Log ind i A-Kassen

Sådan er din løn sat sammen


Der er mange elementer, der udgør din samlede løn. Det kan være et større puslespil at finde ud af, hvor meget du bør have i løn, når du fx skifter job, er helt ny på jobmarkedet eller bare vil tjekke, om du får det, du bør. Din løn sættes i grove træk sammen af en grundløn + kvalifikationsløn + funktionsløn + arbejdstidtillæg


Løntrin


Du bliver indplaceret på et løntrin i forbindelse med ansættelse, væsentlige ændringer af funktioner, kvalifikationer eller efter hvor meget ansvar, du har.

Det kommunale lønsystem består af 56 løntrin, løntrin 1-55 og løntrin 55+. I kommunerne aflønnes de ansatte efter disse trin.

Se løntrinene i løntabellerne


Grundlønnen er aftalt mellem de centrale aftale- og overenskomstparter og er fastsat i de enkelte overenskomster. Grundlønnen dækker de funktioner, som forventes varetaget af nyansatte/nyuddannede pædagoger. Grundlønnen er som udgangspunkt et bestemt løntrin, men kan også være sammensat af et bestemt løntrin og et grundlønstillæg. Grundlønnen udgør sammen med et eventuelt overenskomstfastsat funktionstillæg mindstelønnen for stillingen. For pædagoger, der ansættes i basis- eller mellemlederstillinger, er det funktionen, der bestemmer grundlønnen, herunder om ansættelsen sker som pædagog, souschef, afdelingsleder, stedfortræder eller noget helt andet.

Løntrin for de gældende grundlønninger
 • Ikke pædagoguddannet: Trin 17
 • Pædagog/støttepædagog: Trin 26
 • Pædagoger i særlige stillinger: Trin 28
 • Stedfortræder: Trin 29
 • Souschef: Trin 30
 • Afdelingsleder: Trin 30
 • Pædagog på det dagbehandlende/forebyggende område: Trin 30 + 400+ kr.

Se alle løntrin i løntabellerne

Særligt for ledere


Anciennitet afgør dit løntrin


Din anciennitet optjenes i hele måneder. Hvis du starter i en stilling på et senere tidspunkt end den 1. i måneden, optjener du først anciennitet fra den 1. i den følgende måned.
Hvis du fratræder en stilling optjener du anciennitet for hele den sidste måned, du er på arbejde – også selvom din sidste dag er før den sidste dag i måneden.

 


Timetallet betyder ikke noget for din anciennitet, men du skal være månedslønnet for at optjene anciennitet.


Alle dine jobs indenfor det pædagogiske område tæller med, når du skifter job. Derfor skal du altid huske at få dokumentation fra din gamle arbejdsgiver inden din sidste arbejdsdag. Du kan bede om dokumentation, der indeholder:

 • Datoen for tiltrædelsen
 • Datoen for fratrædelsen
 • Beskrivelse af indplacering og lønforløb frem til sidste arbejdsdag
 • Oplysning om, hvor mange timer du havde pr. uge (beskæftigelsesgraden)

Det er din samlede anciennitet indenfor det pædagogiske område, der afgør, hvilket løntrin, du aflønnes efter.

Husk altid at afklare om din løn er beregnet rigtigt, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt.

Kontakt din lokale fagforening


Fravær

Du optjener anciennitet under fravær i forbindelse med:

 • Ferie
 • Sygdom
 • Barsel
 • Adoptionsorlov (både med og uden løn)
 • Midlertidig tjeneste i anden stilling
 • Borgerligt ombud
 • Aftjening af værnepligt
 • Tillidsrepræsentanters kursusvirksomhed
 • Længerevarende tjenestefrihedsperioder uden løn kan være anciennitetsgivende, når det i det enkelte tilfælde er godkendt af arbejdsgiveren.


Tillæg


Tillæg skal fremgå af din lønseddel. Se vejledningen Sådan tjekker du din lønseddel.

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine tillæg er rigtige.

Du kan også kontakte din lokale fagforening.

 


En del af din løn afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i – det kalder man områdetillæg.

Områdetillæggets størrelse afhænger af, hvilken områdegruppe den enkelte kommune hører til. Der ydes områdetillæg til lønnen på løntrin 1 – 41.

Kommunernes indplacering på de forskellige områdetillæg:

 • Gruppe 0: Kommuner der ikke er henført til gruppe 1 – 4.
 • Gruppe 1: Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg.
 • Gruppe 2: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Århus.
 • Gruppe 3: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm.
 • Gruppe 4: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Se dit områdetillæg i løntabellerne


Mange pædagoger får ud over løntrin-lønnen også tillæg. Tillæggene ydes for bestemte arbejdsfunktioner, kvalifikationer eller for særlige arbejdstidsforhold.

En stor del af den lokale løndannelse udmøntes i dag som tillæg. Disse tillæg er i udgangspunktet fastsat som et grundbeløb – deleligt med 100 – og er angivet i niveau 31. marts 2000 i den nedenstående tabel.
Tabel for omregning af tillæg fra grundbeløb til aktuelt beløb (Pdf)

En lang række af de lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg vil være pensionsgivende, hvorimod arbejdstidsbestemte tillæg ikke er pensionsgivende.


Tillæg for weekender og søgnehelligdage

Du skal have et tillæg for arbejde i weekenden og på søgnehelligdage (weekendtillæg)  pr. time for alle timer efter kl. 06. Tillægget gives uafhængig af, om der gives tillæg for aftenarbejde efter arbejdstidsaftalens § 15.
Du skal også have tillæg for omlagt arbejde og delt tjeneste samt tillæg for deltagelse i koloniophold/lejrskole.

Weekendtillægget efter arbejdstidsaftalens § 14, er på 40,81 kr. (31/3 2000 niveau).

Det samme gælder tillæg for arbejde efter kl. 06.00 på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Læs arbejdstidsaftalen

Herudover skal du have tillæg for:

 • Delt tjeneste (arbejdstidsaftalens § 6)
 • Omlagt arbejde (arbejdstidsaftalens § 5)
 • Koloni/lejrskole, bemærk særlige regler for skolepædagoger.

Se også gældende løntabeller

Betaling for ulemper under lovligt fravær

I de fleste tilfælde vil du have ret til ulempegodtgørelse for planlagte ulemper, selvom ulemperne falder på dage, hvor du af forskellige årsager ikke er på arbejde. Det kan være på grund af sygdom, barsels- og adoptionsorlov, ferie, omsorgsdage eller ekstraordinær tjenestefrihed (når der gives fuld løn). Der skal dog være tale om “fast påregnelig tjeneste” ifølge tjenesteplan. Dette indebærer, at de ulemper, der udløser betaling, skal indgå fast og ikke med alt for lange intervaller i tjenesteplanen.

Tillæg for fast aftenarbejde

Hvis du er ansat på en institution eller klub, hvor åbningnstiden eller en del af åbningstiden er fastplaceret i tidsrum efter kl. 17, har du ret til et fast tillæg for aftenarbejde. Tillæggets størrelse afhænger af, hvor mange timer, der er planlagt til at ligge efter kl. 17.00

Det årlige tillæg for aftenarbejde 

 • Mellem 100 og 199 timer: 5.200 kr.
 • Mellem 200 og 299 timer:10.400 kr.
 • Mellem 300 og 399 timer:16.300 kr.
 • Mere end 400 timer: 22.400 kr.

Tillægget er ikke pensionsgivende og er opført i niveau for 31. maj 2000

 


Aftale om konvertering af ulempetillæg giver mulighed for, at arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg efter aftale kan ændres til et fast, samlet ulempetillæg. Tillægget udbetales i forhold til din ansættelsesgrad med den almindelige lønudbetaling.

Læs aftale om konvertering af ulempetillæg (Pdf)


Et koloniophold er defineret som “ture for børn og unge med rekreativt formål af varighed på over 1 døgn”. Der er tale om en tur væk fra institutionen. Reglerne for arbejdstid og tillæg for deltagelse på kolonier er fastsat i koloniaftalen.

 • Ophold med overnatning i egen institution er ikke omfatter af koloniaftalen.
 • Både ture inden for Danmarks grænser og ture til udlandet er omfattet af koloniaftalen.
 • Hvis kolonien skal besigtiges, inden selve koloniopholdet starter, falder denne arbejdsopgave uden for koloniaftalen.
 • Der gælder de almindelige arbejdstidsregler samt regler om befordringsgodtgørelse, time- dagpenge mv.

Er du skolepædagog, gælder der andre regler for deltagelse på kolonier: se arbejdstidsaftalen

Det har du ret til, når du er på koloni

Frivillighedsprincippet
Det er frivilligt for personalet, om de ønsker at deltage i et koloniophold (se aftalens § 8, stk. 1). Enhver medarbejder i institutionen kan altså principielt sige nej til at deltage. Hvis en ansat ikke ønsker at deltage i et koloniophold, kan vedkommende pålægges at afspadsere eller holde ferie i perioden. Hvis ferie pålægges, skal reglerne om varsling overholdes.

Sædvanlig løn under koloniophold
Månedslønnede medarbejdere får sædvanlig løn under koloniopholdet. Deltidsansatte medarbejdere, som deltager i kolonien, kan få deres løn rundet op til fuldtidsløn efter reglerne i de respektive overenskomster. Timelønsansatte får timeløn for fuld tid pr. dag, koloniopholdet varer.

Arbejdstidsregler under opholdet
Dele af arbejdstidsreglerne suspenderes under koloni (aftalens § 8, stk. 2). Det gælder fx. reglerne om overtidsbetaling og weekendgodtgørelse, men arbejdsmiljøloven er naturligvis ikke sat ud af kraft. Nogle af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven kan være særdeles vanskelige at håndhæve under koloniopholdet. Som eksempel på en regel, som efter BUPL’s opfattelse bør håndhæves på koloni, kan nævnes de særlige hviletids- og fridøgnsbestemmelser, som gælder for unge medarbejdere under 18 år. Arbejdsmiljøloven åbner ikke mulighed for fravigelser for disse unges vedkommende, og efter BUPL’s opfattelse bør unge under 18 år derfor ikke medvirke ved koloniophold.

Under koloniopholdet beregnes arbejdstiden pr. dag med 7,4 time. Det gælder både hverdage og søn- og helligdage. Denne regel gælder for fuldtids- og deltidsbeskæftigede, jf. aftalens § 4. Der gives, for hver dag koloniopholdet varer, erstatningsfrihed med disse 7,4 time pr. dag, dog modregnet den skemalagte arbejdstid, der skulle have været præsteret hjemme i institutionen.

Kolonitillæg
For deltagelse i koloniophold betales et samlet ulempetillæg for hverdage, og et samlet højere tillæg for søn- og helligdage. Lørdag er i denne sammenhæng en hverdag. Tillægget dækker alle former for ulemper under koloniopholdet.
Der ydes tillæg pr. påbegyndt dag ved koloniophold, både den dag kolonien starter, og den dag kolonien slutter.

Se de aktuelle tillæg i løntabellen

Fri kost og transportgodtgørelse
Der ydes fri kost til de voksne deltagere under koloniopholdet og under transporten til og fra koloni. Det er naturligvis en forudsætning, at der bliver givet en “passende kost” for voksne. Samtidig dækkes fornødne rejseudgifter.

Erstatningsfrihed i forbindelse med arbejde før afrejse og efter hjemkomst
Koloniopholdet starter på det tidspunkt, hvor forældrene har fået besked om senest at møde med deres børn. Tilsvarende slutter kolonien på det tidspunkt, hvor forældrene har fået besked om at hente deres børn.
For arbejde på afrejsedagen, før kolonien starter, og for arbejde på hjemkomstdagen, efter kolonien er afsluttet, gives særlig erstatningsfrihed. Erstatningsfriheden udgør antallet af arbejdstimer tillagt 50 % oprundet til hele timer.


Et eksempel:
Lis har ifølge skema morgenvagt i børnehaven kl. 6.00-13.00. Samme dag tager hun med børnehaven på koloni. Forældrene har fået besked om at aflevere deres børn i børnehaven senest kl. 10.00. Fra dette tidspunkt regnes kolonien for påbegyndt.

For hver kolonidag får Lis 7,4 timers afspadsering. Herudover skal Lis have en særlig kompensation for arbejdstiden før koloniopholdet påbegyndes. Denne arbejdstid skal godtgøres med et tillæg på 50 %. Erstatningsfriheden udgør altså for Lis 4 timer (kl. 6.00-10.00) tillagt 50 % = 6 timer. Samlet afspadsering: 7,4 timer + 6,0 timer med fradrag af den planlagte tjeneste på 7,0 timer = 6,4 timers afspadsering.

Hvis Lis skulle fortsætte i normaltjeneste, efter at hun kommer hjem fra koloniopholdet, gælder tilsvarende regler.
Koloniopholdet betragtes for afsluttet på det tidspunkt, hvor forældrene har fået besked på at hente deres børn i børnehaven.
Timelønnede medarbejdere, bl.a. medarbejdere, som specielt antages til koloniopholdet, får “sædvanlig løn” (timeløn) for 7,4 timers arbejde hver dag.


Indenfor det forebyggende og dagbehandlende område og område-, miljø- og familiepædagoger

For medarbejdere, der er ansat i henhold til:

 • Protokollat II om arbejdsopgaver inden for det forebyggende og dagbehandlende område
 • Protokollat IV om område-, miljø- og familiepædagoger mv. i Københavns Kommune gælder kolonireglerne også med følgende tilføjelser:

a) Der kan ydes et rådighedstillæg til pædagoger, der arbejder efter ovennævnte bestemmelser, som kompensation for bl.a. forskudttidstillæg, tillæg for delt tjeneste, rådighedsvagtsbetaling, tilfældigt forekommende overarbejde samt for pligt til at deltage i et koloniophold. Der er altså, hvis det nævnte rådighedstillæg udbetales, ikke tale om frivillighed i forbindelse med deltagelse i et koloniophold.

b) Tager pædagoger, der arbejder på en af de ovennævnte institutioner (jf. protokollaterne), på egentlige behandlingsture, forudsættes det, at der forud for turens afvikling aftales en daglig arbejdstidsnorm. Tag i disse tilfælde kontakt til tillidsrepræsentanten eller til den lokale fagforening.

Pædagoger, der er omfattet af “Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område”, indgået mellem BUPL og SL (PFF) på den ene side og KL (dog ikke Københavns Kommune) på den anden side, har egne regler om koloniophold.

Hent den officielle aftale om vederlag ved deltagelse i koloniophold (pdf)


Funktionsløn ydes udover grundlønnen og kan aftales for ansvar og funktioner, der rækker ud over det, som grundlønnen forudsætter.

For en række opgaver gælder det, at der skal indgås en lokal aftale om ydelse af funktionsløn for en af følgende opgaver:

 • Vejledning af pædagogstuderende i praktik.
 • Varetagelse af ledelsesfunktioner.
 • Varetagelse af tillidsrepræsentantfunktionen.

BUPL mener, at der bør tages stilling til løn for følgende funktioner:

 • Varetagelse af særlige arbejdsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte
 • Bistand med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling.
 • Varetagelse af støtte til tosprogede børn.
 • Varetagelse af uddannelses- og vejledningsopgaver i forhold til elever, studerende m.fl.
 • Varetagelse af ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse.

I overenskomsten for særlige stillinger og i overenskomsten for det forebyggende og dagbehandlende område indgår der bestemmelser om, at der lokalt skal tages stilling til, hvordan arbejde på særlige tidspunkter aflønnes. Arbejde på særlige tidspunkter honoreres med funktionsløn.

I lederoverenskomsten indgår en tilsvarende bestemmelse, om at der kan aftales funktionsløn i situationer, hvor ledere enten indgår i tjenesteplanen eller arbejder på tidspunkter, hvor det øvrige personale får ulempetillæg.

Se mere om ledere på de pædagogiske område


Holder du ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse (ferietillæg), som bliver udbetalt med din lønudbetaling for april måned – dvs. pr. 1. maj.
Feriegodtgørelsen udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret.

Læs mere om ferie


Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn aftales for særlige kvalifikationer. Det kan fx være løn for efter- og videreuddannelse, erfaring med at løse bestemte funktioner eller opgaver, udvikling af faglige kompetencer mv.

I pædagogoverenskomsten og i lederoverenskomsten er det aftalt, at der lokalt skal indgås aftale om kvalifikationsløn for gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Herudover peger pædagogoverenskomsten på, at der lokalt bør tages stilling til kvalifikationsløn for anden relevant videreuddannelse.

 


Hvis lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn ikke har sikret dig en lønfremgang ud over grundlønnen efter henholdsvis 6 og 10 års beskæftigelse, træder garantilønnen i kraft.
Garantilønnen sikrer, at pædagoger aflønnes på løntrin 30 efter 6 års beskæftigelse og løntrin 35 efter 10 år.
Garantilønnen til ikke-pædagoguddannede – efter pædagogoverenskomsten – gives efter 3 år og er på løntrin 19.

Garantiløn er en sikringsordning for pædagoger ansat efter pædagogoverenskomsten.


Resultatløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Resultatløn er en aflønningsform, der kan gives, hvis en afgrænset eller konkret opgave er løst. Der kan fx forhandles resultatløn for gennemførelse af et konkret udviklingsprojekt, beskrivelse og gennemførelse en aktivitetsplan eller lignende.


Løn ved konstitution


Det er hovedreglen, at der skal aftales funktionsløn i situationer, hvor der sker konstituering i en højere stilling. Der skal altid indgås en aftale lokalt om betaling for den højere stilling medarbejderen får.

Konstitutionsvederlaget udgør forskellen mellem den løn, du har nu, og den løn du ville få udbetalt ved ansættelse i den højere lønnede stilling. Konstitutionsvederlaget beregnes ud fra grundløn og funktionsløn i den højere lønnede stilling.

Kvalifikationsløn regnes med, når der er tale om stillingsrelaterede kvalifikationer, men ikke hvis der er tale om personrelaterede kvalifikationer.
Du kan også opnå resultatløn, men det beror på en konkret vurdering af, om den konstituerede opfylder forudsætningerne for at få andel i en lokal aftale om resultatløn.

Princippet er, at man opnår ret til funktionsløn, når man har varetaget arbejdsopgaverne i den højere stilling i mindst 15 kalenderdage. Hvis den, man er konstitueret for, holder ferie, skal man varetage arbejdsopgaverne i 22 kalenderdage.

Kontakt din lokale fagforening 

 


Det er arbejdsgiver der skal beslutte, at en ansat bliver pålagt nye midlertidige arbejdsopgaver.

Souschefer og stedfortrædere konstitueres normalt uden videre i stillingen som leder, når lederen er fraværende. Souschefer og stedfortrædere har f.eks. pligt til at lade sig konstituere som ledere, når lønnen i lederstillingen er højere end lønnen i den faste stilling. Tilsvarende har assistenter pligt til at lade sig konstituere som souschef, hvis lønnen i stillingen som souschef er højere.

Konstitution i forbindelse med besættelse af ledige stillinger bør ikke vare længere end fire måneder, jf. de regler, der gælder for kommunale tjenestemænd.