De unikke københavnske fritidshjem er truet


Fritidshjemmene i København står i en alvorlig situation, da politikerne vil omdanne dem til skolefritidsordninger. Værnet om kvaliteten i fritidspædagogikken kan inden for kort tid væ-re væk, og kvaliteten i børnenes fritidsliv risikere at falde markant.


Opdateret d. 05. september 2019

De københavnske politikere arbejder med planer om at opsige driftsoverenskomsten med de selvejende fritidshjem i København. Det kan ske inden for den nærmeste fremtid. BUPL Hovedstadens formand Henriette Brockdorff fortæller om den politiske proces:

”Siden januar har vi forsøgt at få ændret planerne om at lukke de københavnske fritidshjem. Det er en sag, som BUPL Forbund også er gået ind i, da det har vidtrækkende konsekvenser for fritidspædagogikken. Derfor har vi kontaktet den ansvarlige minister. Københavns Forældreorganisation bakker også fuldt ud op om at bevare fritidshjemmene. Vi står i en situation nu, hvor vi er tæt på afgørende beslutninger, om vores unikke og velfungerende fritidshjem er fortid,” siger Henriette Brockdorff.

Ulighed i lovgivningen
Desværre er det en spareøvelse, og politikernes formål er alene at øge forældrenes betaling til fritidstilbuddene. I dag er fritidshjemmene reguleret under dagtilbudsloven, hvorimod skolefritidsordninger er reguleret under folkeskoleloven. Under dagtilbudsloven er der et loft på forældrebetalingen på 30 procent. Der er intet loft for SFO’er under folkeskoleloven.

”Loftet på forældrebetalingen presser fritidshjemmene, og kommunerne ønsker derfor at overgå til SFO, hvor der ikke er loft, og hvor de kan få en indtægt, når kommunen skal spare. Fritidshjemmene er i dag reguleret i dagtilbudsloven med krav til det fritidspædagogiske arbejde samt med en pædagogfaglig leder. Skolefritidsordninger er reguleret af folkeskoleloven uden krav til fritidstilbuddet, og her er det skolelederen, der bestemmer. Det værn, der er om fritidspædagogikken i dag, vil falde bort. Det er et værn, som også har løftet skolefritidsordningerne med mål for det fritidspædagogiske arbejde. Konsekvensen kan blive, at børnene risikere at få et markant ringere fritidspædagogisk tilbud, da der ikke længere er nogen lovgivning, der hegner det fritidspædagogiske område ind, ” siger Henriette Brockdorff.

BUPL Hovedstaden har i samarbejde med BUPL Forbund sendt en henvendelse til børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Her appelleres til, at ministeren vedtager en lovændring, så loftet for forældrebetaling bortfalder, og fritidshjemmene dermed sidestilles med skolefritidsordningerne.

”Forældrebetalingen vil stige uanset hvad. Derfor er det en mulighed, at loftet for forældrebetalingen bortfalder og fritidshjemmene dermed bevares under dagtilbudsloven. Vi håber på en lovændring, og at Pernille Rosenkrantz-Theil vil bevare fritidshjemmene,” siger Henriette Brockdorff.

Fritidshjem har betalt for besparelser
Fritidshjemmene er i dag selvstændige og har en tradition for et stærkt fokus på det hele menneske samt et meget aktivt forældreengagement. Området har tidligere udvist en stor velvilje og solidaritet med resten af børne- og ungeområdet i Københavns Kommune, når der skulle findes penge til besparelser:

”Fritidshjemmene har af flere omgange været med til at bidrage til løsninger, når der har været underskud på børne- og ungeområdet. I 2011 var det etablering af klynger. I 2014 var det folkeskolereformen. I 2016 var det etablering af fritidsinstitutioner. Det er urimeligt, at fritidshjemmene skal holde for igen nu for fjerde gang. Fritidshjemmene i København står på en lang og stolt historie som børnenes frirum og med et stærkt pædagogisk fokus på børnenes trivsel og udvikling. Det er ubegribeligt, at politikerne vil sætte kvaliteten og det fritidspædagogiske arbejde over styr” siger Henriette Brockdorff.

Der har været afholdt leder- og TR-møder for de berørte institutioner. Og vi er i gang med at planlægge TR-møder.