Kampvalg om næstformandsposten – her er kandidaterne


Der bliver kampvalg til posten som næstformand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har Charlotte Stendorf, nuværende næstformand og Karen Aslaug Ramm, fællestillidsrepræsentant i Høje-Taastrup og HB-medlem. Begge sidder i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse. Lær kandidaterne bedre at kende her og mød op til generalforsamling 11. november, så du bl.a. kan være med til at vælge din næstformand.


Opdateret d. 15. oktober 2020
Onsdag d. 11. novmeber skal medlemmer af BUPL Storkøbenhavn vælge næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem, kritisk revisor og fanebærer. Foreløbig har to kandidater meldt sig til næstformandsposten, nemlig Charlotte Stendorf og Karen Aslaug Ramm. Kandidaterne har fået hver 5 spørgsmål, og deres svar vil blive præsenteret her på siden. Vi tilføjer løbende, hvis der melder sig flere kandidater.
CHARLOTTE STENDORF

Kort om dig selv
Charlotte Stendorf, gift, to voksne døtre og mormor til 3-årige Alberte:-)
Udd. pæd. i 1986, arbejdet i børnehave, døgnområdet, skole/fritidsområdet.
1990 valgt FTR i Værløse. 1991 kom jeg i bestyrelsen. I 1995 pegede en enig bestyrelse på mig til formand i BUPL afd.2.
2006 samlede BUPL 21 fagforeninger til nuværende 12 og jeg blev næstformand.
2010 -2012 valgt til Hovedbestyrelsen
Jeg elsker skiferie, men blev sidste år kørt ned af en bil og fik smadret mit ben, og er desværre ikke helt okay til ski (endnu) men jeg styrketræner samt spinning og er aktiv på mange områder, da jeg har svært ved at sidde stille.
Jeg bor i et bofællesskab – og så elsker jeg mit sommerhus ved havet på Møn og gode bøger. Når der ikke er corona er jeg vild med storbyferier. Koncerter går jeg heller ikke af vejen for.

Hvad kendetegner og gør dig til en god næstformand for de 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg er en udpræget holdspiller, fyldt med energi – er god til at involvere og engagere pædagoger. Vi har et hold i Daglig ledelse med forskellige kompetencer, og samarbejdet i formandskabet er stærkt.
Jeg arbejder for fællesskabet og søger altid at være en attraktiv medspiller for medlemmer og samarbejdspartnere.
Jeg har gennem 25 år opbygget stor viden og erfaring med et stort netværk. Jeg samarbejder dagligt i 4 kommuner med FTR’erne, tillidsrepræsentanterne og lederne.
Jeg er politisk ansvarlig for arbejdsmiljøarbejdet, personsagsbehandlingen, det private område,
rekruttering og fastholdelse, samt et fælles projekt om “styrket indsats på uddannelsesstederne”
Jeg sidder på ledelsessiden i MED.
Jeg er i konstant dialog med medlemmer og bringer deres problemstillinger ind i vores arbejde.

Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Vilkår i ordets bredeste forstand.
Vi har særlig brug for at få hele fritidsområdet op på den politiske dagsorden, på lige fod med dagtilbudsområdet ved at indføre minimumsnormeringer.
Vi bløder pædagogiske ledere i folkeskolen. Det er en udfordring for arbejdet på gulvet, at der ikke er pædagogfaglige ledere alle steder.
Det pædagogiske arbejde for børn og unge med udfordringer, mangler tid og ressourcer. Økonomiske hensyn tæller desværre højere end børn og unges trivsel og pædagogiske overvejelser. Det er på ingen måde godt nok.
Vilkårene under Corona-nedlukningen viste os, at små børnegrupper og gode rammer styrker det pædagogiske arbejde.
Vi skal sikre bedre rammer både for inklusionsbørn og almengrupper, ved at komme tættere på udviklingen til gavn for bla. pædagogernes arbejdsmiljø.

Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Anerkendelse af professionen. Det skal være attraktivt at uddanne sig til pædagog og arbejde som pædagog – hele livet.
Pædagogers løn skal matche deres uddannelsesniveau, ansvar og kompleksitet i jobbet. Vi kæmper for ligeløn og er en del af ligelønsalliancen med SL, FOA og Sundhedskartellet. Der findes ingen quick fix, men lange seje træk for at få politikerne til, at handle på ligelønsproblemet.
Rekruttering og fastholdelse er vigtigt. Seks ud af ti pædagoger arbejder deltid og mange vil gerne op i tid. Vi skal sikre fuldtidsstillinger. Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er samtidig en forudsætning for, at der kan rekrutteres nye til faget.
Vi skal indgå merituddannelsesaftaler, samt kompetencegivende leder og førleder forløb, der retter sig mod ledelse af dagtilbud, skole og fritid.

Andet jeg vil fremhæve?
MED-systemet i kommunerne har mange udfordringer. Vi skal styrke vores FTR’er, der har en selvstændig politisk funktion, der hvor de er i kommunerne. Styrken ligger helt klart for mig i, at vi i Storkøbenhavn, som den eneste BUPL fagforening har FTR’erne i Balleruphuset. FTR’erne er spydspidser i kommunerne og kan på ingen måde erstattes. For at fastholde medindflydelsen i kommunerne, skal vi understøtte dem med sparring, uddannelse og politikker, så det matcher deres opgaver.
Vi skal blive mere synlige og skabe mere indflydelse ved at aktivere, involvere og engagere medlemmerne, så vi står stærkest i den fælles kamp for bedre vilkår.
Vi skal udvikle et tættere samarbejdet med andre organisationer og ikke mindst SL, som nu også bor i Balleruphuset, så vi kan matche fremtiden udfordringer.

KAREN ASLAUG RAMM

Kort om dig selv
Jeg er et udadvendt, engageret og positivt menneske med en analyserende tilgang til mine opgaver. Jeg lægger stor vægt på ordentlighed, ærlighed og retfærdighed. Jeg har stor erfaring i strategi, forhandling og fagpolitiske problemfelter og brænder for mit arbejde og for at løfte vigtige fagpolitiske kampe. Privat elsker jeg at være fysisk aktiv i naturen, rode i haven, ride og cykle.
Fakta: 49 år, gift, 2 piger på 17 og 19 år
Uddannet idrætspædagog i 1998 fra Ballerupseminariet
Erhvervserfaring fra ungdomspension, byggelegeplads, botilbud og i fritids-/ungdomsklub.
Valgt til FTR for SFO- og klubpædagoger i Høje Taastrup i 2005, valgt til bestyrelsen i 2014, valgt til BUPL’s landsledelse (hovedbestyrelsen) i 2018.

Hvad kendetegner og gør dig til en god næstformand for over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg har et stærkt drive og et smittende engagement, som jeg som næstformand kan bruge til at drive og skabe tilslutning til de vigtigste mål for BUPL Storkøbenhavn. Jeg har en kritisk og analyserende tilgang til dagsordner og problemstillinger og er loyal overfor den fælles strategi og opgavevaretagelse, så vi sammen opnår resultater og får mest mulig indflydelse.
Jeg er en udpræget holdspiller, og jeg er god til at sætte mig i andres sted. Jeg er overbevist om, at vi finder de bedste løsninger ved at lytte til hinanden og skabe fælles opbakning. Jeg er også en slider, der gerne går forrest og tager fat og holder fast i de kampe, som er vigtige at kæmpe. Jeg er i alle henseender dedikeret til at føre pædagogernes sag bedst muligt.

Hvad er efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
1. Retfærdig løn: En retfærdig løn, som matcher en 3½ årig bacheloruddannelse og den vigtige samfundsopgave, som vi varetager. Lønnen skal bære, at pædagoger har råd til at bosætte sig i København og omegn.
2. Tid til at udføre arbejdet: Pædagoger og lederes arbejdsmiljø er presset af dårlige normeringer og en økonomistyring, der hverken giver plads nok til børns udvikling, til børn med særlige udfordringer eller plads til pædagogfaglig udfoldelse. Derfor er acceptable normeringer noget vi fortsat skal forfølge både i kommunerne og på Christiansborg.
3. Tid til forberedelse: Det pædagogfaglige arbejde kræver tid til forberedelse, derfor skal vi kæmpe for arbejdstidsaftaler, som giver tid til forberedelse, refleksion, sparring og evaluering – det gælder alt pædagogisk arbejde.

Hvad er er efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
1. Den skæve lønindplacering, som pædagogerne blev underlagt i 1969, og som fastholder pædagogerne i en uretfærdig lønramme. Det kræver, at vi lægger politisk pres på Christiansborg om at løse dette.
2. Mangel på pædagoger og en pædagoguddannelse, der halter. Vi har brug for en stærk pædagoguddannelse, der sikrer, at vi i fremtiden både har nok pædagoger og fagligt stærke pædagoger. Det kræver bl.a. højere taksameter på pædagoguddannelsen, mere undervisning og en stærkere faglighed.
3. Dårlige normeringer/rammer for pædagogfaglig udfoldelse og en budgetlov, som vedbliver at udfordre den kommunale økonomi. Det kræver bl.a. et fortsat pres både lokalt og centralt at sikre bedre normeringer på alle institutionstyper.

Andet du vil fremhæve?
BUPL Storkøbenhavn har råd til en stærkere fagpolitisk opgavevaretagelse i kommunerne. Det mangler jeg, at vi udnytter og arbejder strategisk med, for det har vi brug for, hvis vi skal i mål med ovenstående udfordringer, og det har medlemmerne krav på!
Jeg vil arbejde for, at:
– vi bruger vores midler på at sætte et stærkere hold til varetagelse af de lokale udfordringer. Samt at vi styrker et koordineret og strategisk stærkt politisk påvirknings- og mobiliseringsarbejde.
– vi understøtter en kultur for et åbent demokrati, som indbyder til medlemsdeltagelse!
– vi dyrker og sætter rammer for stærke fagpolitiske fællesskaber internt i BUPL såvel som med andre fagforeninger, der kan styrke pædagogernes fagpolitiske situation. Vi skal have 1 stærk fagforening for pædagogfaget.

 

Er du interesseret i at stille op til en post i BUPL Storkøbenhavn, kan du læse mere om processen, opstilling og valg i Kampvalg og valg på GF20.
Tilmeld dig Generalforsamling 2020, der i år afholdes 11. november 2020.