Log ind

Sådan er din løn sat sammen


Din løn som kommunalt ansat sættes i grove træk sammen af en grundløn + kvalifikationsløn + funktionsløn + arbejdstidstillæg. Er du privat ansat gælder der andre regler - se overenskomster for privat ansatte.


Grundløn


Grundlønnen er fastsat i de enkelte overenskomster. Grundlønnen dækker de funktioner, som forventes varetaget af nyansatte/nyuddannede pædagoger. Grundlønnen er som udgangspunkt et bestemt løntrin, men kan også være sammensat af et bestemt løntrin og et grundlønstillæg. Grundlønnen udgør sammen med et eventuelt overenskomstfastsat funktionstillæg mindstelønnen for stillingen. For pædagoger, der ansættes i basis- eller mellemlederstillinger, er det funktionen, der bestemmer grundlønnen, herunder om ansættelsen sker som pædagog, souschef, afdelingsleder, stedfortræder eller noget helt andet.

Løntrin for de gældende grundlønninger i de kommunale overenskomster:
 • Ikke pædagoguddannet: Trin 17
 • Pædagog/støttepædagog: Trin 26
 • Pædagoger i særlige stillinger: Trin 28
 • Stedfortræder: Trin 29
 • Souschef: Trin 30
 • Afdelingsleder: Trin 30
 • Pædagog på det dagbehandlende/forebyggende område: Trin 30 + 400 kr.

Se alle løntrin i løntabellerne

Særligt for ledere
For pædagoger, der ansættes i en lederstilling gælder, at grundlønnen aftales lokalt. Stillingsindhold og ansvar vil have betydning for grundlønsniveauet.
Læs mere om løn til pædagogiske ledere

Særligt for privat ansatte
Hvilken løn, du skal have som nyuddannet pædagog, hvis du er privat ansat, afhænger af, hvilken overenskomst du er på.
Læs om din løn som nyuddannet og privat ansat

 

 

 


Det kommunale lønsystem består af 56 løntrin, løntrin 1-55 og løntrin 55+. I kommunerne aflønnes de ansatte efter disse trin.

Se løntrinene i løntabellerne


Kvalifikationsløn


Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn aftales for særlige kvalifikationer. Det kan fx være løn for efter- og videreuddannelse, erfaring med at løse bestemte funktioner eller opgaver, udvikling af faglige kompetencer mv.

I pædagogoverenskomsten og i lederoverenskomsten er det aftalt, at der lokalt skal indgås aftale om kvalifikationsløn for gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Herudover peger pædagogoverenskomsten på, at der lokalt bør tages stilling til kvalifikationsløn for anden relevant videreuddannelse.

Den aftalte garantiløn (se afsnittet herunder om garantiløn), der udbetales efter hhv. 6 og 10 års beskæftigelse udbetales som kvalifikationsløn.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat, er der også mulighed for at forhandle lokale løntillæg.
Kontakt din lokale fagforening for at få vejledning 


Hvis lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn ikke har sikret dig en lønfremgang ud over grundlønnen efter henholdsvis 6 og 10 års beskæftigelse (ancinnitet), træder garantilønnen i kraft.

Garantilønnen sikrer, at pædagoger på grundløn trin 26 aflønnes på løntrin 30 efter 6 års beskæftigelse og løntrin 35 efter 10 år.

Garantilønnen til ikke-pædagoguddannede – efter pædagogoverenskomsten – gives efter 3 år og er på løntrin 19.

Garantiløn er en sikringsordning for pædagoger ansat efter pædagogoverenskomsten og gælder således ikke for souschefer, afdelingsleder og stedfortrædere.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat er der ikke garantiløn. Til gengæld får du løn efter din erfaring/anciennitet


BUPL og KL har aftalt, at hvis du er uddannet pædagog og ansat som pædagog eller støttepædagog, skal din løn stige senest efter 6 års beskæftigelse som pædagog. (Se mere i afsnittet om garantiløn).

Aftalen om garantiløn gælder også for der, der ikke er uddannet pædagoger, men ansat på pædagogoverenskomsten. Du er garanteret en løn på samet minimum løntrin 19 efter 3 års beskæftigelse.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat stiger din løn alt efter din erfaring/anciennitet. Du kan se intervallerne i din overenskomst.


Din anciennitet optjenes i hele måneder. Hvis du starter i en stilling på et senere tidspunkt end den 1. i måneden, optjener du først anciennitet fra den 1. i den følgende måned.

Hvis du fratræder en stilling optjener du anciennitet for hele den sidste måned, du er på arbejde – også selvom din sidste dag er før den sidste dag i måneden.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat stiger din løn alt efter din erfaring/anciennitet. Du kan se intervallerne i din overenskomst.


Når du er kommunalt ansat, betyder timetallet ikke noget for din anciennitet, men du skal være månedslønnet for at optjene anciennitet.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat, betyder timetallet som udgangspunkt ikke noget for din anciennitet, men i enkelte tilfælde gør det. Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn, kan du kontakte din fagforening.
Find din lokale fagforening

 


Alle dine jobs indenfor det pædagogiske område tæller med, når du skifter job. Derfor skal du altid huske at få dokumentation fra din gamle arbejdsgiver inden din sidste arbejdsdag. Du kan bede om dokumentation, der indeholder:

 • Datoen for tiltrædelsen
 • Datoen for fratrædelsen
 • Beskrivelse af indplacering og lønforløb frem til sidste arbejdsdag
 • Oplysning om, hvor mange timer du havde pr. uge (beskæftigelsesgraden)

Det er din samlede anciennitet indenfor det pædagogiske område, der afgør, hvilket løntrin, du aflønnes efter.

Husk altid at afklare om din løn er beregnet rigtigt, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt.

Kontakt din lokale fagforening


Fravær

Du optjener anciennitet under fravær i forbindelse med:

 • Ferie
 • Sygdom
 • Barsel
 • Adoptionsorlov (både med og uden løn)
 • Midlertidig tjeneste i anden stilling
 • Borgerligt ombud
 • Aftjening af værnepligt
 • Tillidsrepræsentanters kursusvirksomhed
 • Længerevarende tjenestefrihedsperioder uden løn kan være anciennitetsgivende, når det i det enkelte tilfælde er godkendt af arbejdsgiveren.


Funktionsløn


Funktionsløn ydes udover grundlønnen og kan aftales for ansvar og funktioner, der rækker ud over det, som grundlønnen forudsætter.

For en række opgaver gælder det, at der skal indgås en lokal aftale om ydelse af funktionsløn for en af følgende opgaver:

 • Vejledning af pædagogstuderende i praktik.
 • Varetagelse af ledelsesfunktioner.
 • Varetagelse af tillidsrepræsentantfunktionen.

BUPL mener, at der bør tages stilling til løn for følgende funktioner:

 • Varetagelse af særlige arbejdsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte
 • Bistand med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling.
 • Varetagelse af støtte til tosprogede børn.
 • Varetagelse af uddannelses- og vejledningsopgaver i forhold til elever, studerende m.fl.
 • Varetagelse af ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse.

I overenskomsten for særlige stillinger og i overenskomsten for det forebyggende og dagbehandlende område indgår der bestemmelser om, at der lokalt skal tages stilling til, hvordan arbejde på særlige tidspunkter aflønnes. Arbejde på særlige tidspunkter honoreres med funktionsløn.

I lederoverenskomsten indgår en tilsvarende bestemmelse, om at der kan aftales funktionsløn i situationer, hvor ledere enten indgår i tjenesteplanen eller arbejder på tidspunkter, hvor det øvrige personale får ulempetillæg.

Se mere om ledere på de pædagogiske område

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat, skal du være opmærksom på, at der også kan aftales løn for ansvar og funktioner.


Tillæg


Tillæg skal fremgå af din lønseddel. Se vejledningen Sådan tjekker du din lønseddel.

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine tillæg er rigtige.

Du kan også kontakte din lokale fagforening.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat, kan din arbejdsgiver benytte mange forskellige varianter af lønsedler. Kontakt derfor altid din fagforening, hvis du er i tvivl om du får den rette løn.


Mange pædagoger får ud over løntrin-lønnen også tillæg. Tillæggene ydes for bestemte arbejdsfunktioner, kvalifikationer eller for særlige arbejdstidsforhold.

Disse tillæg er i udgangspunktet fastsat som et grundbeløb og er angivet i niveau 31. marts 2000 i den nedenstående tabel.
Se tabel 16 for omregning af tillæg i den kommunale løntabel

En lang række af de lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg vil være pensionsgivende, hvorimod arbejdstidsbestemte tillæg ikke altid er pensionsgivende.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat på overenskomst mellem BUPL og de frie grundskoler, beregnes tillæg som et grundbeløb og er angivet i niveau pr. 31.3. 2012.


En del af din løn afhænger af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i – det kalder man områdetillæg.

Områdetillæggets størrelse afhænger af, hvilken områdegruppe den enkelte kommune hører til. Der ydes områdetillæg til lønnen på løntrin 1 – 41.

Kommunernes indplacering på de forskellige områdetillæg:

 • Gruppe 0: Kommuner der ikke er henført til gruppe 1 – 4.
 • Gruppe 1: Aalborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg.
 • Gruppe 2: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Århus.
 • Gruppe 3: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm.
 • Gruppe 4: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Se dit områdetillæg i løntabellerne


Aftale om konvertering af ulempetillæg giver mulighed for, at arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg efter aftale kan ændres til et fast, samlet ulempetillæg. Tillægget udbetales i forhold til din ansættelsesgrad med den almindelige lønudbetaling.

Læs aftale om konvertering af ulempetillæg (Pdf)

Særligt for privat ansatte
Som privat ansat kan du som udgangspunkt ikke ændre i de aftalte ulempetillæg.


Tillæg for weekender og søgnehelligdage

Du skal have et tillæg for arbejde i weekenden og på søgnehelligdage (weekendtillæg)  pr. time for alle timer efter kl. 06. Tillægget gives uafhængig af, om der gives tillæg for aftenarbejde efter arbejdstidsaftalens § 15.
Du skal også have tillæg for omlagt arbejde og delt tjeneste samt tillæg for deltagelse i koloniophold/lejrskole.

Weekendtillægget efter arbejdstidsaftalens § 14, er på 40,81 kr. (31/3 2000 niveau).

Det samme gælder tillæg for arbejde efter kl. 06.00 på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Læs arbejdstidsaftalen

Herudover skal du have tillæg for:

 • Delt tjeneste (arbejdstidsaftalens § 6)
 • Omlagt arbejde (arbejdstidsaftalens § 5)
 • Koloni/lejrskole, bemærk særlige regler for skolepædagoger.

Se også gældende løntabeller

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat skal du også have tillæg. Se i din overenskomst.

Betaling for ulemper under lovligt fravær

I de fleste tilfælde vil du have ret til ulempegodtgørelse for planlagte ulemper, selvom ulemperne falder på dage, hvor du af forskellige årsager ikke er på arbejde. Det kan være på grund af sygdom, barsels- og adoptionsorlov, ferie, omsorgsdage eller ekstraordinær tjenestefrihed (når der gives fuld løn). Der skal dog være tale om “fast påregnelig tjeneste” ifølge tjenesteplan. Dette indebærer, at de ulemper, der udløser betaling, skal indgå fast og ikke med alt for lange intervaller i tjenesteplanen.

Tillæg for fast aftenarbejde

Hvis du er ansat på en institution eller klub, hvor åbningstiden eller en del af åbningstiden er fastplaceret i tidsrum efter kl. 17, har du ret til et fast tillæg for aftenarbejde. Tillæggets størrelse afhænger af, hvor mange timer, der er planlagt til at ligge efter kl. 17.00

Det årlige tillæg for aftenarbejde 

 • Mellem 100 og 199 timer: 5.200 kr.
 • Mellem 200 og 299 timer:10.400 kr.
 • Mellem 300 og 399 timer:16.300 kr.
 • Mere end 400 timer: 22.400 kr.

Tillægget er ikke pensionsgivende og er opført i niveau for 31. maj 2000

 

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat gælder der andre regler. Se i din overenskomst.

 


Ja, men der er forskellige regelsæt for deltagelse i koloni/lejrskole, afhængigt af om du er pædagog i en kommunal eller selvejende daginstitution eller skolepædagog. Alle har dog ret til et ikke-pensionsgivende tillæg.

Se uddybende svar under Arbejdstid

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat er der også faste regler for deltagelse i koloni. Se i din overenskomst.


Holder du ferie med løn, får du en særlig feriegodtgørelse (ferietillæg), som bliver udbetalt med din lønudbetaling for april måned – dvs. pr. 1. maj.
Feriegodtgørelsen udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret.

Læs mere om ferie

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat på overenskomst mellem BUPL og de frie grundskoler, udgør feriegodgørelsen 1,50% af lønnen i optjeningsåret.


Resultatløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Resultatløn er en aflønningsform, der kan gives, hvis en afgrænset eller konkret opgave er løst. Der kan fx forhandles resultatløn for gennemførelse af et konkret udviklingsprojekt, beskrivelse og gennemførelse en aktivitetsplan eller lignende.

Særligt for privat ansatte
Hvis du er privat ansat kan der være mulighed for at aftale resultatløn. Se mulighederne i din overenskomst.