Corona-virus: Gode råd og svar til AMR


Danmark er ramt af corona-virus. Hvad betyder det for dig som AMR og dine kollegaer? Her er svar og gode råd om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.


Opdateret d. 21. september 2021

Som AMR gør du en forskel lige nu! Der er mange bekymringer, usikkerhed og spørgsmål, der presser sig på for dig og dine kollegaer i denne tid.

Du kan som AMR være med til at skabe ro og bidrage til, at I sammen får håndteret situationen på bedst mulig vis. For at hjælpe dig, har vi lavet denne side til dig med spørgsmål/svar, gode råd om arbejdsmiljø og konkrete handlemuligheder.

Hvis du er i tvivl om sikkerhed og sundhed på din arbejdsplads, kan du altid kontakte din lokale BUPL fagforening.

Vær opmærksom på, at der også er en side med svar på mere generelle spørgsmål om corona, herunder løn, risikogrupper, retningslinjer m.m., som du finder her: Corona-virus – Alle gode råd samlet et sted

Handlemuligheder

Som AMR er du arbejdsmiljøets ambassadør – men du skal ikke løfte opgaven alene!

Det kan du gøre som AMR:

 • Vær i dialog med kolleger, TR og leder om udfordringer i arbejdsmiljøet og mulige løsninger – og brug TRIO, AMO og/eller MED til at løfte problemstillinger.
 • Hold øje med, om rammerne er til stede til både at efterleve retningslinjerne og sikre pædagogernes arbejdsmiljø – og ikke mindst kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Hold øje med, om du og dine kolleger får mulighed for at holde de pauser, I har krav på. I en travl hverdag er pauserne vigtige for både helbredet og opgaveløsningen.
 • Stiger smitten blandt personale og børn? Vær i dialog med din leder om behovet for tiltag som fx dimensionering eller midlertidig lukning.
 • Hold øje med sygefravær og vikardækning og vær i dialog med din leder og TR om behovet for mere personale.
 • Bliver der gjort ekstra rent? Meld tilbage til din leder, hvis der er noget, der mangler, og tilbyd at hjælpe med at rette op.
 • Hvis du har brug for støtte, hjælp eller vejledning i en konkret sag, kan du altid kontakte din lokale fagforening.

Hvis I ansatte på en institution ikke mener, at arbejdsmiljøforholdene er sikre nok i disse corona-tider kan I:

Hvis der opstår alvorlige og akutte arbejdsmiljøproblemer, som det er vigtigt at få Arbejdstilsynet ind i hurtigt, så er anbefalingen, at du kontakter din lokale BUPL fagforening, som kan rette henvendelse på vegne af medlemmer.

HUSK at passe på jer selv og hinanden:

 • Vær opmærksom på dine egne ressourcer og grænser.
 • Bliver du utryg, så drøft det med dine kolleger eller din leder.
 • Grib ind, hvis I ser tegn på, at kolleger virker overbebyrdede og tilbyd hjælp og støtte.
 • Tal om det, der fylder – det, I deler, fylder mindre.

Se også:

Spørgsmål og svar – Nye arbejdsopgaver

Hvordan håndterer vi alle de nye arbejdsopgaver og rutiner, der skal overholdes?
Din arbejdsgiver skal sikre, at du får en udførlig instruktion og sættes ind i nye opgaver. Det betyder bl.a., at arbejdsgiver tydeligt skal forklare, hvad retningslinjer om fx afstandskrav og værnemidler betyder på netop DIN arbejdsplads.

Instruktion og oplæring er beskrevet i Bekendtgørelsen om Arbejdets udførelse § 18. Det er især relevant i forbindelse med nye arbejdsopgaver eller nyt arbejdsudstyr. Man skal kunne udføre sit arbejde på en farefri måde.
Se lov om arbejdsmiljø

Spørgsmål og svar – Værnemidler

Må pædagoger bruge visir på arbejde?
Ja, pædagoger må gerne bruge visir på arbejde for at beskytte sig mod smitte – men det er ikke krav. Kommuner og institutioner kan altså ikke forbyde pædagogerne at anvende visir indendørs.

Der er ikke fastsat en tilsvarende ret for pædagoger til at anvende mundbind. Det skyldes hensynet til, at det skal kunne sikres, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

Skal min arbejdsgiver stille visir til rådighed for medarbejderne?
Ja og nej. Da der ikke er tale om et krav om at bære visir, er arbejdsgiver ikke forpligtet til at stille visir til rådighed. Den enkelte pædagog skal altså som udgangspunkt selv medbringe det. Arbejdspladsen kan overveje at stille visir til rådighed for de pædagoger, der ønsker at anvende dette i dagtilbud.

Arbejdsgiveren har dog pligt til at stille visir til rådighed i de situationer, hvor de ansatte opholder sig et sted, hvor der er krav om at bære mundbind eller visir. Det kan være, hvis de i løbet af dagen skal bruge offentlig transport som led i deres arbejde.

Kan jeg kræve, at der er de nødvendige værnemidler?
Ja, du kan til enhver tid kræve, at der er de nødvendige værnemidler som fx håndsprit, håndsæbe og handsker. Det er dog vanskeligt at vurdere de præcise behov for brug af personlige værnemidler i arbejdsprocesser med smitterisiko for corona-virus, fordi der ikke, som ved fx kemi, foreligger testmaterialer om beskyttelse over for eksponering. Det er derfor Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav, der skal lægges til grund for vurderingen af behov for brug af personlige værnemidler.

Brug af værnemidler i forhold til den konkrete situation og smitterisiko med corona-virus er reguleret i Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø § 6, stk. 2 og i §§7, 8 og 9 i Bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

Er du i særlig risiko for smitte med Covid19, skal du aftale med din leder, hvordan du kan beskyttes bedst muligt mod smitte. Du kan også inddrage din lokale fagforening.
Læs mere om pædagoger i øget risiko

Spørgsmål og svar – Arbejdstidsregler og arbejdsbyrde

Arbejdstid: Varsling af flere timer – gælder arbejdstidsreglerne under corona-krisen?
JA det gør de.

Du er som udgangspunkt forpligtet til at udføre pålagt mer- eller overarbejde, hvis der er tale om en særlig situation med midlertidig spidsbelastning, og det er nødvendigt, at mer- eller overarbejdet udføres. Men der er grænser for, hvor meget eller hvor længe en leder kan forlange, at du arbejder flere timer, end du er ansat til. Jo mere nødvendigt det er, at mer- eller overarbejdet udføres, desto stærkere personlige grunde skal der til, for at du kan afvise at påtage dig arbejdet.

AMR og leder skal være opmærksom på, at arbejdsbyrden ikke overstiger den pågældendes ressourcer i for lang tid (krav/ressourcer) – og huske at forebygge stress.

Hvis din tjenesteplan ændres med mindre end 4 døgns varsel, gælder reglerne stadigvæk om tillæg for omlagt tjeneste.

Hvis du er deltidsansat, og din leder insisterer på at sætte dig op i tid mere permanent, skal han eller hun varsle dig sagt op i din nuværende stilling på ex. 30 timer og tilbyde dig genansættelse på ex. 37 timer. Hvis du bliver varslet opsagt, skal BUPL orienteres, og så hjælper din lokale fagforening dig.

Læs mere om:

Spørgsmål og svar – Pauser

Jeg er kommunalt ansat – har jeg ret til at holde pause – også i en corona-tid?
Ja, det har du. Overenskomstens bestemmelser om pauser og arbejdstid gælder også i en corona-tid.

Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. Det er således efter BUPL’s opfattelse ekstra vigtigt i denne tid, at netop pauser tilgodeses, så arbejdet kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Du skal aftale, hvordan, hvornår og hvor du holder pauser. Hvis du og dine kolleger i den aktuelle arbejdssituation har brug for at lave ny eller andre aftaler om pauser, så bør det ske i en dialog på arbejdspladsen.

Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at “pauser af mindre end en 1/2 times varighed, hvor den ansatte står til arbejdsgiverens rådighed og altså ikke kan forlade institutionen, skal medregnes i arbejdstiden”. Den frokost, som varer under 1/2 time, og hvor man kan blive tilkaldt, skal altså beregnes som almindelig arbejdstid. Hvis man derimod holder frokost på 1/2 time eller mere, hvor man samtidig forlader sin arbejdsplads, skal denne pause ikke indgå i arbejdstiden som arbejde.

Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til betalte pauser på en lille halv time dagligt. I en sådan pause står den ansatte i princippet til rådighed, og pågældende må ikke forlade arbejdsstedet. Derfor tæller pausen også med i arbejdstiden.

Det er umuligt at arbejde 7,4 timer i træk, måske særligt på daginstitutions-, skole- og klubområdet, så småpauser på ca. 10 min. tilrådes.

Det er arbejdsgivers pligt at sikre, at arbejdet er tilrettelagt således, at det sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt – så en medarbejder ikke bliver syg af at gå på arbejde. Passende pauser er med til at sikre, at dette ikke sker.

Det er i øvrigt ikke beskrevet i arbejdstidsaftalen, hvor mange pauser, der skal planlægges med, eller hvornår disse pauser skal placeres. Tilrettelæggelse af pauser på arbejdspladsen bør aftales i MED og drøftes mellem institutionens ledelse og medarbejdere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg er ansat på en privat institution – har jeg ret til at holde pause – også i en corona-tid?
Overenskomstens bestemmelser om pauser er også gældende i en corona-tid. Hvis din daglige arbejdstid overstiger 6 timer, har du ret til en betalt pause på indtil 29 minutter, hvor du skal stå til rådighed og derfor ikke må forlade din arbejdsplads.

Overenskomsten skal ikke tolkes på den måde, at hvis du har færre end 6 timer på arbejde, så kan du ikke få en pause. Passende pauser er med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, men det kan være en kortere pause end 29 minutter, og det skal aftales på din arbejdsplads.

Jeg er ansat på en fri grundskole – har jeg ret til at holde pause – også i en corona-tid?
Arbejdsmiljøloven gælder også på de frie grundskoler, hvorfor du har ret til pauser og restitution i løbet af din arbejdsdag.

Pauser af mindre end ½ times varighed, hvor du står til rådighed og ikke kan forlade dit arbejdssted, medregnes i din arbejdstid. Pauser over ½ time medregnes ikke i din arbejdstid.

Din arbejdsdag skal tilrettelægges således, at kortere eller længere pauser indgår som en naturlig del af hverdagen. Hvis din daglige tjeneste kan deles af en pause på mere end 30 minutter uden løn, skal der dog betales godtgørelse.

Mere om pauser:

Spørgsmål og svar – Arbejdspladsens indretning

Må vi opstille telte og bruge dem til børnene?
Ja, det må man godt, men der er en række forhold, love og regler, der skal påses. Derudover er der en række forhold, som BUPL anser for vigtige, og som bør være drøftet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), inden man vælger denne løsning.
Se: Notat om brug af telt i forbindelse med Covid-19 (pdf)

Er det farligt at opholde sig i et telt under tordenvejr og lyn?
Ja og nej. Et telt kan godt give beskyttelse, hvis man står inde midt i teltet og ikke rører ved noget. Men hvis lynet slår ned, sker det i stålstængerne, og hvis man rører ved dem, er det livsfarligt. Det forstår voksne, men ikke børn, og det vil ikke være rimeligt at lægge det ansvar over på de ansatte. Derfor skal der ved brug af telte ske en risikovurdering af forholdene, og arbejdsgiver skal fastsætte løsninger og handlingsplaner, så risici forebygges.
Se: Vejledning om ophold i telt i tordenvejr (pdf)

Hvordan skal kontorarbejdspladsen indrettes i corona-tid?
Der gælder de almindelige arbejdsmiljøregler for indretning af kontorarbejdspladser, og det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte ikke bliver syge af arbejdet.

Grundlæggende skal et arbejdsrum være på min. 7 m2 og have dagslysadgang i form af et vindue, man kan kigge ud af.

Det særlige ved arbejde på kontor er, at medarbejderne ofte sidder på kontorer, som de deler med andre. Corona-situationen betyder, at der skal tages højde for de gældende retningslinjer, herunder om afstandskrav.

Personalets pauserum
Personalets pauserum må som udgangspunkt ikke inddrages til fx grupperum som følge af mindre børnegrupper. Sker det alligevel, skal I anvises et andet sted at holde pause, som overholder nedenstående krav.

Når dette er sagt, kan der i den konkrete situation være brug for kreative og midlertidige løsninger, men hvor det selvfølgelig sker i en dialog med ansatte og AMR.

Reglerne er:
I bygninger, hvori der indrettes arbejdssteder, som er omfattet af lov om arbejdsmiljø, skal arbejdsrum indrettes i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet.

Arbejdsstedet skal endvidere overholde kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning vedrørende bl.a. temperaturforhold, ventilation, belysning, og rengøring samt velfærdsforanstaltninger, herunder spiseplads, håndvaske, garderobe, og hvileplads.

Spiserum skal placeres bekvemt i forhold til selve arbejdspladsen. Spiserum skal forsynes med vask og kogeindretning, og der skal være vinduer, der er anbragt, så man kan se ud på omgivelserne. Efter arbejdsmiljølovgivningen skal der være spiserum, hvis der på arbejdsstedet er beskæftiget mere end 3 ansatte samtidig. Spiserum må ikke have direkte adgang til WC-rum eller forrum til WC-rum.

Se også:

Spørgsmål og svar – Støj

Akustikken er forfærdelig, og larmen er massiv selv med ganske få børn på stuen, fordi puder og tæpper mv. er lagt væk. Hvad kan vi gøre?
Når man fjerner elementer, som er en del af den faste akustikregulering for at overholde lovens krav på 0,6 el. 0,4 sekund i efterklangstid, så skal man sikre sig at, efterklangstiden på anden vis overholdes, da det er et lovkrav, jf. bygningsreglementet. Formelt skal en APV sikre, at det sker, således at evt. nyopståede arbejdsmiljømæssige forhold, der er en afledt effekt af corona-tiltagene, sikres løst på anden vis. Efterklangstiden skal overholdes.

Der findes i dag en lang række løsninger for at bedre akustikken i rummet. Det kan fx være speciallavede opslagstavler, rumdeler, væg- og loftabsorbenter beregnet til formålet. De kan alle nemt opsættes og gør en stor forskel på akustikken i rummet.

Se også:

Spørgsmål og svar – Ytringsfrihed

Min leder siger, det er bedst jeg ikke skriver om det, vi synes, er svært ift. corona på Facebook, fordi det virker negativt. Kan man blive fyret, hvis man udtrykker noget, der opfattes kritisk?
Ytringsfriheden gælder også i tider med corona eller andre store udfordringer. Du må som udgangspunkt gerne ytre dine egne meninger offentligt også på de sociale medier. Du skal som altid huske, at det skal være tydeligt, at du udtaler dig på egne vegne og ikke på institutionens vegne. Du skal også huske at overholde din tavshedspligt, og du skal holde dig til sandheden. Det betyder, at du skal være omhyggelig med at gengive faktiske forhold sandfærdigt og korrekt. Hold en god tone.
Du kan læse mere om ytringsfrihed

Hvis du oplever, at dine ytringer bliver mødt med en trussel fra din arbejdsgiver eller din leder, skal du tage kontakt til din lokale fagforening.

Spørgsmål og svar – APV

Kan vi bruge APV ifm. med nye opgaver og rutiner som følge af corona?
Ja det kan I.

Brug fx BFA’s nye enkle skema APV om Covid-19, som er hurtigt og nemt at bruge i en tid med mange forandringer.

Arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlægning af arbejdsmiljøet, som følges op af en beskrivelse af problemerne, en handlingsplan, en plan for opfølgning på problemerne samt en vurdering af sygefraværet. APV er en lovpligtig proces, som skal gennemføres hvert 3. år, samt hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

Væsentlige ændringer kan f.eks. være ændret organisering af arbejdet, ny indretning af arbejdspladsen, brug af telte og toiletvogne m.v.

Opgaven med APV kan umiddelbart virke overvældende og tung. Men sådan behøver det ikke at være. I kan lave en APV på mange niveauer, og der er ingen faste krav til omfang og dybde. Det vigtigste er, at I kommer i gang med arbejdet. Hellere en simpel APV, som bliver fulgt godt op, end en kæmpe analyse, der samler støv på hylderne. Tag derfor udgangspunkt i de konkrete forandringer: Hvad indebærer de, og hvad skal vi gøre for at løse evt. problemer og risici?

Eksempel:

 • problemstilling afdækkes
  Vi har fået en toiletvogn, og der er kæmpe trappetrin, som børnene ikke selv kan klare, så derfor må de løftes.
 • løsningsmuligheder opstilles og drøftes
  a) En pædagog hjælper/løfter børnene på toilettet (ressourcekrævende og fysisk hårdt og derfor uholdbart)
  b) Der laves rampe, så børnene selv kan gå på toilettet
 • handling på løsning
  Der bestilles en tømrer, der laver en rampe, som børnene selv kan gå op ad.

Hent mere inspiration og hjælp her:

Guide: Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Læs mere om:

Hold dig orienteret: