Udviklingsprojekter


Her finder du en oversigt over aktuelle støttede projekter samt et udvalg af projekter, som har været støttet af BUPL’s udviklingspulje, der viser forskellige temaer, i forskellige institutionstyper og formidlingsformer.


Der er stigende krav til, at vi i klubregi kan dokumentere effekten af vores forebyggende indsatser og vi tror på, at hvis vi kan dokumentere effekten, så kan vi også understøtte ønsket om at skabe en fortælling om fritidsområdet som et værdifuldt indsatsområde.

Vi ønsker, at udvikle en effektbaseret forebyggelsesindsats, der kan give os mulighed for at arbejde systematisk og målrettet med fokus på effektmål.

Vi har primært fokus på dette i klubregi, hvor medarbejderne skal inddrages i en proces, så vi i højere grad kan dokumentere effekterne af vores indsatser og anvende dette som styringsredskab for indsatserne.

Vi har påbegyndt processen, men ønsker at få ekstern konsulenthjælp til at facilitere processerne omkring effektmål og den efterfølgende implementering.

Projektansvarlig

Kenneth Sand og René Jeppesen
Lemvig Ungdomsgård
Østergade 50, 7620 Lemvig


Projektets overordnede formål er at udvikle en eksperimenterende pædagogisk evalueringspraksis som stimulerer og fremmer læringskulturen i daginstitutionen i en hektisk hverdag.

HVAD

Projektets overordnede formål er at udvikle en eksperimenterende pædagogisk evalueringspraksis som stimulerer og fremmer læringskulturen i daginstitutionen i en hektisk hverdag. Et evalueringsmodul ønskes udviklet, som gør det muligt for at barnet beskrive og reflektere over egne mestringskompetencer.

HVOR

Ved udvikling af løsninger på workshops og efterfølgende aktioner i daginstitutionen.

HVORDAN

Over en periode på 6 måneder udvikles og modnes idéer til konkrete løsninger og afprøves i aktioner sammen med leder, pædagoger og børn. Der igangsættes tre aktioner med løbende evalueringer. Modulet skal udvikles så børnene evaluerer hvad de er blevet gode til, og således at forældre og pædagoger får løbende indsigt om barnet og børnegruppen.

HVEM

En lille gruppe pædagoger deltager i aktionerne, som løbende udvides til alle stuer og hele personalet.

Projektansvarlig

Tanja Friedrichsen
Sct. Georgsgårdens vuggestue og børnehave


Projektet sigter mod at udvikle kvaliteten i sprogmiljøet i 2 øst- og midtjyske vuggestuer i et tæt samarbejde mellem vuggestuepædagoger og tilknyttede VIA-konsulenter.

Udgangspunktet er de medvirkende pædagogers egne forståelser af og erfaringer med kvalitet i sprogarbejdet, som suppleres med indsigter fra strukturerede ITERS-R observationer foretaget af VIA-konsulenterne.

Pædagoger og VIA-konsulenter foretager en fælles analyse af begge typer ‘kvalitetsdata’, og denne analyse danner afsæt for lokale udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle kvaliteten i vuggestuens sprogmiljø.

Projektet afsluttes med lokale vidensdelingsarrangementer i de 2 vuggestuer og et regionalt inspirationsarrangement i BUPL-regi.

Projektansvarlig

Annika Tygstrup Jensen
Vuggestuen Kornbakken
Kornbakke Alle 58
8200 Århus N


Vi ønsker at dyrke streetmiljøet i Klub Baune til glæde for vores børn og unge, men også som foregangsmænd der kan inspirere andre klubber til at holde fokus på de fritidspædagogiske potentialer og muligheder der ligger med inddragelse af børn og unges interesser.

Klub Baune er en kommunal fritids- og ungdomsklub i Lyngby-Tårbæk kommune. Der går ca. 550 børn og unge i klubben og klubbens matrikel er fragmenteret over et stort område.

Skaterområdet er klubbens hjerte og mange af vores medlemmer bruger området til at stå på løbehjul og skateboard samt at hænge ud.

Klub Baunes pædagoger har i løbet af foråret 2020 arbejdet med progression i vores arbejde og dermed udviklet et 6 års årshjul (fra 4. klasse til 9. klasse), med fokus på fastholdelse af medlemmerne og have ”nyt og spændende” at tilbyde gennem hele deres ”klubkarriere”.

Vi ønsker at dyrke streetmiljøet i Klub Baune til glæde for vores børn og unge, men også som foregangsmænd der kan inspirere andre klubber til at holde fokus på de fritidspædagogiske potentialer og muligheder der ligger med inddragelse af børn og unges interesser.

Vi ønsker at samarbejde med eksterne undervisere (inspiratorer), der kan være med til at kvalificere udvikling af streetmiljøet som pædagogisk klubtilbud.

Projektansvarlig

Jesper Lange
Fritids- og ungdomsklub Baune
Engelsborgvej 93
2800 Kgs. Lyngby


Et udviklingsprojekt for pædagoger. Med den nye styrkede læreplan vil vi blive dygtigere til at skabe stimulerende læringsmiljøer, hvor leg og børnenes perspektiver er centralt.

Derudover ønsker vi at opkvalificere pædagoger til at anvende digitale medier meningsfuldt i deres arbejde og at have blik for at kunne inddrage børnene således, at også de bliver fortrolige med digitale redskaber som kommunikationsform.

Målet er at vi styrker såvel de voksne som børnenes digitale kompetencer. Vi forestiller os, at det kan inddrages i arbejdet med dokumentation og evauering.

Centralt for projektet står børneperspektivet og med inddragelse af børnenes perspektiver trækker vi direkte tråde til ønsket om at styrke et dannelsesideal funderet i demokratiske værdier.

Vi ønsker at tilegne os ny anvendelig viden, der vil kunne omsættes/operationaliseres ind i praksis. Og som kan inspirere ikke blot vores pædagoger med for alle andre dagtilbudspædagoger.

Projektansvarlig

Helle Bøgelund Frederiksen
Martha Hjemmets vuggestue og børnehave
Brohusgade 7-9
2200 København N


I forlængelse af de nye styrkede lærerplaner og institutionens profil med natur og udeliv vil vi igennem et samarbejde med naturskolen i Svendborg få udviklet på vores science kompetencer.

Naturskolen i Svendborg har et rum til rådighed for os og mange års erfaring med at formidle science til skolebørn. Deres aktivitet har dog altid ligget i skole regi og de er også drevet af skoleforvaltningen.

Vi vil igennem projektet få indsigt i de grundlæggende tilgange til videnskab de bruger på naturskolen og dernæst forme det til vores målgruppes forståelses og aktivitets niveau. Dette for at udvikle vores eget pædagogiske virke indenfor de nye styrkede læreplaner samt for give håndgribelig inspiration til kollegaer og forvaltning i resten af Svendborg i forhold til at gå i gang med science.

Projektansvarlig

Andreas Muller Bjærge
Kernehuset
Wiggerspark 201
5700 Svendborg


Her præsenteres et udviklingsprojekt, der omhandler temaet ”Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid”. Ti pædagogiske institutioner (SFO’er og klubber) fra Sjælland deltager og Professionshøjskolen Absalon varetager projektledelse, facilitering, vidensopsamling og konsulentbistand.

Målet med udviklingsprojektet

Målet med udviklingsprojektet er at udvikle pædagogiske redskaber, der kan kvalificere arbejdet med digitale pædagogiske miljøer i SFO’er og klubber.

Mange pædagoger oplever, at børn/unge er meget optaget af de digitale miljøer (games, E-sport, sociale platforme, kreative platforme). Således tilbyder det digitale rum særlige muligheder i forhold til motivation, udvikling og læring. På den anden side, er mange pædagoger også usikre i forhold til, hvorledes det digitale kan anvendes positivt i pædagogisk praksis.

I nogle institutioner laves regler for, hvor meget børnene må spille. Eller også forbydes brug af computer periodevist. Andre steder opfattes det digitale rum som børnenes frirum, hvor idealet er mindst mulig voksen-indblanding. Sådanne eksempler peger på, at det digitale rum udgør en vedvarende udfordring i pædagogisk praksis.

I nærværende udviklingsprojekt kvalificeres arbejdet med det digitale og der udvikles forskellige modeller for, hvordan de digitale miljøer kan understøtte det pædagogiske arbejde med at skabe motivation, udvikling, trivsel, læring, inklusion og fællesskab.

Projektet er desuden rammesat af en række mere specifikke undersøgelses-spørgsmål, der er retningsgivende for udviklingsarbejdet:

 • Hvorledes kan der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn i de digitale fælleskaber?
 • Hvorledes kan der skabes sammenhæng med de digitale og analoge pædagogiske miljøer?
 • Hvorledes kan de digitale pædagogiske miljøer motivere børnene til kollaborativ skabende virksomhed?
 • Hvorledes kan børnene blive medskabere og skabere af pædagogiske designs, hvor det digitale indgår.

Helt overordnet er det dog afgørende, at udviklingsprojektet tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer og potentialer, som børn og pædagoger på den enkelte institution anser som mest relevante at arbejde med. Således sikres den praksisrelevans, der er helt afgørende for, at projektets resultater kan inspirere bredt indenfor det pædagogiske felt.

Projektansvarlig

Mikkel Snorre Wilms Boysen, docent og PhD ved Professionshøjskolen Absalon.


Projektet fokuserer på den pædagogiske ledelsesopgave med udvikling af læringsmiljøer, som følger af den styrkede læreplan. Opgaven defineres som ledelses af reflekterende læringsmiljøer i Børnehusene Kokkedals 6 børnehuse.

Projektet fokuserer på udvikling af:

 • en ny mødestruktur, som rammesætter systematisk refleksion og evaluering i medarbejdergruppen samt understøtter lederens rolle.
 • nye evalueringsredskaber, som kan anvendes tæt på den pædagogiske praksis, og som inddrager aktionslæring.
 • ledelsesgreb til tæt opfølgning på samt kvalificering af medarbejdernes reflektion og evaluering i hverdagen.

Udviklingsopgaverne varetages i et samarbejde mellem en forsker i ledelse, en ekstern proceskonsulent, institutionens interne pædagogiske konsulent, områdelederen, de daglige ledere og mindst en pædagog fra hvert børnehus. Ledelsesgrebene identificeres og udvikles gennem oplæg, workshops, praksisforankrede reflektionsopgaver og feedback-seancer i ledergruppen.

Projektansvarlig

Kristina Avenstrup
Børnehusene Kokkedal
Broengen 4
2980 Kokkedal


Projektet er afsluttet og dokumenteret i pjecen:

Ledelse af reflekterende læringsmiljøer (pdf)


I et tværfagligt samarbejde mellem specialpædagogerne og pædagoger i to almene dagtilbud vil vi udvikle og afprøve nye pædagogiske metoder i arbejdet med børn med særlige behov, hvor der er fokus på leg, bevægelse og kreativitet.

I projektet vil vi gennem en tværfaglig udviklingsproces udvikle og afprøve konkrete tiltag, i vores almene dagtilbud, der har fokus på leg, kreativitet, krop og bevægelse.

Det legende og kropslige skal supplere arbejdet med de mere formelle og skemalagte læringssituationer. Vi vil udvikle metoder på tværs af det almenpædagogiske og det specialpædagogiske, og på den måde skabe bedre trivsel og udvikling for børn med særlige behov.

Udviklingsarbejdet samles i et inspirationskatalog, som kan bruges af vores andre kolleger i dagtilbud i Gladsaxe Kommune og de øvrige dagtilbud i Danmark.

Projektansvarlig

Lone Liebach Christensen, Specialpædagogerne på dagtilbudsområdet PPR, Gladsaxe.


Projektet er afsluttet og dokumenteret i inspirationskataloget:

Legen i det pædagogiske læringsmiljø (pdf)


Med særligt fokus på det pædagogiske personales legedeltagelse.

Børn bliver gode til at lege ved at lege – og det gør vi voksne også! Derfor ønsker vi i dette udviklingsprojekt, at styrke det pædagogiske personales legedeltagelse og valg af positioner og kommunikation i legefællesskaber.

Målet er at forbedre deltagelsesmulighederne for alle børn i vores lege- og læringsmiljø, hvilket er en forudsætning for børnenes trivsel, dannelse udvikling og læring. Her har personalets egne legekompetencer og deltagelsesformer afgørende betydning – ikke mindst for børn i udsatte positioner.

I samarbejde med Videreuddannelse på UCL, udforsker vi det pædagogiske personales legedeltagelse i vores børnehus via legeworkshop, aktioner i praksis og refleksioner med inddragelse af børnenes perspektiver.

Som afslutning på forløbet videndeler vi i vores områdeinstitution, og der afholdes legeworkshop i BUPL Fyn. Derudover vil processen indgå som afsæt for udvikling af inspirations- og refleksionsmateriale til at styrke voksnes legedeltagelse i andre dagtilbud i et samarbejde mellem UCL og BUPL Fyn.


Projektet er afsluttet og dokumenteret i den afsluttende rapport:

Alle børn og voksne med i legefællesskaber (pdf)


I projektet skal der udvikles nye metoder til at arbejde eksperimenterende og legende med krop, sanser og bevægelse i pædagogisk praksis.

Det vil vi gøre ved at etablere et læringslaboratorie, bestående af pædagoger fra 3 børnehaver fra Silkeborg Kommune, som kommer både fra normal og specialområde, pædagogstuderende fra Pædagoguddannelsen Ikast og konsulenter med forskningskompetencer fra VIA University College Pædagoguddannelsen Ikast.

Laboratoriet danner rammen til videns- og erfaringsdeling og til at skabe et kreativt miljø, hvor der i fællesskab udvikles og afprøves innovative bevægelsesleg eller nye metoder til at arbejde med motoriske grundfærdigheder.

Der skal søges efter nye tilgang til sansestimulering og forsøges at udvikle nye (idræts)redskaber – gerne i kombination med moderne teknologier. I processen bruges laboratoriet også til refleksion, opsamling og dokumentation.

Projektansvarlig: Lone Marie Bitsch

Projektet er afsluttet og dokumenteret i projektrapporten:
Eksperimenter med krop, sanser og bevægelse (pdf)


I 2018 har Brøndby, Faxe og Frederiksberg kommuner og Københavns Professionshøjskole samarbejdet om at oversætte, omsætte og virkeliggøre ambitioner om evalueringskultur og læringsmiljø i den styrkede pædagogiske læreplan. Samarbejdet fik overskriften ’Sammen om kvalitet i daginstitutioner’ og blev finansieret af midler fra BUPL’s udviklingspulje.

Pædagoger, ledere og forvaltere har samarbejdet om, hvad evalueringskultur og læringsmiljø er, og hvad det kræver af den enkelte og af fællesskabet på tværs af organisationen.

Bud på væsentlige opmærksomhedspunkter og centrale greb i arbejdet med evalueringskultur og læringsmiljø, er:

 • Gør pædagogik og evaluering til værktøjer for nysgerrigheden
 • Vær klar på formålet med hvad evalueringsviden skal bruges til og af hvem
 • Vær eksemplarisk – alle bidrager til evalueringskultur og læringsmiljø
 • Leg med hvad der kan være ’data’
 • Skab anledninger for dialog og fælles analyse
 • Del ud af nysgerrighed, undren og idealer

Som mulig inspiration til andre kommuner og institutioner i det fremadrettede arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, er viden og erfaringer fra samarbejdet samlet i en erfaringsopsamling:
Den styrkede pædagogiske læreplan – sammen om evalueringskultur og læringsmiljø (pdf)


Projekt Mikrosport er et brobygningsprojekt der etablerer kontakt mellem idrætsforeninger og familier der ikke er bekendte med foreningernes muligheder i Høje Gladsaxe.

Projektet bygges op over et eftermiddags hold i Børnehuset Hyldegården hvor børnene præsenteres for 3 forskellige idrætsgrene.

Projektet er et samarbejde mellem Børnehuset Hyldegården, Idrætsanlægget og Gladsaxe Idrætsforening som varetager koordinatorfunktionen.

Tanken bag Mikrosport er at holdet foregår i kendte rammer og med kendt personale.

Der søges om vikardækning til en pædagog der vil kunne finde, støtte og hjælpe de familier der har behov for det.

Projektansvarlig

Azza Zaki
Børnehuset Hyldegården
Gyngemosevej 1
2860 Søborg


Hermed giver vi børnene et fundament for mere bevægelse, bedre motorik og gode forudsætninger for læring.

Vi har i Børnegården Bifrost, som er en totalintegreret institution 0-6 år, gennem de sidste 2 år haft særllig fokus på grundlegen:

 • Hvad er leg?
 • Hvad udvikler den hos barnet?
 • Hvornår og hvor leger børn bedst?
 • Hvordan forholder vi voksne os bedst i forhold til børnenes leg?
Hvad?

Grundlegene er børnenes lege. Vi vil give mere tid og plads til netop grundlegene.

Hvor?

Projektet skal finde sted på legepladsen/i uderummet hver dag kl. 12 – 17 (i 3 mdr.).

Hvem?

Hver dag har 1-2 pædagoger på skift ansvaret for projektets gennemførelse.

Hvordan?

Den pædagogiske opgave består i på legepladsen at skabe udfordrende, inspirerende og sansestimulerende rammer, hvor der er tid og plads til lege. Den voksne skal ikke sætte legen i gang men observere og berige legen, bringe sig selv i spil og samtidig være opmærksom på, hvornår energien fra legen kan drages hen mod et læringsrum.

Projektansvarlig

Hanne Busk Poulsen
Børnegården Bifrost
Østergårdstoften 1
8530 Hjortshøj


Projektet fokuserer på at afprøve og vurdere tiltag til styrkelse og udvikling af elevers sociale kompetencer og trivsel i indskolingen på Mentiqa, en friskole for elever med høj begavelse.

At være højt begavet kan meget simpelt beskrives som elever, der er kreative og udforskende i deres måde at lære på, på godt og ondt (Kyed 2007). De er fagligt forud for deres alder med ofte umodne følelsesmæssigt og socialt, såkaldt asynkron udvikling (ibid). De er ofte i mistrivsel.

Det har i flere år været et ønske at inddrage en pædagog i forhold til at styrke elevernes sociale kompetencer. Hvis vi tilgodeses vil vores SFO-pædagog og indskolingslærere indgå i et samarbejde i skolen, for at afprøve udvalgte pædagogiske tiltag, med det sigte at øge elevernes trivsel.

Pædagogen vil indgå i samarbejde med forældre og evt. PPR. Pædagogen søges delvis frikøbt fra SFo’en for at indgå i projektet. Evfalueringsformen vil være DCUM’s termometermåling, elevlogbogskrivning og elevinterviews. Afrapporteringen kan være i artikelform i pædagogisk tidsskrift og eventuelt et fyraftensmøde i den lokale BUPL-fagforening.

Projektansvarlig

Tanja Palm Høymøller
Mentiqa Nordjylland
Tistedvej 115
9400 Nørresundby

Projektet er afsluttet og dokumenteret i projektrapporten:
Evaluering af forsøg med trivselsudvikling i indskolingen på Mentiqa (pdf)

 


SFO-stacking - koncentration, fokusering og bevægelse for alle - turnering mellem SFO'er i sportstacking på Frederiksberg.

Hvad?

Et 3 måneders forløb med sportstacking for alle SFO-børn på 0-3 årgang på SFO’erne ved Skolerne på Bülowsvej, Grundtvigsvej og Duevej. Forløbet afsluttes med en turnering.

Hvor?

Sportstacking og turnering vil foregå på skolerne med mulighed for 1-2 besøg i Frederiksberg Sport Stacking Klubs træningslokaler.

Hvordan?

Frederiksberg Sport Stacking Klub underviser børnene i sportstacking. Sideløbende udvikler Frederiksberg Sport Stacking Klub den afsluttende turnering i tæt samarbejde med skolernes kontaktpersoner.

Hvem?

Skolen ved Grundtvigsvej, Skolen ved Bülowsvej samt Skolen ved Duevej i samarbejde med Frederiksberg Sport Stacking Klub.

Projektansvarlig

Jacob Petersen
Skolen på Grundtvigsvej
Grundtvigsvej 11
1864 Frederiksberg


Projektet er afsluttet og dokumenteret i en endelig afrapportering (pdf)


 


Hvilken ny faglig ledelsespraksis og strategisk sprog kan styrke Klub Albertslunds indsats, over for børn og unge i alderen 10 – 18 år?

Hvilken ny faglig ledelsespraksis (konkrete handlinger) og strategisk sprog kan styrke Klub Albertslunds indsats, som led i en samlet kommunal strategi over for børn og unge i alderen 10 – 18 år? Og hvordan kan Klub Albertslund gøre dette som en del af en re-organisering af Klub Albertslund?

Gennem et optaget interview inviteres den enkelte leder til at reflektere over egen ledelsespraksis, som en del af en udvikling og til formulering af et konkret ”next practice” ledelsesprojekt. De enkelte ledelsesprojekter skal fokusere på nye muligheder/potentialer og afprøve nye konkrete ledelsesinitiativer, der skal føre frem mod ny pædagogisk praksis, der overskrider organisation og professionsidentiteter.

Projektansvarlig: Hans Luther Madsen, Klub Albertslund


Projektet udvikler og afprøver nye naturvidenskabelige WorkshopFortællinger (forkortet WORFOR) for de ældste børnehavebørn.

Hvad

WORFOR konceptet tilgodeser de børn, der ikke læser endnu og munder ud i en højtoplæsningsbog for institutioner og lægger op til videre emnearbejde.

Metoden er sprudlende rammefortællinger med 3 indlagte multimodale pitstops af bevægelse, fysikforsøg og visuelle opgaver – dertil filosofiske spørgsmål og rim og remser til at huske begreber.

Hvor

Workshopfortællingerne udføres i institutionen Artibus og Børn & Miljø.

Hvordan

Test og evaluering af workshopfortællinger i institutionen.

Hvem

Pædagog Lajla Rosenberg med flere fra Artibus og børn, Gentofte.

Pædagog og leder Birgitta Wandborg med flere og børn fra Børn & Miljø, Charlottenlund.

Eksterne aktører

Henriette Brun og fotograf Tine Sletting.


Et udviklingsprojekt hvor kunsten og børns æstetiske - og kreative læreprocesser bruges til at skabe sammenhænge i børnenes liv i samspil med hjemmet, vuggestuen og lokalsamfundet.

Det er et kreativitetsprojekt for 27 børn, 0.10 – 3 år og deres forældre i Vuggestuen Corneliusmindevej.

Vi vil bruge kunsten og børns æstetiske- og kreative læreprocesser til at skabe begyndende sammenhænge i børnenes liv, mellem: vuggestuen, hjemmet og lokalsamfundet, ved inddragelse af børnenes forældre og Kastrupgårdsamlingen.

Projektet skal give børnene indblik og erfaring i kreative skabelsesprocesser, hvorigennem de understøttes i at omforme deres indtryk til udtryk. Med udgangspunkt i disse processer og vores pædagogiske faglighed, vil vi udvikle en social forankret kreativ proces, hvor forældrenes involvering og aktive deltagelse, understøtter børnenes: udvikling, fantasi, fordybelse og nysgerrighed.

Projektet skal være med til at udvikle vores pædagogiske metoder i forhold til vores samarbejde med forældrene og Kastrupgårdsamlingen. Det skal samtidig bidrage til at skabe en bevidsthed og opmærksomhed om egen rolle i forhold til at skabe muligheder for forældre og andres muligheder for involvering og deltagelse i forbindelse med understøttelse af børnenes kreative processer.

Projektet gennemføres af samtlige medarbejdere i vuggestuen med konsulentbistand af kunstner Kit Kjærbye samt konsulent Cand.psyk, Ph.D.Søren Laibach Smidt.

Projektansvarlig: Rikke Gaard, Vuggestuen Corneliusmindevej, Coneliusmindevej 4, 2770 Kastrup

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport og en folder med væsentlige dele af resultaterne fra projektet.

Hent projektrapporten (pdf)

Hent folderen (pdf)


Med dette projekt, har de fagprofessionelle i Lindegården en vision om at udvikle en pædagogisk praksis, med henblik på en målrettet, systematisk og metodisk indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Projektet skal være til deling og inspiration for andre dagtilbud med samme målgruppe.

Det vores mål, at udvikle og kvalificere vores socialpædagogiske arbejde med tidlig opsporing, samt at støtte og guide forældrene i hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn til at klare sig i nuet og i fremtiden.

I samarbejde med sundhedsplejen, vil vi etablere mødregrupper (nyfødte og babyer) i Lindegården, hvor den tværfaglig vidensformidling til forældre samt forældrenetværksgrupper er i fokus.

Vi vil planlægge miniferie samt natur og kulturelle udflugter for særligt udvalgte forældre og børn (udsatte familier). Fagprofessionelle deltager som guider, rollemodeller og kultur og videns formidlere. Vi har fokus på at eksemplificere, lære og guide forældene i praksis, om kommunikation, nærvær og samvær med børn.

Projektansvarlig: Eva Schmidt, Børnehuset Lindegården, Hedemarksvej 18-22, 2620 Albertslund

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en
evalueringsrapport og i en evaluering af mødregruppen.

Hent evalueringsrapport (pdf)

Hent evaluering af mødregruppen (pdf)


Om udvikling af pædagogiske metoder til at inddrage dans i arbejdet med børn i daginstitutioner.

Projektet udføres i samarbejde med det professionelle danseteater Aaben Dans, der vil sikre det dansefaglige niveau i projektet.

Vi ønsker at bygge videre på de erfaringer vi har høstet fra tidligere, men at få tydeliggjort metodikken.

Vi vil i projektet sætte særligt fokus på dansens potentialer og muligheder i forhold til inklusion af børn. Derfor ønsker vi som en del af projektet, at udvikle personalets nytænkning og innovative tilgang til inkluderende pædagogisk arbejde.

Projektansvarlig:
Charlotte Gjørtsvang, Fuglebakkens børnehave, Klosterengen 99, 4000 Roskilde.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en afsluttende rapport til BUPL og i artiklen ‘Dans en bog’.

Hent den afsluttende rapport (pdf)

Hent artiklen ‘Dans en bog’ (pdf)


Børnehuset Knolden ønsker at opøve børns evne til at forstå og handle i en kompleks medieverden med ansvar og respekt for dem selv og andre. De vil lære børn at udvikle en medieforståelse, hvor kritisk sans og refleksion er i højsædet.

Børnehuset Knolden vil undersøge, hvornår og hvordan digitale medier giver pædagogisk mening samt på hvilke måder de pædagogisk bedst skaber en rød tråd fra IT og medier til børnenes øvrige hverdagsliv.

Den digitale verden giver i deres øjne pædagogisk mange muligheder for at eksperimentere og blive kloge sammen med børnene. De kan videndele, lære og udvikle dem sammen med børnene på helt nye, kreative og abstrakte niveauer. De ønsker på denne baggrund at afprøve dokumentere og udvikle på disse tanker. De ønsker at skabe nye praksisformer og pædagogiske redskaber med udgangspunkt i digitale medier.

Projektansvarlig: Marlene Vorborg Jensen, Børnehuset Knolden, Roskilde

Projektet er støttet af BUPL’s udviklingspulje.

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport.

Hent projektrapporten (pdf)


Projektet har fokus på pædagogen som facilitator af kreative processer og kompetencer blandt børn indenfor rammerne af den understøttende undervisning i skolen.

I projektet udvikles nye metoder, hvormed pædagogen kan styrke kreativitet i en form, hvor der knyttes forbindelser til skolens fagundervisning og ligeledes skabes forbindelse til skolens overordnede formål og generelle fokusområder.

Med metodisk afsæt i ´design-based research´ udvikles en række workshop-forløb i to andenklasser på Marievangskolen. Projektet opererer fra august 2016 til august 2017.

I projektet deltager Martin Thilemann og Nanna Mundt, som begge er pædagoger på Marievangskolen. Som konsulent og medorganisator deltager Mikkel Snorre Boysen, der er PhD i kreativitet og læring samt lektor ved UCSJ. Projektet knytter an til et større projekt, der omhandler kreativitet i skole, SFO og den understøttende undervisning.

Projektansvarlig: Martin Thilemann, SFO Marievang, Marievangsskolen, Holmstrupvej 7, 4200 Slagelse

Projektet er afsluttet og dokumenteret i en projektrapport.

Hent rapporten ‘Kreativitet i den understøttende undervisning’ (pdf)