BUPL Nordjyllands ønsker til budget 2022


BUPL Nordjyllands har sendt et brev med ønsker til budget 2022 til politikerne i Aalborg Kommune. Der er også indarbejdet kommentarer til udvalgenes budgetforslag. Ledere og tillidsvalgte i Aalborg Kommune får brevet til orientering.


Udgivet d. 27. august 2021

ØNSKER:

DUS-normering. Efter årtiers nedskæringer på DUS-normeringen ønsker BUPL Nordjylland at der genoprettes, så der stadig vil være mulighed for at give børnene den trivsel, tryghed og det nærvær, som også børn på mellem 5 og 8 år har brug for. Samtidig skal der være mulighed for at arbejdet med børnenes trivsel, tryghed, udvikling og dannelse, som tager udgangspunkt i nogle meningsfyldte og berigende oplevelser og aktiviteter.

Som et absolut minimum skal der afsættes midler til at kompensere DUS-ordningerne for den udvidede åbningstid på de skoler, der vælger at forkorte undervisningstiden.

FAKTA: Normeringen i DUS-ordningerne er halveret fra DUS-ordningernes start i 1990 og til nu (den indskrænkede åbningstid er indregnet).

Sociale normeringer i DUS-ordningerne. Der er med stor succes indført sociale normeringer på daginstitutionerne. Den succes ønskes fortsat i DUS-ordningerne, da børnenes baggrund ikke ændres ved skift fra børnehave til DUS/skole. Tværtimod kan flere af børnene have endnu mere brug for støtte, tryghed og nærvær.

Arbejdstidsaftale for pædagogerne. På 3. år er der store forskelle på vilkår for udførelse af samme opgave (understøttende undervisning) og på tilsvarende opgaver i både DUS og undervisning. Det er helt uforståeligt, at lokale politikere står bag en sådan forskelsbehandling. Det er helt sikkert også i strid med personalepolitikken.

Hurtigere implementering af de ca. 58 millioner kroner som Aalborg Kommune får frem til 2024 til bedre normeringer. Vi ved, at pengene kommer og jo hurtigere, de kan komme ud at virke til gavn for børnene i daginstitutionerne, jo bedre. Der skal i den forbindelse gives ros for den politiske beslutning om, at pengene skal komme alle børn til gode.

Flere vuggestuepladser – også i yderområderne af kommunen. Det er tilfredsstillende at se forslag om etablering af flere pladser i de kommende år, men det kan og skal gøres endnu bedre. Forældrene efterspørger fortsat vuggestuepladser.

Fritidscentrenes timer/normering. Fritidscentrenes normering tager p.t. udgangspunkt i en åbningstid kl. 14 og på alle centre kommer børnene 1 – 1½ time før. Timerne/normeringen skal gives til den reelle åbningstid. Desuden skal timerne/normeringen svare til den reelle opgave centrene har. Udover det direkte arbejde med børnene og de unge samt det opsøgende arbejde, har pædagogerne også opgaver som rygestop-konsulenter, sundhedsambassadører, forbyggelsesseminarer, nøglepersoner i forhold til alkohol(misbrug) o.m.m. Disse opgaver varetages i hele kommunen og udenfor centrets åbningstid.

KOMMENTAR TIL UDVALGENES (Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget) BUDGETFORSLAG

Generelt undrer vi os over, at mange besparelsesforslag begrundes med en Index-100-analyse – en analyse som ingen udover forvaltninger og politikere kender til. Vi forventer, at alle forslag – både besparelsesforslag og forslag til udvidelser – begrundes politisk i en politisk organisation. Derudover tager vi afstand fra en metode, som er et ræs mod laveste fællesnævner – økonomisk – og som dermed på ingen måde forholder sig til opgaven.

I forhold til de konkret besparelsesforslag har vi følgende kommentarer:

  • Indskrænkning af daginstitutionernes åbningstid…………. Helt ærlig, er det 17 gang den er med?
  • Besparelse på 1,5 millioner kroner på Fritidscentrenes opsøgende arbejde. Forslaget begrundes med en Index-100-analyse, som på ingen måde tager højde for de opgaver der udføres og er pålagt (se ovenfor under ønsker). Desuden tages der ikke højde for, at centrenes tildeling betaler for konsulenter o.l. ansat i sekretariatet.
  • Besparelse på 5,8 millioner kroner på DUS-normeringen
  • I Corona-tiden (2020/2021) udførte pædagogerne en gigantisk indsats for at bidrage til, at undervisningen kunne foregå efter restriktioner og i nogenlunde tryghed (på flere skoler var pædagogerne de eneste der var til stede i den fysiske nødundervisning). Samtidig opfordrede politikere og forvaltning på det kraftigste til, at forældrene holdt deres børn hjemme fra DUS medmindre forældrene havde en samfundskritisk funktion. Politikerne valgte ikke at ville suspendere forældrebetalingen i de mange måneder, hvor hovedparten af forældrene blev opfordret til ikke at benytte DUS’en. Det betød mange udmeldelser.
  • Selvom børnetallet i DUS stiger, “belønnes” pædagogernes indsats i undervisningen nu med et forslag/“teknisk justering” om nedskæring på 5,8 millioner kroner på DUS-normeringen. Begrundelsen er at der ikke har været så mange børn i Corona-tiden. Det skal DUS-børn nu “betale” for med endnu færre pædagoger og mindre mulighed for tryghed, trivsel, nærværende pædagoger og meningsfyldte og berigende aktiviteter.
  • Der afsættes 1,5 millioner kroner til et morgenmadstilbud. Samtidig med DUS-normeringsforringelsen på 6 millioner kroner foreslås det, at pædagogerne i DUS får en ny opgave (morgenmadstilbud) uden der følger de nødvendige ressourcer med til opgaven. Forvaltningen har lavet en beregning på at der minimum skulle afsættes 2,5 millioner kroner bare til pædagogtimerne. Dertil kommer så udgifterne til selve morgenmaden (Se mere i bilag til punkt 6 på Skoleudvalget møde den 1. juni 2021). Så der reelt tale om en yderligere normeringsforringelse. Et måltid skal, udover være nærende og give energi, være en god og tryg oplevelse uden stress.
  • Som om det ikke var nok, foreslås det (igen-igen-igen), at der spares på pædagogerne i undervisningen – 2,6 millioner kroner. Så i en tid, hvor alle taler om, at flere børn og unge er i mistrivsel eller i risiko for at komme det, foreslås det at nedprioritere pædagogernes kernekompetence: Arbejdet med børn og unges generelle trivsel.
  • Det foreslås at udgiften til de ekstra 54 børn, der næste skoleår har brug for en særlig indsats (specialtilbud) skal holdes indenfor det nuværende budget. Reelt en nedskæring på ca. 21 millioner kroner. Der er i forvejen gennem de sidste 10 år sparet over 11 millioner kroner – bare på DUS-specialområdet. Det burde efterhånden være klart for alle, at besparelser ikke nedbringer antallet af børn, der har brug for ekstra hjælp.
  • Der foreslås en stigning i forældrebetalingen på DUS på 1 million kroner. Vi vil gerne minde om, at i indeværende byrådsperiode er DUS-forældrebetalingen hævet med 15-18 millioner kroner, således at betalingen i dag er ca. 1.700 kroner pr. måned i 11 måneder. En fremskrivning af den oprindelige forældrebetaling fra 1990 på 540 kroner pr. måned ville give en forældrebetaling pr. måned på 915 kroner. Altså opkræves der nu dobbelt så meget i forældrebetaling samtidig med en DUS-normeringen er forringet med 50 procent og driftstilskuddet pr. barn er forringet med ca. 85 procent.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail eller telefon.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand BUPL Nordjylland

Mail: lth@bupl.dk

Mobil: 21 42 79 44