Log ind

Spørgsmål og svar om din løn?


Find svar på ofte stillede spørgsmål om løn, bliv guidet igennem tallene på din lønseddel og få gode råd til lønsamtalen


Spørgsmål og svar om din løn?


Din løn reguleres automatisk 1-2 gange om året. Det er den gældende overenskomst, der fastsætter, hvornår stigningen sker. 

Når lønningerne reguleres udarbejdes en lønoversigt, der indeholder oplysninger om års- og månedsløn, pensionsbidrag, timelønninger, overarbejdsbetaling, diverse funktionstillæg, time- og dagpenge m.m.

Læs mere om generelle lønstigninger

Hvis du er ansat som pædagog, støttepædagog eller ikke-uddannet pædagog, stiger din løn også med din erfaring.

Læs mere om garantiløn på Sådan er din løn sat sammen


Din løn bliver sat ind på din lønkonto og tidspunktet for lønudbetaling afhænger af, hvilken ansættelse du har.

Er du månedslønnet foregår lønudbetalingen som regel månedsvis bagud via en lønkonto i et pengeinstitut. Lønnen er normalt til disposition ved månedens udløb.

Er du reglementsansat foregår lønudbetalingen på samme måde, men månedsvis forud. Lønnen er til disposition ved forrige måneds udløb.

Er du timelønnet foregår lønudbetalingen også via en lønkonto i et pengeinstitut eller via en postgirokonto.

I forbindelse med lønudbetalingen får du en specificeret oversigt over den udbetalte løn, herunder en oversigt over indbetalt pensionsbidrag.

Se vejledning i, hvordan du tjekker din lønseddel


Hvis du har fået for lidt udbetalt i løn, har du krav på den løn din arbejdsgiver skylder dig, selvom du ikke har opdaget fejlen med det samme.

Du har også krav på din løn, selvom du har givet ufuldstændige oplysninger, da din arbejdsgiver skulle fastsætte din løn.

Bemærk, at kravet kan forældes 5 år efter forfaldsdagen, det vil sige efter dagen for den forkerte lønudbetaling.

Læs mere om udbetaling af løn


Hvis du bliver opmærksom på, at du har fået for meget i løn, skal du straks gøre din arbejdsgiver opmærksom på det.

Som udgangspunkt skal du betale det forkerte beløb tilbage – medmindre du ikke har været klar over, at du har fået for meget i løn.

Du skal ikke betale pengene tilbage, hvis du har handlet i god tro. Dette vurderes blandt andet ud fra:

 • Om beløbet, du har fået udbetalt, ligger tæt på eller er væsentligt større end din normale løn.
 • Om reglerne omkring din løn og ansættelse er klare og tydelige.
 • Om lønsedlen er overskuelig og enkel.

Læs mere om udbetaling af løn


Sørg for klarhed om din løn, før du tiltræder eller opsiger job

 

BUPL anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrevet for stillingen, når alle aftaler er på plads.

I forhold til en ny stilling bør du overveje, om der i stillingen indgår opgaver, det vil være naturligt at honorere med tillæg. Du bør også overveje, om du har særlige kvalifikationer, der relaterer sig til jobbet, og som bør honoreres.

Tag kontakt til din lokale fagforening og forhør dig, om der er særlige aftaler for den konkrete stilling. Spørg også, om der er aftaler og politikker for tillæg hos den pågældende arbejdsgiver. For eksempel om der er aftaler for størrelsen af tillæg og hvilke personlige kvalifikationer, der kan udløse tillæg.

Er der tale om en nyoprettet stilling, er det særlig vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået aftale med BUPL om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen.

Når du allerede er i et job, bør du gøre dig klart, om stillingen er så attraktiv, så du eventuel er villig til at gå ned i løn, hvis du får stillingen, eller om lønnen er det væsentligste.

Når du søger job i en kommunal institution, får du i nogle kommuner løn efter forhåndsaftaler indgået mellem kommunen og fagforeningen. Din løn er altså fastsat på forhånd, og du kan se i lønaftalerne, hvad du skal have i løn afhængig af, hvad du har af erfaring og efteruddannelse m.v.

I andre kommuner vil forhåndsaftaler om løn skulle suppleres med individuelle aftaler om løn. Her skal du altid sørge for, at der er indgået en aftale om din løn.

Du skal være opmærksom på, at det er et stærkere udgangspunkt for forhandlingen, hvis du ikke har givet din accept af en stilling før en lønforhandling.

Læs mere om løntrin, tillæg mv. i løntabellerne


Du har ret til afspadsering eller betaling i forholdet 1:1,5, hvis du har haft overarbejde.

Overarbejde defineres som arbejde udover det antal timer, en fuldtidsansat har pligt til at udføre indenfor en given normperiode. For en almindelig fuldtidsansat, der for eksempel arbejder på en institution med en normperiode på 4 uger, vil det  være overarbejde, når der er arbejdet flere timer end 37 timer om ugen x 4 = 148 timer. Det vil sige, at hvis du har arbejdet 4 timer mere end de 148 timer, får du 6 timer til afspadsering eller udbetaling.

Forbehold

Overarbejde godkendes kun, hvis din leder har pålagt dig det. For eksempel hvis din leder har bedt dig om at afholde forældremøde.

Er du deltidsansat kan du kun modtage overarbejdsbetaling, hvis du arbejder mere end den højeste arbejdstid for en fuldtidsansatte, som typisk er 37 timer om ugen. Hvis du som deltidsansat arbejder mere, end det timetal du er ansat til, er det merarbejde og udbetales 1:1 enten som betaling eller afspadsering.


Din fagforening kan altid hjælpe dig med at tjekke, om din lønseddel og løn er korrekt.

Det kan være svært at gennemskue tillæg, pension, feriepenge og de mange andre poster, der kan være på en lønseddel.

Kontakt din lokale fagforening, som altid står parat til at gennemgå din lønseddel for eventuelle fejl.

Kontakt din lokale fagforening


I udgangspunktet forhandles de lokale tillæg en gang om året.

Forhandlinger om lokale tillæg kan foregå på kommunalt niveau, på forvaltningsniveau eller i din institution. Det er meget forskelligt, hvordan de lokale forhandlinger organiseres i de enkelte kommuner. Din tillidsrepræsentant ved, hvornår der forhandles om lokale tillæg.

Læs mere om tillæg og hvordan din løn er sat sammen

Særligt for privat ansatte

Når du er privat ansat gælder der andre regler for udbetaling af lokale tillæg.
Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl


Hvis du er på arbejde en helligdag, der normalt er en arbejdsdag, modtager du weekendtillæg.

Weekendtillæg gives for arbejde efter kl. 06. Tillægget ydes pr. påbegyndte halve time og indberettes til kommunen under betegnelsen “weekendtillæg”.

Læs bestemmelsen om weekendtillæg i arbejdstidsaftalens §14

Læs mere om tillæg og hvordan din løn er sat sammen

Her er en liste over helligdage, der altid falder på en hverdag:

 • Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag
 • St. Bededag
 • Kr. Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag

Derudover vil arbejde på følgende dage udløse weekendtillæg:

 • Grundlovsdag
 • Juledag
 • Nytårsaftensdag
Forbehold

Hvis kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på den enkelte institution 1. maj, Juleaftensdag, Nytårsaftensdag eller Grundlovsdag (efter kl. 12), får  medarbejdere på samme institution, der arbejder de nævnte dage eller tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde.

Særligt for privat ansatte

Når du er privat ansat, gælder der andre regler for beregning af løn på helligdage.
Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl


På det kommunale område, gælder følgende:

Det er arbejdsgiver der skal beslutte, at en ansat bliver pålagt nye midlertidige arbejdsopgaver.

Souschefer og stedfortrædere konstitueres normalt uden videre i stillingen som leder, når lederen er fraværende. Souschefer og stedfortrædere har f.eks. pligt til at lade sig konstituere som ledere, når lønnen i lederstillingen er højere end lønnen i den faste stilling. Tilsvarende har assistenter pligt til at lade sig konstituere som souschef, hvis lønnen i stillingen som souschef er højere.

Konstitution i forbindelse med besættelse af ledige stillinger bør ikke vare længere end fire måneder, jf. de regler, der gælder for kommunale tjenestemænd.

 


På det kommunale område, gælder følgende:

Det er hovedreglen, at der skal aftales funktionsløn i situationer, hvor der sker konstituering i en højere stilling. Der skal altid indgås en aftale lokalt om betaling for den højere stilling medarbejderen får.

Konstitutionsvederlaget udgør forskellen mellem den løn, du har nu, og den løn du ville få udbetalt ved ansættelse i den højere lønnede stilling. Konstitutionsvederlaget beregnes ud fra grundløn og funktionsløn i den højere lønnede stilling.

Kvalifikationsløn regnes med, når der er tale om stillingsrelaterede kvalifikationer, men ikke hvis der er tale om personrelaterede kvalifikationer.
Du kan også opnå resultatløn, men det beror på en konkret vurdering af, om den konstituerede opfylder forudsætningerne for at få andel i en lokal aftale om resultatløn.

Princippet er, at man opnår ret til funktionsløn, når man har varetaget arbejdsopgaverne i den højere stilling i mindst 15 kalenderdage. Hvis den, man er konstitueret for, holder ferie, skal man varetage arbejdsopgaverne i 22 kalenderdage.

Kontakt din lokale fagforening 

 


Vejledninger


Der kan have sneget sig fejl ind på din lønseddel. Det kan være forkert indplacering, pensionsprocent eller manglende funktionstillæg osv. Så der kan være penge i at gå tallene efter.

Som kommunalt ansat pædagog får du enten din lønseddel fra KMD eller Silkeborg Løn. Begge lønsedler gennemgåes herunder, startende med KMD, derefter Silkeborg Løn.

Lønseddel fra KMD Opus Løn og Personale

Lønseddel KMD side 1

1: Stillingsbetegnelsen skal være korrekt
Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn.

I kommunerne er det aftalt, at:

 • Pædagoger, herunder for eksempel skolepædagoger og støttepædagoger = trin 26 + 1.170 kr. årligt
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = trin 30 + 5.000 kr. årligt
 • Pædagoger ansat i særlige stillinger = trin 28 + 1.200 kr. årligt
 • Stedfortrædere= trin 29 + 1.170 kr. årligt
 • Souschefer/afdelingsledere = trin 30 + 1.170 kr. årligt
 • Ledernes grundløn er forhandlet lokalt af fagforeningen og kommunen.

Hvis du er privat ansat gælder andre løntrin, som du finder i din overenskomst:

Din grundløn er oplyst på lønseddelens side 2 (bagsiden). Se også punkt 3 under lønseddel side 2 herunder.

2: Størrelsen af din løn
Her kan du se, hvad du får i løn, alt i alt. Hvordan lønnen er sammensat, af hvilke løndele, fremgår af lønseddelens side 2.

P’et til venstre for datoen betyder at du får pension af lønnen.

1-tallene til højre for beløbet betyder, at der er tale om A-indkomst og at Arbejdsmarkedsbidraget (AM) bliver beregnet af beløbet.

3: Skat, ATP og Arbejdsmarkedsbidrag
Udveksling af oplysninger om, hvor meget du skal betale i skat, henter din arbejdsgiver automatisk fra skat. Hvis din trækprocent eller fradraget ændrer sig, skal du tjekke at ændringen også er slået igennem på din lønseddel.

4: Til udbetaling
Her viser kommunen, regnestykket med summen af de beløb, der bliver fradraget i din bruttoløn og resultatet svarer til det beløb, der indgår på din konto.

5: Alt det med småt
Her kan du følge med i regnestykket i indeværende år. Hvor meget du samlet har tjent, samlet har indbetalt til pension mv.

6: Pensionsprocenten/Pensionsbidrag
Arbejdsgiveren betaler det fulde bidrag til pension.

Der er på det kommunale område aftalt forskellig pensionsprocent:

 • Pædagoger = 14,37%
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = 15,01%
 • Pædagoger ansat i Særlige stillinger = 15,42%
 • Stedfortrædere = 14,37%
 • Souschefer/afdelingsledere =14,37%
 • Lederne = 16,44%

Procentsatserne er anderledes for pædagoger og ledere i private institutioner og på privatskoler, se evt.:

Lønseddel KMD side 2

1: Din erfaring bestemmer dit løntrin
Hvis du arbejder som pædagog, så afgør din erfaring på, hvilket løntrin du som minimum skal være aflønnet. Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvilken dato din arbejdsgiver har anført som din erfaringsdato.

Erfaringsdatoen skal stemme overens med datoen for dit første job som pædagog, medmindre du har været ledig, så bliver ledighedsperioden trukket fra og din erfaringsdato bliver skubbet tilsvarende, som en teknisk erfaringsdato.

2: Vær opmærksom på timetallet
33/37 viser at denne pædagog er ansat til at arbejde 33 timer pr. uge. Arbejder du på fuld tid er brøken 37/37.

3: Sådan er din løn sat sammen
Her kan du se din grundløn og de tillæg som også er en del af din samlede løn.

 • G’et til venstre står for ”Grundløn”
 • K’et står for ”Kvalifikationsløn”
 • F står for ”Funktionsløn”
 • P’et ude til højre betyder at løndelene er pensionsgivende

Tillæggene kan være centralt aftalt og fælles for alle pædagoger. Tillæggene kan også være lokalt aftalt i en forhåndsaftale eller individuelt, så det udelukkende er dig der får tillægget.

Det er aftalt, at kommunerne for så vidt angår lokalt aftalte tillæg også skal forsyne tillægget med en beskrivende betegnelse. En såkaldt lønseddeltekst.

4: Dit ferieregnskab
Her kan du følge med i, hvor meget ferie du har brugt og hvor meget ferie du har til gode. OBS – Eksemplet er fra før 1. september 2020, hvor der blev lavet ny ferieaftale.


Lønseddel fra Silkeborg Løn

Lønseddel Silkeborg Løn side 1

1: Stillingsbetegnelsen skal være korrekt
Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn.

I kommunerne er det aftalt at:

 • Pædagoger = trin 26 + 1.170 kr. årligt
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = trin 30 + 5.000 kr. årligt
 • Pædagoger ansat i særlige stillinger = trin 28 + 1.200 kr. årligt
 • Stedfortrædere= trin 29 + 1.170 kr. årligt
 • Souschefer/afdelingsledere = trin 30 + 1.170 kr. årligt
 • Ledernes grundløn er forhandlet lokalt af fagforeningen og kommunen.

2: Din erfaring bestemmer dit løntrin
Hvis du arbejder som pædagog, så afgør din erfaring på, hvilket løntrin du som minimum skal være aflønnet. Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvilken dato din arbejdsgiver har anført som din erfaringsdato.

Erfaringsdatoen skal stemme overens med datoen for dit første job som pædagog, medmindre du har været ledig, så bliver ledighedsperioden trukket fra og din erfaringsdato bliver skubbet tilsvarende, som en teknisk erfaringsdato.

3: Din grundløn
Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn.

I kommunerne er det aftalt, at:

 • Pædagoger = trin 26 + 1.170 kr. årligt
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = trin 30 + 5.000 kr. årligt
 • Pædagoger ansat i særlige stillinger = trin 28 + 1.200 kr. årligt
 • Stedfortrædere= trin 29 + 1.170 kr. årligt
 • Souschefer/afdelingsledere = trin 30 + 1.170 kr. årligt
 • Ledernes grundløn er forhandlet lokalt af fagforeningen og kommunen.

Hvis du er privat ansat gælder andre løntrin, som du finder i din overenskomst:

4: Vær opmærksom på timetallet
Tjek at det timetal der står på din lønseddel, stemmer overens med dit ansættelsesbrev.

5: Her kan du se din grundløn og de tillæg som også er en del af din samlede løn.
P’et ude til højre betyder at løndelene er pensionsgivende.
I nogle kommuner fremgår det ikke af side 1 på lønsedlen med hvilken begrundelse de enkelte løndele udbetales. I de kommuner får du med din lønseddel hver 3. måned en oversigt over lønnens sammensætning og begrundelserne. Afhængig af, hvilken løsning kommunen har købt hos Silkeborg Data.

Tillæggene kan være centralt aftalt og fælles for alle pædagoger. Tillæggene kan også være lokalt aftalt i en forhåndsaftale eller individuelt, så det udelukkende er dig der får tillægget.

6: Tillæg og fradrag, nogle mellemregninger
Her kan du se dit tillæg og fradrag der indgår i skatteberegningen.

7: Til udbetaling
Her viser kommunen, regnestykket med summen af de beløb, der bliver fradraget i din bruttoløn og resultatet svarer til det beløb, der indgår på din konto.

8: Alt det med småt
Her kan du følge med i regnestykket i indeværende år. Hvor meget du samlet har tjent, samlet har indbetalt til pension mv.

Lønseddel Silkeborg side 2

9: Evt. efterreguleringer
Blandt andet kan der være en oversigt over tillæg for særlige arbejdstider. Betaling af arbejdstidsbestemte tillæg kan være forskudt i forhold til den periode du får din faste løn for.

10: Ferieregnskab for indeværende periode.
OBS – Eksemplet er fra før 1. september 2020, hvor der blev lavet ny ferieaftale.

11: Timeregnskab for indeværende periode

12: Pensionsbidrag/Pensionsprocenten
Arbejdsgiveren betaler det fulde bidrag til pension.

Der er på det kommunale område aftalt forskellige pensionsprocenter:

 • Pædagoger = 14,37%
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = 15,01%
 • Pædagoger ansat i Særlige stillinger = 15,42%
 • Stedfortrædere = 14,37%
 • Souschefer/afdelingsledere =14,37%
 • Lederne = 16,44%

Procentsatserne er anderledes for pædagoger og ledere i private institutioner og på private skoler, se evt.:


Få gode råd til hvad du skal gøre før, under og efter din løn- og ansættelsessamtale

Inden samtalen
Gå din lønseddel igennem og få overblik over din aktuelle løn, så du kan vurdere dit lønkrav til den nye stilling. Læg for eksempel mærke til, hvad du får i løn, tillæg og pension.

Tag kontakt til din lokale fagforening om forhør dig om stillingen i forhold til for eksempel særlige aftaler og tillæg.

Overvej om den nye stilling indebærer tillæg eller særlige kvalifikationer, der bør honoreres. Dette kan din fagforening også hjælpe dig med at finde ud af.
Er der tale om en nyoprettet stilling, er det særligt vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået aftale med BUPL om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen.

Ansættelsessamtalen
Drøft og noter aftaler om løn, øvrige vilkår, fremtidsperspektiver for kompetence- og lønudvikling.

Send dine noter til din kommende arbejdsgiver, så du er sikker på, at I er enige om, hvad I aftalte.

Efter samtalen
Kontakt din lokale fagforening eller tillidsrepræsentant, hvis du får tilbudt jobbet, så lønaftalen kan komme på plads.

Vær opmærksom på, at det er et stærkere udgangspunkt for lønforhandlingen, hvis du ikke har sagt ja til stillingen før forhandlingen begynder.

BUPL anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrevet for stillingen, når alle aftaler er på plads.