Henvendelse til byrådet vedr. ‘Flere frihedsgrader på 6-18 års området’ (Aarhus)


BUPL Århus og Århus Forældreorganisation Har sendt følgende brev til byrådet 15. september


Opdateret d. 28. september 2021
Vedrørende den kommende indstilling fra Børn og Unge: “Flere frihedsgrader på 6-18 års området”

BUPL Århus og Århus Forældreorganisation opfordrer byrådet til at de afsætter midler ved de kommende budgetforhandlinger, så der gives en reel mulighed for at udvide åbningstiden i vores børn og unges fritidstilbud – uden at kvaliteten slækkes. Der bør også afsættes ekstra ressourcer til at tilbyde pasning af ikke-indskrevne børn i SFO´en, som skolen er forpligtet til at tilbyde pasning.

Af indstillingen fremgår følgende:

”Hvad angår den udvidede mulighed for konvertering af understøttende undervisning, forudsætter det – som det allerede kendes fra den eksisterende mulighed for konvertering – at de frigivne personaleressourcer bliver på skolen og bruges i undervisningen.
Derudover vil der – ligesom ved eksisterende beslutninger om afkortning af skoledagens længde – skulle tilbydes eleverne plads i SFO i de timer, som fravigelsen af den samlede undervisningstid vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. Det gælder for elever, der er indskrevet i SFO. Der afsættes ikke yderligere midler til, at SFO og klubber kan tilpasse deres åbningstid i forhold til skolernes konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning. Det er således op til en lokal dialog, om åbningstiden skal udvides, og hvordan dette i givet fald skal finansieres.”

Som det fremgår af teksten skal skolerne, hvis der frigøres personaleressourcer ved omlægning af undervisningen bruge disse i undervisningen. Det betyder, at den lokale dialog, der lægges op til, vedrørende finansiering af udvidet åbningstid i SFO og klub, er urimelig. For hvor skal pengene komme fra? Vi mener at det stiller vores børns fritidstilbud yderst uheldige.

Skolelederne kommer til at stå i et urimeligt krydspres ved at skulle finansiere en længere åbningstid med ressourcer, der allerede er brugt en gang.
Der har været et nationalt pres fra BUPL og FOLA, Forældrenes Landsorganisation på at regeringen reelt skulle finansiere vedtagelsen om øget frihed på skolerne. Det har regeringen imidlertid ikke imødekommet. Vi håber, at byrådet i Århus har større visioner for fritidsområdet. Dette også set i lyset af at byrådet netop har vedtaget en flot og ambitiøs fritidspædagogisk vision. Tingene skal helst hænge sammen. Uden en reel finansiering af de fritidspædagogiske tilbud vil ressourcerne endnu engang skulle smøres tyndere ud og kvaliteten vil blive udhulet.

Vi ved alle at der er brug for særligt fokus på vores børns trivsel og de fællesskaber som corona-nedlukningen har sat under ekstra pres, her spiller fritidsinstitutionerne – som altid – en afgørende rolle.

Med venlig hilsen
Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus
Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation

Kilde: Rådmandsmødet 7. september (se side 8)

Læserbrev i Stiften: Mere frihed til skolerne er en god idé, men … (18. september 2021)