Folketingsvalg 2019 – Klaus Riskær Pedersen


Her finder du partiet Klaus Riskær Pedersens politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?

Vores politik er, at vi ønsker at børne- og ungdomsydelsen afskaffes og til gengæld vil vuggestuer, børnehaver og fritidshjem skulle være gratis for husstandsindkomster, der ikke er underlagt top-skat. Hjemmepasnings-ydelser skal også bortfalde i deres helhed. For husstande med top-skatte betalinger skal der fortsat betales for brug. Gratis adgang skal søges via Borger.dk og er ikke automatisk. Gennem omlægningen frigives betydelige økonomiske reserver til at sikre et markant pædagogisk kvalitetsløft samt betydelig reduktion i normeringen pr. ansat pædagog.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

 JA

 


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 JA

 


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 JA

 

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?

Vores politik er at vi ønsker at børne- og ungdomsydelsen afskaffes og til gengæld vil vuggestuer, børnehaver og fritidshjem skulle være gratis for husstandsindkomster der ikke er underlagt top-skat. Ved at børne og ungdomsydelsen bortfalder for hustande der ikke anmoder om gratis institutionsplads, eller ikke er berettiget til det, vil et betydeligt beløb blive frigjort til en statsfinansieret klippekort ordning der der skal tillade alle børn fri og uhindret adgang til fritidstilbud og foreningslivet (fra 3. klasse til 9. klasse).


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

– Vi går mod et generelt kvalitetsløft.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 JA

– Inden for de forbedrede rammer af vor generelle omlægning af politik.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

– Dette finansieres af vor statsfinansierede klippekort til brug af denne type tilbud.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

– Også her opfanges det af vort statsfinansierede klippekort til fritidstilbud og forenings/klub området.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 JA

– Disse indsatser er dækket af vor generelle politik på ‘Daginstitutioner’ (se ovenfor) og ‘Omprioriteringsbidraget’ (se nedenfor).

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

 IKKE AFKLARET

– Vi har ikke formuleret en politik på dette område men er åbne for løsninger, hvis finansiering kan tilvejebringes, uden at der opstår andre huller.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

 JA

– Der kan ikke spares yderligere, og der skal sikres produktivitetsforbedringer gennem nye arbejdsformer på tværs af den offentlige sektor. Overalt (sundhed, skole, uddannelse, pædagogik) skal ledelsen decentraliseres og distribueres til netværksbaserede lokale kooperative arbejdsfællesskaber, og New Public Management skal rulles tilbage for såvidt angår centraliseret indgreb i ledelsen af de enkelte institutioner eller afdelinger. Kontrol skal fortsat opretholdes, men offentligt ansatte skal gennem større selvstyre og selvansvar sikres et arbejdsmiljø, hvor produktivitetsgevinster opstår som følge af bedre tilrettelagte lokale aftaler om arbejdets ledelse og tilrettelægning (mødetider, feriedage, fravær, orlov, registreringer m.v.).

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

– Der skal gennemføres rutiner, der tilsikrer ens løn for ens anciennitet og ansvar. Der skal ske kontrol af at ansvar fordeles ligeligt imellem kvindelige og mandlige medarbejdere.


Mere om valget: