Høringssvar fra BUPL Århus: Kvalitetsudvikling


Høringssvar fra BUPL Århus til ‘Udkast til rammer for kvalitetsudvikling og tilsyn’.


Opdateret d. 17. december 2020

16. december 2020

I BUPL Århus deler vi Rådmandens ambition om, at det gode børneliv skal ske gennem en udvikling af høj kvalitet i byens tilbud for alle børn og unge.
Som organisation kvitterer vi for den forudgående inddragende proces, hvor vi, sammen med andre, har haft mulighed for at komme med input til ”Udkast til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn”. Vores mål har været at bidrage til, at udvikling af kvalitet altid skal foregå tæt på og sammen med medarbejderne forankret i den pædagogiske praksis. Indsamlede data kan først omsættes til kvalitet idet, de reflek-teres ind i en pædagogisk praksis og kontekst og således bidrager til en dynamisk og udviklende praksis.
Den foreslåede model, der skal danne rammen for den kommende kvalitetsudvikling og tilsyn, er ambitiøs og indeholder mange delelementer. Dette kalder på en lige så ambitiøs implementerings- og inddragelsesplan. Målet må være, at kvalitetshjulet bliver et arbejdsredskab der bruges i den pædagogiske hverdag, til gavn for kerneopgaven og børnene, så det giver mest mulig mening. En væsentlig udfordring bliver at finde ressourcer og dermed tid både til de enkelte aktiviteter og det der følger med før, efter og indimellem.
Vores hovedpointe er, at kvalitet udvikles og sker i den pædagogiske i praksis. Dette bør derfor være den røde tråd gennem hele det toårige hjul for kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Det er afgørende, at de politisk prioriterede temaer kan omsættes i et lokalt råderum og dermed sikrer et lokalt ejerskab i kvalitetsudviklingen.
Endelig er der behov for, at SFO-delen i skolen skrives mere frem i materialet, så der ikke kan være tvivl om, at kvalitetsudviklingen og tilsynet også er gældende for den fritidspædagogiske del af skolen.

Vores opmærksomhedspunkter ift. at sikre kvalitet i pædagogisk praksis:
Læringssamtaler 
Hvilke bemærkninger har I til forslaget om læringssamtalen, herunder:
• Deltagerkreds
• Kadence
• Antal læringssamtaler
• Samtalens fokus, opfølgning
• Andet / Yderligere

Høringssvar: Vi har et ønske om, at der politisk ikke bliver fastsat for mange temaer, da det hurtigt bliver omfangsrigt, sammenholdt med de lokale fokusområder. Vi opfordrer derfor til, at der politisk maksimalt fastsættes 1 – 2 temaer.
Yderligere bliver det en opgave for politikerne at sætte temaer, som er meningsgivende for det enkelte dagtilbud, skole/SFO og Klub. Herefter bliver opgaven lokalt at sikre, at den fælles refleksion munder ud i fokusområder, der ligeledes er meningsgivende for hele den lokale organisation. For at sikre dette, mener vi, at der med de politiske temaer bør medfølge et lokalt råderum ift. tilpasning af fokusområder til den enkelte afdeling i organisationen.
Det kalder på opmærksomhed ift.:
At medarbejderrepræsentanten som minimum er en eller flere tillidsrepræsentanter, alt efter hvor mange tillidsrepræsentanter organisationen rummer. Der bør sikres den nødvendige tid til, at tillidsrepræsen-tanterne har mulighed for at være i dialog med kollegaerne ift. at kunne kvalificere med deres input.
At der indgår øvrige relevante medarbejdere.
At de pædagogiske ledere/Fritidscenterledere/ledere af SFO bliver nøglepersoner ift. koblingen fra praksis og til praksis.
At den Faglige konsulent har pædagogisk baggrund samt pædagogisk viden og indsigt.

Læringsmiljøobservationer 
Hvilke bemærkninger har I til forslaget om læringsmiljøobservationer, herunder:
• Deltagerkreds
• Kadence
• Antal læringsmiljøobservatio-ner
• Samtalens fokus, opfølgning
• Andet / Yderligere

Høringssvar: Deltagerkredsen i læringsmiljøobservationer-ne indbefatter både ledelsespersoner og medarbejdere samt faglig konsulent – og det er godt. Det skal dog påpeges, at hver gang en medarbejder går fra det pædagogiske arbejde med børnene/de unge, så skabes der en dis-kontinuitet. Det er derfor vores anbefaling, at de medarbejdere der skal deltage i læringsmiljøobservationerne dækkes ind med vikarer, gerne kendte, så det laver så lidt forstyrrelse som muligt i den pædagogiske praksis.
At fortage observation kræver mere end en detaljeret guide. Et er at sikre en ensartethed i resultaterne af observationerne, noget andet er at sikre en etisk forholden sig til, hvad observationen gør ved det rum, de medarbejdere og de børn observatørerne træder ind til.
Det er vores anbefaling, at der bliver udarbejdet en klar og fælles ramme for feedback-samtalen, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilken status den har.
Vi mener det er en forudsætning, at de medarbejdere, der i løbet af dagen er blevet observeret, også deltager i den afsluttende feedbacksamtale mellem observationsteamet og værtstilbuddets ledelsesteam.
Forventningerne til feedbacksamtalen, bør indeholde nogle korte hovedpointer fra dagen, som også vil indgå i den efterfølgende skriftlige opsamling fra observationsteamet. Derud-over skal der kort orienteres om den videre proces.
Det kræver en opmærksomhed, at når en given praksis og medarbejdere der arbejder heri, åbner institutionen op for gensidig faglig refleksion, sker det på godt og ondt, hvilket kræver en meget tillidsfuld kultur. Derfor er det også vigtigt, at der sikres et tilbageløb til de medarbejdere der har vist deres praksis frem.

Datagrundlag
Hvilke bemærkninger har I til datagrundlaget for læringssamtalerne? Datagrundlaget består af:
• Kvantitative datapakker
• Kvalitative data fra læringsmiljøobservationer
• Systematisk opsamlede data fra egen praksis
• Input fra 1:1 ledelsesopfølgninger
• Input fra forældre og bestyrelse
• Input fra børnene og de unge
• Andet / Yderligere

Høringssvar: BUPL Århus anerkender behovet for både kvantitative og kvalitative data, og er meget tilfredse med, at Aarhus Kommune, Børn og Unge arbejder med et bredt databegreb.
Med hensyn til de kvantitative datapakker, er det af stor betydning, at der er en samstemmighed imellem de fokusområder, man lokalt har valgt at arbejde med og de data der er indeholdt i datapakkerne 2, 3 og 4. Med andre ord, er det afgørende, at datapakkerne kan leve op til det lokale behov der er for specifik-ke data.
Samtidigt er der også et behov for, at både ledere og medarbejdere understøttes i, hvordan de systematisk får opsamlet og behandlet deres kvalitative data, så disse data konstruktivt og læringsorienteret kan indgå i det udviklende kvalitative pædagogiske arbejde.

Tilsyn
Hvilke bemærkninger har I til den måde, hvorpå tilsynsforpligtigelsen løftes i den nye ramme, her-under:
• 1:1 ledelsesopfølgninger
• Tilsyn i ledelseslinjen
• Bestyrelsens tilsyn
• Byrådets tilsyn
• Andet / yderligere

Høringssvar: Når tilsynsforpligtigelsen ligger i ledelseslinjen, afføder det et klart behov for at skærpe be-skrivelsen af hvilke opmærksomheder lederne skal have i det systematiske tilsyn, der både skal ske i den konkrete pædagogiske praksis og gennem kontinuerlige sparrings-samtaler. Tilsynet i ledelseslinjen, kalder også på en tydelig, forståelig og fælles kvalitetsopfattelse fra Aarhus Kommune, Børn og Unge, som lederne kan agere efter.
Som tidligere nævnt, er tiden en afgørende faktor i en meningsfuld kvalitetsudvikling og dermed systematisk tilsyn. BUPL Århus fore-slår derfor, at to af Børn- og Ungechefernes 1:1 sparringssamtaler med den lokale leder, konverteres til systematiske tilsynsbesøg i den pædagogiske praksis i dagtilbudsafdelinger, skole/SFO og klubafdelinger, så tilsynsbesøg i den konkrete praksis sikres. Dette besøg kunne Børn og Unge cheferne foretage sammen med de lokale ledere, så der også kan indgå fælles eksempler fra praksis, i 1:1 sparringssamtalerne
Det systematiske tilsyn kræver en pædagog-faglig ledelse tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen, for at sikre den kvalitative udvikling og opfølgning samt sikre kendskabet til den komplekse og fagligt funderede pædagogiske praksis.

Endelig gør vi opmærksom på, at forskning på området slår fast, at det er af afgørende og af stor betydning, at der prioriteres uddannede pædagoger som primær pædagogisk personale, for at sikre, at hverdagen i institutionerne kan løse opgaven, så den er af høj pædagogisk kvalitet.

Med venlig hilsen
BUPL Århus