Begrundelse for afskedigelse

Når en myndighed træffer en afgørelse, findes der naturligvis en begrundelse for denne afgørelse, og i forvaltningslovens § 22 er det fastslået, at denne begrundelse skal ledsage afgørelsen.

Den begrundelse, som en myndighed udarbejder i forbindelse med en sagsafgørelse, kan vise sig at blive ganske vigtig, idet den kan få betydning for, om den trufne afgørelse kan holde for en efterfølgende prøvelse, f.eks. ved en domstol, og idet begrundelsen vil blive opfattet som udtryk for den pågældende myndigheds generelle syn eller praksis på det specielle område.

Begrundelsen bliver således afgørende for, om borgeren fuldt ud kan forstå afgørelsens indhold, og vil normalt også være afgørende for, om borgeren vil gå videre med sagen og evt. anke den til højere myndighed.

Forvaltningslovens krav om begrundelse af afgørelser giver i øvrigt en større garanti for, at forvaltningsmyndigheden afgør sagen rigtigt, idet kravet om begrundelse  tvinger forvaltningsmyndigheden til med større grundighed at gennemgå sit materiale og foretage de nødvendige overvejelser, inden der bliver truffet beslutning.

En sag skal imidlertid kun begrundes, hvis afgørelsen ikke fuldt ud giver den pågældende part medhold. Hvis man således som ansat i en daginstitution søger om at komme på årskursus og får det bevilget, har man ikke noget krav på at få at vide, hvorfor kommunen bevilgede én et årskursus.

Får man derimod afslag på at komme på årskursus, har man krav på en begrundelse.
Se Forvaltningsloven

Begrundelsesindhold
I forvaltningslovens § 24 er stillet en række krav til, hvorledes begrundelsen skal udformes og hvilket indhold, den skal have.

Begrundelsen for en afgørelse skal først og fremmest indeholde en henvisning til de retsregler, dvs. overenskomst, reglement eller lovgivning i henhold til hvilket, afgørelsen er truffet.

Hvis afgørelsen beror på et skøn, hvad der ofte vil være tilfældet i afskedigelsessager, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Endelig skal begrundelsen indeholde en kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning for sagsafgørelsen.

Tager man som eksempel en daginstitutionspædagogs afskedigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder, skal en begrundelse for opsigelse af den pågældende indeholde en henvisning til overenskomstens § 18.

Da afsked på grund af samarbejdsvanskeligheder er en skønsmæssig afgørelse, skal der nærmere redegøres for de samarbejdsvanskeligheder, der er tale om, og da man har valgt at afskedige den pågældende, må begrundelsen også indeholde en redegørelse for, hvorfor netop denne person og ikke en anden skal afskediges.

Endelig skal begrundelsen for afskedigelsen indeholde en bestemmelse af konkrete omstændigheder, der dokumenterer samarbejdsvanskelighederne.

| Senest opdateret 05-04-2017 |