Log ind

Rådgivning og vejledning


BUPL tilbyder dig som medlem bistand og vejledning på en lang række områder, når du møder udfordringer eller problemer i dit arbejdsliv eller er på vej til at få nyt job. BUPL's rådgivning er altid personlig og fortrolig med mindre andet aftales med dig.BUPL’s karriererådgivning er et tilbud til dig som pædagog, der enten er:

 • sagt op fra dit job
 • har et ønske om efter- og videreuddannelse
 • oplever mistrivsel i dit arbejde, så du overvejer, hvordan du bedst kommer videre i arbejdslivet

Læs mere om karriererådgivning


 • Vi oplyser om, hvad du skal være opmærksom på, når du går til jobsamtale.
 • Vi vejleder om den løn, du kan forvente i jobbet.
 • Vi vejleder om de særlige vilkår, der gælder for tidsbegrænset ansættelse.
 • Vi ser dit ansættelsesbrev efter.
 • Vi kontrollerer, at din løn og pension ved ansættelsen er i overensstemmelse med centrale og lokale overenskomster/aftaler og med stillingsopslaget.
 • Vi forhandler din løn og vejleder om din pension, hvis du bliver ansat uden overenskomst.


 • Vi tjekker, om du får udbetalt den korrekte løn og indbetalt det korrekte pensionsbidrag.


 • Vi tjekker, om din arbejdstid er tilrettelagt og opgjort korrekt, og om du får udbetalt de korrekte arbejdstidstillæg.
 • Vi vejleder om reglerne i centrale og lokale arbejdstidsaftaler.


 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser, du har som ansat i forhold til for eksempel tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt og ansvar.
 • Vi vejleder om den ytringsfrihed, du har som ansat.
 • Vi hjælper dig, hvis du bliver udsat for forskelsbehandling på grund af alder, hudfarve, religion, køn m.v.


 • Vi vejleder om dine rettigheder og forpligtelser ved tjenstlige samtaler.
 • Vi vejleder om dine muligheder for at have en bisidder med ved tjenstlige samtaler.
 • Vi tilbyder at deltage som bisidder, hvis din tillidsrepræsentant ikke kan deltage i den tjenstlige samtale, og hvis du er truet af fyring.


 • Vi vurderer, om arbejdsgiverens ønske om ændringer er sagligt begrundet og varslet korrekt.
 • Vi vurderer, om der er tale om væsentlige vilkårsændringer, der skal forhandles med arbejdsgiver.
 • Vi vurderer, om du er forpligtet til at acceptere.


 • Vi rådgiver dig i forbindelse med afskedigelse.
 • Vi kontakter dig, hvis vi bliver bekendt med, at din arbejdsgiver ønsker at opsige dig.
 • Vi kontakter dig inden for et døgn, hvis vi bliver bekendt med, at du er blevet bortvist fra din stilling.
 • Vi vurderer om din opsigelse er sagligt begrundet, og om den er varslet korrekt.
 • Vi forhandler med arbejdsgiveren om fejl, mangler og utilstrækkeligheder ved din opsigelse, samt om mulighederne for – med baggrund i dine ønsker – at afbøde virkningerne af en opsigelse.
 • Vi hjælper dig ved manglende lønudbetaling, betalingsstandsning og hvis din institution går konkurs.


 • Vi vejleder om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.
 • Vi vejleder dig om, hvor og hvordan du og dine kolleger kan søge hjælp til at løse eventuelle samarbejdsproblemer på arbejdspladsen.
 • Vi bistår dig med at inddrage de relevante aktører i forhold til arbejdsmiljø- og samarbejdsproblemer.


 • Vi rådgiver om, hvad en arbejdsskade er, og hvordan den skal anmeldes. Vi hjælper med at anmelde arbejdsskaden.
 • Vi rådgiver dig om, hvordan du skal forholde dig undervejs, når sagen behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.
 • Vi vurderer, om den afgørelse, der bliver truffet i din sag, er korrekt, og hjælper dig med eventuelt at anke sagen.
 • Vi vurderer, om der er basis for, at BUPL på dine vegne skal rejse erstatningskrav mod din arbejdsgiver eller andre.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder ved optjening af ferie, afvikling af ferie, feriehindringer mv.
 • Vi tjekker om din ferieafvikling, din løn under ferie og dine feriepenge ved fratræden er korrekte.


 • Vi vejleder dig om de særlige rettigheder og muligheder, du har som senior.
 • Vi forhandler konkrete vilkår for seniorstilling, generationsskifteordninger eller fratrædelsesordninger, hvis din arbejdsgiver tilbyder dig det.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i forhold til fravær, orlov og løn.
 • Vi vejleder om, hvor du kan få yderligere oplysninger om dagpenge og forældreorlov.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med dine børns sygdom og hospitalsindlæggelse, akut sygdom eller ulykke i din familie og behov for plejeorlov.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sygdom.
 • Vi vejleder dig om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med sygefraværssamtaler
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan genoptage arbejdet.
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan blive fastholdt på arbejdsmarkedet.
 • Vi vurderer, om de afgørelser, myndighederne træffer i forbindelse med din sygdom, er korrekte, og hjælper med eventuelt at anke disse.


 • Vi vejleder om, hvor du kan få oplyst, hvordan du er stillet, hvis du går på pension. Det gælder førtidspension, folkepension, pension fra PBU og pension fra P-76.
 • Vi vejleder om dine pensionsrettigheder, hvis du er regIements- eller tjenestemandsansat.
 • Vi vejleder om, hvordan du kan klage over afgørelser vedrørende din pension.


 • Som leder og BUPL-medlem kan du få altid få hjælp fra BUPL’s lederrådgivning. Du kan få råd om alt fra lovgivning til håndtering af samarbejdsproblemer.
 • Måske har du et problem, som du ikke kan tackle alene, måske har du blot brug for sparring på en aktuel ledelsesudfordring.

Læs mere om rådgivning til ledere