Folketingsvalg 2019 – Alternativet


Her finder du Alternativets politikker på daginstitutionsområdet, skole/fritid, tidlig indsats, børnefattigdom, uddannelse og ligeløn.


Opdateret d. 13. maj 2019
Daginstitutionsområdet

Hvad vil partiet på dette område?

I Alternativet forstår vi kvalitet i daginstitutionerne som flere ting:

  • Kompetent ledelse og udannet personale med en høj faglighed.
  • God økonomi/normering, så daginstitutionerne kan skabe rammer, der skaber en tryg hverdag for børnene, hvor der er plads til at udvikle og udfolde sig.
  • Balance mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes egen leg.

Vi mener, at daginstitutionerne skal fremme det meningsfulde fællesskab omkring børns leg for at støtte barnets sociale og emotionelle udvikling. Dagligdagen i daginstitutionen bør give plads til voksenstyrede aktiviteter, ligesom at gode rammer for børnenes egen leg bør prioriteres.


Vil I prioritere penge til at løfte normeringerne i daginstitutionerne?

– Alternativet ønsker en opgradering af tilskuddet til daginstitutionerne, således at daginstitutionerne bliver tildelt tilskud baseret på minimumsnormeringer, der gælder i
hele landet på tværs af kommunegrænser. Den enkelte daginstitution får således mulighed for at bruge pengene på minimumsnormeringer, uden at være tvunget til det.

Vi vil konkret hæve det statslige tilskud til daginstitutionerne, så den enkelte institution får råd til at opretholde en mindstebemanding svarende til følgende:

  • Tre medarbejdere til børnegrupper på 10 i vuggestuer og 20 i børnehaver.
  • Afskaffelse af alene–arbejde med en børnegruppe.

Vil I arbejde for at en højere andel af personalet er uddannede pædagoger?

 


Vil I arbejde for en minimumsgrænse for normeringerne (et loft for børn pr. pædagog)?

 

 

Skole/Fritid

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I prioritere ressourcer til flere to-voksen timer (bl.a. pædagog-lærer-timer)?

 JA

 


Vil I fastholde/udbygge den understøttende undervisning?

 NEJ

– Vi vil i stedet lave skoleskemaet om, så balancen mellem boglige, kreative og erkendelsesfag bliver bedre.


Vil I prioritere ressourcer til bedre normeringer i SFO (fritidsinstitutioner)?

 JA

 


Vil I prioritere klubområdet (bl.a. for at forebygge bander og kriminalitet)?

 JA

 

 

Tidlig indsats

Hvad vil partiet på dette område?

Vi ønsker at daginstitutionerne bliver tildelt ekstra sociale normeringer efter behov, og at der i alle kommuner arbejdes på at skabe et mere inkluderende, helhedsorienteret og konstruktivt samarbejde mellem forældre og kommune. Der skal gøres plads til et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, pædagoger og den kommunale forvaltning på en måde, der forhindrer stigmatisering af udsatte familier og understøtter det gode samarbejde.

Vi har to konkrete forslag, det ene handler om ”Ny tværgående familievejleder” og det andet om ”Sociale normeringer”

Forslag 11: Ny tværgående familievejleder:
En tidlig social indsats i udsatte familier er altafgørende og det skal være nemmere og hurtigere at få ressourcer til en tidlig indsats omkring et barn og dets familie. Tidlig indsats betyder ikke, at vi skal ekskludere barn og familie til en særlig indsats, men derimod at der støttes op om miljøet omkring barnet og familien. Et forskningsprojekt fra Århus Universitet i 2015 fulgte en udvidet sundhedspleje-indsats blandt udsatte familier, som viste at flere hjemmebesøg og en tættere kontakt mellem sundhedspleje og børneinstitution havde en gavnlig effekt.

Vi ønsker at oprette en ny tværgående funktion for udsatte familier, der skal fungere som bindeled mellem den udsatte familie, institutionerne, kommunen og sundhedsplejersken. Det skal være en vejleder, der skal udføre en målrettet indsats hos familierne, ved bl.a. at informere om kommunens tilbud til udsatte familier og vejlede forældrene i deres daglige
tilknytning til barnet. Det kan være en pædagog, sundhedsplejerske eller en socialrådgiver, der gennemgår en efteruddannelse for at udfylde denne funktion.

Forslag 12: sociale normeringer
Institutioner med mange børn fra udsatte familier eller tosprogede børn kan have brug for ekstra ressourcer for at kunne varetage deres pædagogiske opgave tilfredsstillende. De institutioner, der har mange børn fra udsatte- eller tosprogede familier bør derfor, som nu, tildeles ekstra ressourcer ud over de ressourcer, der tildeles generelt. De pågældende institutioner skal selv have mulighed for at beslutte, hvordan disse ressourcer bedst anvendes. Kommunerne skal kompenseres af staten for deres andel af børn i daginstitutioner, der opfylder disse kriterier, således at det ikke dræner kommunerne.

Ideen er at skabe en model der efter en række kriterier bestemmer, hvem der skal modtage de ekstra tilskud. Vi ønsker at kriterierne for tildeling af sociale normeringer skal kigges efter og korrigeres og at institutionerne skal inddrages i dette arbejde, så vi sikrer, at det er de børn der har mest brug for midlerne, der modtager dem.

Derudover skal det være muligt for den enkelte daginstitution at søge om normeringer, såfremt de har behov for det. Det er vigtigt at systemet er fleksibelt og at det ikke alene er en regnemodel der bestemmer om en institution kan være berettiget til at modtage sociale normeringer.


Vil I arbejde for ressourcer til tidlig forebyggende indsats i daginstitutioner. For eksempel familiepædagoger eller sociale normeringer?

 

 

Børnefattigdom

Hvad vil partiet på dette område?

En af årsagen til at Alternativet er sat i verden er den voksende ulighed i Danmark. Vi har mange konkrete forslag og vil arbejde hen mod en form for borgerløn.


Vil I sætte et mål om at afskaffe børnefattigdom?

– I Alternativet bakker vi op om at genindføre fattigdomsgrænsen, men det er langt fra nok. Det er endnu vigtigere, at vi får rullet alle de fattigdomsskabende tiltag tilbage, for de mange børn, der lever i fattigdom, kan ikke bruge en fattigdomsgrænse til noget som helst, hvis ikke vi handler på den.

Så kort sagt: Rul kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, fleksjob- og førtidspensionsreformen og 225-timersreglen tilbage.

Og derefter en kontanthjælp uden modkrav.

 

Professionsuddannelserne

Hvad vil partiet på dette område?


Vil I afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet (professionsuddannelserne)?

– Alternativet vil afskaffe omprioriteringsbidraget på alle områder.

 

Ligestilling/Ligeløn

Hvad vil partiet på dette område?

Alle har krav på lige rettigheder og muligheder. Det skal gælde uanset etnicitet, køn, seksualitet og kulturel og social baggrund. I dag er Danmark langt fremme, når det kommer til ligestilling og mangfoldighed, men der er absolut stadig plads til forbedringer.


Vil I arbejde for ligeløn på tværs af kvinde- og mandedominerede fag i den offentlige sektor?

– Et af vores konkrete forslag fra vores regeringsprogram, er en ”Obligatorisk ligestillings- og mangfoldighedsvurdering”:

  • Alle lov- og beslutningsforslag skal medtage en eksplicit ligestillings- og mangfoldighedsvurdering, som redegør for, om og i hvilket omfang det pågældende forslag kan forventes at påvirke forskellige køn og minoriteter.

Enhedslisten og Alternativet har tidligere foreslået, at regeringen pålægges at afsætte 5 mia. kr. til en ekstra lønpulje til de offentlige overenskomstforhandlinger. Midlerne i puljen skal bruges til at mindske uligheden i løn mellem kvinder og mænd. Den konkrete udmøntning af puljen foretages af arbejdsmarkedets parter.


Mere om valget: