Budgetforhandlinger 2022: brev i forbindelse med budgetforhandlingerne (Aarhus)


BUPL Århus har lavet en skriftlig henvendelse til Århus Byråd med nogle af de pointer, politikerne skal huske i forbindelse med budgetforhandlingerne, som tager fart lige her efter sommerferien.


Opdateret d. 02. juli 2021

2. juli 2021
Til Aarhus Byråd

Fritidsområdet

BUPL Århus peger på, at det bør prioriteres, at
• afsætte økonomi til minimumsnormeringer i SFO og klub → flere pædagoger til SFO/skoler og klubber.
• forbedre og investere i de fysiske rammer, så de tilpasses antallet af børn og unge samt mulig-gør den særlige fritidspædagogiske indsats.
I maj tiltrådte Århus Byråd indstillingen om den fritidspædagogiske vision. Visionerne for fritids-området bør følges op af en økonomisk prioritering.
Fritidsområdet bør styrkes, fordi det styrker og understøtter børn og unges udvikling. I SFO´erne og klubberne fordyber børn og unge sig i selvvalgte aktiviteter, udvikler personlige, sociale og praktiske kompetencer og øver sig i at indgå i demokratiske fællesskaber. Fritidsinstitutionerne forebygger desuden ensomhed og mistrivsel og skaber forudsætninger for relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og grupper. Fritidsområdet gør en positiv forskel for børn og unge – i forhold til at se andre livsmuligheder end dem, der er lige rundt om dem. Det viser sig også, at for børn med dansk som andetsprog, er der en positiv effekt ved at gå i fritidstilbud.

Flere og kendte voksne i klasserne

BUPL Århus peger på, at det bør prioriteres, at
• afsætte økonomi til to-voksen ordning, i første omgang i indskolingen, men også gerne på sigt til mellemtrinnet og til udskolingen.
En to-voksen ordning og kendte voksne vil styrke kvaliteten og kontinuiteten i undervisningen til gavn for børnenes læring, tryghed og trivsel. Ved fravær kender den voksne allerede eleverne og klassekulturen. Fordelen er, at der er kendskab til, hvad klassen arbejder med, det enkelte barn og skolens kultur.
To voksne i en klasse gør det muligt at opdage og hjælpe børn med vanskeligheder, før de bliver børn, der skal henvises til et specialtilbud. Det viser erfaringerne, og det øger muligheden for bedre og reel inklusion. Gennem det gode samarbejde, den fælles planlægning og det fælles ansvar for børnene mellem pædagoger og lærere kan potentialet for alvor blive udfoldet.

Rekruttering og fastholdelse

BUPL Århus peger på, at det bør prioriteres, at
• afsætte økonomi til en bred rekrutteringsindsats der sikrer flere pædagoger, fx mulighed for flere i merit, opkvalificering af institutionernes uddannelsesindsats, en indsats for at give pæda-gogfaget en stærk profil i Aarhus, samt initiativer der sikrer fastholdelse af allerede uddannede i faget.
Institutionsområdet står helt generelt med store udfordringer med at kunne rekruttere pædagoger fremover. Særligt 0-6 års området er udfordret i at kunne følge med i udviklingen i børnetallet og leve op til loven om minimumsnormeringer. Det er derfor nødvendigt at arbejde med en rekrutte-ringsstrategi og give flere pædagoger, som i forvejen arbejder i faget, incitament til at gå op i tid, og give dem der er i faget nu, bedre vilkår.

Pædagogisk ledelse

BUPL Århus peger på, at det bør prioriteres, at
• genvurdere dagtilbuddenes, og de enkelte afdelingers, størrelse
• forbedre forholdene for pædagogisk ledelse, fx færre administrative opgaver, tid og understøt-telse af opgaven
• at genindføre flerfaglig ledelse på skoleområdet
Pædagogisk praksis af høj kvalitet kræver ledelse tæt på den pædagogiske praksis; pædagog-faglig ledelse, der kan omsætte pædagogiske visioner tæt på og i samarbejde med pædagoger-ne.
Det er i den forbindelse nødvendigt at kigge på det nuværende ledelsesspænd både i forhold til dagtilbudsleder og pædagogisk leder. Ligesom det er nødvendigt at kigge på den nuværende ledelsesstruktur i skolen og genindføre en flerfaglig ledelse.

Børn med særlige behov

BUPL Århus peger på, at det bør prioriteres, at
• der afsættes midler til at forbedre den indsats der går forud for, at et barn skal i specialtilbud
• der afsættes flere ressourcer til de der i dag henvises til specialtilbuddene
Der er fortsat et stigende antal børn med særlige behov. En tidlig indsats er desværre ofte forsinket af lang ventetid på ressourcer og vejledning. Antallet af timer, der tildeles det enkelte barn, er gennem en årrække blevet færre og færre samtidigt med at presset på pladserne i specialtilbud er blevet større og større.

Stop for udhulningen af institutionernes budgetter

Afslutningsvist vil vi pege på, at der løbende sker en udhuling af institutionernes budgetter, som konsekvens af tidligere besparelser, som fx barselspuljen og finansieringsbidraget. I 2022 er der fx tale om en reduktion i den økonomiske ramme på 43,7 mio. kr. i Børn og Unge.
Først når udhulningen ophører, vil penge tilført til området reelt komme den pædagogiske ker-neopgave samt børn og unge til gode.

Med venlig hilsen

Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus