Ledelse af inklusion


Læs seks principper for ledelse af inkluderende institutioner. Principperne kan sætte retningen for det pædagogiske arbejde.


Opdateret d. 20. august 2018
1. Ledelsesformen skal være inkluderende

Udfordringen er at inddrage og samle inklusionens aktører med hver deres forskellige ressourcer og kompetencer under et fælles mål.

Medarbejderne skal have adgang til anvendelig viden, når inklusionsperspektivet skal omsættes til en inkluderende professionel praksis. Det kræver inddragelse af forældre og ressourcepersoner med specialviden.

2. Inklusion er et alment pædagogisk perspektiv

Inklusion skal italesættes som en pædagogisk tankegang og som et begreb til at reflektere over pædagogisk praksis. Sæt især fokus på analyser af ekskluderende mekanismer og strukturer.

Inklusion skal ledes som mere end en opgave, der skal løses i forhold til børn med særlige behov. Ledelsen skal skabe en ny fortælling om den inkluderende institution over for medarbejdere, forældre, forvaltning og politikere.

3. Lederen skal lede faglig forskellighed

Ledelsen skal udvikle fælles forståelser og mål for inklusionsperspektivet og sikre, at medarbejdernes forskellige kompetencer og metoder kan udfolde sig i en differentieret professionel praksis.

Udviklingen af en læringskultur er kendetegnet ved gensidig respekt for forskellige professionelle metoder og praksisser, som koordineres under et fælles inklusionsperspektiv.

4. Tag afsæt i den nuværende praksis

Ledelsen skal inddrage medarbejderne i at beskrive den eksisterende praksis, så de får en fælles viden om, hvad de gør nu, som virker fremmende og hæmmende i forhold til inklusionsmålsætningen.

Uden denne fælles statusproces kan omstilling til inklusion opleves som ubegrundet kritik af medarbejdernes praksis.

5. Lederen skal kende praksis

Ledelsen skal have adgang til viden om medarbejdernes praksis for at kunne understøtte medarbejdernes læring. Det er ledelse tæt på medarbejdernes praksis, hvor ledelsen opnår større og større indsigt.

Indsigten styrker det inkluderende ledelsesperspektiv og giver adgang til nye ledelsespositioner i forhold til medarbejdernes udvikling af praksis.

6. Teamet udvikler inkluderende miljøer

Teamet skal ledes, så der opbygges en kollektiv medarbejderkultur, hvor medarbejderne støtter hinanden fagligt – ikke bare i formaliserede kollegiale fora, men i hverdagen.

Det forudsætter, at medlemmerne i teamet ikke blot deltager i fælles planlægning, men også deltager i hinandens praksis og følger op med fælles evaluering for at skabe en læringskultur.

Kilde: Bent Madsen og Ole Steen Nielsen, forfattere til forskningsprojektet ’Ledelse af inklusion’. Bent Madsen er cand.pæd., professionsforsker og konsulent ved Inklusionsakademiet. Ole Steen Nielsen er videncenterchef, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, UC-Syddanmark.

Læs stort tema om at lede inklusion i Ledetråden 2/2015 (pdf)