Høringssvar fra BUPL Århus: Strategisk indeklimaplan


BUPL Århus´s høringssvar om ‘Strategisk indeklimaplan’.


Udgivet d. 18. februar 2020

14. februar 2020

1. Principper for prioritering af anlægsindsatsen
I forhold til den opstillede rækkefølge mener vi, det er for snævert kun at kigge på areal pr. elev, som prioritet 1.
BUPL Århus anbefaler, at man også ser selvstændigt på antal m2, der stilles til rådighed for de rum, der anvendes til klub eller SFO. Der er skoler, som har de anbefalede m2, men, hvor de arealer, der stilles til rådighed for fritidsdelen, ikke er indrettet til fritidsbrug eller placeret spredt på skolen.

2. Status på høringspartens skole
Når vi ser på status over anlægsbehov, har vi nogle generelle betragtninger.
BUPL Århus påpeger, at indeklimaet og de fysiske rammer i mange klubber og SFO´er er presset. Klubberne presses af principbeslutningen om, at en klub indrettes med et antal kvadratmeter, der ikke modsvarer det faktisk antal indskrevne børn og unge, der skal benytte klubben. Det skaber navnlig udfordringer med CO2, da der er for mange børn og unge på for lidt plads.
SFO-området er desuden udfordret af, at ikke alle lokaler til fritidsbrug er indrettet til de pædagogiske aktiviteter, der skal foregå i SFO´en (i.e. lokaler der er fyldt af borde og stole).
Areal til klub og SFO bør medtænkes i anlægsindsatsen, da der flere steder er store lokalemæssige udfordringer.

3. Rumvejledere
Vi anser de beskrevne opgaver for rumvejledere som opgaver for arbejdsmiljørepræsentanterne og anbefaler, at man understøtter samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanterne på skolen, så de i fællesskab kan varetage opgaven.

Generelle betragtninger
Det er positivt, at kommunen ønsker at sikre et vedvarende arbejde med at forbedre indeklimaet i de fysiske rammer, og at der her peges på, at det også gælder fritidsaktiviteterne.
Det er positivt, at skolens vedligeholdelsesbudget prioriteres og anvendes, så det understøtter en vedligeholdelsesplan og forbedrer indeklimaet mest optimalt.

BUPL Århus vil her pege på to væsentlige problemstillinger
• at vedligeholdelsesbudgettet generelt er for lille
• at klubbernes vedligeholdelsesbudget er blevet en del af skolens budget, uden klubberne har formel indflydelse på disponering af budgettet (i.e. klubben indgår ikke i skolens MED-udvalg).

Det er positivt, at processen omkring forandringen af de fysiske rammer, den pædagogiske praksis og organisering bliver veldokumenteret fra ide til implementering og forankring. Det bør dog foldes ud, hvad dette betyder i praksis.
Materialet understreger vigtigheden af ligeværdighed mellem fritidstilbud og undervisning. På trods af dette er det præget af en læringsdagsorden med undervisningen i centrum. Dette efterlader et indtryk af, at SFO og klub skal være en integreret del af skolens fysiske rammer, men at det bliver på undervisningens præmisser.
Nogle klubber har først meget sent modtaget høringen, hvorfor vi anbefaler en særlig runde og gennemgang af klubbernes indeklima.
Desuden vil vi henlede opmærksomheden på de klubber, der ikke er beliggende på skoler; deres indeklima bør også gennemgås og prioriteres.

Ad 1. Prioritering af anlægsindsatsen
Når der udvides i undervisningen, skal der også udvides i fritidsdelen.
Selv om man udbygger med de såkaldte fælleslokaler, etablerer man ikke et fritidspædagogisk rum. Der bør derfor være særlig fokus på, hvordan kommunen sikrer, at det fritidspædagogiske rum udbygges i takt med at skolens elevtal stiger.

Ad 2. Status på skoler
Ved vores mange besøg i klubber og skolefritidsordninger har vi erfaret, at indeklimaet er udfordret, og vi kan være usikre på, om denne afdækning har fået det hele med, da hovedprioriteten synes at være klasse- og faglokaler.
Vi er usikre på, om materialet afdækker, hvor klubber og skolefritidsordninger er mest udfordret på alle indeklimaparametrene, og anbefaler at man udarbejder grundigere undersøgelser af dette. Det fremgår ikke, af den enkelte skoles status, at der er selvstændigt taget højde for det fritidspædagogiske rum.
Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes materiale, hvor både klub og SFO får indblik i, hvad der ligger bag den korte beskrivelse af skolen, og kan fremsætte forslag til indeklimaforbedringer, der spiller sammen med de fritidspædagogiske aktiviteter.

3. Rumvejledere
BUPL Århus mener, at arbejdsmiljørepræsentanterne med fordel kan være rumvejledere og at arbejdsmiljørepræsentanterne kan efteruddannes indenfor de områder, der er beskrevet for rumvejlederne.
Det er vigtigt, at arbejdet med indeklima kobles sammen med fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Denne kobling vil naturligt ske, hvis arbejdsmiljørepræsentanterne har opgaven som rumvejledere.
Vi vil også påpege betydningen af, at der etableres et samarbejde mellem de 3 arbejdsmiljørepræsentanter i undervisningsdelen, i klubben og i skolefritidsordningen og skolens serviceleder/ledelserne. Dette vil understøtte viden om lokalernes anvendelse i såvel undervisning som fritid.

Med venlig hilsen Carin Weibul og Lars Møller, faglig sekretærer, BUPL Århus.