Log ind

Spørgsmål om medlemskab


Find svar på alt det praktiske omkring dit medlemskab af BUPL.


Spørgsmål og svar om medlemskab


Har du fået arbejde under en anden overenskomst end BUPL’s, skal du overflyttes til en anden a-kasse. Har du fået nyt job under en af BUPL’s overenskomster, skal du derimod overflyttes til BUPL.

Jeg har fået arbejde uden for BUPL’s område
Overflytningen foregår digitalt. Du skal melde dig ind i din nye a-kasse, som så sørger for, at du bliver overflyttet fra BUPL. Du behøver ikke gøre yderligere.

Du kan blive passivt medlem i BUPL, selvom du arbejder på et andet område end BUPL’s. Som passivt medlem kan du bevare din tilknytning til den pædagogiske profession, modtage fagbladet Børn&Unge og deltage i BUPL’s arrangementer.
Læs om passivt medlemskab af BUPL længere nede på siden

Jeg har fået arbejde på BUPL’s område
Har du fået arbejde på BUPL’s område, men er medlem af en anden fagforening og a-kasse, skal du overflyttes til BUPL og BUPL´s a-kasse.
Bliv medlem af BUPL og bliv overflyttet til BUPL-A

Er du i tvivl?
Så spørg tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller kontakt BUPL’s medlemsafdeling.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Der kan være flere grunde til, at din regning ser forkert ud. For eksempel kan du have ændret dit medlemskab.

Ændringer i medlemskab
Sker der ændringer i dit medlemskab, får du som regel tilsendt et girokort på det ændrede beløb, også selvom du er tilmeldt PBS.

Hvis ændringen betyder, at du skal betale et mindre kontingent end først opkrævet, vil beløbet automatisk blive modregnet i din næste opkrævning, eller du vil få det udbetalt på din NEM-konto. Du vil altid få refunderet pengene, hvis du har betalt for meget i kontingent.

Hvis du ikke betaler dit kontingent
Hvis du ikke har betalt kontingentet til BUPL, vil du modtage en ny regning i slutningen af måneden.

Vær opmærksom på, at denne regning er for næste måneds kontingent, så du skylder fortsat den forrige måneds kontingent. På det nye girokort vil der stå, at du har “gammel gæld”.

Hvis du stadig ikke betaler, vil du modtage en rykker, hvor du har tre uger til at betale beløbet på rykkeren. Betaler du ikke rykkeren, bliver du slettet af BUPL.

Du vil som en sidste chance modtage et brev med et nyt girokort på hele det beløb, du skylder. Betaler du beløbet på girokortet, inden fristen udløber, vil dit medlemskab blive genoprettet.

Hvis du ikke får betalt, bliver du slettet fra BUPL’s medlemsregister. Du skal have minimum 3 måneders betalende medlemskab i træk for igen at kunne få BUPL’s økonomiske og juridiske hjælp.


Du og din kollega kan have valgt og fravalgt forskellige ordninger eller have fået nedsat kontingent.

Det kan for eksempel skyldes:

 • Er du tilmeldt efterlønsordningen, og din kollega har fravalgt denne ordning, betaler du mere i kontingent. Har du omvendt fravalgt efterlønsordningen, og din kollega betaler til denne, betaler du mindre i kontingent.
 • Du eller din kollega har fået nedsat sit kontingent på grund af barsel, sygdom eller anden årsag.
 • Du eller din kollega har indmeldt jer på forskellige datoer i BUPL, og derfor er jeres første opkrævning forskellig.
 • Du eller din kollega er kun medlem af fagforeningen eller a-kassen, mens den anden er medlem af både BUPL og BUPL-A.

Se hvad det koster at være medlem af BUPL og a-kassen


Der er forskel på at være deltidsforsikret og fuldtidsforsikret i BUPL’s a-kasse.

Fra deltids- til fuldtidsforsikring
Hvis du er deltidsforsikret og får en stilling på mere end 30 timers arbejde om ugen, skal du fuldtidsforsikres.

 • Hvis du er månedslønnet, skal du have mere end 390 timer inden for tre måneder for at blive fuldtidsforsikret.
 • Hvis du er timelønnet, skal du have mere end 360 timer inden for 12 uger.

Du skal sende en e-mail eller et brev til BUPL’s medlemsafdeling for at blive fuldtidsforsikret. Det skal ske senest 13 uger efter, at du har fået mere end 30 timers arbejde om ugen.

Fra fuldtids- til deltidsforsikring
Er du fuldtidsforsikret, kan du fortsætte som fuldtidsforsikret, selvom du får et deltidsjob – det vil sige 30 timer om ugen eller derunder.

Du kan også vælge at blive deltidsforsikret. Men hvis du så bliver ledig, får du kun dagpenge ud fra din deltidsansættelse. Altså mindre end hvis du var fuldtidsforsikret afhængigt af dit timetal.

Du skal sende en e-mail eller et brev til BUPL’s medlemsafdeling for at blive deltidsforsikret.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Du har ret til at få vejledning og rådgivning fra den første dag, du er medlem. Du kan få hjælp af din tillidsrepræsentant, din fællestillidsrepræsentant, af fagforeningskontoret eller af forbundskontoret.

Juridisk hjælp
Du kan få juridisk hjælp fra den dag, du er indmeldt i BUPL. Hvis en sag er opstået inden dit medlemskab, kan BUPL desværre ikke hjælpe dig. Der er dog visse undtagelser til denne regel:

 • En sag, der opstår efter, at du er blevet medlem af BUPL, hænger sammen med en sag, som du tidligere har fået behandlet af en anden faglig organisation, eller som du selv har ført.
 • Hvis der i en sag, der ligger inden for BUPL’s faglige område, har været uklarhed om, hvilken faglig organisation du skulle være medlem af.
 • Manglende medlemskab skyldes, at overflytningen fra en anden faglig organisation endnu ikke er afsluttet.

Har du været slettet på grund af manglende betaling af kontingent, generhverver du ret til juridisk og økonomisk støtte tre måneder efter, at du er genoptaget som medlem.

Økonomisk hjælp
Det er BUPL’s hovedbestyrelse der, forud for overenskomstforhandlingerne, fastsætter reglerne for ret til økonomisk hjælp i forbindelse med strejke eller lockout ved en overenskomstsfornyelse.


Ja, når du er vikar, kan du have brug for en fagforening af samme grund som dine fastansatte kolleger.

Du kan få brug for vejledning om ansættelsesvilkår, samarbejdsproblemer, ændring af ansættelsesvilkår, omstruktureringer og afskedigelse.

Som timevikar, kan det være, at du arbejder i flere institutioner samtidig, hvor der gælder forskellige vilkår og er forskellige lokale personaleaftaler.

Som medlem af BUPL har du en tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten i kommunen, som vil kunne hjælpe dig med at få overblik over de forskellige vilkår.


Mens du læser på fuld tid, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL, eller du kan vælge at være passivt medlem. Som studerende er det desuden vigtigt, at du er medlem af studieorganisationen for den nye uddannelse.

Arbejder du som pædagog, mens du læser, skal du blive ved med at være medlem af BUPL, som du plejer.

Er du medlem af a-kassen og under 30 år?
Er du medlem af BUPL-A og skal i gang med en ny uddannelse, har du som studerende mulighed for at blive gratis medlem af BUPL’s a-kasse.

For at blive gratis medlem af BUPL’s a-kasse:

 • skal du være under 30 år
 • skal uddannelsen være mindst 18 måneders fuldtidsstudie og være SU-berettiget
 • må du ikke tjene mere end 228.996 kr. om året inklusiv SU (2020)
 • må du ikke modtage anden offentlig forsørgelse, fx kontanthjælp eller revalidering

Du bevarer din anciennitet og har ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Fylder du 30 år, mens du læser, skal du betale et reduceret beløb til a-kassen fra din 30 års fødselsdag

Kontakt BUPL’s medlemsafdeling for yderligere information.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Mens du er på barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent til fagforeningen til det halve. Er du nyuddannet, er medlemskab af BUPL endda helt gratis.

Når du er på barselsorlov fra dit arbejde, er du stadig en del af din arbejdsplads. Derfor er det stadig vigtigt ,at du er medlem af BUPL under din barsel.

Mange af de situationer, du kan komme ud for, mens du er på arbejde, kan også ske, når du er på barsel:

 • Nedskæringer i budgetterne med konsekvens for dit timetal
 • Omlægning af arbejdsområder i institutionen
 • Nedlæggelse af institutioner
 • Fyringer

Hent ansøgningsskemaet til nedsat kontingent pga. barsel


Når du går på pension eller på efterløn og ikke arbejder samtidig, bliver du tilbudt medlemskab af BUPL’s pensionistsektion.

Det koster 504 kr. om året at være medlem af BUPL’s pensionistsektion.

Når sagsbehandlingen af din overgang til pension eller efterløn er afsluttet, bliver dit kontingent ændret.

Ændringen af kontingent kan godt have en behandlingstid på omkring 14 dage. Du vil altid få refunderet det beløb, du eventuelt har betalt for meget i overgangsperioden.

Som folkepensionist bliver du automatisk meldt ud af a-kassen.

Efterløn eller pension kombineret med arbejde
Er du overgået til efterløn eller pension, men har valgt fortsat at arbejde, skal du betale kontingent til BUPL.

Kontingentet fastsættes efter, hvor mange timer, du arbejder.

Kontakt BUPL’s medlemsafdeling for yderligere information.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Får du bevilliget førtidspension, bliver du tilbudt at være medlem af pensionistsektionen. Du kan også vælge at melde dig ud af a-kassen.

Når du har fået bevilliget førtidspension, skal du sende en kopi af bevillingen til BUPL’s medlemsafdeling.

Du står ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor har du ikke længere ret til dagpenge. Hvis du derfor ønsker at melde dig ud af a-kassen, skal du huske at vedlægge en skriftlig udmeldelse.

Når BUPL modtager kopien og udmeldelsen, bliver dit medlemskab ændret til medlemskab af BUPL’s pensionistsektion.
Læs mere om pensionistsektionens tilbud

Hvad med mit efterlønsbidrag?
Når du sender bevillingskopien og udmeldelsen af a-kassen til BUPL, modtager du et skema, du skal udfylde og returnere til os.

Derefter får du dit indbetalte efterlønsbidrag udbetalt til din konto.

Kontakt BUPL’s medlemsafdeling, hvis du får tilkendt førtidspension.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Nej – post til dig fra BUPL og BUPL’s a-kasse vil fremover altid blive sendt så du kan læse det på ”Min Side”.

Kun i særlige tilfælde vil der blive sendt en advisering til dig i e-boks om, at der er post til dig som du kan læse på ”Min Side”.


Når du har fået et fleksjob, er du stadig en del af arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt at være medlem af BUPL. Hvis du er i fleksjob, skal du betale kontingent i forhold til din løn.

Hvad skal du gøre?
Når du har fået bevilliget fleksjob, skal du sende en kopi af din bevilling til medlemsafdelingen.

Som fleksjobber står du ikke længere til rådighed for det almindelige arbejdsmarked, det kan derfor være en fordel at melde dig ud af a-kassen. Men inden du gør det, anbefaler vi, at du ringer til a-kassen og får råd og vejledning om din udmeldelse. Husk at du ikke kan udmeldes af a-kassen med tilbagevirkende kraft.

Er du allerede ansat i et fleksjob, skal du oplyse, hvor det er. Er det fortsat inden for BUPL’s område, er det stadig BUPL, der forhandler og aftaler dine vilkår.

På ledighedsydelse
Hvis du ikke har fået et fleksjob endnu og er på ledighedsydelse, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL til det halve og stadig få hjælp af BUPL. Kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft kan kun gives op til seks måneder tilbage.
Læs om nedsat kontingent

Efterlønsordningen / fleksydelsesordningen
Har du indbetalt til efterlønsordningen, skal den overflyttes til fleksydelsesordningen. Du skal kontakte din bopælskommune og rekvirere et fleksskema til brug for a-kassen.

Når du modtager skemaet, skal du blot underskrive og datere det, og så sende det til BUPL’s medlemsafdeling. Vi udfylder skemaet for dig med dine medlemsperioder og sender det retur til din kommune.

Fremover vil du betale til fleksydelsesordningen i stedet for efterlønsordningen.


Ja, du kan blive passivt medlem, hvis du ikke arbejder eller søger job inden for BUPL’s overenskomstområde.

Det betyder, at du stadig kan bevare din tilknytning til den pædagogiske profession, modtage Børn&Unge, deltage i BUPL’s arrangementer m.m.

Som passivt medlem kan du ikke længere modtage juridisk og økonomisk hjælp, samt stemme på medlemsmøder, generalforsamling og ved urafstemninger.

For at blive passivt medlem skal du kontakt BUPL’s medlemsafdeling.
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Alle medlemmer af BUPL kan betale kontingent og a-kasse via PBS – bankens betalingsservice.

For at tilmelde dig betalingsservice i banken skal du oplyse:

 • Debitor gruppenummer: 02207
 • PBS-nummer: 418005
 • Kundenummer: Her skal du skrive dit medlemsnummer. Det finder du øverst til højre på dit girokort.

Her kan du tilmelde dig betalingsservice

Husk
Så længe du modtager girokort fra BUPL, er din tilmelding til PBS ikke trådt i kraft.
Du skal derfor betale girokortet, som du plejer.


Medlemskab for pædagogstuderende


Har du meldt dig ind i BUPL’s a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, har du som nyuddannet pædagog ret til dagpenge én måned efter sidste eksamensdag.

Hvis du har været medlem af BUPL’s a-kasse minimum ét år før uddannelsens afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter sidste eksamen.

Husk at melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. Her skal du også oprette et CV.

Meld dig ledig og opret CV på jobnet.dk

Læs mere om reglerne og mulighed for gratis medlemskab under uddannelsen


Nej, et medlemskab af PLS betyder ikke nødvendigvis, at du er medlem af BUPL.

PLS er en studieorganisation for pædagogstuderende. BUPL er en faglig organisation for færdiguddannede pædagoger.

Fordele for PLS-medlemmer
Har du været medlem af PLS hele dit sidste studieår, får du de første to måneders medlemskab i BUPL gratis.

Har du været medlem af PLS og også sagt ja tak til at få gratis medlemskab af BUPL’s a-kasse, bliver du automatisk meldt ind i BUPL og BUPL-A, når du er færdiguddannet.

Har du valgt kun at være medlem af PLS (og ikke også BUPL’s a-kasse), skal du selv sørge for at melde dig i BUPL og BUPL-A.

Bliv medlem


Når du bliver 30 år, koster PLS 88 kr. om måneden og BUPL og a-kassen 355 kr. om måneden – i alt 443 kr. om måneden.

Du har ret til dagpenge dagen efter, du bliver færdiguddannet, men du skal huske at melde dig ledig i jobcenteret. Betingelsen for at kunne få dagpenge dagen efter din sidste eksamen er, at du har været optaget i a-kassen i et år før endt uddannelse.

Når du fylder 30 år, er det samtidig sidste chance for at begynde at betale til efterlønsordningen.


Du kan blive medlem af PLS, BUPL og a-kassen for kun 88 kr. om måneden.

Du kan få hjælp i din studietid og under dine praktikperioder og være studiepolitisk aktiv.

Du har ret til dagpenge allerede dagen efter, at du er færdiguddannet som pædagog, hvis du opfylder følgende betingelser og har meldt dig ledig i jobcenteret:

 • For at kunne få dagpengeret som dimittend, skal du have bopæl i Danmark umiddelbart før studiestart og umiddelbart efter studieophør.
 • Du skal melde dig ind i a-kassen minimum et år før, du afslutter din uddannelse. Bliver du fx færdig som pædagog d. 19. juni 2017, skal du have været optaget i a-kassen senest d. 19. juni 2016.
 • Du må ikke tjene mere end 226.392 kr om året inkl. SU (2019).
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse end SU (fx pension, revalidering, kontanthjælp).

Fylder du 30 år, mens du læser og er medlem, træder der nye vilkår i kraft fra din 30 års fødselsdag.


Du er ikke forpligtet til at skifte til BUPL’s a-kasse – men der er mange fordele, hvis du gør det.

Du kan skifte fra din nuværende a-kasse til BUPL’s a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamensdag. Det skal du gøre for at opnå dimittendrettigheder.

Rettighederne betyder bl.a., at du er bedre stillet i forhold til udbetaling af dagpenge.

Hvis du har været medlem af BUPL’s a-kasse, mens du læste til pædagog, vil du modtage et brev om, hvordan du skal forholde dig cirka en måned inden studieafslutning.

Stadig i tvivl? Kontakt BUPL’s medlemsafdeling
Find kontaktoplysninger til medlemsafdelingen


Medlemskab for nyuddannede


Har du meldt dig ind i BUPL’s a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamensdag, har du som nyuddannet pædagog ret til dagpenge én måned efter sidste eksamensdag.

Hvis du har været medlem af BUPL’s a-kasse minimum ét år før pædagoguddannelsens afslutning, har du ret til dagpenge fra dagen efter sidste eksamen.

 • Husk at melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. Her skal du også oprette et CV.
 • Husk at ansøge om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring i BUPL’s digitale A-kasse.

Meld dig ledig og opret CV hos jobnet.dk

Læs mere om dagpengereglerne som nyuddannet pædagog


Ja, du får de to første måneder i BUPL gratis, hvis du har været medlem af PLS (Pædagogstuderendendes Landssammenslutning) i et år eller mere.

Har du ikke været medlem af PLS, er den første måned gratis.

Indtil du kommer i job er medlemskab i BUPL gratis, når du er nyuddannet. Du skal dog stadig betale kontingent til BUPL’s a-kasse.

Læs om dine muligheder for nedsat kontingent


Ja, du kan få skattefradrag for både dit fagforeningskontingent til BUPL og dit a-kasse-kontingent til BUPL-A.

Du kan få skattefradrag af de første 6.000 kr. af dit fagforeningskontingent. Og du kan få skattefradrag for hele dit a-kasse-kontingent.

Betaler du også til den kollektive lønsikring, er dette beløb også fuldt fradragsberettiget. BUPL sørger for, at det indberettes til SKAT.

Begge dele kræver, at du ændrer i din forskudsopgørelse på skat.dk.


Lønnen for nyuddannede pædagoger justeres løbende, alt efter hvad der er aftalt i overenskomsten.

Der er mange elementer, der udgør din samlede løn. Det kan være et større puslespil at finde ud af, hvor meget du bør have i løn, når du fx skifter job, er helt ny på jobmarkedet eller bare vil tjekke, om du får det, du bør. Din løn sættes i grove træk sammen af en grundløn + kvalifikationsløn + funktionsløn + arbejdstidtillæg.

Se hvordan din løn er sat sammen


Medlemskab for dig der er i job


Hvis du er medlem af en anden fagforening end BUPL og gerne vil skifte til BUPL, er det som regel meget nemt.

Arbejder du på BUPL’s område – på fuld tid, deltid eller i et vikariat – skal du skifte til BUPL og a-kassen. Det er nemlig BUPL, der aftaler din løn og dine vilkår.

Skift fra Socialpædagogerne
Hvis du er medlem hos Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse, skal du blot melde dig ind i BUPL.

BUPL giver SL besked om, at du skal meldes ud af SL.

Bliv medlem af BUPL

Skift fra Danmarks Lærerforening
Hvis du er medlem hos Danmarks Lærerforening, skal du blot melde dig ind i BUPL.

OBS – Danmarks Lærerforening kræver, at du selv melder dig ud skriftligt.
Vi sørger for at melde dig ind i BUPL og skifte din a-kasse fra DLF-A til BUPL-A.

Bliv medlem af BUPL

Skift fra en anden fagforening
Skift til BUPL ved at klikke på ‘Bliv medlem’ herunder.

Husk at du selv skriftligt skal melde dig ud af din nuværende fagforening. Vi sørger for at melde dig ind i BUPL og skifte din a-kasse fra din nuværende a-kasse til BUPL-A.

Bliv medlem af BUPL

Jeg er ledig og vil skifte til BUPL og a-kassen
Er du ledig pædagog eller har arbejdet på BUPL’s område tidligere, så er BUPL det rigtige sted for dig. BUPL’s a-kasse kender jobmulighederne, og BUPL klæder dig på til din jobsamtale. Vi gennemlæser din kontrakt, inden du skriver under, og tjekker, om du får den rigtige løn og pension.

Er du ledig pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL’s a-kasse. Det er en betingelse, at du har gennemført pædagoguddannelsen.

Husk at du selv skriftligt skal melde dig ud af din nuværende fagforening. Vi sørger for at melde dig ind i BUPL og skifte din a-kasse fra din nuværende a-kasse til BUPL-A.

OBS: Du får 50 % rabat på kontingentet til BUPL, hvis du er ledig.
Læs mere om nedsat kontingent


Din tillidsrepræsentant fra BUPL hjælper dig, hvis der for eksempel opstår problemer på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten kan også tjekke din løn.

 • Tillidsrepræsentanten kan tjekke, om du får det rigtige i løn. Eksempelvis om du får de tillæg, du er berettiget til, og om din anciennitet er korrekt.
 • Din tillidsrepræsentant kender de personale-politiske aftaler, der er indgået på din arbejdsplads. Så spørg, hvis du er i tvivl om noget!
 • Er du utilfreds med forholdene på din arbejdsplads, så tag det op med din tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten kan tage sager fra medarbejderne videre til lederen på arbejdspladsen.
 • Få indflydelse på for eksempel overenskomster og lokale aftaler via din tillidsrepræsentant.

Udover tillidsrepræsentanter har BUPL fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner.


Du kan søge om at få gratis medlemskab eller nedsat kontingent til BUPL, hvis du får dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge.

Du kan også få gratis medlemskab, hvis du i en periode er helt uden indtægt.
Læs mere om nedsat kontingent


Medlemskab for ledige


Hvis du er blevet ledig pædagog eller ikke er kommet i job efter pædagoguddannelsens afslutning, er der et par vigtige ting, du skal huske at gøre:

Husk at melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag. Du skal bl.a. også oprette et CV på jobnet.

Ansøg om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring i BUPL’s digitale A-kasse.

I den digitale a-kasse kan du også ansøge om lønsikring. Det gør du samtidig med, at du ansøger om dagpenge. Husk at du som ledig skal orientere dig grundigt i reglerne.


Ja, alle ledige medlemmer i BUPL kan søge om at få gratis medlemskab eller nedsat kontingent.

Rabatten gælder også medlemmer, som er helt uden indtægt, for eksempel fordi de ikke er dagpengeberettiget.

Læs mere om nedsat kontingent i BUPL


BUPL har mange tilbud rettet specielt til ledige medlemmer.

BUPL er Danmarks største fællesskab for pædagoger. Vi kender jobmarkedet for pædagoger i detaljer og kan vejlede dig i forløbet fra jobsøgende til fastansat.

 • Få vejledning i jobsøgning og CV-skrivning
 • Få tjekket din kontrakt og din løn i forbindelse med en jobsamtale
 • Deltag i arrangementer særligt for ledige, for eksempel kurser eller netværksmøder.

Se arrangementskalenderen for ledige


Ja, selv om du er ledig og medlem af en anden fagforening end BUPL, kan du godt skifte til BUPL og a-kassen.

Er du ledig pædagog, kan du blive overflyttet til BUPL og BUPL’s a-kasse, hvis du har gennemført uddannelsen til pædagog.

Læs mere om at skifte til BUPL som ledig

Vidste du at…

Du får 50 % rabat på kontingentet til BUPL, hvis du er ledig.


Medlemskab for ledere


Ja, hvis du kommer i konflikt med en medarbejder fra dit personale, får I rådgivning af hver jeres part hos BUPL.

Det er din lokale fagforening, der hjælper dig, hvis du har brug for rådgivning. Her kender de nemlig de lokale forhold og aftaler bedst.

Havner du i en konflikt med en medarbejder fra dit personale, får I hver jeres rådgiver hos BUPL. Du får altså din egen repræsentant, som varetager din side af sagen.

Som leder får du typisk hjælp af en lederrådgiver eller en anden specialist inden for feltet.

Læs mere om lederrådgivning i BUPL


Ja, BUPL laver arrangementer særligt for pædagogiske ledere. Udvalget spænder fra store konferencer til lokale møder.

Se samlet liste over alle BUPL’s arrangementer for ledere