Regler for valg af tillidsrepræsentant


Sådan vælger I en tillidsrepræsentant.


Opdateret d. 04. juni 2019

Vi har udarbejdet nogle retningslinjer for valg af tillidsrepræsentant, som giver overblik over proceduren. Hvis du er i tvivl om, hvordan valghandlingen skal foregå, skal du rette henvendelse til din lokale fagforening.

Vær opmærksom på, at ledere pr. 1. april 2009 har fået deres egen overenskomst og derfor kan vælge deres egen TR.

Der kan vælges en tillidsrepræsentant for hver faggruppe på institutionen, som er omfattet af samme overenskomst, men det er en betingelse, at denne overenskomstgruppe omfatter mindst 5 medarbejdere. Som medarbejdere regnes både fuldtids- og deltidsansatte. Midlertidigt ansatte, herunder langtidsledige, medregnes tillige i overenskomstgruppen, hvorimod støttepædagoger normalt ikke tæller med i institutionens personale, da støttepædagoger typisk ansættes i et korps direkte under den kommunale forvaltning. Støttepædagogerne i en kommune kan vælge deres tillidsrepræsentant, hvis de er mindst 5.

På store institutioner, f.eks. afsnitsopdelte, kan der efter aftale med ledelsen vælges flere tillidsrepræsentanter.

Valgfællesskab

Er der ikke 5 medarbejdere i en overenskomstgruppe i en institution, kan 2 institutioner slå sig sammen og vælge en tillidsrepræsentant i fællesskab. Det vil være nemmest på kommunale institutioner, da det er samme arbejdsgiver, men det er også muligt mellem flere selvejende daginstitutioner, men forudsætter dog, at det aftales med bestyrelserne.

Valgforbund

Medarbejdere fra to eller flere overenskomstgrupper kan også tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Hvis valgforbundet omfatter medlemmer af flere organisationer, forudsætter valgforbundet, at organisationerne har godkendt dette.

Fravigelse ved lokal aftale

På små institutioner, hvor der er mindre end 5 ansatte i samme overenskomstgruppe, kan der, hvis det lokalt er aftalt mellem organisationen og arbejdsgiveren (kommunen/bestyrelsen for den selvejende institution), vælges tillidsrepræsentant.

Valgret og valgbarhed

Alle ansatte i overenskomstgruppen skal have lejlighed til at deltage i valgmødet. Indkaldelse til valg skal derfor ske ved opslag eller anden skriftlig underretning til alle, med tydelig angivelse af punktet på dagsordenen og med en varslingsfrist på mindst 8 dage. Mødet skal lægges, så alle så vidt muligt kan deltage.

Valgbare er alle ansatte, der er organiseret i deres fagforening. Uorganiserede kan ikke vælges. Det er desuden en betingelse for valgbarhed, at man har været tilknyttet kommunen i mindst ½ år. Hvis der er tale om en nyoprettet institution, må man efter aftale med arbejdsgiveren kunne se bort fra denne anciennitetsbestemmelse. Der er skabt mulighed for, at der lokalt kan aftales en kortere tilknytning.

Samtidig med valg af tillidsrepræsentant, bør der vælges en suppleant. Suppleanten er også omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Underretning om valget

Valget meddeles til BUPL’s lokale fagforening på en dertil indrettet blanket, hvor også deltagerne i valget skriver deres navn, så det kan kontrolleres, at de har været med. Organisationen kontrollerer derefter, at valget er gyldigt, f.eks. at tillidsrepræsentanten er organiseret.

Arbejdsgiveren, kommunen eller bestyrelsen, underrettes derefter skriftligt om valget. Fra dette tidspunkt er pågældende omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Arbejdsgiveren har 3 ugers frist til eventuelt at gøre indsigelse mod valget. Arbejdsgiveren kan gøre indsigelse, hvis formkravene ikke er opfyldt. Er der ikke sket indsigelse inden fristen på 3 uger, er valget fuldgyldigt, og tillidsrepræsentanten kan træde i funktion også i forhold til arbejdsgiveren.

Ophør

Det anbefales i reglerne, at tillidsrepræsentanten vælges for en periode på mindst 2 år. Så længe medarbejderne ønsker vedkommende som tillidsrepræsentant, kan hun naturligvis fortsætte, eventuelt efter nyvalg.

Hvis tillidsrepræsentanten midlertidigt er borte fra institutionen, fungerer suppleanten som tillidsrepræsentant. Det kan også aftales i en lokal TR-aftale, at suppleanten og tillidsrepræsentanten laver en arbejdsdeling af opgaverne. Hvis tillidsrepræsentanten varigt forlader institutionen, bør der ske nyvalg.

Ønsker vedkommende at holde op som tillidsrepræsentant, får hun et mistillidsvotum fra kollegerne eller udmelder pågældende sig af organisationen, må der ligeledes ske nyvalg. Hvis antallet af ansatte i overenskomstgruppen falder til under 5, mister institutionen retten til at have en tillidsrepræsentant, med mindre der er indgået lokal TR-aftale om det modsatte.