Log ind

Udbetaling af løn på det kommunale område


Alle ansatte skal have korrekt løn til rette tid. Der er en række regler, som din arbejdsgiver skal overholde, og som kan være gode kende til.


Spørgsmål og svar


Til månedslønnede medarbejdere foregår lønudbetalingen som regel månedsvis bagud via en lønkonto i et pengeinstitut. Lønnen er normalt til disposition ved månedens udløb.


Til reglementsansatte foregår lønudbetalingen som regel månedsvis forud via en lønkonto i et pengeinstitut. Lønnen er til disposition ved forrige måneds udløb.


Til timelønnede medarbejdere foregår lønudbetalingen via en lønkonto i et pengeinstitut. Lønnen er normalt til disposition ved månedens udløb.


I forbindelse med lønudbetalingen får du en specificeret oversigt over den udbetalte løn og det evt. indbetalte pensionsbidrag. Specifikationen kan blive fremsendt elektronisk.
I forbindelse med til- og fratræden på andre dage end den første eller den sidste dag i måneden, gælder der særlige regler.

Sådan tjekker du din lønseddel


Det sker, at ansatte får udbetalt enten for meget eller for lidt i løn. Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens pligt, at der udbetales den korrekte løn. Hvis du har problemer med “for lidt løn” eller “for meget løn”, skal du kontakte BUPL så hurtigt som muligt.

Du bør ikke indgå aftaler om tilbagebetaling af for meget udbetalt løn, før du har rådgivet dig med din lokale fagforening.

Kontakt din lokale fagforening

For meget i løn

Hvis du bliver opmærksom på, at du har fået for meget i løn, skal du straks gøre din arbejdsgiver opmærksom på det.

Som udgangspunkt skal du betale det forkerte beløb tilbage – medmindre du ikke har været klar over, at du har fået for meget i løn.

Du skal ikke betale pengene tilbage, hvis du har handlet i god tro. Dette vurderes blandt andet ud fra:

  • Om beløbet du har fået udbetalt ligger tæt på eller er væsentligt større end din normale løn.
  • Om reglerne omkring din løn og ansættelse er klare og tydelige.
  • Om lønsedlen er overskuelig og enkel.
For lidt i løn

Hvis du har fået for lidt udbetalt i løn, har du krav på den løn din arbejdsgiver skylder dig, selvom du ikke har opdaget fejlen med det samme.

Du har også krav på din løn, selvom du har givet ufuldstændige oplysninger, da din arbejdsgiver skulle fastsætte din løn.

Bemærk, at kravet kan forældes 5 år efter forfaldsdagen, det vil sige efter dagen for den forkerte lønudbetaling.


Hvis du går op eller ned i tid på andre dage end den første eller den sidste dag i måneden, beregnes din lønudbetaling for den skæve periode på grundlag af det antal arbejdstimer, du har haft i den pågældende periode.

Lønberegningen tager udgangspunkt i den årlige arbejdstidsnorm.

Lønberegningen for en skæv arbejdsperiode kan opstilles i denne formel:

(Bruttoårsløn x arbejdstimer i ansættelsesperioden) : Årsnormen = den udbetalte løn for perioden.

Ved bruttoårsløn forstås grundløn, løntrin og tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb samt 1/3 af det samlede pensionsbidrag, som er lig med den ansattes eget bidrag til pensionsordningen.

Aftale om lønberegning/lønfradrag (Pdf)


Hvis du til- eller fratræder på andre dage end den første eller den sidste dag i måneden, beregnes din lønudbetaling for den “skæve” periode på grundlag af det antal arbejdstimer, du har haft i den pågældende periode.

Lønberegningen tager udgangspunkt i den årlige arbejdstidsnorm.

Lønberegningen for en skæv arbejdsperiode kan opstilles i denne formel:

(Bruttoårsløn x arbejdstimer i ansættelsesperioden) : Årsnormen = den udbetalte løn for perioden.

Ved bruttoårsløn forstås grundløn, løntrin og tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb samt 1/3 af det samlede pensionsbidrag, som er lig med den ansattes eget bidrag til pensionsordningen.

Ved evt. ændret beskæftigelsesgrad (antal arbejdstimer) midt i en måned beregnes lønnen efter tilsvarende principper.

Aftale om lønberegning/lønfradrag (Pdf)


I forbindelse med fravær i enkelte dage eller timer, ferie og tjenestefrihed uden løn beregnes lønfradraget som en brøkdel af bruttoårslønnen. Det er antallet af timer i fraværsperioden (den planlagte arbejdstid), der danner grundlag for lønberegningen.

Lønberegningen for en periode med fravær kan opstilles i denne formel:

(Bruttoårsløn x arbejdstimer i ansættelsesperioden) : Årsnormen = den udbetalte løn for perioden.

Ved bruttoårsløn forstås grundløn, løntrin og tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb samt 1/3 af det samlede pensionsbidrag, som er lig med den ansattes eget bidrag til pensionsordningen.

På grund af fraværstimerne kan lønfradraget dog aldrig blive større end den samlede månedsløn. Arbejdsgiver indbetaler pension i forhold til den løn, som den ansatte ville have fået, hvis lønfradrag ikke var foretaget.