Folketingsvalg 2019 – Liberal Alliance


Her finder du Liberal Alliances politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?

Daginstitutioner skal have mere frihed til selvforvaltning, så der kan skabes trygge og gode rammer for børnene, og sikres gode vilkår for de ansatte, hvor fokus er på kerneopgaven – nemlig at passe børnene.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

– Det er en kommunal opgave at fastsætte normeringen i daginstitutionerne.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

– LA mener det er vigtigt med høj faglighed, men ønsker at den enkelte institution kan indrette sig, som det giver bedst mening lokalt.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

– Det er en kommunal opgave at fastsætte normeringen i daginstitutionerne.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?

Liberal Alliance vil rulle folkeskolereformen tilbage og sikre kortere skoledage med højere fagligt indhold til eleverne. Det er rigtig godt, at regeringen med Merete Riisager i spidsen har lavet aftale om at forkorte skoledagens længde og sikret øget fagligt fokus i undervisningen.


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

– Nej ikke generelt. Det kan give mening i visse tilfælde, og der skal pengene naturligvis findes.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 NEJ

– Nej, Liberal Alliance vil rulle folkeskolereformen tilbage og sikre kortere skoledage med højere fagligt indhold til eleverne.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

– Det er en kommunal opgave at fastsætte normeringen i daginstitutionerne.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

– Ja. Ligesom det sker i dag.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Liberal Alliance mener, at antallet af udsatte børn skal reduceres gennem fokuseret forebyggelse. Der er masse af eksempler på at det udover at være en menneskelig gevinst også er en økonomisk gevinst at sætte tidligere ind med mere massiv støtte. Derfor giver det god mening at gøre dette mere systematisk.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 JA

– Liberal Alliances politik vil flytte folk fra overførselsindkomst ind på arbejdsmarkedet og derved forbedre forældrenes indkomst- og livssituation.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 NEJ

– For at sikre en høj kvalitet på uddannelsesområdet er det nødvendigt at se kritisk på de ressourcer, der bliver brugt. En analyse fra de økonomiske vismænd har vist, at det ikke har haft nogen statistisk signifikant effekt på udbyttet af læringen (karakterer, gennemførelse, videre uddannelse) at spare penge på gymnasieområdet. Vi skal bruge pengene der hvor det giver mest mening, det hjælper omprioriteringsbidraget os med at sikre, da pengene jo bliver i systemet.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

– Der er ligeløn mellem mænd og kvinder i den offentlige sektor.


Mere om valget: