Formandskandidat: Daniel Arildsen


Der bliver kampvalg til posten som formand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Daniel Arildsen, Brigitte Christensen og Jon Olufson. Lær Daniel Arildsen bedre at kende – og mød op til generalforsamling 3. oktober, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være formand.


Opdateret d. 03. december 2019

DANIEL ARILDSEN

1. Kort om dig selv
Navn: Daniel Arildsen.
Alder: 42 år.
Far til to unge mænd.

Før: Arbejdet som pædagogmedhjælper/pædagog det meste af livet.
Nu: Pædagog i skole/SFO, AMR, lokal-MED, AMR center-MED, praktikvejleder.

Uddannelse: Prof.bachelor til pædagog.
Overbygning: Cand.Gen.Pæd.
Diplom modul: Didaktik og læring.

Fagpolitisk arbejde:
– Sidder i BUPL Storkøbenhavns bestyrelse.
– Sidder i Ballerup Kommunegruppe.
– Har drevet “Pædagogisk blog: Daniel Arildsen” samt deltaget i den offentlige debat i medier.
– Jeg er drevet af en dyb social indignation i forhold til ulighedsskabende politik, der går ud over de svage i samfundet.
– Jeg begrunder mine tanker i fagligt relevant teori og erfaringer fra hverdagen på gulvet.
– Jeg søger dialog, erfaring- og videndeling gennem fællesskabet, fordi vi er stærkest sammen.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg vil søge at:
– Samle medlemmerne ved at sikre større synlighed og inddragelse i det politiske udviklingsarbejde.
– Evaluere organisationens kommunikationsveje. Herunder strategi for medie- og formidlingsdelen med målet om større gennemsigtighed og tydelighed. Arbejde for en fladere ledelsesstruktur med flere vandrette berøringsflader.
– Støtte op om pædagogisk udviklingsarbejde fra gulvet.
– Være medlemmernes tydelige talerør lokalt.
– Mødes med medlemmerne for at komme tæt på deres praksis og hverdag.
– Sætte sagen højere end alliance-politisk rygklapperi.
Jeg sætter ærlighed, tillid, kompromiset og kampen for sagen højere end personlig ambition og intern alliance-politik.
Ingen er en ø. En formand er kun så vidende som summen af sine medlemmers erfaringer og involvering.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
De mest presserende punkter er efter min mening:
1. Forberedelse og normeringer i daginstitutioner.
2. Vilkår for inklusionsindsatsen og specialtilbud.
3. Pædagogikkens indhold og pædagogers vilkår og rolle i folkeskole og SFO.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
– Åbenhed og rekruttering af engagerede medlemmer.
– Udvikling af pædagoguddannelsens opbygning, længde og indhold.
– Rekruttering til pædagoguddannelsen.
– SU-berettiget praktik.
– Udvikling af praktikvejleder-uddannelsen.
– Udvikling af en længere TR-grunduddannelse, der fortløbende opdateres efter overenskomster.
– Bedre normeringer.
– Mere forberedelse.
– Udvikling af pædagogikken og pædagogers rolle I skolen. Fra gulvet af.
– En høj pædagogandel.
– Vilkår for pædagoger i specialtilbud. Herunder ensretning af registrering af vold og trusler, samt sikring af supervision.
– Højere løn.

5. Andet du vil fremhæve?
Vi bør:
– Søge en udvikling af professions-identiteten på tværs af pædagogers forskellige opgaver for samfundet.
– Øve kritisk modstand i forhold til styringsdagsordenen og brugen af koncepter.
– Kæmpe for professionsfaglig nærledelse. Herunder sikre retten til lederuddannelse på diplomniveau.

SPØRGSMÅL FRA LEDERBESTYRELSEN
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er spørgsmålene efterfulgt af Daniel Arildsens svar.

Spørgsmål fra lederbestyrelsen

 • Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
 • Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
 • Fra flere undersøgelser ved vi, at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
 • Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
 • BUPL organiserer både leder og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
 • Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
 • Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
 • BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer, så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
 • Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre, at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?

Daniel Arildsen:
Kære lederforening og medlemmer
Jeg har modtaget en række spørgsmål ifm. mit formandskandidatur. Derfor vil jeg give et svar, der burde rumme retning for det meste, men som samtidig også er gennemsyret af en invitation til et dybere samarbejde og udviklingsarbejde.

Jeg ønsker et tæt samarbejde med lederforeningen, hvorfor der skal ses på den mest givtige organisering af kontakten mellem BUPL’s ledelse, lederforeningen, Leder-TR, FTR og ledere. Både generelt, ift. enkeltsager, ift. politiske temaer om organisering og styring samt ift forhandling af løn. (Vi er mere værd!). Herunder også kampen for bedre normeringer og kampen for en balanceret styring i kommunerne. Her har vi en fælles kamp. Kampen for det professionelle råderum og den professionelle dømmekraft. Det skal give mening at gå på arbejde.

Jeg ønsker, at vi udvikler en model i samarbejde med lederforeningen. Både på det generelle plan og ift servicering af, og i øvrigt uddannelse til, servicering af ledere. Også set i lyset af, at jeg ønsker en evaluering og udvikling af den samlede organisering, hvor medlemmerne kommer tættere på det politiske udviklingsarbejde.
Vi skal generelt kigge på, at skabe mere horisontale berøringsflader i organisationen, sådan at viden og erfaring fra praksis, fra lederne og fra pædagogerne kommer tættere på de beslutningsprocesser, der munder ud i politiske dagsordener og aftaler.

Jeg ser det som en fordel, at viden og erfaring fra den pædagogiske praksis repræsenteres af både ledere og pædagogers perspektiver ind i de fælles opgaver. Den samlede erfaring og viden giver en mere nuanceret mulighed for at ramme kompromisser i udviklingen af politisk strategi på det samlede område. Der kan være modstridende interesser ml. ledere og pædagoger. Men udgangspunktet samler. Nemlig kampen for sagen. Den bedst mulige praksis i det pædagogiske arbejde med målet om de bedst mulige liv blandt børn, unge, ældre, udfordrede eller syge. Psykisk som fysisk. Ift. forhandling omkring forhåndsaftaler vil jeg sikre en dialog med lederne, der tages med i betragtning. Jævnfør ønsket om en ny organisering af organisationen.

Jeg ønsker, at vi i fællesskab sikrer dialog med alle typer af medlemmer og deres erfaringer. Med målet om at kæmpe for de bedst mulige vilkår for alle parter. Nogle mulige veje til indflydelse er igennem kommunegrupperne, FTR og faglige sekretærer samt samarbejdet med bestyrelsen. Vi bør se på, om der kunne være en mulighed i en mere givtig og fastlagt mødevirksomhed mellem lederforeningen og dens medlemmer, FTR og bestyrelsen. Herunder en mere stringent brug af, og indholds- og beslutningsdefineret praksis igennem kommunegrupperne.

Ift. ledere af forskellige typer af institutioner bør vi se på muligheden for oprettelse af lederfaglige netværk (for SFO, daginstitution osv.) med BUPL som samlingspunkt. Og herfra se på behov for kurser og uddannelse. Gennem BUPL og gennem kommunerne.

Ifm. rekruttering af ledere kunne jeg godt tænke mig at se på muligheden for at tilbyde før-leder afklaring for interesserede.

Men den generelle kamp for bedre vilkår ind i arbejdet med de bedst mulige løsninger for den pædagogiske opgave er fælles. Vi bør kæmpe for:

 • Mere udvikling fra praksis og op (frigør ledelsesrummet og den professionelle dømmekraft lokalt)
 • Bedre normeringer
 • Tid til forberedelse
 • Mindre styring fra det politiske niveau
 • Søge øget indflydelse i MED-arbejdet
 • Fokus på TRIO samarbejdet
 • Færre administrative opgaver og mere tid til personaleledelse/udvikling og uddannelse.
 • Kritisk udfordre og synliggøre lederes psykiske arbejdsmiljø gennem professionsfaglig argumentation – herunder en understøttelse via konkrete kurser og ledertræf med fagligt relevant indhold.
 • Styrke idé og praksis omkring ledernetværk.
 • Sikre, og kridte banen op, for den offentligt kritiske dialog. Lokalt og på tværs af kommuner. Ved at gå foran og sætte de vigtige og brede dagsordener frem i den offentlige debat som en samlet fagforening samt i den tætte dialog på det politiske niveau. Med det mål, at skabe et mere åbent klima for kritisk debat om løsningen af den pædagogiske opgave samt at få sat den professionelle dømmekraft og etik på dagsordenen. Og sidst:
 • Sikre muligheden og organiseringen for indflydelse på temaer, hvor også lederrollens perspektiv skal høres tydeligt og tages stilling til. Herunder i samarbejdet med bestyrelsen.

Jeg håber, at der nu kan anes en retning for det samarbejde og udviklingsarbejde, jeg lægger op til. Og at jeg herfra besinder mig og giver plads til at komme i dialog med lederforening og ledere.
Det er fra hverdagens virkelighed og perspektiv, at vi bedst sætter den konkrete dagsorden om “hvordan” og skaber den meningsfulde udvikling og praksis. Internt som eksternt. Og den proces starter først efter den 3/10, såfremt jeg bliver valgt.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN
Har du spørgsmål til formandskandidat Daniel Arildsen, er du velkommen til at kontakte hende på ham 30 35 85 97.

LÆR DE ANDRE KANDIDATER AT KENDE
Udover Daniel Arildsen, pædagog og AMR i Ballerup har Brigitte Christensen, kasserer og faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn og Jon Olufson, pædagog, TR og FTR-suppleant i Gladsaxe også meldt deres kandidatur. Alle tre er medlemmer af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse. Læs om alle kandidaterne i Kampvalg om formandsposten – her er kandidaterne

TiILMELD DIG GF19
Tilmeld dig generalforsamlingen og sæt din stemme på den person, du mener vil være den bedste formand for de 6000 pædagoger og ledere, der er i BUPL Storkøbenhavns 12 kommuner. Alle kandidater vil præsentere sig yderligere på selve generalforsamlingen i Viften i Rødovre.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 2019.

Det er muligt at møde op til generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig på forhånd. Selve formandsvalget forventes at begynde kl. 20.

Pga kampvalg til både formandsposten og bestyrelsen må det forventes, at generalforsamlingen kan vare til kl. 23.

 

Foto: Lars Schmidt