Forhandlinger om skolepædagogers arbejdstid og opgaver


Her finder du materiale, hvor du som FTR og TR får inspiration og viden til brug for forhandlinger og drøftelser om skolepædagogernes arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse.


Opdateret d. 03. december 2021

Vores nye overenskomst har styrket den centrale arbejdstidsaftale, så skolepædagogerne gennem FTR og TR får bedre muligheder for at søge indflydelse på såvel arbejdsopgaverne som tilrettelæggelsen af arbejdet i skolen.

For at styrke den fortsatte indsats for flere gode lokale aftaler for skolepædagogerne på skoleniveau og kommuneniveau, har vi samlet de notater, regler, aftaler og inspirationsmateriale, der kan være hjælpsomt i arbejdet med at søge maksimal indflydelse for skolepædagogerne.

Materialet er:

Notat om ”Arbejdstid for skolepædagoger – nye muligheder for indflydelse på planlægningen” (pdf)
I notatet er beskrevet, hvordan de forskellige ”håndtag” i forhandlingsbestemmelserne, i MED-rammeaftalen samt i den centrale arbejdstidsaftale aktivt kan bruges til at få en indflydelse, der matcher lærergruppens. En indflydelse på såvel skole- som kommuneniveau.
I notatet er der også en gennemgang af de ændringer, BUPL aftalte med arbejdsgiverne.

Gode råd til TR om, hvordan du får indflydelse på skoleårets planlægning, med kommenteret Planlægningsbilag fra den centrale arbejdstidsaftale (pdf)
En opfordring fra foråret 2021 til TR om at være aktiv for at få en dialog med skoleledelsen om indflydelse på planlægningen af skoleåret.
I opfordringen er der også det nye planlægningsbilag til skolepædagogernes arbejdstidsaftale med BUPL’s bemærkninger og markering af de aftalte ændringer.

Eksempler og tekster fra BUPL-lokalaftaler om skolepædagogernes arbejdstid og indflydelsesmuligheder (pdf)
I denne eksempelsamling har vi samlet en række lokale aftaletekster fra allerede indgåede lokale aftaler til inspiration for lokale drøftelser og forhandlinger om indgåelse af arbejdstidsaftaler for skolepædagogerne.

Eksempelsamlingen er opdelt efter emner, og under hvert emne vil der være et link til den eller de lokale aftaler, hvorfra en tekst er hentet.

For alle eksemplerne gælder, at de er taget ud af en konkret kommunes virkelighed, og derfor nødvendigvis må ’omsættes’ til de lokale forhold og muligheder, der gælder i egen kommune eller på egen skole.

To film, der visualiserer Aarhusaftalen (pdf)
De lokale parter i Aarhusaftalen har udgivet to film, der beskriver og visualiserer arbejdet med at planlægge skoleåret og arbejdstiden. Filmene kan med fordel ses som inspiration til dialogen med skoleledelsen.

Bilag til ’Eksempler og tekster’ – Tjekliste til MED og TR på skoleniveau (pdf)
I eksempelsamlingen er der en henvisning til tjekliste til MED og skoleniveau. Denne tjekliste kan bruges som en form for huskeliste over emner og relevante problemstillinger, du med fordel kan søge afklaret i forestående forhandlinger og dialog med skolens ledelse.

Sammenligning mellem indflydelsesreglerne for skolepædagoger og DLF (pdf)
Indeholder en oversigt over de regler for indflydelse der gælder i henholdsvis den centrale arbejdstidsaftale for skolepædagoger (protokollat 1) sammenlignet med aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne 2020.

Den centrale arbejdstidsaftale for pædagogisk personale OK-21 (pdf)
Den nye arbejdstidsaftale for pædagogisk personale indgået med KL pr. 1. april 2021. Arbejdstidsreglerne for skolepædagoger fremgår af protokollat 1 med tilhørende Planlægningsbilag.