Log ind i A-Kassen

Rådgivning og vejledning


Som medlem lover BUPL dig bistand og vejledning på en lang række områder, når du møder udfordringer eller problemer i dit arbejdsliv eller er på vej til at få nyt job. BUPL's rådgivning er altid personlig og fortrolig med mindre andet aftales med dig.


BUPL hjælper dig:


 • Vi oplyser om, hvad du skal være opmærksom på, når du går til jobsamtale.
 • Vi vejleder om den løn, du kan forvente i jobbet.
 • Vi vejleder om de særlige vilkår, der gælder for tidsbegrænset ansættelse.
 • Vi ser dit ansættelsesbrev efter.
 • Vi kontrollerer, at din løn og pension ved ansættelsen er i overensstemmelse med centrale og lokale overenskomster/aftaler og med stillingsopslaget.
 • Vi forhandler din løn og vejleder om din pension, hvis du bliver ansat uden overenskomst.


 • Vi tjekker, om du får udbetalt den korrekte løn og indbetalt det korrekte pensionsbidrag.


 • Vi tjekker, om din arbejdstid er tilrettelagt og opgjort korrekt, og om du får udbetalt de korrekte arbejdstidstillæg.
 • Vi vejleder om reglerne i centrale og lokale arbejdstidsaftaler.


 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser, du har som ansat i forhold til for eksempel tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt og ansvar.
 • Vi vejleder om den ytringsfrihed, du har som ansat.
 • Vi hjælper dig, hvis du bliver udsat for forskelsbehandling på grund af alder, hudfarve, religion, køn m.v.


 • Vi vejleder om dine rettigheder og forpligtelser ved tjenstlige samtaler.
 • Vi vejleder om dine muligheder for at have en bisidder med ved tjenstlige samtaler.
 • Vi tilbyder at deltage som bisidder, hvis din tillidsrepræsentant ikke kan deltage i den tjenstlige samtale, og hvis du er truet af fyring.


 • Vi vurderer, om arbejdsgiverens ønske om ændringer er sagligt begrundet og varslet korrekt.
 • Vi vurderer, om der er tale om væsentlige vilkårsændringer, der skal forhandles med arbejdsgiver.
 • Vi vurderer, om du er forpligtet til at acceptere.


 • Vi rådgiver dig i forbindelse med afskedigelse.
 • Vi kontakter dig, hvis vi bliver bekendt med, at din arbejdsgiver ønsker at opsige dig.
 • Vi kontakter dig inden for et døgn, hvis vi bliver bekendt med, at du er blevet bortvist fra din stilling.
 • Vi vurderer om din opsigelse er sagligt begrundet, og om den er varslet korrekt.
 • Vi forhandler med arbejdsgiveren om fejl, mangler og utilstrækkeligheder ved din opsigelse, samt om mulighederne for – med baggrund i dine ønsker – at afbøde virkningerne af en opsigelse.
 • Vi hjælper dig ved manglende lønudbetaling, betalingsstandsning og hvis din institution går konkurs.


 • Vi vejleder om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.
 • Vi vejleder dig om, hvor og hvordan du og dine kolleger kan søge hjælp til at løse eventuelle samarbejdsproblemer på arbejdspladsen.
 • Vi bistår dig med at inddrage de relevante aktører i forhold til arbejdsmiljø- og samarbejdsproblemer.


 • Vi rådgiver om, hvad en arbejdsskade er, og hvordan den skal anmeldes. Vi hjælper med at anmelde arbejdsskaden.
 • Vi rådgiver dig om, hvordan du skal forholde dig undervejs, når sagen behandles af arbejdsgivers forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.
 • Vi vurderer, om den afgørelse, der bliver truffet i din sag, er korrekt, og hjælper dig med eventuelt at anke sagen.
 • Vi vurderer, om der er basis for, at BUPL på dine vegne skal rejse erstatningskrav mod din arbejdsgiver eller andre.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder ved optjening af ferie, afvikling af ferie, feriehindringer mv.
 • Vi tjekker om din ferieafvikling, din løn under ferie og dine feriepenge ved fratræden er korrekte.


 • Vi vejleder dig om de særlige rettigheder og muligheder, du har som senior.
 • Vi forhandler konkrete vilkår for seniorstilling, generationsskifteordninger eller fratrædelsesordninger, hvis din arbejdsgiver tilbyder dig det.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i forhold til fravær, orlov og løn.
 • Vi vejleder om, hvor du kan få yderligere oplysninger om dagpenge og forældreorlov.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med dine børns sygdom og hospitalsindlæggelse, akut sygdom eller ulykke i din familie og behov for plejeorlov.


 • Vi vejleder dig om dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sygdom.
 • Vi vejleder dig om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med sygefraværssamtaler
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan genoptage arbejdet.
 • Vi vejleder dig om, hvordan du kan blive fastholdt på arbejdsmarkedet.
 • Vi vurderer, om de afgørelser, myndighederne træffer i forbindelse med din sygdom, er korrekte, og hjælper med eventuelt at anke disse.


 • Vi vejleder om, hvor du kan få oplyst, hvordan du er stillet, hvis du går på pension. Det gælder førtidspension, folkepension, pension fra PBU og pension fra P-76.
 • Vi vejleder om dine pensionsrettigheder, hvis du er regIements- eller tjenestemandsansat.
 • Vi vejleder om, hvordan du kan klage over afgørelser vedrørende din pension.


 • Som leder og BUPL-medlem kan du få altid få hjælp fra BUPL’s lederrådgivning. Du kan få råd om alt fra lovgivning til håndtering af samarbejdsproblemer.
 • Måske har du et problem, som du ikke kan tackle alene, måske har du blot brug for sparring på en aktuel ledelsesudfordring.

Læs mere om rådgivning til ledere