Fritidspædagogisk vision (Aarhus)


Børn- og Ungeudvalget i Aarhus Kommune afholder den 21. oktober 2020 et heldagsseminar, hvor de drøfter arbejdet med en ny fritids- og ungdomspædagogisk vision. BUPL Århus har sendt nogle hovedpointer til Børn- og ungeudvalgets drøftelser.


Opdateret d. 05. november 2020

Til Børn- og Ungeudvalget fra BUPL Århus:

Den fritidspædagogiske vision i Aarhus Kommune

I skolefritidsordningerne og klubberne i Aarhus arbejder engagerede og erfarne pædagoger med fritidspædagogisk kompetence og baggrund, professionelt og målrettet.
På den bane er Aarhus Kommune rigtig godt stillet.
Området er kendetegnet af pædagoger, der brænder for den fritidspædagogiske opgave samt et meget højt fagligt niveau. Pædagogerne har den faglige viden, der er brug for, og de er i stand til at udvikle og løse opgaven.
Fritidslivet er en øvebane, hvor børn og unge træner mange af de ikke-kognitive kompetencer, der er helt centrale for at mestre opvæksten og livet.
Det fritidspædagogiske arbejde sker med børn og unge i aldersgruppen 6-18 år. Det foregår i klubber og skolefritidsordninger, og med indførelsen af folkeskolereformen, blev fritidspædagogikken også en del af undervisningen.
I den kommende tid behandler Børn- og Ungeudvalget den fritidspædagogiske vision i Aarhus.
Dette er BUPL Århus´ første indspark til visionen.

FRITIDSPÆDAGOGIKKEN
Fritidspædagogikken skal prioriteres fordi, børn og unge skal have plads til at vælge og eksperimentere, og selv sætte noget i gang, de skal have lov til at stå for noget og mærke succesen, når et initiativ lykkes. Det kan lade sig gøre med kompetente pædagoger, der lige ved, hvad der skal til, og – hvad der ikke skal være lige nu.
Fritidspædagogikken skaber gode betingelser for:
– at skabe fællesskaber som understøtter alle børn og unges deltagelse.
– frihed under ansvar, medbestemmelse og mulighed for selvinitierede aktiviteter.
– at mødes om aktiviteter og danne relationer.
– at sikre øvebaner, hvor ideer og drømme kan afprøves.
– relationer børn og unge imellem, og mellem børn, unge og pædagoger, som giver tilhørsforhold til et fællesskab.
– nysgerrighed, åbenhed og inklusion.

De fysiske rammer skal være fritidspædagogiske, i sync med det fritidspædagogiske arbejde og tilpasset antallet af børn og personale.

PÆDAGOGERNE
I fritidstilbuddene skal børn og unge møde voksne, der har tiden og arbejder med afsæt i fagfaglighed og passion. Der skal være tid til relationerne mellem børn, unge og pædagoger. Den forebyggende og understøttende pædagogiske opgave fordrer, at der er nok pædagoger til nærværet om de enkelte børn og unge, og at børnene og de unge kan finde en pædagog, når de har brug for det.
Ingen børn eller unge skal føle sig oversete eller ensomme.
Når målet overordnet er, at børn og unge trives, så kan pædagogerne i de fritidspædagogiske tilbud være med til at sikre:
– samværet, miljøet, fællesskaberne og væren; det at blive til nogen.
– at der tages hånd om alle børn, inklusiv de sårbare børn og unge.
– at børn og unge vises vejen, udfordres og gives ansvar.
– at børn og unge understøttes i dannelse af relationer.
– at aldersgruppens udfordringer, ideer og interesser imødekommes.
– at der er en bredde i aktiviteterne, der gør, at børn og unge får afprøvet muligheder og egne grænser.
– børn og unges sociale velvære og sundhed.

Børn og unge lærer af, og spejler sig i, den viden og erfaring pædagogerne har. Det er derfor også vigtigt, at pædagogerne har gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

BUPL Århus anbefaler, at visionsarbejdet munder ud i en styrkelse af det igangværende fritidspædagogiske arbejde i Aarhus Kommune.
Hvis området derudover skal indgå i udvidelser, er det nødvendigt at ressourcerne følger med.
Det, der skal styrkes, er relations-arbejdet; der hvor pædagogen har tid og mulighed for at understøtte og guide barnet/den unge.

BUPL Århus imødeser initiativet og indgår gerne i drøftelserne.

Med venlig hilsen BUPL Århus v. Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus og Lars Møller, faglig sekretær, BUPL Århus