Klar til kommunalvalg (Aarhus)


Op til efterårets kommunalvalg den 16. november skal børne- og ungeområdet på dagsordenen! Alle kandidater bør vide, at normeringer og høj pædagogandel er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling. Og kandidaterne bør tage den viden med sig i deres politiske virke, hvis de bliver valgt ind i Aarhus Byråd. 


Opdateret d. 15. november 2021

Sæt dit kryds ved de kandidater, der vil sikre høj kvalitet i dagtilbud og fritidsinstitutioner og som forstår, at pædagogisk arbejde handler om at sikre trivsel, tryghed og fællesskab for børn og unge i Aarhus Kommune.

Hvis du som kandidat, eller du som pædagog har brug for faktaoplysninger eller argumenter er du meget velkommen til at henvende dig til os på aarhus@bupl.dk eller 35465650. Fakta finder du også på BUPL´s overordnede side om kommunalvalget: www.bupl.dk/kv21

Alle børn og unge skal trives og være en del af fællesskaber, der bygger på nærhed, gode relationer, leg, kreativitet og børnenes og de unges egne perspektiver. Dette gode børne- og ungeliv kommer ikke sig selv. Her er pædagoger en stor del af svaret. Derfor skal der være høj kvalitet i Aarhus Kommunes dagtilbud, SFO´er og klubber. BUPL Århus peger på tre fokusområder, der bør prioriteres i den kommende byrådsperiode.

FRITIDSOMRÅDET
BUPL Århus peger på, at det i den kommende byrådsperiode bør prioriteres, at:
• få minimumsnormeringer i SFO og klub → flere pædagoger til SFO/skoler og klubber.
• forbedre og investere i de fysiske rammer, så de tilpasses antallet af børn og unge samt muliggør den særlige fritidspædagogiske indsats.

I maj tiltrådte Århus Byråd indstillingen om den fritidspædagogiske vision. Visionerne for fritidsområdet bør følges op af en økonomisk prioritering.
Fritidsområdet bør styrkes, fordi det styrker og understøtter børn og unges udvikling. I SFO´erne og klubberne fordyber børn og unge sig i selvvalgte aktiviteter, udvikler personlige, sociale og praktiske kompetencer og øver sig i at indgå i demokratiske fællesskaber. Fritidsinstitutionerne forebygger desuden ensomhed og mistrivsel og skaber forudsætninger for relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og grupper. Fritidsområdet gør en positiv forskel for børn og unge – i forhold til at se andre livsmuligheder end dem, der er lige rundt om dem. Det viser sig også, at for børn med dansk som andetsprog, er der en positiv effekt ved at gå i fritidstilbud.

BEDRE END MINIMUM
BUPL Århus peger på, at det i den kommende byrådsperiode bør prioriteres, at:
• få minimumsnormeringer ud på den enkelte institution.

Minimumsnormeringer i dagtilbud er et stort fremskridt, men det er kun et minimum.
Børnene skal opleve daginstitutioner, hvor der er tid til nærvær, omsorg og fordybelse – og hvor leg, kreativitet, relationer og børneperspektivet er omdrejningspunkterne. Minimumsnormeringer udmøntes på kommunalt niveau. Derfor er det ikke alle institutioner hvor det vil opleves, at der er 1 pædagog til 6 børn i børnehaven og 1 pædagog til 3 børn i vuggestuen. Byrådet bør prioritere at pengene følger barnet. Gode normeringer og en høj pædagogandel er en forudsætning for daginstitutioner af høj kvalitet.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
BUPL Århus peger på, at det i den kommende byrådsperiode bør prioriteres, at:
• afsætte økonomi til en bred rekrutteringsindsats der sikrer flere pædagoger. Det kunne være mulighed for flere i merit, opkvalificering af institutionernes uddannelsesindsats, en indsats for at give pædagogfaget en stærk profil i Aarhus, samt initiativer der sikrer fast-holdelse af allerede uddannede i faget.

Institutionsområdet står helt generelt med store udfordringer med at kunne rekruttere pædagoger fremover. Særligt 0-6 års området er udfordret i at kunne følge med i udviklingen i børnetallet og leve op til loven om minimumsnormeringer. Det er derfor nødvendigt at arbejde med en rekrutteringsstrategi og give flere pædagoger, som i forvejen arbejder i faget, incitament til at gå op i tid, og give dem der er i faget nu, bedre vilkår.


Med læserbreve og artikler om vilkår, normeringer og rekruttering forsøger pædagoger og BUPL Århus at sætte spotlight på de emner, kandidaterne bør tage med i deres prioriteringer og videre arbejde med børn- og ungepolitik, hvis de bliver valgt ind i Aarhus Byråd.

Århus Stiftstidende: Pædagogerne efterlyser ansvar hos politikerne: Vi overser de børn, der ikke larmer
Nu efterlyser pædagogerne politikere, der vil udfolde visionen sammen med området, så fritidspædagogikken i praksis kan bidrage til det gode børne- og ungeliv i Aarhus Kommune.

Århus Stiftstidende: Tre voksne til 22 børn i mine børns børnehave: Jeg har uro i maven, når jeg afleverer dem
Det mærkelige er bare, at når jeg spørger ledelsen i mine børns børnehave, så har de ikke hørt om, at der skulle være mere personale på vej.

Århus Stiftstidende: Vi bør have flere ansatte og bedre løn (BUPL Århus)

Århus Stiftstidende: 68 procent af pædagoger står alene med en hel børnegruppe (BUPL)
I gennemsnit står pædagogerne i de situationer alene med ni børn, hvis det er i en vuggestue, eller 17 børnehavebørn, hvis de arbejder i børnehave.

Århus Stiftstidende: Det er på tide at sikre minimumsnormeringer i SFO´erne (Jacob Mark og Jeanett Thybo Sørensen)

Århus Stiftstidende: Der skal penge til pædagogikken (Jeanett Thybo)
Det er nu, der skal midler til fritidstilbuddene. Nu, der skal stemmes på de politikere, der ser børnene og deres behov for pædagogik. Også i deres fritid.

Århus Stiftstidende: Valg af skole er også valg af skolefritidsordning (BUPL Århus)
En skoledag fyldt med kreativitet, kammeratskab og stærke og mangfoldige børnefælleskaber udfolder sig både i den obligatoriske tid i undervisningen og i fritiden i SFO.

Århus Stiftstidende: Mere frihed til skolerne er en god ide, men … (BUPL Århus og Århus Forældreorganisation)
For Århus Forældreorganisation og BUPL er det imidlertid afgørende, at der følger en finansiering af fritidstilbuddene med fra byrådet, da der ikke fra staten er lagt op til en finansiering af den øgede åbningstid.

Århus Stiftstidende: Lad os være to voksne i klasserne – til glæde for børnene (BUPL Århus og Århus Lærerforening)
Både BUPL Århus og Århus Lærerforening støtter en såkaldt to-voksen-ordning som skridt i den rigtige retning, og vi ønsker, at byens politikere afsætter økonomi dertil

Siden 2013 har pædagog Helle Trasborg inviteret politikere indenfor i vuggestuen for at vise og oversætte den pædagogiske hverdag for politikerne.
Læs mere i artiklen her om, hvorfor hun gør det og hvordan:

Guide: Sådan viser du politikerne din virkelighed


BUPL Århus har indhentet spørgsmål fra pædagogerne om kandidaternes ambitioner på børne- og ungeområdet i Aarhus. Efterhånden som svarene ruller ind, kan du læse dem her på siden. Se længere nede hvad vi har spurgt om.

Tre spørgsmål til kandidater fra de politiske partier:

Spørgsmålene lyder:
1. Hvordan vil du sikre implementeringen af den politisk vedtaget fritidspædagogiske vision, når der ikke er afsat penge til det?

2. Hvad vil du gøre for, at sikre pædagoger nok til Aarhus daginstitutioner, SFO og klubber?

3. Vil du arbejde for at alle vuggestuer og børnehaver skal opleve at have 1 pædagog til henholdsvis 3 og 6 børn, modsat som det er nu, hvor minimumsnormeringer udmøntes på kommunalt niveau?

Pr. 15. november har SF (Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge), Enhedslisten (Katrine Vinther Nielsen og Sigurd Guldbrandsen), Venstre (Louise Louring, Børne- og Unge-ordfører Venstre), Liste Trivsel Velfærd og Reel Borgerinddragelse (Dorthe Borgkvist, byrådsmedlem), Kristendemokraterne (Frank Engdal), Det Konservative Folkeparti (Heidi Printzen), Dansk Folkeparti (Nana Harring), Socialdemokratiet (Eva Borchorst Mejnertz) og Det Radikale Venstre (Rabih Azad-Ahmad) svaret.

Den fritidspædagogiske vision

Liste Trivsel Velfærd og Reel Borgerinddragelse: Jeg vil, som ved de to sidste budgetforhandlinger, have omdirigeret penge fra politiets prestigeprojekter til børn og unge området.

Venstre: Visionen fejler bestemt ikke noget, men Rådmanden må prioritere det i hans budget. Han har trods alt et af de største, hvis ikke, det største budget, i kommunen. Jeg håber, at han vil sende noget økonomi med den, så den kan blive boostet i gang. Det ville jeg prioritere, hvis jeg var Rådmand for Børn og Unge.

Enhedslisten prioriterer, at børnene i Aarhus Kommune får en meningsfuld fritid i SFO’en. Det kan bedst lade sig gøre, hvis der er voksne til at hjælpe dem på vej. Derfor holder Enhedslisten fast i, at vi skal have 3 voksne pr. vuggestuebarn, 6 voksne pr. børnehavebarn og 9 voksne pr. SFO barn. På kort sigt vil vi finde pengene ved at sløjfe Marselistunnelen, og på langt sigt ved at hæve skatten samt bekæmpe budgetloven, som gør, at kommunen er for overforsigtig – vi skal bruge de penge, der er til velfærd. Enhedslisten vil arbejde for, at den fritidspædagogiske vision i højere grad kan realiseres og dermed bliver området også nødt til at blive prioriteret. F.eks. havde Enhedslisten et budgetforslag som skulle sikre både kortere skoledage med to lærere og en god SFO. Det er nemlig ikke acceptabelt, hvis en omlægning af undervisningen betyder, at der sker en forringelse i SFO’erne, derfor er det vigtigt, at der både er råd til en god SFO og kortere skoledage.

SF: Jeg, og SF mener, der skal afsættes penge. Både til at sikre gode fysiske rammer i vores fritidspædagogiske miljøer, men også med minimumsnormeringer i SFO og penge til, at budgetterne vokser, når der kommer flere børn i klubberne. Jeg vil også arbejde for, at vi får visionen til at leve ved at vi, i højere grad, får pædagogfagligheden repræsenteret i ledelsesteams på skolerne. Ved at byrådet årligt tager en drøftelse af fritidspædagogikken i Aarhus. Samt tage initiativ til at vi finder flere måder til at efteruddanne og dele erfaringer på kryds og tværs – både om alt det vi allerede gør godt og de mange spændende handleforslag, der følger med visionen. Jeg er ikke mindst optaget af visionens fokus på ny udsathed og på at gøre børn og unge til aktive medskabere af egen fritid. I en tid med meget fokus på individet bliver evnen til at bygge fællesskaber kun vigtigere.

Kristendemokraterne: Vi skal ganske enkelt prioritere flere penge til børne- og ungeområdet. Vi ser alt for mange børn og unge som mistrives. Børn og unge der lider af stress, angst, depression og har selvskadende adfærd. Det bør der sættes ind overfor ved at styrke hele området. Det vil koste penge på den korte bane, men på langt sigt vil øget trivsel være en god investering også rent økonomisk. Derfor er det også vigtigt at sikre en god normering i vores SFO og klubtilbud, så de voksne ser børnene, og kan forebygge mistrivsel.

Konservative: Jeg og de konservative tror på, at udmøntningen og implementeringen bedst tilrettelægges og effektueres ude lokalt, uden politisk indblanding. Vi tror på, at det er muligt inden for de økonomiske rammer, men det er en klar udfordring, at der ikke alle steder er fysiske rammer til stede, særligt i oplandskommunerne. Her er det vigtigt, at man lokalt afdækker behov og udfordringer, og at der sammen findes en løsning. Her kan det være nødvendigt at tilføre økonomiske ressourcer for at kunne imødese behovet.

Dansk Folkeparti: Det bliver problematisk at implementere noget, der ikke er penge til. Jeg mener dog, at det er nødvendigt at området bliver opprioriteret, dette skal gøres i den snarest mulige budgetforhandling.

Socialdemokratiet: I Socialdemokratiet i Aarhus forventer vi, at den ansvarlige Rådmand for Børn og Unge indstiller til byrådet, hvad der skal til, for at sikre implementeringen af den fritidspædagogiske vision, som han har taget initiativ til. Vi har engageret os dybt i arbejdet med at udvikle visionen og har fx lagt vægt på den fysiske bevægelse og overgangen fra ung i Aarhus til sport og foreningslivet. Vi er ikke i tvivl om, at det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde har meget stor betydning – og at der skal sikres en god balance og samarbejde mellem skole og SFO.

Radikale: Uden en økonomisk indsprøjtning kan en implementering af den fritidspædagogiske vision på tværs af byens mange SFO´er og UngiAarhus, ikke lade sig gøre optimalt. Jeg vil arbejde for, at Rådmanden får afsat flere penge til det gode børne- og ungeliv i Aarhus, så vi kan føre den fritidspædagogisk vision ud i livet.

Pædagoger nok

Radikale: Lige nu er der ikke nok pædagoger til at kunne levere den kvalitet og omsorg, der skal til. Vi har rekrutteringsudfordringer på omsorgsområdet og jeg vil derfor arbejde for, at der bliver afsat penge til at kunne ansætte flere pædagoger. Derudover vil jeg styrke pædagoguddannelsen, så den bliver mere attraktiv og flere får lyst til at påbegynde den. Men det er ikke nok bare at afsætte økonomiske midler, det kræver også at vi ændrer diskursen og deler de gode historier om uddannelsen, så pædagogjobbet i højere grad anerkendes. På den måde kan vi forhåbentlig sikre nok pædagoger til Aarhus´ daginstitutioner, SFO og klubber.

Socialdemokratiet: Vores forkvinde for Børn og Unge-udvalget, Eva Borchorst Mejnertz, har i pressen, på Socialdemokratiets vegne, givet svar på, hvilke greb vi i Aarhus bør gøre, for at sikre, at der er tilstrækkeligt med pædagogisk uddannet personale frem til 2030. Der er meget vi kan gøre, og det skal vi også, fordi det er helt afgørende for kvaliteten i daginstitutioner, sfo og klub de kommende år. Først og fremmest skal vi sikre os, at de der ønsker det, kan komme op i tid. Dernæst skal vi gøre det mere attraktivt at blive i pædagogjobbet, så der er mindre frafald. Det gælder særligt nyuddannede pædagoger. Vi skal også arbejde for, at flere har lyst til at vende tilbage eller til at blive i jobbet længere. Nogle pædagoger kan få lyst til at vende tilbage bl.a. fordi, der nu er sikret minimumsnormeringer, som gør pædagogjobbet mere attraktivt. Andre kan være interesserede i at afprøve livet som pædagog indenfor et nyt område. Endelig skal vi gøre det mere synligt hvor spændende og vigtigt jobbet som pædagog er. Vi ønsker, at man som pædagog nyder anseelse og bliver anerkendt for sit vigtige arbejde. Vi vil gerne inspirere mange flere til at tage en uddannelse indenfor det pædagogiske felt. Sidst, men ikke mindst, skal vi gøre det nemmere for fx pædagogiske medhjælpere at tage en merituddannelse.

Dansk Folkeparti: For at sikre, at der er nok pædagoger, er det væsentligt at vi går ind og ser på. hvordan vi kan løse rekrutteringsudfordringerne, som der i virkeligheden er i stort set alle omsorgsfag.
Mine 5 klare bud på dette er: – En grundig oplæring, så man ved hvordan man skal gribe opgaverne an på den pågældende arbejdsplads. – Tillæg! For kvalifikationer og erfaring. – Nok kollegaer. – De rette kurser. – Et politisk pres på et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969.

Konservative: Hos de konservative arbejder vi altid for, at vores institutioner, SFO’er og klubber er gode og trygge steder for vores børn at være. Det kræver, at der er uddannede pædagoger, der med pædagogisk faglighed kan varetage børnenes udvikling og møde dem der, hvor de er. Det kræver tid til nærvær og tilstedeværelse sammen med børnene. I mange institutioner i Aarhus mangler der pædagoger, og det giver naturligvis ikke den samme faglighed i arbejdet med børnene.
Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at det er attraktivt for pædagoger at søge job i Aarhus Kommune. Det kan opnås på flere måder blandt andet ved at have gode rammer for arbejdet, dygtig ledelse, stærkt samarbejde mellem forældre og institution. Der kan også skabes mere tid til børnene, ved at bruge mindre tid på bureaukrati og administration.

Kristendemokraterne: Det bliver en stor udfordring i det kommende år at sikre nok pædagoger, derfor er det vigtigt at kigge på arbejdsmiljøet. Vi skal sikre, at pædagogerne får nogle gode arbejdsforhold at arbejde under, både psykisk og fysisk. Derfor er det vigtigt at vi på anlægsområdet, har fokus på at skabe nogle gode rammer for daginstitutioner. Gode fysiske rammer med godt indeklima, giver bedre forhold og trivsel for både medarbejdere og børn. Men vi må også erkende, at vi har en stor udfordring. Derfor vil vi også gerne afhjælpe lidt af presset på institutioner ved at give forældrene mulighed for tilskud til hjemmepasning. Det vil give færre børn, der har behov for en institutionsplads og mindske det antal pædagoger, vi skal finde i de kommende år.

SF: Et godt arbejdsmiljø og fastholdelse er helt afgørende. Vi skal passe godt på de dygtige medarbejdere vi har, så pædagogmanglen ikke bliver endnu større.
Byrådet har vedtaget mit forslag om at løfte andelen af uddannede medarbejdere i daginstitutioner i Aarhus. Sammen med det stigende børnetal betyder det, at vi skal ansætte i hundredvis af ekstra pædagoger de kommende år. Derfor er det helt afgørende, at vi bliver bedre til at fastholde og får flere til at vælge pædagogfaget til.
Det handler selvfølgelig om at få slået ordentligt hul på ligelønsproblemet. Det vil jeg kæmpe videre for. Men også at se på udvidelse af seniorordningen og udvidelse af det nye tiltag mellem kommune og BUPL om fundament for dit pædagogliv. Jeg tror også forudsigelighed om arbejdstider samt udsigten til bedre normeringer er afgørende.
Derudover skal vi selvfølgelig sætte endnu mere fart på nogle af de initiaitver, vi ved, der virker, og som vi så småt er gået i gang med. Pædagogmedhjælpere skal løftes ind i uddannelse, der skal være flere merithold, og vi skal have rekvireret nogle af de mange arbejdsløse akademikere til at tage en pædagoguddannelse.
Jeg arbejder også aktivt med uddannelsesinstitutionerne og skolerne for at få flere mænd til at vælge et arbejdsliv i pædagogfaget og ikke mindst i dagtilbud. Det handler både om at presse på den positive udvikling i samfundet, hvor mænd i vores samfund i højere grad kan tage ansvar i børns tidligere år. Men også at arbejde med tekster i jobopslag, studiemiljøet på VIA, sammensætningen af ansættelsesudvalg.
BUPL og kommunen i Aarhus er gået sammen med VIA og de tilsvarende parter i København for at dele erfaringer, prøve nye tiltag og for at presse på for en national rekrutteringsstrategi. Vi skal nemlig også have Folketinget til at tage er større ansvar – bl.a. med et løft af pædagoguddannelsen.

Enhedslisten: Aarhus Kommune kommer pr. 2025 til at mangle 600 pædagoger. Det er bekymrende! Derfor vil Enhedslisten kæmpe for, at pædagoguddannelsen får det løft, den har brug for, og at det bliver nemmere at fastholde gode folk i faget, bl.a. ved at forbedre arbejdsvilkårene og lønnen. Enhedslisten ønsker at prioritere investering i velfærden, herunder daginstitutioner, SFO´er og klubber. Det betyder, at der skal satses både på rekruttering såvel som fastholdelse og her er svaret entydigt: Bedre arbejdsbetingelser og normeringer. Generelt ønsker vi at give personalet i dagtilbuddene mulighed for at fokusere på kerneopgaven og minimere projekter ovenfra.

Venstre: Jeg vil konsekvent have fokus på det igennem min kommende periode (som jeg også har haft mens jeg fik lov til at sidde i denne periode). Eksempler: Jeg har både anmodet Borgmesteren om at tage problemstillingen med rekruttering seriøst, jeg vil gerne have flere midler til Børn og Unge og ikke mindst, så vogter jeg helt ekstremt over de midler, der så faktisk ER. Nogle af de andre partier vil gerne bruge penge på politikker og andre administrative opgaver, og jeg vil virkelig gerne bruge pengene ude hvor børn og voksne faktisk kan mærke forskellen. Hele mit mindset er altid på, hvad der gør en forskel ude hos vores børn, og ikke hvad der lyder som en prestige-idé. Dem kan de gå over til kulturafdelingen med.

Liste Trivsel Velfærd og Reel Borgerinddragelse: Jeg vil give bedre forhold til de ansatte, så man kan se deres faglighed udmøntes, så det ikke kun er pasning men stimulation og pædagogisk udvikling med forberedelsestid.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau

Liste Trivsel Velfærd og Reel Borgerinddragelse: Ja, jeg vil arbejde for reelle normeringer, der ikke medregner ledere, kursister, sygemeldte m.m., og jeg vil fortsætte mit arbejde for bedre trivsel og bedre forhold for børn med særlige behov med hurtigere udredning og familie rådgivning, så der ikke er mange veje ind til de forskellige ansøgninger. Og så vil jeg arbejde for færre børn i klasserne.

Venstre: JA! (og det gør jeg allerede!) Jeg har haft svært ved at forstå, hvorfor forældrebetalingen har skullet stige for at opfylde minimumsnormeringerne, når vi reelt ikke har kunnet se det ude hos vores børn. Derfor har jeg spurgt Rådmanden ad i en 10-dages forespørgsel, hvordan minimumsnormeringerne har udviklet sig. Heri kan man bl.a. læse, at der er kommet hele 0,64 ekstra pædagog til ikke bare ét men 10 (TI!) dagtilbud… 0,64 ekstra pædagog til at dække ti institutioner er godt nok ikke minimumsnormeringer i min verden. Jeg har i denne periode kæmpet for vores børn og de voksne omkring dem og vil gøre det ukueligt, hvis jeg bliver genvalgt.

Enhedslisten: Der skal være bedre normeringer i hele åbningstiden, og det skal selvfølgelig være på institutionsniveau.

SF: Ja, det vil jeg fortsat arbejde for. Og jeg vil også arbejde for, at højere andel end i dag, er uddannede. Minimumsnormeringer er kun et minimum. Vi er ikke i mål med at sikre nok dygtige medarbejdere omkring vores børn. Og derfor skal vi have minimumsnormeringer på institutionsniveau. Vi har fået ansat ganske mange ekstra medarbejdere de sidste fire år i de aarhusianske daginstitutioner. Men vi vil videre, så vi sikrer endnu bedre vilkår for omsorg, nærvær og leg. Det vil også gøre det nemmere at få flere unge til at vælge pædagoguddannelsen til. I SF vil vi give vores børn mere ro på og derfor er minimumsnormeringer på kommuneniveau kun et (vigtigt) skridt på vejen.

Kristendemokraterne: Ja, jeg vil gerne arbejde for reelle minimumsnormeringer på institutionsniveau. Børnene skal mærke, at der er flere voksne tæt på dem. Det hjælper ikke, at man tæller folk, der ikke er tilstede på gulvet med. Eks. sygemeldte og medarbejdere på kursus. Det skal selvfølgelig også gælde bredt udover hele institutionens åbningstid og ikke være et gennemsnit henover dagen. Børn skal have pædagogerne tæt på, så de er tilstede, når det enkelte barn har behov for trøst, tryghed og nærhed.

Konservative: Jeg og De konservative vil arbejde for, at vuggestuer og børnehaver får et større, lokalt råderum, så de kan tilrettelægge deres dagligdag på en måde, der passer til de børn, der er i det enkelte pasningstilbud. Det er vigtigt, at det ikke handler om et minimum af pædagoger, men i stedet, at der er nok pædagoger til at løfte opgaven. Børn er forskellige og har forskellige behov, og vi vil arbejde for, at alle børn i institutioner i Aarhus får dækket de behov de har.

Dansk Folkeparti: Der er naturligvis en mening med at disse minimumsnormeringer er vedtaget. Udfordringen er, at der mange steder ikke er personale til det. For at minimumsnormeringerne kan indfries, er det klart, at vi er nødt til at arbejde med rekrutteringen af pædagoger.

Socialdemokratiet: I Socialdemokratiet tager vi ansvar for, at der er balance på tværs af de store velfærdsområder. Daginstitutionerne har haft vores store opmærksomhed, og vi har arbejdet for at prioritere midler til minimumsnormeringer, såvel som en fremrykning af minimumsnormeringerne. Vi er også dybt optagede af at sikre bedre rammer og indeklima i daginstitutionerne. Vi håber på den måde også, at nedbringe antallet af sygedage hos børnene, deres familier, såvel som personalet. Vores prioritet er nemlig at sikre, at vi får mest ud af de midler, som det lykkes os at afsætte til vores vuggestuer og børnehaver. Dermed også sagt, at vi arbejder for, at der er 1 pædagog til henholdsvis 3 og 6 børn i vuggestue/børnehave. Når midlerne skal prioriteres vil vi nogle gange prioritere flere midler til de daginstitutioner, der løfter det største ansvar socialt. Vi ved, at det er krævende arbejde i daginstitutioner med mange sårbare, socialt udsatte og børn med dansk som andetsprog. Men vores overordnede mål er at øge kvaliteten og sikre tilstrækkeligt med pædagogisk, veluddannet personale til alle vores børn.

Radikale: Vi, i det Radikale Venstre, har været med til at presse på for, at vi kan få implementeret minimumsnormeringerne og jeg vil arbejde for, at der kommer flere pædagoger i de århusianske vuggestuer og børnehaver. Det er en mærkesag for mig, og jeg hvor meget det betyder, at vores børn kan blive mødt med overskud i daginstitutionerne. Jeg vil derfor arbejde for, at der er nok pædagoger til stede i de kommunale vuggestuer og børnehaver.

Svarene følger til og med uge 46.