Fyring udløser 250.000 kr. i erstatning


BUPL Storkøbenhavn har netop vundet en sag om uberettiget fyring af et medlem fra Ballerup. Erstatningen blev på 250.000 kr.


Opdateret d. 18. december 2017

Af Charlotte Toft

En central opgave for en fagforening er, at sikre ordentlige vilkår og aftaler i ens ansættelse. I langt de fleste tilfælde gør alle, hvad de kan for at overholde de indgåede aftaler og vilkår, men en gang i mellem går det galt, og det er så bl.a. her, at man som pædagog og medlem af BUPL kan få rådgivning og støtte – eller ligefrem få fagforeningen til at køre ens sag for domstolene.

Man må ikke udøve forskelsbehandling
Senest har BUPL Storkøbenhavn ført en sag i Ligestillingsnævnet, der er blevet afgjort til klagers fordel. Afgørelsen er både en sejr for både medlemmet og kollektivet, fordi den understreger, at man ikke må udøve forskelsbehandling, ligesom den udfordrer, hvornår et fravær er af et omfang, som kan berettige fyring

Fyres pga. fravær
I 2017 blev et kvindeligt medlem af BUPL Storkøbenhavn fyret fra sin arbejdsplads i Ballerup Kommune efter 8 års ansættelse med den begrundelse, at hendes fravær siden 2012 var af en sådan karakter, at det var driftsmæssigt forstyrrende og ikke foreneligt med arbejdspladsens drift.

Medlem havde et handicap
Medlemmet har de seneste år været bevilget en § 56 aftale pga. astma og slidgigt og modtaget personlig assistance og kompenserende foranstaltninger i form af arbejdsstole. Der var også skånehensyn i.f.t. tunge løft og ensartede arbejdsstillinger. Derudover var der indgået en senioraftale.

Sagen indbragt for Ligestillingsnævnet
Netop fordi medlemmet var handicappet valgte BUPL Storkøbenhavn at indbringe sagen for Ligestillingsnævnet. Jurist og personsagsbehandler i BUPL Storkøbenhavn Dagny Knag, der førte sagen, siger:
”Jeg anfægtede opsigelsen med henvisning til, at medlemmet havde et handicap, og at hendes fravær ikke udgjorde en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver.”

Ballerup Kommune fastholdt fravær som årsag
Ballerup Kommune fastholdt imidlertid synspunktet om, at fraværet havde været driftsmæssigt forstyrrende med henvisning til, at der er tale om et særligt arbejde på en daginstitution, hvor relationsarbejde er afgørende og ikke kan udføres af vikarer. Fraværet var derfor i Ballerup kommunes optik uforeneligt med arbejdspladsens drift. Den endelig afsked blev iværksat, og sammen med medlemmet blev der klaget til Ligebehandlingsnævnet over afskedigelsen.

Klagers fravær begrunder ikke fyring
Ligebehandlingsnævnet vurderede også, at klager på afskedigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingens forstand og gav den 23. november 2017 medlemmet og BUPL Storkøbenhavn medhold i klagen med den begrundelse at:
“Uanset indklagedes synspunkt om, at klagers fravær var en hindring for det daglige relationsarbejde, finder nævnet ikke, at klagers fravær var så meget højere end det gennemsnitlige fravær i kommunen, at klager ikke kunne anses for at kunne udføre de væsentligste funktioner i arbejdsforholdet. Nævnet vurderer derfor, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at en fortsat ansættelse af klager ville være forbundet med en uforholdsmæssig stor byrde.”

Fravær var ikke væsentligt højere end gennemsnittet
Medlemmet havde i 2015 og 2016 26 sygefraværsdage pr. år. Ligestillingsnævnet lagde i afgørelsen vægt på, at det gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat inden for pædagogisk arbejde i 2015 ifølge Danmarks Statistik var 15,87 i hele landet, mens det var 18,14 i Ballerup Kommune.

En sejr med bitter smag
”Det er en sejr at vi får medhold i klagen. Og selvfølgelig må man ikke forskelsbehandle. Vi ser det som en både fornuftig og principiel afgørelse. Og vi er glade på såvel klagers vegne som alle medlemmers vegne. Ét forhold, vi dog bliver nødt til at kritisere stærkt, er det forhold, at regningen tilfalder institutionen. Det er absurd, når Ligestillingsnævnet vurderer, at der er begået en fejl, at man så derefter videresender bøden til institutionen. Det hører ingen steder hjemme, at den enkelte institution skal bøde for decentral lønstyring og dårlig rådgivning,” siger Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn, i en kommentar til afgørelsen.