Udviklingsprojekter


Her finder du en oversigt over aktuelle støttede projekter samt et udvalg af projekter, som har været støttet af BUPL’s udviklingspulje, der viser forskellige temaer, i forskellige institutionstyper og formidlingsformer.


I 2018 har Brøndby, Faxe og Frederiksberg kommuner og Københavns Professionshøjskole samarbejdet om at oversætte, omsætte og virkeliggøre ambitioner om evalueringskultur og læringsmiljø i den styrkede pædagogiske læreplan. Samarbejdet fik overskriften ’Sammen om kvalitet i daginstitutioner’ og blev finansieret af midler fra BUPL’s udviklingspulje.

Pædagoger, ledere og forvaltere har samarbejdet om, hvad evalueringskultur og læringsmiljø er, og hvad det kræver af den enkelte og af fællesskabet på tværs af organisationen.

Bud på væsentlige opmærksomhedspunkter og centrale greb i arbejdet med evalueringskultur og læringsmiljø, er:

  • Gør pædagogik og evaluering til værktøjer for nysgerrigheden
  • Vær klar på formålet med hvad evalueringsviden skal bruges til og af hvem
  • Vær eksemplarisk – alle bidrager til evalueringskultur og læringsmiljø
  • Leg med hvad der kan være ’data’
  • Skab anledninger for dialog og fælles analyse
  • Del ud af nysgerrighed, undren og idealer

Som mulig inspiration til andre kommuner og institutioner i det fremadrettede arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, er viden og erfaringer fra samarbejdet samlet i en erfaringsopsamling:
Den styrkede pædagogiske læreplan – sammen om evalueringskultur og læringsmiljø (pdf)


Projekt Mikrosport er et brobygningsprojekt der etablerer kontakt mellem idrætsforeninger og familier der ikke er bekendte med foreningernes muligheder i Høje Gladsaxe.

Projektet bygges op over et eftermiddags hold i Børnehuset Hyldegården hvor børnene præsenteres for 3 forskellige idrætsgrene.

Projektet er et samarbejde mellem Børnehuset Hyldegården, Idrætsanlægget og Gladsaxe Idrætsforening som varetager koordinatorfunktionen.

Tanken bag Mikrosport er at holdet foregår i kendte rammer og med kendt personale.

Der søges om vikardækning til en pædagog der vil kunne finde, støtte og hjælpe de familier der har behov for det.

Projektansvarlig

Azza Zaki
Børnehuset Hyldegården
Gyngemosevej 1
2860 Søborg


Hermed giver vi børnene et fundament for mere bevægelse, bedre motorik og gode forudsætninger for læring.

Vi har i Børnegården Bifrost, som er en totalintegreret institution 0-6 år, gennem de sidste 2 år haft særllig fokus på grundlegen:

  • Hvad er leg?
  • Hvad udvikler den hos barnet?
  • Hvornår og hvor leger børn bedst?
  • Hvordan forholder vi voksne os bedst i forhold til børnenes leg?
Hvad?

Grundlegene er børnenes lege. Vi vil give mere tid og plads til netop grundlegene.

Hvor?

Projektet skal finde sted på legepladsen/i uderummet hver dag kl. 12 – 17 (i 3 mdr.).

Hvem?

Hver dag har 1-2 pædagoger på skift ansvaret for projektets gennemførelse.

Hvordan?

Den pædagogiske opgave består i på legepladsen at skabe udfordrende, inspirerende og sansestimulerende rammer, hvor der er tid og plads til lege. Den voksne skal ikke sætte legen i gang men observere og berige legen, bringe sig selv i spil og samtidig være opmærksom på, hvornår energien fra legen kan drages hen mod et læringsrum.

Projektansvarlig

Hanne Busk Poulsen
Børnegården Bifrost
Østergårdstoften 1
8530 Hjortshøj


Projektet fokuserer på at afprøve og vurdere tiltag til styrkelse og udvikling af elevers sociale kompetencer og trivsel i indskolingen på Mentiqa, en friskole for elever med høj begavelse.

At være højt begavet kan meget simpelt beskrives som elever, der er kreative og udforskende i deres måde at lære på, på godt og ondt (Kyed 2007). De er fagligt forud for deres alder med ofte umodne følelsesmæssigt og socialt, såkaldt asynkron udvikling (ibid). De er ofte i mistrivsel.

Det har i flere år været et ønske at inddrage en pædagog i forhold til at styrke elevernes sociale kompetencer. Hvis vi tilgodeses vil vores SFO-pædagog og indskolingslærere indgå i et samarbejde i skolen, for at afprøve udvalgte pædagogiske tiltag, med det sigte at øge elevernes trivsel.

Pædagogen vil indgå i samarbejde med forældre og evt. PPR. Pædagogen søges delvis frikøbt fra SFo’en for at indgå i projektet. Evfalueringsformen vil være DCUM’s termometermåling, elevlogbogskrivning og elevinterviews. Afrapporteringen kan være i artikelform i pædagogisk tidsskrift og eventuelt et fyraftensmøde i den lokale BUPL-fagforening.

Projektansvarlig

Tanja Palm Høymøller
Mentiqa Nordjylland
Tistedvej 115
9400 Nørresundby

Projektet er afsluttet og dokumenteret i projektrapporten:
Evaluering af forsøg med trivselsudvikling i indskolingen på Mentiqa (pdf)

 


SFO-stacking - koncentration, fokusering og bevægelse for alle - turnering mellem SFO'er i sportstacking på Frederiksberg.

Hvad?

Et 3 måneders forløb med sportstacking for alle SFO-børn på 0-3 årgang på SFO’erne ved Skolerne på Bülowsvej, Grundtvigsvej og Duevej. Forløbet afsluttes med en turnering.

Hvor?

Sportstacking og turnering vil foregå på skolerne med mulighed for 1-2 besøg i Frederiksberg Sport Stacking Klubs træningslokaler.

Hvordan?

Frederiksberg Sport Stacking Klub underviser børnene i sportstacking. Sideløbende udvikler Frederiksberg Sport Stacking Klub den afsluttende turnering i tæt samarbejde med skolernes kontaktpersoner.

Hvem?

Skolen ved Grundtvigsvej, Skolen ved Bülowsvej samt Skolen ved Duevej i samarbejde med Frederiksberg Sport Stacking Klub.

Projektansvarlig

Jacob Petersen
Skolen på Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 11
1864 Frederiksberg


Projektet er afsluttet og dokumenteret i en endelig afrapportering (pdf)


 


Hvilken ny faglig ledelsespraksis og strategisk sprog kan styrke Klub Albertslunds indsats, over for børn og unge i alderen 10 – 18 år?

Hvilken ny faglig ledelsespraksis (konkrete handlinger) og strategisk sprog kan styrke Klub Albertslunds indsats, som led i en samlet kommunal strategi over for børn og unge i alderen 10 – 18 år? Og hvordan kan Klub Albertslund gøre dette som en del af en re-organisering af Klub Albertslund?

Gennem et optaget interview inviteres den enkelte leder til at reflektere over egen ledelsespraksis, som en del af en udvikling og til formulering af et konkret ”next practice” ledelsesprojekt. De enkelte ledelsesprojekter skal fokusere på nye muligheder/potentialer og afprøve nye konkrete ledelsesinitiativer, der skal føre frem mod ny pædagogisk praksis, der overskrider organisation og professionsidentiteter.

Projektansvarlig: Hans Luther Madsen, Klub Albertslund


Projektet udvikler og afprøver nye naturvidenskabelige WorkshopFortællinger (forkortet WORFOR) for de ældste børnehavebørn.

Hvad

WORFOR konceptet tilgodeser de børn, der ikke læser endnu og munder ud i en højtoplæsningsbog for institutioner og lægger op til videre emnearbejde.

Metoden er sprudlende rammefortællinger med 3 indlagte multimodale pitstops af bevægelse, fysikforsøg og visuelle opgaver – dertil filosofiske spørgsmål og rim og remser til at huske begreber.

Hvor

Workshopfortællingerne udføres i institutionen Artibus og Børn & Miljø.

Hvordan

Test og evaluering af workshopfortællinger i institutionen.

Hvem

Pædagog Lajla Rosenberg med flere fra Artibus og børn, Gentofte.

Pædagog og leder Birgitta Wandborg med flere og børn fra Børn & Miljø, Charlottenlund.

Eksterne aktører

Henriette Brun og fotograf Tine Sletting.


Et udviklingsprojekt hvor kunsten og børns æstetiske - og kreative læreprocesser bruges til at skabe sammenhænge i børnenes liv i samspil med hjemmet, vuggestuen og lokalsamfundet.

Det er et kreativitetsprojekt for 27 børn, 0.10 – 3 år og deres forældre i Vuggestuen Corneliusmindevej.

Vi vil bruge kunsten og børns æstetiske- og kreative læreprocesser til at skabe begyndende sammenhænge i børnenes liv, mellem: vuggestuen, hjemmet og lokalsamfundet, ved inddragelse af børnenes forældre og Kastrupgårdsamlingen.

Projektet skal give børnene indblik og erfaring i kreative skabelsesprocesser, hvorigennem de understøttes i at omforme deres indtryk til udtryk. Med udgangspunkt i disse processer og vores pædagogiske faglighed, vil vi udvikle en social forankret kreativ proces, hvor forældrenes involvering og aktive deltagelse, understøtter børnenes: udvikling, fantasi, fordybelse og nysgerrighed.

Projektet skal være med til at udvikle vores pædagogiske metoder i forhold til vores samarbejde med forældrene og Kastrupgårdsamlingen. Det skal samtidig bidrage til at skabe en bevidsthed og opmærksomhed om egen rolle i forhold til at skabe muligheder for forældre og andres muligheder for involvering og deltagelse i forbindelse med understøttelse af børnenes kreative processer.

Projektet gennemføres af samtlige medarbejdere i vuggestuen med konsulentbistand af kunstner Kit Kjærbye samt konsulent Cand.psyk, Ph.D.Søren Laibach Smidt.

Projektansvarlig: Rikke Gaard, Vuggestuen Corneliusmindevej, Coneliusmindevej 4, 2770 Kastrup

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport og en folder med væsentlige dele af resultaterne fra projektet.

Hent projektrapporten (pdf)

Hent folderen (pdf)


Med dette projekt, har de fagprofessionelle i Lindegården en vision om at udvikle en pædagogisk praksis, med henblik på en målrettet, systematisk og metodisk indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Projektet skal være til deling og inspiration for andre dagtilbud med samme målgruppe.

Det vores mål, at udvikle og kvalificere vores socialpædagogiske arbejde med tidlig opsporing, samt at støtte og guide forældrene i hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn til at klare sig i nuet og i fremtiden.

I samarbejde med sundhedsplejen, vil vi etablere mødregrupper (nyfødte og babyer) i Lindegården, hvor den tværfaglig vidensformidling til forældre samt forældrenetværksgrupper er i fokus.

Vi vil planlægge miniferie samt natur og kulturelle udflugter for særligt udvalgte forældre og børn (udsatte familier). Fagprofessionelle deltager som guider, rollemodeller og kultur og videns formidlere. Vi har fokus på at eksemplificere, lære og guide forældene i praksis, om kommunikation, nærvær og samvær med børn.

Projektansvarlig: Eva Schmidt, Børnehuset Lindegården, Hedemarksvej 18-22, 2620 Albertslund

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en
evalueringsrapport og i en evaluering af mødregruppen.

Hent evalueringsrapport (pdf)

Hent evaluering af mødregruppen (pdf)


Om udvikling af pædagogiske metoder til at inddrage dans i arbejdet med børn i daginstitutioner.

Projektet udføres i samarbejde med det professionelle danseteater Aaben Dans, der vil sikre det dansefaglige niveau i projektet.

Vi ønsker at bygge videre på de erfaringer vi har høstet fra tidligere, men at få tydeliggjort metodikken.

Vi vil i projektet sætte særligt fokus på dansens potentialer og muligheder i forhold til inklusion af børn. Derfor ønsker vi som en del af projektet, at udvikle personalets nytænkning og innovative tilgang til inkluderende pædagogisk arbejde.

Projektansvarlig:
Charlotte Gjørtsvang, Fuglebakkens børnehave, Klosterengen 99, 4000 Roskilde.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en afsluttende rapport til BUPL og i artiklen ‘Dans en bog’.

Hent den afsluttende rapport (pdf)

Hent artiklen ‘Dans en bog’ (pdf)


Børnehuset Knolden ønsker at opøve børns evne til at forstå og handle i en kompleks medieverden med ansvar og respekt for dem selv og andre. De vil lære børn at udvikle en medieforståelse, hvor kritisk sans og refleksion er i højsædet.

Børnehuset Knolden vil undersøge, hvornår og hvordan digitale medier giver pædagogisk mening samt på hvilke måder de pædagogisk bedst skaber en rød tråd fra IT og medier til børnenes øvrige hverdagsliv.

Den digitale verden giver i deres øjne pædagogisk mange muligheder for at eksperimentere og blive kloge sammen med børnene. De kan videndele, lære og udvikle dem sammen med børnene på helt nye, kreative og abstrakte niveauer. De ønsker på denne baggrund at afprøve dokumentere og udvikle på disse tanker. De ønsker at skabe nye praksisformer og pædagogiske redskaber med udgangspunkt i digitale medier.

Projektansvarlig: Marlene Vorborg Jensen, Børnehuset Knolden, Roskilde

Projektet er støttet af BUPL’s udviklingspulje.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport.

Hent projektrapporten (pdf)


Projektet har fokus på pædagogen som facilitator af kreative processer og kompetencer blandt børn indenfor rammerne af den understøttende undervisning i skolen.

I projektet udvikles nye metoder, hvormed pædagogen kan styrke kreativitet i en form, hvor der knyttes forbindelser til skolens fagundervisning og ligeledes skabes forbindelse til skolens overordnede formål og generelle fokusområder.

Med metodisk afsæt i ´design-based research´ udvikles en række workshop-forløb i to andenklasser på Marievangskolen. Projektet opererer fra august 2016 til august 2017.

I projektet deltager Martin Thilemann og Nanna Mundt, som begge er pædagoger på Marievangskolen. Som konsulent og medorganisator deltager Mikkel Snorre Boysen, der er PhD i kreativitet og læring samt lektor ved UCSJ. Projektet knytter an til et større projekt, der omhandler kreativitet i skole, SFO og den understøttende undervisning.

Projektansvarlig: Martin Thilemann, SFO Marievang, Marievangsskolen, Holmstrupvej 7, 4200 Slagelse

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport.

Hent rapporten ‘Kreativitet i den understøttende undervisning’ (pdf)