Budgetforhandlinger (Aarhus)


BUPL Århus arbejder for at påvirke budgetforhandlingerne i Aarhus Byråd. Vores hovedbudskab er, at Aarhus Kommune skal være en kommune, der prioriterer og leverer tidlig indsats og trivsel til alle byens børn og unge, og være en by der går forrest på børne- og ungeområdet.


Opdateret d. 20. september 2019
Politisk påvirkning

BUPL Århus arbejder på, at oplyse byrådspolitikerne om, hvad kommende budgetforslag har af konsekvenser for området.

Det gør vi helt konkret ved at mødes med repræsentanter fra partierne, skrive læserbreve og kronikker samt overbringe politikerne fakta om børn- og ungeområdet, så de tager beslutninger på et oplyst grundlag. Se vores materialer til politikerne her:

Pressemeddelelse – budgetforlig 20.9.19

20. september 2019
Budgetforlig i Aarhus

BUPL Århus finder det positivt, at byrådet har afsat penge til de kommende års vækst i børnetallet og at den årlige generelle besparelse, i form af finansieringsbidraget, er reduceret. Det er også positivt, at byrådet har givet lovning på bedre normeringer på 0-6 års området. Vi finder det ligeledes positivt, at der på sigt er sikret penge til handling på indeklima- og arbejdsmiljøområdet.
Både i forhold til minimumsnormeringer og indeklima-tiltag gør BUPL Århus dog opmærksom på, at hele børne- og ungeområdet bør omfattes.

”Vi er selvfølgelig glade for, at der er afsat penge til at dække det stigende børnetal. Men der er fortsat en knast med det årlige finansieringsbidrag, som godt nok er blevet reduceret, men besparelsen vil årligt udhule området med 0,52%. Det vil sige, at man som så ofte før, giver lidt med den ene hånd og tager med den anden”, udtaler formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen.

”I forhold til normeringer, så mangler det helt konkret, at regeringen tilfører pengene til minimumsnormeringer på finansloven; men det er godt at det fremgår af forliget, at pengene skal tilgå dagtilbuddene”, fortsætter Marianne Gilbert Nielsen

Der er afsat penge til at øge specialundervisningen, det er helt nødvendigt. Her gør pædagoger en stor indsats. Men BUPL Århus ærgrer sig over, at specialområdet, klubberne, skolefritidsordningerne og dagtilbuddene blev forbigået.

”Vi må konstatere, at der ikke er afsat en krone i budgetforliget til den lige så vigtige inklusionsindsats på specialområdet, i skolefritidsordningerne, i klubberne og i dagtilbuddene. Det er ærgerligt, for tidlig indsats virker. Vi ser dog frem til at blive inddraget i løsninger for den specialpædagogiske indsats i skolerne”, siger Marianne Gilbert Nielsen.

BUPL Århus hilser en bred analyse af dagtilbudsområdet velkommen.
”Vi ser frem til at blive inddraget i det kommende arbejde med at analysere dagtilbudsområdet. Vi vil presse på for at få en bred analyse, da der er brug for et tjek af mange forhold, ikke mindst om udviklingen med større og større dagtilbud, er den rigtige vej at gå”, siger Marianne Gilbert Nielsen.

Det er besluttet at finde en model for reduceret åbningstid.
”Vi ser også frem til at blive inddraget i dette arbejde, men er bekymrede for øget administration og for at ikke alle dagtilbud vil få mulighed for at tilrettelægge med reduceret åbningstid, og dermed skævvrides tilbuddet til borgerne alt efter, om det kan lade sig gøre, eller ikke.

BUPL Århus synes, det er godt at bl.a. bekymringen og interessen fra børn og unge for klimaet nu også medvirker til øgede klimatiltag i Aarhus Kommune.

For yderligere oplysninger, kontakt
Formand for BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen, BUPL Århus

Mail til byrådet

BUPL Århus har den sendt en opfordring om at huske børne og ungeområdet, når byrådet de kommende dage forhandler budgettet på plads. Mailen til byrådet lyder således:
18. september 2019
Kære byråd
I forhandler budget i disse dage.
BUPL Århus minder om, at der er brug for at tage fat på en genopretning af børne- og ungeområdet.
Besparelser har været opskriften i mange år, men nu er rigtigt mange enige om, at børne- og ungeområdet skal prioriteres.
Børn og unge fortjener, at de i deres daglige hverdag, får den tilstrækkelige omsorg og støtte til at de kan udvikle og danne sig til et godt voksenliv. Skal vi som by give dem, hvad de fortjener, kræver det blandt andet flere pædagoger.
Det handler om alle børn, men ikke mindst er det helt nødvendigt, at der afsættes midler til specialområdet og inklusionsopgaven, både til de store og de små børn. De fagprofessionelle har den faglige viden og kompetence til at se og identificere hvilke børn og unge, der har brug for specialiseret indsats. Men det forudsætter, at de har muligheden.
BUPL har undersøgt, at det desværre er sådan, at den overvejende del af pædagogerne i Aarhus vurderer, at de generelt ikke kan give tilstrækkelig støtte til børn og unge pga. personalemangel. Dette gælder desværre også støtte til sårbare og udsatte børn. Alle børn og unge har brug for omsorg, ikke mindst de, der har det sværest.
Ikke blot har børn og unge brug for tilstrækkeligt antal pædagoger. De har også brug for at færdes i et sundt miljø. Forskellige undersøgelser har vist, at indeklimaet i flere tilfælde er skadeligt. Det kalder på, at der afsættes ressourcer til handling og tiltag, der gør børn og unges miljø sundt og giftfrit.
Børn skal ikke blot have omsorg, de skal også lære noget. I den nyligt indgåede KL-aftale er det en klar ambition, at kommunerne lever op til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Pædagoger kan være med til at løfte denne opgave, men igen kræver det skoler med en tilstrækkelig økonomi. Både til denne opgave, men også til den fritidspædagogiske opgave.
Sidst men ikke mindst har forårets demonstrationer landet over påpeget en basal mangel på pædagoger på 0-6 års området. Det er helt nødvendigt, at sparehullet lukkes med en tydelig prop. Der er brug for, at I som byråd giver en lovning på, at dette kommer til at ske. Ikke kun på papiret, men så det rent faktisk kan mærkes for børn, pædagoger og forældre i de aarhusianske dagtilbud.
Vi vil som pædagoger rigtig gerne tage et stort ansvar for byens børn og unge, men det kræver at vi er mange nok til at løfte det.
Vi kan kun opfordre til, at I tager området med I jeres budget-overvejelser.

Læserbreve og kronikker

Stiften 1. september 2019: Minimumsnormeringer nu – ikke mere udenomssnak

Lokalavisen 20. juni 2019: Aarhus mangler pædagoger: BUPL kræver minimumsnormeringer

JP Aarhus 16. april 2019: Det er tydeligt, at der mangler pædagoger

Stiften 11. februar 2019: Børneboom i Aarhus – og besparelser

Stiften 20. janaur 2019: Gør Aarhus til børnenes og de unges by

Budgetmesse

Budgetmesse 9. september kl. 17-19.30. Aarhus Kommune afholder en budgetmesse, hvor alle interesserede kan få en dialog med politikerne om, hvordan pengene skal bruges i Aarhus Kommune. Det er en unik mulighed for at drøfte hvordan pengene bliver brugt og om de bliver prioriteret rigtigt.
Link til messen (aarhus.dk)

Budgetforslag

Budgetforslag til budget 2020. De politiske partier har indsendt følgende budgetforslag, som kan have betydning for Børn og Unge magistraten:
Socialdemokratiet: Alle skal med – øget fokus på specialpædagogiske kompetencer
Enhedslisten: Sikring af en økonomi der prioriterer tilstedeværelsesnormering i daginstitutionerne i Aarhus
Radikale Venstre: Indeklima på de aarhusianske folkeskoler samt forslag om minimumsnormeringer.
Socialistisk Folkeparti: Investeringer til flere børn og unge, samt forslag om Udvidet gratis psykologhjælp til børn og unge, og Attraktivt skoletilbud Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i Aarhus
Alternativet: Udvidet gratis psykologhjælp til børn og unge samt forslag: Sæt daginstitutionerne fri.
Forslagene indgår nu i budgetdrøftelserne for 2020.
Her kan du læse mere om forslagene (aarhus.dk)