For ledere af ledere


Som leder af leder og medlem af Lederforeningen i BUPL har du mulighed for at benytte dig af tiltag, som er for dig der er områdeleder, klyngeleder, distriktsleder mm.


Opdateret d. 13. september 2018

Du kan for eksempel få rådgivning og sparring og du kan deltage i netværk særligt for ledere af ledere, hvor du kan få faglige input og videndele med kollegaer. Du modtager også et nyhedsbrev ca. hver anden måned, kun for ledere af ledere.

Hvis du har spørgsmål, du gerne vil drøfte, eller hvis du i øvrigt har forslag til tiltag, kan du kontakte:

Lederkonsulent Pia Vinther Dyrby
Mail: pvd@bupl.dk
Telefon: 61964161

Som leder af ledere har du mulighed for at få en fortrolig samtale om faglige og ledelsesmæssige overvejelser og de specielle vilkår, der gør sig gældende for dit arbejdsområde.

Du kan kontakte lederkonsulent Pia Vinther Dyrby, der arbejder i Ledersekretariatet på BUPL’s Forbundskontor på tlf. 61 96 41 61 og mail pvd@bupl.dk. Pia Vinther Dyrby har til hovedopgave at varetage netop ledere af lederes behov og interesser.

Som leder af ledere har du naturligvis også altid mulighed for at ringe til den centrale lederrådgivning eller til din lokale fagforening, hvis du har brug for rådgivning eller sparring.

Læs mere om BUPL’s lederrådgivning


Som leder af leder og medlem af Lederforeningen i BUPL kan du deltage i et lederforum, hvor du kan få faglige input og videndele med kollegaer.

I efteråret 2018 starter vi lederfora op flere steder i landet. Det er kun for dig, der er leder af ledere dvs. områdeledere, klyngeledere, distriktsledere mfl. Her får du mulighed for at drøfte temaer, der er særligt relevante for dig som leder af ledere og at udveksle erfaringer med kollegaer.

Lederfora
 • Evalueringskultur og datainformeret ledelse
  Ledere af ledere står både med et ansvar for at etablere en evalueringskultur i institutionen og skal samtidig håndtere forventninger om at levere data ind i forvaltningen. Ifølge den nye dagtilbudslov er det lederens ansvar at etablere en evalueringskultur og samtidig peger ledelseskommissionens anbefalinger på, at der er behov for at lede på baggrund af data.I dette lederforum sætter vi spot på at begå sig i et landskab af evaluering og data. Hvad er det eksempelvis for et sprog, der eksisterer omkring evaluering, og hvilke præmisser og uudtalte antagelser om hvad der skaber kvalitet i dagtilbud kommer forskellige typer evalueringsredskaber med?

  Læs mere om, og tilmeld dig: Lederforum: Evalueringskultur og datainformeret ledelse i Kolding 5. november

  Læs mere om, og tilmeld dig: Lederforum: Evalueringskultur og datainformeret ledelse i Ballerup 13. november

 • Ledelse af skole-fritidsområdet
  Ledere af ledere på skole-fritidsområdet skal både navigere i forhold til en skolemæssig og en fritids-pædagogisk kontekst og forståelsesramme. Der skal bygges bro mellem forskellige arenaer, etableres samarbejder på tværs og forskellige diskurser skal oversættes og omsættes. I dette lederforum sætter vi spot på den særlige rolle at være ledere af ledere på skole-fritidsområdet.
 • Ledelseskommissionens anbefalinger
  Ledelseskommissionen kom i juni 2018 med 28 anbefalinger til offentlige ledere. I dette lederforum sætter vi spot på nogle af anbefalingerne, og hvilken betydning de har for ledere af ledere. Vi inviterer også forvaltningsansatte til sammen med ledere af ledere at drøfte, hvordan der kan skabes dialog og sammenhæng i styringskæden.


Formanden for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, taler med børne- og socialminister Mai Mercado om den styrkede pædagogiske læreplan, behovet for at styrke hele børneområdet og om fremtidens behov for pædagogfaglige ledere.


Oplever du udfordringer med at rekruttere daglige ledere? Så er du ikke alene.

Klyngeledere Lisbeth Borup Jakobsen og Henrik Thorup begge fra Københavns kommune oplever, at det kan være svært at få daglige ledere med de rigtige kvalifikationer. Henrik Thorup uddyber: ”Enten har ansøgerne for få kvalifikationer eller også er de akademisk uddannede, men uden erfaring.” De oplever at springet for den enkelte pædagog til daglig leder kan være for stort, når der ikke er en stilling som souschef, hvor man kan sluses ind i lederrollen.

Det billede genkender dagtilbudsleder Lene Syberg i Aarhus kommune. Hun siger: ”Nu hvor vi ikke længere har souschefer, er der ikke længere den samme øvebane for pædagoger til at prøve sig selv af i en lederrolle”. Hun pointerer samtidig: ”Vi har brug for, at vi får nok kvalificerede pædagoger til at søge ledervejen. Med den nye dagtilbudslov og styrkede læreplan er der brug for den pædagogfaglige leder tæt på.”

Lisbeth Borup Jakobsen og Henrik Thorup peger også på, hvor vigtig rekrutteringen er: ”Vi har brug for at få nogle fra praksisfeltet, som ved hvad det vil sige at have fingrene i det virkelige liv. Nogle som har erfaring og som kan bevare roen i stressede situationer.” forklarer Henrik Thorup.

Og nu kommer der spot på udfordringen. BUPL og KL har nemlig besluttet at igangsætte et overenskomstprojekt, der fokuserer på rekruttering af pædagoger til lederstillinger. Et projekt der skal fremme interessen for ledelse blandt pædagoger. Projektet igangsættes i efteråret 2018.


Om projektet

1. Hvad skal der ske?
KL og BUPL har aftalt at parterne frem mod OK-21 iværksætter en fælles indsats, hvor metoder og initiativer til at spotte, motivere og kvalificere pædagoger til ledelse skal afprøves.

2. Hvad kan der komme fokus på?
– At ledere skal kunne spotte lederspirere blandt personalet
– At gøre det lettere for pædagoger med mulig interesse for ledelse at afklare om ledelse er noget for dem.
– At tilrettelægge et forløb for pædagoger, så de bliver trænet i ledelse via uddannelse og afprøvning i praksis.

3. Hvem kan blive involveret?
Indsatsen skal omfatte pædagoger, ledere og andre i den kommunale organisation, der arbejder med lederudvikling, herunder MED. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange pædagoger og kommuner der kommer i spil

4. Hvad er projektets succeskriterier?
– At få viden om, hvad der motiverer pædagoger til ledelse
– At gennemføre aktiviteter for pædagoger, der ønsker at få indblik i og praksisnær erfaring med ledelse, så de får et godt grundlag for at tage stilling til, om de ønsker at gøre karriere som leder.

5. Hvornår går det i gang?
KL og BUPL holdermøde i projektgruppen i løbet af efteråret 2018. Parterne skal først og fremmest udarbejde en fælles projektbeskrivelse. Derefter begynder det egentlige forløb.

6. Hvordan kan du påvirke projektet?
Vi vil meget gerne høre fra dig som leder af ledere, hvis du har ideer eller særlige problemstillinger der bør tænkes med i projektet. Ring eller skriv til lederkonsulent Pia Vinther Dyrby på telefon: 61 96 41 61 eller mail pvd@bupl.dk


Ledelseskommissionen er netop udkommet med 28 anbefalinger til offentlige ledere. Her kan du læse et udpluk fra Ledelseskommissionens rapport og få inspiration til at drøfte anbefalinger med andre.

Lederne må bøje sig mod hinanden

Ledelseskommissionen ser en bekymrende mangel på ledelsesmæssige relationer imellem ledelseslagene. Relationerne skal ikke ses som samarbejdsrelationer eller overvågningsrela-tioner, men ledelsesrelationer. For at skabe den nødvendige ledelsesrelation er der brug for, at de fagprofessionelle ledere og forvaltningschefer bøjer sig mod hinanden. Ledelseskom-missionen peger på, at de offentlige ledelsessystemer ikke hænger godt nok sammen og ikke virker godt nok. Ledelseskæden ’knækker’ et sted halvvejs mellem driften og det politiske niveau. Det betyder fx, at forvaltningen i kommunerne er kommet på for stor afstand af drif-ten længere ude i systemet.

Gå i dialog om driften

Ledelseskommissionen mener, at ledelsesniveauerne skal blande sig i hinandens liv. De pe-ger på en kultur, hvor det er mere ’værdsat’ at have blikket rettet opad mod det politiske lag snarere end mod driften – der hvor værdiskabelsen for borgeren sker. Ledelseskommissio-nen peger på, at forvaltningscheferne skal tæt på de enkelte institutioner. De skal dyrke aktiv og nærværende ledelse i stedet for at forsøge at styre via proces- og dokumentationskrav. Den nærværende og understøttende ledelse kan bestå af tættere dialog, kombineret med at institutions- og driftslederne får flere beføjelser eller i andre tilfælde, at man skal arbejde for at fjerne opgaver fx i form af administrative byrder.

Datainformeret ledelse

For at have det bedst mulige grundlag for dialog om drift og resultater til gavn for borgerne, peger ledelseskommissionen på, at der skal arbejdes systematisk med data om borgernes oplevelser og ønsker. Ledelseskommissionen peger på, at denne form for datainformeret ledelse ikke ser ud til at finde sted i særligt stort omfang i dag, men mener, at alle ledere bør være optaget af at identificere og anvende feedback fra borgerne. Institutionslederne skal inddrages, når mål og målemetoder udvikles og fastsættes, og forvaltningen skal have fokus på, at data er meningsfulde og hjælpsomme for de lokale driftsledere. Ud over feedback fra borgerne er der generelt behov for at øge brug af data lokalt.

Dæmp styringen, og giv lederne ansvar og kompetence

Det er ledelseskommissionens vurdering, at der er behov for mindre detailstyring og mere lokal driftsledelse med en stærkere stemme fra fagligheden, hvis den offentlige sektors bidrag til velfærd skal øges. Ledelseskommissionen peger på at det er i fagligheden tæt på opgaven, at den nødvendige viden om effekt bor – eller bør bo. Ledelseskommissionen ser en mulighed for både at skabe engagement og bedre resultater ved at lade ledelse og en stærkere faglighed træde tydeligere frem.

Lederen skal sætte retningen og skabe dialog

Lederen skal sikre kvalitet til gavn for borgerne. Det kræver bl.a., at lederen kan sætte visio-nen og sprede gejst og arbejdsglæde, så medarbejderne udfordres, og det kræver, at de fag-lige ledere tæt på medarbejderne er synlige og nærværende. Motiverede medarbejdere ska-ber bedre resultater for borgerne, og derfor er det vigtigt, at lederne understøtter medarbej-dernes motivation. Det kan lederne gøre ved at inddrage medarbejderne i at formulere vær-dier og visionen. Ledelseskommissionen peger på at dialog, inddragelse og anerkendelse af arbejdet er ledelsesaktiviteter, som indebærer et fokus på relationer.

Mindsk for stort ledelsesspænd

Ledelseskommissionen peger på, at man ikke kan lede nogen, man ikke er i kontakt med. Dialog, anerkendelse og formidling af visionen er betinget af, at man rent faktisk taler med sine medarbejdere og ikke kun i plenum. Det kan være svært, hvis lederen har for mange medarbejdere – måske endda på flere matrikler – til at kunne være nærværende. Ledelses-kommissionen peger på, at der ikke er ét rigtigt svar på, hvor stort ledelsesspændet skal væ-re. Det afhænger af opgaven, af medarbejderne og af organisationens prioriteter. Men ifølge rapporten er ledelsesspændet mange steder for stort. Her er det nødvendigt at ansætte flere ledere. Det behøver ikke at betyde, at der skal være flere ledelseslag, men det kan fx også være i form af ledelsesteams, hvor flere sideordnede ledere på forskellig vis deler ledelses-ansvaret for en medarbejdergruppe.

Baseret på Ledelseskommissionens rapport med særligt fokus på s. 39-54. i publikationen: ”Sæt borgeren først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udviklingen af driften” (2018)

Læs alle Ledelseskommissionens anbefalinger

Læs B&U nyhed om Ledelseskommissionen

Spørgsmål til refleksion og drøftelse med lederkollegaer:

 • Hvordan kan vi som leder af ledere arbejde for, at vi får en bedre dialog i styrings-kæden mellem – forvaltningschef – ledere af ledere – ledere af medarbejdere -pædagoger?
 • Hvordan kan vi arbejde for at skabe ledelsesmæssige relationer mellem ledelsesla-gene?
 • Hvordan forholder vi os til en dagsorden om datainformeret ledelse? Hvad oplever vi som meningsfulde data?
 • Hvordan kan vi synliggøre, at vores faglighed kan bidrage til at skabe engagement og bedre resultater?
 • Hvordan kan vi arbejde med at styrke medarbejdernes motivation?
 • Hvordan forholder vi os til ledelsesspændet som ledere af ledere?

Hent hele dette udpluk i print-venlig .pdf