man er placeret, og hvor mange ledere man refererer til.

Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre, at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?
Godt spørgsmål… Det er et spændende spørgsmål, som jeg forestiller mig, at vi kan finde et nogle spændende svar på sammen, og som også hænger sammen med hele diskussionen om, hvordan vi får dygtige pædagoger nok. Hvordan styrker vi pædagoguddannelsen – og kunne man i den sammenhæng også lyse på, hvordan man på uddannelsen også kunne fokusere på og uddanne til ledelsesopgaven?
Ledelse angår alle, og derfor er det for mig at se vigtigt, at BUPL arbejder for at forbedre vilkårene for ledelsesopgaven. Vi bør – som et fælles vi i BUPL Storkøbenhavn – både tage initiativ til at komme i dialog med kommunerne om problemstillingen og tage forskellige initiativer, der kan være med til at ” dyrke” ledelsesmæssige kompetencer.

 

FORMANDSKANDIDAT JON OLUFSON
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er spørgsmålene og Jon Olufsons svar:

Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
Vi har en dygtig lederkonsulent, som servicerer ledermedlemmerne, ligesom fagforeningsbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes sekretariatsbistand til den lokale lederforening. BUPL Storkøbenhavns hjemmeside er også til rådighed for at kommunikere ledelsesrelevante emner og tiltag ud. Jeg stiller mig selvfølgelig altid til rådighed for direkte dialog med lederne, hvis behovet er der.

Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
Vi skal gå aktivt efter, at få LTR i alle kommuner, som skal fungere som bindeleddet til BUPL Storkøbenhavn.
I flere af vores kommuner i BUPL Storkøbenhavn har lederne dannet netværk til sparring som faciliteres af lederkonsulent eller faglig sekretær. Jeg vil anbefale, at vi udbreder det til resten af kommunerne. Derudover skal vi fortsætte traditionerne med ledercaféerne og årsmøde for lederne samt lederkonferencen.

Fra flere undersøgelser ved vi at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
Jeg ønsker, at vi går mere offensivt ud med ”BUPL Storkøbenhavns lønpolitiske strategi for ledere”. Lønpolitikken er fornyligt blevet revideret i samarbejde mellem lederforeningen og fagforeningen og vi skal bruge den aktivt. Lederne har krav på en årligt tilbagevendende forhandling omkring løn- og arbejdsvilkår.

Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
Lederforeningen vil til hver en tid blive indbudt til dialog i alle beslutninger omkring servicering af ledermedlemmerne. Sådan kan vi sikre, at vi bedst muligt tilgodeser lederforeningens ønsker omkring servicering af ledermedlemmerne.

BUPL organiserer både ledere og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
For mig er det meget vigtigt, at vi alle sammen er i BUPL. Derfor skal der i min optik være et godt samarbejde mellem pædagoger og pædagogiske ledere, da vi har flere fælles interesser og dagsordener end vi har det modsatte. F.eks. minimumsnormeringer, arbejdsmiljø og at arbejdsvilkårene for både pædagoger og ledere gør, at det er svært at nå at give den nødvendige omsorg til børnene. Vi skal være fælles om at kæmpe for at skabe de bedste institutioner for både børn og voksne. Chancen for at ændre noget opnår vi bedre i fællesskab. Ulempen kan være i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at lave en fællesforståelse for retningen, og at der i de tilfælde kan skabes splid mellem ledere og pædagoger. Men det er op til BUPL Storkøbenhavn og lederforeningen at sørge for at alle fordelene trumfer ulemperne.

Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
Jeg vil i samarbejde med de lokale LTR’er drøfte, hvordan og i hvilket omfang ledermedlemmerne skal inddrages i forhandlingerne.

Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
Jeg vil starte med at afholde medlemsmøder med henholdsvis ledergruppe og basisgruppe for at få et billede af de forslåede ændringer og medlemmernes holdninger. Derefter vil jeg sikre mig, at vi får nedsat en taskforce bestående af faglig sekretær, FTR og LTR samt lederkonsulenten og andre faglige konsulenter. De skal sammen forberede og forhandle eventuelle strukturændringer og konsekvenserne heraf (løn og vilkår).

BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
Jeg vil anbefale bestyrelsen og DL, at LTR’en får uddannelse i BUPL Storkøbenhavn tilsvarende det TR’erne får. Eksempelvis sparing i krydspresset, som man sidder i i en offentlig organisation, lønforhandling, øvrige vilkår m.m.

Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?
Vi skal arbejde på, at kommunerne laver før-lederkurser og aktivt bruger souschef- og afdelingslederstillinger som øvelsesbane for lederstillingerne.
Vi skal også arbejde på, at lederne får et råderum, de reelt kan bruge til udvikling af professionen og udøvelsen af faget i institutionerne. Det betyder, at koncepter ikke skal indføres af hensyn til bundlinjer – eller for at politikere lettere kan måle resultater. Lederne har behov for at kunne skabe rum for refleksion hos medarbejderne over praksis af hensyn til pædagogerne og udviklingen af faget og ikke mindst til gavn for børnene.

 

FORMANDSKANDIDAT DANIEL ARILDSEN
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er svaret fra Daniel Arildsen:

Jeg ønsker et tæt samarbejde med lederforeningen, hvorfor der skal ses på den mest givtige organisering af kontakten mellem BUPL’s ledelse, lederforeningen, Leder-TR, FTR og ledere. Både generelt, ift. enkeltsager, ift. politiske temaer om organisering og styring samt ift forhandling af løn. (Vi er mere værd!). Herunder også kampen for bedre normeringer og kampen for en balanceret styring i kommunerne. Her har vi en fælles kamp. Kampen for det professionelle råderum og den professionelle dømmekraft. Det skal give mening at gå på arbejde.

Jeg ønsker, at vi udvikler en model i samarbejde med lederforeningen. Både på det generelle plan og ift servicering af, og i øvrigt uddannelse til, servicering af ledere. Også set i lyset af, at jeg ønsker en evaluering og udvikling af den samlede organisering, hvor medlemmerne kommer tættere på det politiske udviklingsarbejde.
Vi skal generelt kigge på, at skabe mere horisontale berøringsflader i organisationen, sådan at viden og erfaring fra praksis, fra lederne og fra pædagogerne kommer tættere på de beslutningsprocesser, der munder ud i politiske dagsordener og aftaler.

Jeg ser det som en fordel, at viden og erfaring fra den pædagogiske praksis repræsenteres af både ledere og pædagogers perspektiver ind i de fælles opgaver. Den samlede erfaring og viden giver en mere nuanceret mulighed for at ramme kompromisser i udviklingen af politisk strategi på det samlede område. Der kan være modstridende interesser ml. ledere og pædagoger. Men udgangspunktet samler. Nemlig kampen for sagen. Den bedst mulige praksis i det pædagogiske arbejde med målet om de bedst mulige liv blandt børn, unge, ældre, udfordrede eller syge. Psykisk som fysisk. Ift. forhandling omkring forhåndsaftaler vil jeg sikre en dialog med lederne, der tages med i betragtning. Jævnfør ønsket om en ny organisering af organisationen.

Jeg ønsker, at vi i fællesskab sikrer dialog med alle typer af medlemmer og deres erfaringer. Med målet om at kæmpe for de bedst mulige vilkår for alle parter. Nogle mulige veje til indflydelse er igennem kommunegrupperne, FTR og faglige sekretærer samt samarbejdet med bestyrelsen. Vi bør se på, om der kunne være en mulighed i en mere givtig og fastlagt mødevirksomhed mellem lederforeningen og dens medlemmer, FTR og bestyrelsen. Herunder en mere stringent brug af, og indholds- og beslutningsdefineret praksis igennem kommunegrupperne.

Ift. ledere af forskellige typer af institutioner bør vi se på muligheden for oprettelse af lederfaglige netværk (for SFO, daginstitution osv.) med BUPL som samlingspunkt. Og herfra se på behov for kurser og uddannelse. Gennem BUPL og gennem kommunerne.

Ifm. rekruttering af ledere kunne jeg godt tænke mig at se på muligheden for at tilbyde før-leder afklaring for interesserede.

Men den generelle kamp for bedre vilkår ind i arbejdet med de bedst mulige løsninger for den pædagogiske opgave er fælles. Vi bør kæmpe for:

 • Mere udvikling fra praksis og op (frigør ledelsesrummet og den professionelle dømmekraft lokalt)
 • Bedre normeringer
 • Tid til forberedelse
 • Mindre styring fra det politiske niveau
 • Søge øget indflydelse i MED-arbejdet
 • Fokus på TRIO samarbejdet
 • Færre administrative opgaver og mere tid til personaleledelse/udvikling og uddannelse.
 • Kritisk udfordre og synliggøre lederes psykiske arbejdsmiljø gennem professionsfaglig argumentation – herunder en understøttelse via konkrete kurser og ledertræf med fagligt relevant indhold.
 • Styrke idé og praksis omkring ledernetværk.
 • Sikre, og kridte banen op, for den offentligt kritiske dialog. Lokalt og på tværs af kommuner. Ved at gå foran og sætte de vigtige og brede dagsordener frem i den offentlige debat som en samlet fagforening samt i den tætte dialog på det politiske niveau. Med det mål, at skabe et mere åbent klima for kritisk debat om løsningen af den pædagogiske opgave samt at få sat den professionelle dømmekraft og etik på dagsordenen. Og sidst:
 • Sikre muligheden og organiseringen for indflydelse på temaer, hvor også lederrollens perspektiv skal høres tydeligt og tages stilling til. Herunder i samarbejdet med bestyrelsen.

Jeg håber, at der nu kan anes en retning for det samarbejde og udviklingsarbejde, jeg lægger op til. Og at jeg herfra besinder mig og giver plads til at komme i dialog med lederforening og ledere.
Det er fra hverdagens virkelighed og perspektiv, at vi bedst sætter den konkrete dagsorden om “hvordan” og skaber den meningsfulde udvikling og praksis. Internt som eksternt. Og den proces starter først efter den 3/10, såfremt jeg bliver valgt.

Spørgsmål fra Niels Klitgaard Aagesen, formand for lederforeningsbestyrelsen

 • Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
 • Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
 • Fra flere undersøgelser ved vi at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
 • Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
 • BUPL organiserer både leder og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
 • Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
 • Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
 • BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer, så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
 • Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre, at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?

 

TiILMELD DIG GF19
Tilmeld dig generalforsamlingen og sæt din stemme på den person, du mener vil være den bedste formand for de 6000 pædagoger og ledere, der er i BUPL Storkøbenhavns 12 kommuner. Alle kandidater vil præsentere sig yderligere på selve generalforsamlingen i Viften i Rødovre.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 2019. Hvis du ønsker at spise med fra kl. 16.45-17.45 er tilmeldingsfristen 25. september.

 

Foto: Lars Schmidt