Børn og pædagoger i Nordsjælland vil fortsat blive tilbudt vidt forskellige vilkår i Nordsjælland de kommende år


Der er endnu ikke ved lov fastsat en bundgrænse for, hvor mange børn, der må være pr. voksen i dagtilbud. Og det synes tydeligt i de Nordsjællandske kommuners budgetforlig. Desværre, for vilkårene er langt fra gode nok for børn og pædagoger.


Opdateret d. 22. november 2019

Af: Sus Skjold Klamer, Presse- og kommunikationskonsulent

Budgetforligene i Nordsjælland er alle indgået og resultaterne er meget forskellige. 6 kommuner har prioriteret at tilføre midler til 0-6 års-området, hvor blot en enkelt kommune har tilført midler til klub-området. SFO’erne er enten blevet frataget midler eller er endt med status quo. Derfor vil postnummer og alder også fremover være afgørende for børn og unges vilkår i Nordsjælland.

”Set i lyset af forårets fokus på nødvendigheden af bedre vilkår for børn og pædagoger, er det bestemt ikke imponerende. At postnummeret i den grad kan være afgørende for børnenes fremtid er skræmmende. Vi anerkender, at der er kommuner, som har prioriteret flere midler til området. Og det glæder os naturligvis, at to kommuner har indset nødvendigheden og besluttet at indføre minimumsnormeringer. Men samtidigt er der kommuner, som har valgt at se bort fra alle anbefalinger med enten et status quo eller ved at gennemføre besparelser på børne- og ungeområdet, og det er ganske ubegribeligt.” Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

I Nordsjælland har Helsingør og Frederikssund kommune besluttet at indføre minimumsnormeringer. Endnu er grundlaget og beregningsmodellerne dog ikke offentliggjort og en indfasning vil ske gradvist over flere år.

”Vi må insistere på, at minimumsnormeringer skal fastsættes på institutionsniveau og ikke på kommunalt niveau. På den måde sikres den daglige pædagogiske ledelse et fagligt råderum i hverdagen alt efter behov og sammensætning af børn og personale på stuerne. Vi har dygtige pædagogiske ledere, og den opgave, mener vi, skal varetages helt tæt på praksis med mulighed for faglig tilpasning.” Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

”Det er væsentligt at påpege, at den model for minimumsnormeringer, vi mener bør være gældende, blot er en absolut bundgrænse. Indtil nu har erfaringerne vist, at kommunerne ikke formår at prioritere området tilstrækkeligt, så vi opnår den nødvendige kvalitet for børn og unge og gode arbejdsvilkår for pædagogerne. Derfor anser vi det også for at være nødvendigt at lovgive omkring minimumsnormeringer. Minimumsnormering er at betragte som et minimum – en bundgrænse. Vi samarbejder meget gerne med alle kommuner i Nordsjælland om en genopretningsplan for en øget kvalitet, og dette i øvrigt uanset nuværende niveau.” Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland.

Området for de 6 – 18-årige i de 12 kommuner i Nordsjælland prioriteres kun af en enkelt kommune, og det endda ganske beskedent. 3 kommuner har vedtaget besparelser på området igen i år. Nedprioriteringen af de 6 – 18-årige har stået på i en årrække nu, og der har heller ikke været lagt op til andet.

”Det er en skam, at vi ikke formår at skabe en samlet indsats for børn og unge fra 0-18 år. Skole-og fritidsområdet står meget ofte for skud, og vi er stærkt bekymrede for, at de besparelser som indføres som lukkeuger, forkortelse af åbningstider og øget brugerbetaling kommer til at medføre, at vi mister en stor del af de børn og unge, som kunne have stor gavn af tilbuddene. Vi kan kun opfordre kommunerne til at holde øje med dækningsgraden, altså antallet af børn, der bruger tilbuddene. ” Pernille Riis, formand, BUPL Nordsjælland.

For yderligere oplysninger:
Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, tlf.: 21780670
Sus Skjold Klamer, pressekontakt i BUPL Nordsjælland, tlf.: 29698104


FAKTA

1) Se alle prioriteringer på vores budgetkort over kommunerne

2) Nedenstående tabel indeholder bruttotal. Det vil sige, at de indeholder den øgede forældrebetaling, som kommunerne vælger at lade følge en forøgelse af tildelte midler.

Derfor vil disse tal ikke nødvendigvis være identiske med tallene i Danmarkskortene ved ovenstående link.
På daginstitutionsområdet eksisterer der en forståelse af, at øges budgettet, så skal forældrebetalingen også stige. Dette er et politisk valg – ikke et krav.