Formandskandidat: Brigitte Christensen


Der bliver kampvalg til posten som formand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Brigitte Christensen, Daniel Arildsen og Jon Olufson. Lær Brigitte Christensen bedre at kende – og mød op til generalforsamling 3. oktober, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være formand.


Opdateret d. 03. december 2019

BRIGITTE CHRISTENSEN

1. Kort om dig selv
Jeg er kritisk og kreativ. Modig, klog og nysgerrig. Og jeg tror på, at lydhørhed er vigtigt i rollen som formand.
Jeg er uddannet pædagog i 1986 – og har efterfølgende 11 års erfaring fra en SFO i Albertslund, som var med til at grundlægge min respekt for vigtigheden af pædagogisk arbejde. Igennem mit SFO-arbejde erfarede jeg, hvordan et stærkt arbejdspladsfællesskab har positiv betydning for det pædagogiske børnearbejde. I 1995 blev jeg inspireret af det faglige BUPL-arbejde, og siden 1997 har jeg arbejdet for at forbedre løn og arbejdsvilkår for medlemmer i BUPL, både pædagoger, ledere og klubfolk. Først var jeg i den daværende BUPL Afdeling 4 – og siden 2006 i den sammenlagte BUPL Storkøbenhavn, hvor jeg har været faglig sekretær.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
For det første har jeg stor erfaring fra mit arbejde som faglig sekretær igennem mange år. For det andet har jeg – som en del af den daglige ledelse – også et indblik i og en forståelse for igangværende politiske problemstillinger. Jeg er lydhør og nysgerrig og hører gerne på andre end mig selv. Jeg er optaget af, hvordan alle kan og vil komme til orde i vores fagforening.
Jeg tror på deltagelse og involvering, og jeg tør udfordre rammerne, og jeg tør gå imod strømmen. Jeg har handlekraft, og jeg arbejder kritisk og loyalt for fællesskabets beslutninger. Jeg står for retfærdighed og kæmper mod uretfærdighed på alle niveauer. Og jeg er ikke bange for at få andre til at hjælpe, når der er noget, jeg ikke er den bedste til.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Alle børn har krav på ordentlige vilkår i institutionerne. For at børnene kan få ordentlige vilkår, skal pædagogerne have ordentlige vilkår. Det vil jeg kæmpe for, og derfor skal BUPL fortsat stille krav om minimumsnormeringer.
Pædagoger og klubfolk har konstruktivt bidraget med deres kompetencer i skoleregi for at efterleve intentionerne i den nye skolereform (2014). Jeg må konstatere, at selvom det nogle steder er gået godt, så er der stadig mange steder, hvor det desværre kun kan gå frem. I forbindelse med den nylige nedjustering af skoletiden er der igen tegn på, at det er normeringen efter skoletid, der forringes. BUPL bliver derfor nødt til mere gennemgribende at udfordre politikerne på deres økonomitildeling, samtidig med at vi stiller flere direkte krav til skolelederne.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Udover de udfordringer jeg nævnte i nummer 3 ser jeg en stor udfordring i, hvordan vi skal stille krav og have forventninger til den næste overenskomst. I 2018 stod vi skulder ved skulder, og en af de store udfordringer i forberedelserne til næste overenskomst er at finde vejene til hvordan vi kommer til det igen.
Ligeledes mener jeg, at vi må stille krav om, at de arbejdstidsregler som forsvandt ved skolereformen genindføres som et minimum. Ligesom der på daginstitutionsområdet også bør rejses krav om tid til forberedelse.
Og så er der spørgsmålet om ligeløn, hvor vi ved OK18 fik nogle puljepenge, som samtidig lægger an til en vigtig diskussion, vi må følge op på, nemlig om OK-forhandlingssystemet passer til det offentlige arbejdsmarked? Eller om vi skal arbejde på en ny model.

5. Andet du vil fremhæve?
Den pædagogiske praksis er presset – kommunernes koncept-iver maser den professionelle dømmekraft – og regneark og lønsumsstyringsmodeller presser de pædagogiske ledere på tid og indhold. Vi må arbejde på at afmontere de styringsmodeller og metoder, som ikke bidrager til et godt børneliv. Det kan vi godt.

SPØRGSMÅL FRA LEDERBESTYRELSEN
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er spørgsmålene og Brigitte Christensens svar:

Kære lederforeningsbestyrelse
I har på vegne af lederne i BUPL Storkøbenhavn stillet en række spørgsmål til formandskandidaterne, tak for det. Hermed får I mine svar, som jeg gerne uddyber.

Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
Hvis I med servicering mener, hvad kan BUPL tilbyder ledermedlemmer, så mener jeg, at de tilbud der i dag tilbydes ledermedlemmer også skal tilbydes i morgen. Jeg bliver dog nysgerrig på, om I har ideer til andre tiltag? Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om.

Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
Jeg forestiller mig ligeledes, at den måde vi i dag organiserer arbejdet på fortsætter fremover, så medlemmer på lederoverenskomst har mulighed for at få individuel rådgivning og coaching, ligesom der stadig skal være faglige mødesteder faciliteret af BUPL, såsom ledercafeer og konferencer, hvor ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger fællesgøres og sættes i relief. Udover det er jeg da nysgerrig overfor at høre, om I har andre forslag til, hvordan det kan gøres?

Fra flere undersøgelser ved vi, at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for, at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
Jeg mener, at vi bør have årlige møder med ledermedlemmerne i alle vores 12 kommuner, hvor vi gennemgår de eksisterende lønaftaler, drøfter mål og strategier for konkrete lønforhandlinger, herunder perspektiverer arbejdsvilkår. Samtidig finder jeg, at lederoverenskomsten indeholder forskellige problemstillinger, som lægger pres på lederne – f.eks. at ledere ikke har højeste arbejdstid og selv planlægger arbejdet, samtidig med at nogle kommuner forventer, at lederne har børnetimer.

Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
Hvis der igangsættes nye tilbud til ledere eller allerede eksisterende tiltag kvalificeres, er det for mig at se en forudsætning, at disse tiltag drøftes med lederforeningen. Jeg forestiller mig samtidig, at en del nye tiltag netop vil komme på baggrund af diskussioner i lederbestyrelsen, hvorfor jeg ligeledes vil arbejde for, at bestyrelsen generelt set får et større indblik i og forståelse af, hvilke ledelsesmæssige problemstillinger ledere er optagede af. Jeg kunne godt tænke mig, at bestyrelsen og lederforeningsbestyrelsen kunne holde 1-2 fælles bestyrelsesmøder årligt, hvor vi kommer tæt på de problemer, der rør sig og drøfter initiativer, der imødekommer udfordringerne.

BUPL organiserer både leder og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
Fordelene er, at selvom vores positioner er forskellige, er vi ude på det samme, nemlig at udøve og styrke en pædagogisk praksis til gavn for de børn og unge vi har ansvaret for. Vi kan fra forskellige positioner sætte kommunalpolitiske problemstillinger i relief, målrette initiativer til gavn for den pædagogiske opgavevaretagelse.
Ulemperne kan være, hvis vi ikke har indblik i og forståelse af hvilke udfordringer hinanden kan være optagede af og kommer til at lukke os for meget om os selv.

Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
Når der forhandles forhåndsaftaler for pædagogerne, er det pædagogerne, der er involveret i disse, og BUPL henter sit mandat via medlemsmøder for pædagogerne eller via kommunegrupperne. Derfor forestiller jeg mig ikke, at ledermedlemmerne i en kommune skal involveres særligt ifm. indgåelse af en forhåndsaftale for pædagogerne, ligesom jeg ikke tænker, at pædagogerne skal involveres i forhåndsaftaler for ledere. Men hvis en forhåndsaftale indeholder aftaler, som ændrer det økonomiske eller ledelsesmæssige råderum væsentligt, så vil det være fornuftigt, at disse perspektiver er drøftet grundigt, inden en aftale indgås.
Når forhåndsaftalerne er på plads, er det en oplagt mulighed at afholde et LTR møde, hvor aftalen gennemgås, hvilket beror på den konkrete situation.

Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
Alle de, der bliver berørt, skal kunne komme til orde, og derfor mener jeg, at når der er strukturændringer på vej i en kommune, er det vigtigt, at dette bliver taget op i kommunegruppen, og at der her bliver lagt en strategi for, hvordan medlemmerne uanset position kan komme til orde.

BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer, så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
Jeg forestiller mig, som tidligere nævnt, at vi fortsat har aktiviteter om ledelsesmæssige problemstillinger, der særligt målretter sig ledere. Jeg er optaget af, hvordan vi bliver bedre til at fællesgøre og udfordre de mange forskellige styringsmæssige metoder, der er i kommunerne, som spænder ben for at udøve pædagogisk ledelse. Jeg kunne samtidig godt tænke mig, at komme tættere på de ledelsesmæssige problemstillinger, der kan være, afhængigt af hvor i ledelseshierarkiet man er placeret, og hvor mange ledere man refererer til.

Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre, at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?
Godt spørgsmål… Det er et spændende spørgsmål, som jeg forestiller mig, at vi kan finde et nogle spændende svar på sammen, og som også hænger sammen med hele diskussionen om, hvordan vi får dygtige pædagoger nok. Hvordan styrker vi pædagoguddannelsen – og kunne man i den sammenhæng også lyse på, hvordan man på uddannelsen også kunne fokusere på og uddanne til ledelsesopgaven?
Ledelse angår alle, og derfor er det for mig at se vigtigt, at BUPL arbejder for at forbedre vilkårene for ledelsesopgaven. Vi bør – som et fælles vi i BUPL Storkøbenhavn – både tage initiativ til at komme i dialog med kommunerne om problemstillingen og tage forskellige initiativer, der kan være med til at ” dyrke” ledelsesmæssige kompetencer.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN
Har du spørgsmål til formandskandidat Brigitte Christensen, er du velkommen til at kontakte hende på 23 71 64 59.

LÆR DE ANDRE KANDIDATER AT KENDE
Udover Brigitte Christensen, kasserer og faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn har Daniel Arildsen, pædagog og AMR i Ballerup og Jon Olufson, pædagog, TR og FTR-suppleant i Gladsaxe også meldt deres kandidatur. Alle tre er medlemmer af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse. Læs om alle kandidaterne i Kampvalg om formandsposten – her er kandidaterne

TiILMELD DIG GF19
Tilmeld dig generalforsamlingen og sæt din stemme på den person, du mener vil være den bedste formand for de 6000 pædagoger og ledere, der er i BUPL Storkøbenhavns 12 kommuner. Alle kandidater vil præsentere sig yderligere på selve generalforsamlingen i Viften i Rødovre.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 2019.

Det er muligt at møde op til generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig på forhånd. Selve formandsvalget forventes at begynde kl. 20.

Pga kampvalg til både formandsposten og bestyrelsen må det forventes, at generalforsamlingen kan vare til kl. 23.

 

Foto: Lars Schmidt