Udviklingsprojekter


Her finder du en oversigt over aktuelle støttede projekter samt et udvalg af projekter, som har været støttet af BUPL’s udviklingspulje, der viser forskellige temaer, i forskellige institutionstyper og formidlingsformer.


Projektet er planlagt i to etaper: et lokalt pilotprojekt og en formidlingsdel.

Etape 1) Vi vil i Stestrup Børnegård udvikle en normkritisk og -kreativ tilgang til daglige pædagogiske rutiner og aktiviteter i vuggestue og børnehave med aktionslæring som inspiration. Vi vil gennemføre løbende faglig opkvalificering af vores pædagogiske personale (inkl. Leder) ved hjælp af faglige oplæg, selvstudier, faglig fordybelse i grupper og løbende sparring med fagperson. Vi vil desuden i fællesskab identificere 2-3 fokusområder i vores daglige praksis, og her planlægge, gennemføre og evaluere konkrete normkreative prøvehandlinger (=aktioner). Vi vil altså udvikle vores fælles tilgang til normkreativitet. Via visuelle/auditive medier inddrager vi forældrene i de pædagogiske mål og indsatser.

Etape 2) Vi vil formidle vores erfaringer til pædagoger i andre dagtilbud. Her vil vi afprøve forskellige former: blog, podcast, fysiske og online oplæg.

Projektansvarlig:
Sara Wondie / Troels Winther
Stestrup Børnegård


Vi ønsker at udvikle et inspirationshæfte, der kan motivere pædagoger og institutioner til en mere kropslig og dramatisk approach til at arbejde med relationer, følelser, venskaber og uvenskaber.

Vi vil eksperimentere med forumteater, der netop giver nogle gode rammer for at arbejde på denne måde m.h.p. at gøre børnene nysgerrige på hinandens kompetencer og give dem lyst til at deltage i et eksperimenterende fællesskab, hvor fokus er på ressourcer og muligheder.

Vi planlægger et 8 ugers forløb med inddragelse af eksterne konsulenter og børn fra Børnehusets Storegruppe m.h.p. at erfare, hvilken forskel forumteater kan gøre som en metode til at udforske og opdage nyt om hinanden. Vores erfaringer vil vi herefter formidle på forskellig vis – bl.a. ved at udarbejde nævnte inspirationshæfte, men også ved at skrive om det, invitere lokale interessegrupper til at komme og høre oplæg, fortælle om det i en podcast m.m.

Projektansvarlig:
Eva Meyer
Vuggestuen og Børnehaven Nyrup


Klub Baune er en kommunal fritids- og ungdomsklub i Lyngby-Tårbæk kommune. Der går ca. 550 børn og unge i klubben og klubbens matrikel er fragmenteret over et stort område.

Skaterområdet er klubbens hjerte og mange af vores medlemmer bruger området til at stå på løbehjul og skateboard samt at hænge ud.

Klub Baunes pædagoger har i løbet af foråret 2020 arbejdet med progression i vores arbejde og dermed udviklet et 6 års årshjul (fra 4. klasse til 9. klasse), med fokus på fastholdelse af medlemmerne og have ”nyt og spændende” at tilbyde gennem hele deres ”klubkarriere”.

Vi ønsker at dyrke streetmiljøet i Klub Baune til glæde for vores børn og unge, men også som foregangsmænd der kan inspirere andre klubber til at holde fokus på de fritidspædagogiske potentialer og muligheder der ligger med inddragelse af børn og unges interesser.

Vi ønsker at samarbejde med eksterne undervisere (inspiratorer), der kan være med til at kvalificere udvikling af streetmiljøet som pædagogisk klubtilbud.

Projektansvarlig:
Jesper Lange
Fritids- og ungdomsklub Baune, Kgs. Lyngby


Der er stigende krav til, at vi i klubregi kan dokumentere effekten af vores forebyggende indsatser og vi tror på, at hvis vi kan dokumentere effekten, så kan vi også understøtte ønsket om at skabe en fortælling om fritidsområdet som et værdifuldt indsatsområde.

Vi ønsker, at udvikle en effektbaseret forebyggelsesindsats, der kan give os mulighed for at arbejde systematisk og målrettet med fokus på effektmål. Vi har primært fokus på dette i klubregi, hvor medarbejderne skal inddrages i en proces, så vi i højere grad kan dokumentere effekterne af vores indsatser og anvende dette som styringsredskab for indsatserne.

Vi har påbegyndt processen, men ønsker at få ekstern konsulenthjælp til at facilitere processerne omkring effektmål og den efterfølgende implementering.

Projektansvarlig:
Kenneth Sand
(Rene Jeppesen)
(Lone Pilgaard)
Lemvig Ungdomsgård, Lemvig


Projektet sigter mod at udvikle kvaliteten i sprogmiljøet i to øst- og midtjyske vuggestuer i et tæt samarbejde mellem vuggestuepædagoger og tilknyttede VIA-konsulenter.

Udgangspunktet er de medvirkende pædagogers egne forståelser af og erfaringer med kvalitet i sprogarbejdet, som suppleres med indsigter fra strukturerede ITERS-R observationer foretaget af VIA-konsulenterne.

Pædagoger og VIA-konsulenter foretager en fælles analyse af begge typer ’kvalitetsdata’, og denne analyse danner afsæt for lokale udviklingsforløb i de to vuggestuer. Her fastlægger pædagogerne i hver af vuggestuerne med sparring fra de tilknyttede VIA-konsulenter et lokalt fokus og planlægger, gennemfører og evaluerer et aktionslæringsbaseret udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle kvaliteten i vuggestuens sprogmiljø.

Projektet afsluttes med lokale vidensdelingsarrangementer i de to vuggestuer og et regionalt inspirationsarrangement i BUPL-regi.

Projektansvarlig:
Annika Tygstrup Jensen
Vuggestuen Kornbakken, Aarhus N.


Projektets overordnede formål er at udvikle en eksperimenterende pædagogisk evalueringspraksis som stimulerer og fremmer læringskulturen i daginstitutionen i en hektisk hverdag.

Et evalueringsmodul ønskes udviklet, og som gør det muligt for barnet at beskrive og reflektere over egne mestringskompetencer. Dette gøres gennem udvikling af løsninger på workshops og efterfølgende aktioner i daginstitutionen.

Over en periode på 6 måneder udvikles og modnes idéer til konkrete løsninger og afprøves i aktioner sammen med leder, pædagoger og børn. Der igangsættes tre aktioner med løbende evalueringer.

Modulet skal udvikles så børnene evaluerer hvad de er blevet gode til, og således at forældre og pædagoger får løbende indsigt om barnet og børnegruppen. En lille gruppe pædagoger deltager i aktionerne, som løbende udvides til alle grupper og hele personalet.

Projektansvarlig:
Tanja Friederichsen
Sct. Georgsgårdens vuggestue og børnehave


Flere pædagoger – hvem og til hvad? Et forandrings- /aktionslæringsprojekt, men henblik på at udvikle praksis.

I forbindelse med tildelingen af en ekstra pædagog – i kraft af en budgetbeslutning i Køge kommune om sociale normeringer – er det intentionen med projektet at kortlægge betydningen og kvalificere brugen af ekstra ressourcer. Kortlægningen foretages af en forsker – og udviklingen og kvalificeringen af de ekstra ressourcer sker i et aktionslærende forhold mellem praktikere og forsker.

Projektansvarlig:
Allan Baumann
Børnehuset Valhalla, Køge


Et udviklingsprojekt for pædagoger. Med den nye styrkede læreplan vil vi blive dygtige til at skabe stimulerende læringsmiljøer, hvor leg og børnenes perspektiver er centralt. Derudover ønsker vi at opkvalificere pædagoger til at anvende digitale medier meningsfuldt i deres arbejde og at have blik for at kunne inddrage børnene således, at også de bliver fortrolige med digitale redskaber som kommunikationsform.

Målet er at vi styrker såvel de voksne som børnenes digitale kompetencer. Vi forestiller os, at det kan inddrages i arbejdet med dokumentation og evaluering. Centralt for projektet står børneperspektivet og med inddragelse af børnenes perspektiver trækker vi direkte tråde til ønsket om at styrke et dannelsesideal funderet i demokratiske værdier.

Vi ønsker at tilegne os en ny anvendelig viden, der vil kunne omsættes/operationaliseres ind i praksis. Og som kan inspirere ikke blot vores pædagoger, men for alle andre dagtilbudspædagoger.

Projektansvarlig:
Helle Bøgelund Frederiksen
Martha Hjemmets vuggestue og børnehave, København N.


Formålet med projektet er at skabe og udvikle vores legemiljøer, så vi i højere grad udnytter vores legeplads som pædagogisk rum i samspil med vores styrkede pædagogiske læreplan.

Med afsæt i forskellige aktiviteter på legepladsen samt observationer og intervention i børnenes leg, ønsker vi at udvikle en mere systematisk pædagogisk praksis for vores læringsmiljøer på legepladsen.

Vi har nedsat et legepladsudvalg, som sammen med de faglige fyrtårne vil planlægge og facilitere de nye tiltag. Vi er allerede godt i gang med indretningen af forskellige afgrænsede læringsmiljøer på vores legeplads, og ønsker at bruge udviklingspuljen til at komme mere i dybden med arbejdet med de strukturelle forhold og udviklingen af pædagogikken på legepladsen. Det står centralt for os at inddrage børnenes perspektiv i det systematiske arbejde med legepladsens pædagogik.

Projektansvarlig:
Lise Degn
Ministeriernes Børnehus, København V


Projektet har som sit overordnede formål, at genbeskrive fritidspædagogikken ind i en tid, hvor børne- og ungdomslivet i stadigt stigende grad er kendetegnet ved tiltideværelse snarere end tilstedeværelse.

Dette skrift medfører at børn og unge har stadig færre sekundære voksne i deres liv, i stigende omfang har vanskeligt ved at indgå i relationer og stiller andre krav til deltagelse i fritidsaktiviteter, herunder især et ønske om progression.

I projektet vil der være særligt fokus på de fagprofessionelles rolle som legemestre og proaktive intentionelle samtalepartnere for børn og unge, kvalitet bl.a. forstået som systematisk progression i et 4-årshjul, samt udvikling af funktionelle evalueringsdesigns.

Projektansvarlig:
Christian Vinkel Clausen
Klub Roskilde Midt, Roskilde


Hvad:” Fællesskaber på tværs”. Et formaliseret samarbejde med det lokale plejehjem. I forhold til ”Fælles mål for DUS” ønskes der at arbejde mere målrettet med Den Åbne skole og DUS. Her er fokus på at åbne os op for byen, sætte et aftryk i lokalområdet og gøre livslæringen virkelighedsnær ved at være sammen.

Hvor: Vester Hassing DUS (SFO) i samarbejde med Hassinghave plejecenter.
Hvordan: Formaliseret besøgsordning til gensidig glæde på tværs af generationer
Hvem: Pædagoger i DUS, børnegrupper fra 1. og 2. årgang

Projektansvarlig:
Bodil Poulsen
SFO Smutten, Vodskov


Formålet med dette projekt er at udvikle, afprøve og evaluere nye måder at gøre naturoplevelser til en integreret del af børnenes hverdag i Frederik d. VI’s Asyl – en integreret institution i København med en lille, asfalteret legeplads.

Projektet er designet som et aktionslæringsforløb og det indebærer praktiske eksperimenter med at aktivere legepladsen og den nære natur omkring institutionen i det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet, Natur, udeliv og science.

Projektet koordineres af leder Annita Krog og pædagog Mads Elvius Andersen og gennemføres i samarbejde med Morten Krogh Petersen og Jonas Winther fra konsulentvirksomheden, EXTRA/ORDINARY fra 2. marts til 30. oktober 2020.

Projektansvarlig:
Mads Elvius Andersen
Frederik d. VI’s Asyl, København K


Udvikling af et forløb og en proces omkring maker-kultur og maker-teknologier i børnehøjde i børneinstitutionen Holluf pile-Tingkjær i Odense Kommune.
Dette sker i samarbejde med eksterne konsulenter fra Guldastronaut gennem skiftevis workshop og intervention sammen med 2 pædagoger fra 8 børnehuse.

For at skabe en makerkultur i de danske daginstitutioner er det alfa omega at udvikle “maker-pædagoger”. Dette er et udviklingsprojekt og skal ikke forveksles med et kompetenceudviklingsforløb. Men hvis maker-mindsettet og maker spaces skal udvikles nedefra og designes med slutbrugerne i tankerne er pædagogerne centrale i forløbsdesignet. Pædagogerne skal derfor bringes ind fra start og være med til at udvikle makerkulturen; mindsettet og de fysiske rum. De får indføring i de forskellige maskiner, materialer og processer og vil på denne baggrund skabe grobund for en fremtid for det pædagogiske arbejde i en digitaliseret tid.

Projektansvarlig:
Karen Sterling
Holluf Pile, Odense

Projektet er afsluttet og dokumenteret i den Afsluttende rapportering (pdf) 


Vi ønsker, at børnene i Skovbørnehaven Krudthus/TitiBo-gruppen får en gryende forståelse for, at de kan gøre en forskel i Verden med baggrund i FN’s 17 verdensmål (17VM). Børnene skal have viden om, at deres mening er værdifuld og har betydning, og at de kan påvirke og være medskaber af deres hverdag – og dermed også forandre verdens fremtid i en bæredygtig retning.

For at opnå dette, er det vores ønske, at såvel børn som forældre får en indsigt i 17VM for, at vi sammen kan omsætte målene i hverdagen. Det kræver ekstra uddannelse af personalet, som skal have indsigt i og forståelse for de 17VM. Personalet skal sammen med børnene omsætte FN’s 17 verdensmål til lokal kontekst i både børne- og voksenhøjde. For at opnå denne indsigt vil vi både arbejde med udvalgte mål i hverdagen og inddrage eksterne aktører som kender til de 17VM.

Projektansvarlig:
Lilian Bjelke
Titibogruppen, Allerød


Projektet i Børnesymfonien (integreret institution) har til formål at styrke de fysiske og psykiske nærværsrum med fordybelse, leg og læring. Tænkning om rum, aktiviteter og legeredskaber udvikles og udvides i proces og i samarbejde mellem børn, pædagoger og konsulent som inspirator. Projektet evalueres gennem indsamling af data, små videoer og refleksionssparring.

Projektet afholdes 1 dag aktivt om ugen med konsulent som inspirator og samskabelse med pædagoger og børn (6 timer). Der er indlagt 2 timers forberedelse til konsulent og 5 timers vikardækning til pædagogens aktive deltagelse om ugen. Viden og erfaringer fra projektet videregives til de andre afdelinger i dagtilbuddet gennem dagspraktikker og oplæg.

Projektansvarlig:
Annie Lyck
Børnesymfonien, Tranbjerg


Den pædagogiske profession har udfordringer med at anerkende sit fag, udfordret på stress og højt sygefravær, hvilket kalder på ny viden ift. udvikling af et professionelt læringsmiljø.

Område 2 har i samarbejde med Lektor, cand.scient. soc, socialpædagog – Lisbeth Larsen – pædagoguddannelsen campus samt Lektor, cand. pæd. pæd., master i socialt entreprenørskab, socialpædagog – Dorthe Christiane Zinck Iversen – Videncenter for Sundhedsfremme sat fokus på at undersøge og skabe viden om arbejdet med medarbejdernes faglige identitet og relationskompetence kan styrke pædagogers trivsel.

Forskning konkluderer at stærke relationer mellem de pædagogiske medarbejdere styrker faget og har en helt afgørende rolle for viden, kompetencer og kvalitet i institutionerne.

Ved at styrke ovennævnte, vil det så have en betydning for de pædagogiske medarbejders trivsel og sundhed?

Dette giver anledning til forskningsspørgsmålet: Hvorledes kan en intervention med fokus på de pædagogiske medarbejderes samarbejdsrelationer have en effekt på den faglige identitet og trivsel på arbejdspladsen?

Projektansvarlig:
Janni Kruse Olsen
Område 2, Vejen


Vi ved fra diverse undersøgelser at begrebet ”sjov” er afgørende for valg af fritidsaktivitet. Men hvordan kan fritids- og ungdomsklubberne arbejde på at blive en ”sjov” fritids- og ungdomsklub? Og hvad vil det sige at inkorporere sjov i fritids- og ungdomspædagogikken?

Projektet undersøger perspektiver på sjov med afsæt i et mixed method design (kvalitative metoder) hvor også pædagoger deltager i undersøgelserne.

Dernæst afholdes workshops med deltagelse af pædagoger og ledere samt pædagoger og unge – målet er at kunne opstille nogle pejlemærker for den sjove fritids- og ungdomsklub – som det lærings- og udviklingsmiljø man ikke vil undvære fordi det er sjovt – men hvor det, der foregår, ikke kun er for sjovs skyld – det er alvorligt sjovt.

Projektansvarlig:
Jacob Kristensen
Områdekontor Klubberne Viborg, Viborg


Projektet er afsluttet og dokumenteret i både en projektrapport, en bog og en video.

Video: Klubben som llivslegeplads

Bog: Etablering af livslegepladsen – En dannelsesarena, hvor sjov tages alvorligt (pdf)

Rapport: Klub Valhalla som Livslegeplads med afslappende og alvorlig sjov fritid (pdf)


Målet med udviklingsprojektet er at udvikle pædagogiske redskaber, der kan kvalificere arbejdet med digitale pædagogiske miljøer i SFO’er og klubber.

I nærværende udviklingsprojekt kvalificeres arbejdet med det digitale og der udvikles forskellige modeller for, hvordan de digitale miljøer kan understøtte det pædagogiske arbejde med at skabe motivation, udvikling, trivsel, læring, inklusion og fællesskab.

Projektet er desuden rammesat af en række mere specifikke undersøgelsesspørgsmål, der er retningsgivende for udviklingsarbejdet:

  • Hvorledes kan der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn i de digitale fællesskaber?
  • Hvorledes kan der skabes sammenhæng med de digitale og analoge pædagogiske miljøer?
  • Hvorledes kan de digitale pædagogiske miljøer motivere børnene til kollaborativ skabende virksomhed?
  • Hvorledes kan børnene blive medskabere og skabere af pædagogiske designs, hvor det digitale indgår?

Projektansvarlig:
Mikkel Snorre Boysen
Professionshøjskolen Absalon


I forlængelse af de nye styrkede læreplaner og institutionens profil med natur og udeliv vil vi igennem et samarbejde med naturskolen i Svendborg få udviklet vores sciencekompetencer.

Naturskolen i Svendborg har et rum til rådighed for os og mange års erfaring med at formidle science til skolebørn. Deres aktivitet har dog altid ligget i skoleregi og de er også drevet af skoleforvaltningen.

Vi vil igennem projektet få indsigt i de grundlæggende tilgange til videnskab de bruger på naturskolen og dernæst forme det til vores målgruppes forståelses- og aktivitetsniveau. Dette for at udvikle vores eget pædagogiske virke indenfor de nye styrkede læreplaner samt for give håndgribelig inspiration til kollegaer og forvaltning i resten af Svendborg i forhold til at gå i gang med science.

Projektansvarlig:
Andreas Muller Bjærge
Kernehuset, Svendborg


Projektet skal udvikle vores evalueringskultur, ved yderligere at inddrage børnenes stemme og perspektiv i den eksisterende evalueringskultur.

Børnene er vores bedste måleredskab, da det er via dem, vi finder ud af, hvor i vores praksis vi skal justere for at fastholde børnenes opmærksomhed. Derfor ønsker vi at udvikle en praksis, hvor vi formår at evaluere vores arbejde MED børnene og skrive børnene endnu længere frem i vores nye styrkede læreplan, og koble deres medbestemmelse systematisk til evalueringskulturen.

Nykløveret har en eksisterende systematisk evalueringskultur, hvor vi med udgangspunkt i en Marte Meo-tilgang evaluerer med ugentlige Marte Meo-tilbagemeldinger og fælles refleksion.

Vi vil gerne hente ekspertviden udefra, så vi kan få hjælp og sparring til at udvikle relevante evalueringsspørgsmål og -metoder. Chefkonsulent og forsker, Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole har indvilliget i at undervise os og facilitere processen.

Projektansvarlig:
Thomas Cederblad
Nykløveret, Frederiksberg


Børn bliver gode til at lege ved at lege – og det gør voksne også! Derfor ønsker vi i dette udviklingsprojekt at styrke det pædagogiske personales legedeltagelse og valg af positioner og kommunikation i legefællesskaber.

Målet er at forbedre deltagelsesmulighederne for alle børn i vores lege- og læringsmiljø, hvilket er en forudsætning for børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring. Her har personalets egne legekompetencer og deltagelsesformer afgørende betydning – ikke mindst for børn i udsatte positioner.

I samarbejde med Videreuddannelsen på UCL udforsker vi det pædagogiske personales legedeltagelse i vores børnehus via legeworkshop, aktioner i praksis og refleksioner med inddragelse af børnenes perspektiver. Som afslutning på forløbet videndeler vi i vores områdeinstitution, og der afholdes legeworkshop i BUPL Fyn.

Derudover vil processen indgå som afsæt for udvikling af inspirations- og refleksionsmateriale til at styrke voksnes legedeltagelse i andre dagtilbud i et samarbejde mellem UCL og BUPL Fyn.

Projektansvarlig:
Pernille Tange Jensen
Børnehuset Seden, Odense

Projektet er afsluttet og dokumenteret i rapporten:
Rapport for udviklingsprojekt – Alle børn og voksne med i legefællesskaber (pdf)


Både i landets dagblade, i de sociale medier og ikke mindst i den pædagogiske verden har der i de seneste år været en enten/eller diskurs omkring digitalisering og anvendelsen af digitale muligheder.

Vi er overbevist om, at digitale løsninger bliver en del af langt de fleste børneliv, både som underholdning og som læringsplatform. Derfor mener vi, at det er ekstra vigtigt, at alle børn, fra en tidlig alder, kommer med på en digital dannelsesrejse. En rejse der skal fremme deres nysgerrighed og samtidig danne grundlag for en kritisk stillingtagen. Børnene skal på én og samme tid lære at være modige og kritiske i deres brug af digitale løsninger.

I projektet vil vi udvikle en digital værktøjskasse og tage børnene med på en ’digital dannelsesrejse’. Der udvikles en værktøjskasse og et læringsmiljø, hvor de digitale muligheder er et tilvalg. Vi tager børnene i hånden i starten af deres digitale dannelsesrejse, en rejse der skal understøtte barnets leg og læring samt fremme chancelighed og livsmestring.

Projektansvarlig:
Bodil Marie Thye
Børnehuset Fladhøj, Rødekro


Børnehusets medarbejdere, pædagoger og medhjælpere skal gennem en målrette proces forholde sig til de styrkede læreplanstemaers konkrete betydning for det daglige arbejde.

Formålet med processen er at hver enkelt medarbejder udvikler et ejerskab til indholdet af læreplanerne. Den fornyede, styrkede læreplan skal herefter kunne fungere som fundament for design af den daglige praksis. Processen skal desuden bidrage til at styrke børnehusets pædagogiske profil. Projektet skal endvidere udvikle en enkel og praksisnær metode til kontinuerlig evaluering af den pædagogiske praksis, og skal kunne dokumentere, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde øges ved at give hver medarbejder 1 time om måneden til at reflektere over den pædagogiske praksis.

Bornholms Regionskommune iværksætter en indsats for alle øens dagtilbud vedr. organisering og udvikling af læringsmiljøer. Projektet skal ”stille sig ovenpå” det centralt iværksatte initiativ.

Projektansvarlig:
Janus Node
Børnehuset Skatteøen, Rønne

Projektet er afsluttet og dokumenteret i rapporten: Refleksiv praksis – indefra og ud (pdf)