Folketingsvalg 2019 – Enhedslisten


Her finder du Enhedslistens politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

– Vi arbejder for et kraftigt løft af normeringerne. I Enhedslistens 100-dages plan, https://enhedslisten.dk/100-dage , har vi foreslået, at der anvendes knap 4 mia. kr. til bedre normeringer, når forslaget er fuldt indfaset.


Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

– Vi vil have flere pædagogisk uddannede i daginstitutionerne. Målsætningen må være, at alle har en pædagogisk uddannelse.


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

– Vi vil have indført lovfastsatte minimumsnormeringer, så der er minimum en pædagogisk medarbejder pr 3 vuggestuebørn og en pr 6 børnehavebørn.

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

– Vi ønsker flere timer med to voksne. Finansieret gennem tilførsel af flere midler til skolernes budget.


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

– Vi ønsker at afkorte de lange skoledage, men vil fastholde understøttende undervisning. Omfanget må fastlægges i sammenhæng med afkortningen af skoledagen.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

– Vi vil have forbedret normeringerne og ønsker, at der også på fritidsområdet fastsættes lovbestemte minimumsnormeringer.


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

– Vi vil arbejde for et løft af klubområdet. Der er behov for bedre normeringer og mange steder for en udvidelse af åbningstiden. Forældrebetalingen skal sænkes, så klubberne kan blive et reelt tilbud til alle børn.

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

– Tidlig indsats har afgørende betydning for børns udvikling. Daginstitutioner med mange børn med særlige behov skal have tildelt ekstra personale – sociale normeringer. Der skal være ressourcer til bl.a. opsøgende arbejde, samarbejde med familierne og sundhedsplejen.

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

– Ingen børn skal leve i fattigdom. Vi vil have afskaffet fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsloftet, 225-dages reglen og integrationsydelsen skal væk.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

– Omprioriteringsbidraget skal afskaffes, og professionshøjskolernes økonomi skal forbedres.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

– På det kønsopdelte offentlige arbejdsmarked er pædagoger og andre kvindefag stadig markant dårligere aflønnet end ansatte i mandedominerede fag. Vi arbejder for at sikre lige lønvilkår og foreslog i f.m. OK 18, at Folketinget bevilgede 5 mia til formålet.


Mere om valget: