BUDGET 2021: Se nedskæringer og forbedringer for 6-18 års området i København, Dragør, Tårnby og på Frederiksberg


BUPL har udarbejdet et Danmarkskort for budget 2021 for 6-18 årsområdet i landets kommuner. Se status for BUPL Hovedstadens fire kommuner.


Udgivet d. 9. oktober 2020

København = gul
På BUPL’s Danmarkskort for 6-18 års området er København markeret med gul, da der ikke er vedtaget driftsbesparelser på fritidsområdet, men der er samtidig heller ikke sat penge af til investeringer.

”Fritidsinstitutionerne har i den grad brug for, at politikerne prioriterer dem. Gode fritidsinstitutioner øger børn og unges trivsel, glæde og deres kreative og sociale kompetencer. Det er med til at forebygge ensomhed og rekruttering til bander. Børn og unge skal kunne vælge et fritidsliv med fællesskab, leg og kammeratskaber. Men det kræver politisk vilje og investeringer i området. Desværre har fritidsområdet i mange år været udsat for besparelser og omstruktureringer,” siger Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstadens formand.

Frederiksberg = rød
På BUPL’s Danmarkskort for 6-18 års området er Frederiksberg markeret med rød. Politikerne vil spare på området.

”Desværre har politikerne vedtaget en rammebesparelse, der rammer de store børn og unge. Stærke SFO og klubber er afgørende for det gode børne- og ungeliv. Ved at styrke fritidsområdet er man også med til at styrke de sunde fællesskaber på tværs af alderstrin og udvikle børn og unges sociale kompetencer. Der er brug for et normeringsløft frem for en besparelse,” siger Mia Skou Jørgensen, næstformand i BUPL Hovedstaden.

Tårnby = rød
Tårnby Kommune har indgået et budgetforlig, der varsler besparelser på 6-18 års området. I 2021 indføres en karensperiode for genbesættelse af samtlige ledige stillinger i kommunen på én måned. Karensperioden forventes at indbringe en besparelse på omkring 15 mio. kr.

”I BUPL Hovedstaden er vi ærgerlige over det ekstra arbejdspres, der vil ramme pædagoger og ledere når de kommer til at mangle kolleger i længere tid end højst nødvendigt. Dette sparetiltag er desværre endnu et eksempel på, at Tårnby Kommune bliver et mindre attraktivt sted at arbejde – både for nuværende og fremtidige medarbejdere. Det vil desværre forværre kommunens mulighed for at kunne tiltrække dygtige pædagoger til området.”

Hertil tilføjer Jan:

”Igen i år er Tårnby Kommunes budgetproces foregået for lukkede døre. Budgetnotater behandles som lukkede punkter på udvalgsmøder, og eventuelle spare- og investeringsforslag forelægges ikke den bredere offentlighed. Dette umuliggør en demokratisk proces, hvor vi som faglig organisation kan komme med input til beslutninger vedrørende pædagogernes arbejdsvilkår i fritidsinstitutioner og skoler. Det er dybt problematisk at Tårnby Kommune ikke vil tage dialogen, som den eneste af vores fire hovedstadskommuner.”

Dragør = rød
På BUPL’s Danmarkskort for 6-18 års området er Dragør markeret med rød. Der er indgået et budgetforlig, som samlet set reducerer kommunens budget til pædagogernes arbejde i skole og fritid. Med budget 2021 videreføres en rammebesparelse på pris- og lønfremskrivning, som blev vedtaget med sidste års budget. Når budgetterne ikke fremskrives tilstrækkeligt, vil SFO, klub og skoler igen have færre ressourcer at ansætte for, ligesom de ikke vil være i stand til at betale for samme aktivitetsmaterialer, som før besparelsen blev vedtaget.

Budgetforliget indebærer dertil, at kommunens klubber skal indgå i et tættere samarbejde med skolerne om inklusion af børn med specielle behov. Det nye tilbud skal fungere som et alternativ til specialiserede undervisningstilbud uden for kommunen. Forventningen er, at kommunen med denne beslutning, vil kunne spare op mod 1. mio. kr. på det specialiserede børneområde i 2024.

”Vi ser med stor bekymring på omstruktureringen af Dragørs klubtilbud, der øjensynligt skal finansieres inden for den eksisterende budgetramme. Den årlige tilførelse på 180.000 kr. ved fuld implementering, rækker ikke langt. Når det pædagogiske personale skal til at varetage helt nye opgaver, understøtte nye arbejdsgange og samarbejder, så vil det kræve efteruddannelse, tid til forberedelse og planlægning, evt. ansættelse af flere pædagoger – for at projektet skal lykkes. I sidste ende er det de sårbare børn, der risikerer at komme i klemme.”, siger faglig sekretær i BUPL Hovedstaden Jan Poulsen.