Kampvalg om formandsposten – her er kandidaterne


Der bliver kampvalg til posten som formand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har Jon Olufson, Daniel Arildsen og Brigitte Christensen meldt deres kandidatur. Lær kandidaterne bedre at kende her og mød op til generalforsamling 3. oktober, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være formand.


Opdateret d. 03. december 2019

Torsdag d. 3. oktober skal BUPL Storkøbenhavn have ny formand, da Michael Egelund har valgt ikke at genopstille. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Jon Olufson, pædagog, TR og FTR-suppleant i Gladsaxe; Daniel Arildsen, pædagog og AMR i Ballerup samt Brigitte Christensen, kasserer og faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn. Alle tre er medlemmer af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse.

Alle formandskandidater får 5 spørgsmål. Kandidaterne bliver præsenteret her på siden, og vi vil løbende tilføje, hvis der melder sig flere kandidater. For processen og hvornår kandidaterne i øvrigt præsenteres, læs Ny formand?

 

 

FORMANDSKANDIDATERNE

JON OLUFSON 

1. Kort om dig selv
Jeg hedder Jon Olufson, 38 år, gift og har 2 drenge på 5 og 11 år. Jeg er udd. pædagog og har arbejdet i vuggestue, børnehave, behandlingshjem og SFO/skole.
Jeg er TR, bestyrelsesmedlem og FTR-suppleant og har 10 timers frikøb i BUPL for at forberede mig til jobbet som FTR. Jeg har et godt kendskab til BUPL som organisation. Jeg er tidligere AMR og har været på FH’s Fagpolitisk talentuddannelse, hvor jeg bl.a. deltog i en paneldebat på folkemødet om ”Respekt for faglighed”. Jeg har BUPL’s udd. i konstruktive forhandlinger samt div. TR- og FTR-kurser.
Jeg er et familiemenneske og kan godt lide at have mennesker omkring mig. Jeg er glad, engageret, udadvendt og har let til smil. Vigtige værdier for mig er fællesskaber, solidaritet og retfærdighed.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg brænder for at gøre en forskel for pædagogerne. Jeg kan holde roen i pressede situationer og har en politisk analytisk tilgang til arbejdet med fagpolitik. Jeg har som FTR stået for div. forhandlinger vedr. løn, vilkår, justering af skolereform og arbejdstidaftaler. Jeg er en udpræget holdspiller, som forstår vigtigheden i at bringe alle meninger til bordet og er ikke bange for at gå forrest, også når det er svært. Jeg har nemt ved at danne relationer og har et bredt netværk i BUPL både centralt og lokalt af tillidsfolk og medlemmer. Jeg elsker pædagogfaget og kan se, hvordan det på mange områder bliver sværere at udføre vores arbejde tilstrækkeligt. Med mig som formand får I en formand, der forstår vigtigheden i, at vi får nogle arbejdsvilkår, hvor vi kan gøre det bedste for børnene.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Vi er en af de professioner, der ligger højst i stress- og vold/trusler-statistikkerne. Vi har desværre mange steder så dårlige normeringer, at arbejdsvilkårene og dermed arbejdsmiljøet gør det svært for os at gøre det bedste for børnene.
Samtidig får vi også en løn, der på ingen måde anerkender det store ansvar og arbejdspres vi har. Vi har af historiske årsager en uretfærdig løn. Vi har derfor brug for at få hævet lønnen til et anstændigt niveau, så vi kan leve af vores uddannelse og fag.
Vi er mange steder udsat for politiske tiltag og koncepter, som bestemmer, hvordan vi skal arbejde. Disse tiltag tager ikke højde for hvilke kompetencer vi har og vores pædagogfaglighed. Vi skal have respekten tilbage og arbejde med pædagogik, der er udviklet af og med pædagoger.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Jeg har ambitioner om, at BUPL skal tættere på medlemmerne og vi skal invitere medlemmerne til at handle sammen med os. Det gjorde vi rigtig godt under OK18 og det er den vej, vi skal gå. Det var mange og enkle aktioner, der skabte grobund for den store medlemsmobilisering landet over. Handling skaber holdning og forvandling.
Der er kommuner, der ikke har aftaler om løn og arbejdstid. Vi skal som fagforening sætte mål på tværs af vores kommuner og gå efter dem i fællesskab. Vi kan meget mere, når vi står sammen.
Specialområdet og særligt gruppeordningerne har længe været under pres. Mange steder har vi en oplevelse af, at vi skal rumme flere børn med svære diagnoser end tidligere. Jeg vil arbejde for, at BUPL bliver skarpere på at understøtte den virkelighed mange af os står i til dagligt.

5. Andet du vil fremhæve?
Vi skal insistere på at have ledere som er udd. pædagoger og som har mulighed for at lede tæt på praksis. I øjeblikket bløder vi ledere både pga. at stillinger forsvinder, men også fordi det er svært at tiltrække pædagoger til de lederstillinger, der udbydes. Derfor har jeg også et ønske om, at vi får et tættere samarbejde mellem lederforenings- og fagforeningsbestyrelsen.
Det er svært at træde i Michaels fodspor, men vi skal benytte lejligheden til at få nye kræfter ind i ledelsen i BUPL Storkøbenhavn. Der er brug for, at vi får folk ind fra ”gulvet”. Vi skal have et stærkt hold, der bygger videre på alt det, der er kæmpet for gennem generationer, samtidig med at vi fornyer og tilpasser os. Sådan kan vi stå stærkt overfor politikere og embedsfolk i kommunerne til gavn for medlemmerne.

 

DANIEL ARILDSEN

1. Kort om dig selv
Navn: Daniel Arildsen.
Alder: 42 år.
Far til to unge mænd.

Før: Arbejdet som pædagogmedhjælper/pædagog det meste af livet.
Nu: Pædagog i skole/SFO, AMR, lokal-MED, AMR center-MED, praktikvejleder.

Uddannelse: Prof.bachelor til pædagog.
Overbygning: Cand.Gen.Pæd.
Diplom modul: Didaktik og læring.

Fagpolitisk arbejde:
– Sidder i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse.
– Sidder i Ballerup Kommunegruppe.
– Har drevet “Pædagogisk blog: Daniel Arildsen” samt deltaget i den offentlige debat i medier.
– Jeg er drevet af en dyb social indignation i forhold til ulighedsskabende politik, der går ud over de svage i samfundet.
– Jeg begrunder mine tanker i fagligt relevant teori og erfaringer fra hverdagen på gulvet.
– Jeg søger dialog, erfaring- og videndeling gennem fællesskabet, fordi vi er stærkest sammen.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg vil søge at:
– Samle medlemmerne ved at sikre større synlighed og inddragelse i det politiske udviklingsarbejde.
– Evaluere organisationens kommunikationsveje. Herunder strategi for medie- og formidlingsdelen med målet om større gennemsigtighed og tydelighed. Arbejde for en fladere ledelsesstruktur med flere vandrette berøringsflader.
– Støtte op om pædagogisk udviklingsarbejde fra gulvet.
– Være medlemmernes tydelige talerør lokalt.
– Mødes med medlemmerne for at komme tæt på deres praksis og hverdag.
– Sætte sagen højere end alliance-politisk rygklapperi.
Jeg sætter ærlighed, tillid, kompromiset og kampen for sagen højere end personlig ambition og intern alliance-politik.
Ingen er en ø. En formand er kun så vidende som summen af sine medlemmers erfaringer og involvering.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
De mest presserende punkter er efter min mening:
1. Forberedelse og normeringer i daginstitutioner.
2. Vilkår for inklusionsindsatsen og specialtilbud.
3. Pædagogikkens indhold og pædagogers vilkår og rolle i folkeskole og SFO.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
– Åbenhed og rekruttering af engagerede medlemmer.
– Udvikling af pædagoguddannelsens opbygning, længde og indhold.
– Rekruttering til pædagoguddannelsen.
– SU-berettiget praktik.
– Udvikling af praktikvejleder-uddannelsen.
– Udvikling af en længere TR-grunduddannelse, der fortløbende opdateres efter overenskomster.
– Bedre normeringer.
– Mere forberedelse.
– Udvikling af pædagogikken og pædagogers rolle I skolen. Fra gulvet af.
– En høj pædagogandel.
– Vilkår for pædagoger i specialtilbud. Herunder ensretning af registrering af vold og trusler, samt sikring af supervision.
– Højere løn.

5. Andet du vil fremhæve?
Vi bør:
– Søge en udvikling af professions-identiteten på tværs af pædagogers forskellige opgaver for samfundet.
– Øve kritisk modstand i forhold til styringsdagsordenen og brugen af koncepter.
– Kæmpe for professionsfaglig nærledelse. Herunder sikre retten til lederuddannelse på diplomniveau.

 

BRIGITTE CHRISTENSEN

1. Kort om dig selv
Jeg er kritisk og kreativ. Modig, klog og nysgerrig. Og jeg tror på, at lydhørhed er vigtigt i rollen som formand.
Jeg er uddannet pædagog i 1986 – og har efterfølgende 11 års erfaring fra en SFO i Albertslund, som var med til at grundlægge min respekt for vigtigheden af pædagogisk arbejde. Igennem mit SFO-arbejde erfarede jeg, hvordan et stærkt arbejdspladsfællesskab har positiv betydning for det pædagogiske børnearbejde. I 1995 blev jeg inspireret af det faglige BUPL-arbejde, og siden 1997 har jeg arbejdet for at forbedre løn og arbejdsvilkår for medlemmer i BUPL, både pædagoger, ledere og klubfolk. Først var jeg i den daværende BUPL Afdeling 4 – og siden 2006 i den sammenlagte BUPL Storkøbenhavn, hvor jeg har været faglig sekretær.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
For det første har jeg stor erfaring fra mit arbejde som faglig sekretær igennem mange år. For det andet har jeg – som en del af den daglige ledelse – også et indblik i og en forståelse for igangværende politiske problemstillinger. Jeg er lydhør og nysgerrig og hører gerne på andre end mig selv. Jeg er optaget af, hvordan alle kan og vil komme til orde i vores fagforening.
Jeg tror på deltagelse og involvering, og jeg tør udfordre rammerne, og jeg tør gå imod strømmen. Jeg har handlekraft, og jeg arbejder kritisk og loyalt for fællesskabets beslutninger. Jeg står for retfærdighed og kæmper mod uretfærdighed på alle niveauer. Og jeg er ikke bange for at få andre til at hjælpe, når der er noget, jeg ikke er den bedste til.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Alle børn har krav på ordentlige vilkår i institutionerne. For at børnene kan få ordentlige vilkår, skal pædagogerne have ordentlige vilkår. Det vil jeg kæmpe for, og derfor skal BUPL fortsat stille krav om minimumsnormeringer.
Pædagoger og klubfolk har konstruktivt bidraget med deres kompetencer i skoleregi for at efterleve intentionerne i den nye skolereform (2014). Jeg må konstatere, at selvom det nogle steder er gået godt, så er der stadig mange steder, hvor det desværre kun kan gå frem. I forbindelse med den nylige nedjustering af skoletiden er der igen tegn på, at det er normeringen efter skoletid, der forringes. BUPL bliver derfor nødt til mere gennemgribende at udfordre politikerne på deres økonomitildeling, samtidig med at vi stiller flere direkte krav til skolelederne.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Udover de udfordringer jeg nævnte i nummer 3 ser jeg en stor udfordring i, hvordan vi skal stille krav og have forventninger til den næste overenskomst. I 2018 stod vi skulder ved skulder, og en af de store udfordringer i forberedelserne til næste overenskomst er at finde vejene til hvordan vi kommer til det igen.
Ligeledes mener jeg, at vi må stille krav om, at de arbejdstidsregler som forsvandt ved skolereformen genindføres som et minimum. Ligesom der på daginstitutionsområdet også bør rejses krav om tid til forberedelse.
Og så er der spørgsmålet om ligeløn, hvor vi ved OK18 fik nogle puljepenge, som samtidig lægger an til en vigtig diskussion, vi må følge op på, nemlig om OK-forhandlingssystemet passer til det offentlige arbejdsmarked? Eller om vi skal arbejde på en ny model.

5. Andet du vil fremhæve?
Den pædagogiske praksis er presset – kommunernes koncept-iver maser den professionelle dømmekraft – og regneark og lønsumsstyringsmodeller presser de pædagogiske ledere på tid og indhold. Vi må arbejde på at afmontere de styringsmodeller og metoder, som ikke bidrager til et godt børneliv. Det kan vi godt.

 

KASSERER-POSTEN
Såfremt Brigitte Christensen bliver valgt som formand, skal der vælges ny kasserer på generalforsamlingen.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Har du spørgsmål til formandskandidaterne, er du velkommen til at kontakte dem:
Jon Olufson, 61 96 40 88
Daniel Arildsen, 30 35 85 97
Brigitte Christensen, 23 71 64 59

TiILMELD DIG GF19
Tilmeld dig generalforsamlingen og sæt din stemme på den person, du mener vil være den bedste formand for de 6000 pædagoger og ledere, der er i BUPL Storkøbenhavns 12 kommuner. Alle kandidater vil præsentere sig yderligere på selve generalforsamlingen i Viften i Rødovre.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 2019.

Det er muligt at møde op til generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig på forhånd. Selve formandsvalget forventes at begynde kl. 20.

Pga kampvalg til både formandsposten og bestyrelsen må det forventes, at generalforsamlingen kan vare til kl. 23.

 

Foto: Lars Schmidt