Hav fokus på dit arbejdsmiljø


De sidste mange års konstante besparelser i den offentlige sektor har sat sine spor. Ét af områderne er arbejdsmiljøet – det fysiske såvel som det psykiske. Arbejdsmiljøet er mange steder meget presset – også på det pædagogiske område.


Udgivet d. 4. februar 2019

Sygefraværet er nogle steder højt, antallet af arbejdsulykker er stigende, fagligheden synes andre steder langt væk, og ressourcerne til at sætte ind er ofte endnu sværere at få øje på. Det er alle faktorer, der presser arbejdsmiljøet, og det er alle faktorer, der skriger på holdbare løsninger nu. Det fordrer dialog, åbenhed og ærlighed, og det kræver tid, hvis vi skal finde konstruktive løsninger på disse udfordringer.

En samlet fagbevægelse har givet håndslag på, at arbejdsmiljøet skal opprioriteres kraftigt. 2019 er derfor af den nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation blevet udråbt til AMR-år. AMR-året blev officielt skudt i gang d. 8. januar i Odense, hvor i alt 1.500 AMR’er fra alle fagforeninger under den nye hovedorganisation var samlet for at diskutere, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres, og hvordan AMR’ernes rolle i organisationen, TRIO’en og MED-systemet styrkes. Der var på mødet bred enighed om, at arbejdsmiljørepræsentan-ternes status skal højnes, og samarbejdet i TRIO’en skal styrkes. Derudover er det vigtigt, at AMR’erne får den lovpligtige AMR-uddannelse, og så skal arbejdspladserne prioritere tid til AMR’erne, så de kan udføre deres AMR-arbejde.

Der er rigtig mange måder at arbejde med arbejdsmiljøet på. Det kan starte i det helt små med, at I på personalemøder og MED-møder snakker om, hvad et godt arbejdsmiljø er for netop jer og på netop jeres arbejdsplads. Det kan også være drøftelser om, hvorvidt arbejdspladsen kunne have gavn af perspektiver og ideer udefra. Her er arbejdsmiljøprojekter finansieret af SPARK-midler en mulighed (spørg din AMR, TR eller leder om dette).

Det er også vigtigt, at dem der skal agere spydspidser på arbejdsmiljøet er klædt på til det. AMR og TR skal have de fornødne uddannelser, og de skal sammen med lederen (kaldet TRIO’en) også kunne samarbejde om udfordringerne. Alle BUPL Midtsjællands TRIO’er er derfor inviteret til arbejdsmiljødag d. 23. januar. Drøft hvordan I kan bruge de input og den viden på næste personale- og MED-møde.

Vi i BUPL Midtsjælland ser frem til et spændende 2019 i arbejdsmiljøets tegn, og vi glæder os til løbende gennem året at høre alle jeres input til, hvordan vi sikrer, at arbejdsmiljøet i de pædagogiske institutioner får de bedste betingelser for at blomstre!

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland