Repræsentant for fagforeningen


En af tillidsrepræsentantens opgaver er at være kontaktled til fagforeningen, så informationer bringes begge veje – fra medlem til fagforening og omvendt.


Opdateret d. 20. august 2018

I institutionen opfyldes udvekslingen af information bedst via faste punkter på personalemøderne, brug af opslagstavler og eventuelt fast ugentlig tid til TR, der deltager fast i de tillidsrepræsentantmøder, der indkaldes til inden for arbejdstiden.

Tillidsrepræsentanten kan også optage forhandlinger med ledelsen om lokale spørgsmål og kan indgå bindende aftaler med ledelsen om sådanne forhold.

Traditionelt set er det f.eks. principper for afspadsering eller aftaler om arbejdstidsplanlægningen.

Som beskrevet tidligere har decentraliseringen dog medført, at TR også – afhængig af TR’s kompetence – kan indgå aftaler om lokal løndannelse for de pædagoger, der er ansat på den pågældende institution. Det kan være aftaler om funktions-, kvalifikations- og eventuelt resultatløn.

Tillidsrepræsentanten skal også samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten om alle forhold, der vedrører institutionen. I de kommuner, hvor der er indgået lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse, kan tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten være én og samme person.