Afskedigelse af overenskomstansatte

Læs hvad du, som er ansat på overenskomst, skal sikre dig i de forskellige situationer, hvor en afskedigelsessag kan opstå.


Overenskomstansatte pædagoger og klubmedarbejdere er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Den ansatte er underkastet arbejdsgiverens ledelsesret med de indskrænkninger, som er aftalt mellem organisationerne. Dette betyder, at man sagligt kan afskediges, hvis man væsentligt tilsidesætter de retningslinjer og/eller bestemmelser, som arbejdsgiveren meddeler, og dermed begår en tjenstlig forseelse af grovere karakter.

Hvis man afskediges på grund af stillingens nedlæggelse, gælder samme procedure som ved alle andre afskedssager, dvs. at BUPL skal have lejlighed til at udtale sig først, jf. overenskomstens regler, og at medarbejderen skal partshøres, jf. forvaltningslovens regler.

Det kan være vanskeligt at danne sig et korrekt billede ved ansættelsessamtaler mv. af, hvorvidt institutionen og en ansøger passer sammen. Der er derfor mulighed for at aftale prøvetid (maks. 3 måneder) i forbindelse med ansættelsen.

Det sker ikke så sjældent, at BUPL bliver tilkaldt til medlemssager, der drejer sig om samarbejdsvanskeligheder mellem personalet i en institution. BUPL vil gerne ind i sådanne sager og helst på så tidligt et tidspunkt, at der er chancer for, at organisationen kan være til hjælp med at genetablere et fornuftigt samarbejde.

Hvornår det vil være saglig grund at afskedige på grund af sygdom, beror på en helt konkret bedømmelse af den enkelte sag. I bedømmelsen skal indgå både institutionens forhold og den ansattes forhold. Der er i de senere år iværksat en række tiltag for at fastholde sygemeldte på arbejdspladsen.
| Senest opdateret 02-03-2017 |